CAFR a aprobat Normele privind Programul de pregatire profesionala a auditorilor financiari

In M.Of. nr. 26 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 61/2014 pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregatire profesionala a auditorilor financiari si a stagiarilor in activitatea de audit financiar.

Art. 1.
Se aproba Normele privind Programul de pregatire profesionala a auditorilor financiari si a stagiarilor in activitatea de audit financiar, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 263/2011 pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregatire profesionala a auditorilor financiari si a stagiarilor in activitatea de audit financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2012, Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 177/2010 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 864 din 23 decembrie 2010, si Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 219/2011 pentru aprobarea Procedurilor privind pregatirea anuala a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 1 august 2011.

Art. 3.
Prezenta hotarare se transmite spre avizare Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. 4.
Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii si Compartimentul secretariat din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5.
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA
NORME
privind Programul de pregatire profesionala a auditorilor financiari si a stagiarilor in activitatea de audit financiar

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
In intelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
– Camera = Camera Auditorilor Financiari din Romania;
– Program de pregatire profesionala = ansamblul activitatilor si actiunilor realizate de Camera pentru auditori financiari si stagiari in activitatea de audit financiar, in scopul dezvoltarii continue a competentei profesionale prin cunostinte teoretice si abilitati practice. Programul cuprinde pregatirea profesionala continua structurata pentru auditori financiari, membri ai Camerei, si cursurile de pregatire profesionala pentru stagiari;
– Sistem de pregatire clasic = procesul de instruire profesionala, realizat de Camera, potrivit caruia cursurile se realizeaza prin predarea directa de catre lector, in sali de curs, auditorilor financiari si stagiarilor in activitatea de audit financiar, unde prezenta fizica a cursantilor si a lectorilor este obligatorie;
– Sistem de pregatire e-learning = procesul de instruire profesionala realizat de Camera, in cadrul caruia cunostintele si informatiile sunt transmise de lector catre auditorul financiar sau stagiarul in activitatea de audit financiar, intr-o ordine secventiala, logica pentru a fi asimilate de catre acestia, de o maniera proprie, fara a fi necesara coprezenta sau sincronicitatea intre acestia. Transmiterea informatiilor se face prin intermediul tehnologiilor IT, incluzand, dar nelimitandu-se la tehnologii pentru videoconferinta si evaluare online.
Art. 2.
(1) Prezentele norme stabilesc modul de organizare si desfasurare a cursurilor anuale de pregatire profesionala si se aplica tuturor auditorilor financiari si stagiarilor in activitatea de audit financiar.
(2) Organizarea si desfasurarea cursurilor anuale de pregatire profesionala pentru auditorii financiari se realizeaza de catre Camera, sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.
Art. 3.
Prezentele norme sunt dezvoltate in conformitate cu Standardele internationale de educatie (IES), emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC).
Art. 4.
Auditorii financiari trebuie sa efectueze anual 40 de ore de pregatire profesionala pentru mentinerea si dezvoltarea competentelor in audit, astfel:
– 20 de ore de pregatire profesionala structurata — care fac obiectul prezentelor norme;
– 20 de ore de pregatire profesionala nestructurata — prevazute in norme specifice ale Camerei.
Art. 5.
Stagiarii in activitatea de audit financiar trebuie sa efectueze anual 25 de ore de pregatire profesionala pentru atingerea competentei profesionale prin cunostinte, abilitati practice si dezvoltare personala.
Art. 6.
(1) Auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar trebuie sa efectueze, intr-un an calendaristic, integral, numarul de ore de pregatire profesionala prevazut la art. 4 sau 5, dupa caz.
(2) Programul anual de pregatire profesionala se desfasoara in doua sisteme:
a) sistem clasic;
b) sistem e-learning.
(3) Fiecare auditor si fiecare stagiar in activitatea de audit financiar trebuie sa opteze pentru efectuarea programului de pregatire profesionala in unul din cele doua sisteme: clasic sau e-learning.
(4) Numarul de ore obligatoriu aferent pregatirii profesionale nu se poate diviza intre cele 2 sisteme de pregatire.
Art. 7.
Evaluarea Programului anual de pregatire profesionala se realizeaza potrivit prevederilor cuprinse in cap. V din prezentele norme.

CAPITOLUL II
Stabilirea tematicii cursurilor cuprinse in Programul anual de pregatire profesionala
Art. 8.
Camera stabileste anual tematica cursurilor cuprinse in Programul de pregatire profesionala pentru anul urmator. Tematica se aproba de catre Consiliul Camerei.
Art. 9.
Tematica cursurilor se stabileste avand in vedere urmatoarele prioritati:
– ultimele modificari legislative sau modificari ale standardelor profesionale din domeniu;
– propunerile primite din partea cursantilor la programul de pregatire profesionala din anul anterior;
– propunerile primite din partea Departamentului de monitorizare si competenta profesionala, ca urmare a aspectelor sesizate in urma inspectiilor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar;
– propunerile primite din partea membrilor Consiliului;
– cerintele sau domeniile de activitate recomandate a fi incluse in Programul de pregatire profesionala de catre organismele internationale unde Camera este membra;
– propunerile primite de la organismele profesionale nationale cu care Camera are incheiate protocoale de colaborare.
Art. 10.
Cursurile prevazute in Programul anual de pregatire profesionala cuprind teme din audit financiar, contabilitate si alte domenii de interes pentru auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar, in conformitate cu cerintele IFAC, si au urmatoarea structura:
1. domeniul Audit si alte domenii de interes, cu o proportie de maximum 80% din totalul tematicii;
2. domeniul Contabilitate, cu o proportie de maximum 20% din totalul tematicii.

CAPITOLUL III
Organizarea Programului anual de pregatire profesionala
Art. 11.
Responsabilitatea pentru organizarea si desfasurarea cursurilor cuprinse in Programul anual de pregatire profesionala revine Camerei.
Art. 12.
Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari elaboreaza Programul anual de pregatire profesionala, pe care il prezinta spre aprobare Consiliului Camerei.
Art. 13.
(1) Auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar se inscriu la Programul anual de pregatire profesionala prin completarea formularului de inscriere on-line, direct pe site-ul Camerei: www.cafr.ro
(2) Camera publica pe site-ul propriu perioada de inscrieri, precum si alte informatii suplimentare necesare.
Art. 14.
(1) Organizarea cursurilor de pregatire profesionala in sistem clasic se realizeaza de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei.
(2) Stabilirea centrelor de desfasurare a cursurilor in sistem clasic se efectueaza pe regiuni de pregatire, in functie de numarul de auditori financiari si de stagiari in activitatea de audit financiar din judetul respectiv si/sau judetele limitrofe. Astfel, mai multe judete pot fi arondate unei regiuni de pregatire profesionala.
(3) Auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar opteaza pentru participarea la cursurile organizate in sistem clasic, in oricare dintre centrele unde se organizeaza cursuri de pregatire profesionala.
(4) In cazul in care cursurile se organizeaza intr-o regiune in care exista o reprezentanta a Camerei, angajatii acelei reprezentante ofera sprijin logistic Departamentului de admitere, pregatire profesionala continua si stagiari, pentru organizarea cursurilor de pregatire profesionala.
Art. 15.
(1) Organizarea cursurilor de pregatire profesionala in sistem e-learning se realizeaza de catre Camera, prin intermediul unei societati aprobate de catre Consiliul Camerei, cel putin o data la 3 (trei) ani, cu evaluare anuala.
(2) Auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar care opteaza pentru sistemul e-learning primesc instructiunile corespunzatoare de utilizare a acestui sistem.
Art. 16.
In cazul in care numarul de persoane care opteaza pentru participarea la cursurile de pregatire profesionala in sistem clasic, intr-un anumit centru, la o anumita data, este insuficient pentru organizarea in bune conditii a cursului, auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar sunt informati intr-un termen rezonabil, astfel incat acestia sa aiba posibilitatea de a alege un alt centru din cele propuse pentru sistemul clasic al Programului anual de pregatire profesionala.
Art. 17.
Cerinta de pregatire profesionala este considerata indeplinita pentru auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar, in momentul in care a fost realizat, in sistem clasic sau e-learning, numarul de ore prevazute de normele de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari si de normele privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in audit, emise de Camera.

CAPITOLUL IV
Selectia lectorilor din cadrul Programului anual de pregatire profesionala
Art. 18.
Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari propune spre aprobare Consiliului Camerei o lista cu lectorii care pot elabora suportul de curs si o lista cu lectorii care pot sustine cursurile de pregatire profesionala, tinand cont de perioadele si numarul de centre stabilite prin Programul anual de pregatire profesionala, aprobat de Consiliul Camerei.
Art. 19.
Lectorii care pot sustine cursuri sau elaboreaza suportul de curs in cadrul Programului anual de pregatire profesionala sunt persoane fizice, care au o buna reputatie, care nu au adus atingere prestigiului Camerei si care indeplinesc cel putin unul din urmatoarele criterii:
a) sunt auditori financiari, membri ai Camerei de cel putin 3 ani, au obtinut calificativul A la ultima inspectie efectuata de departamentul de specialitate al Camerei, care sunt la zi cu obligatiile de membru al Camerei, respecta cerintele Codului etic si nu au suferit in ultimii 3 (trei) ani nicio sanctiune disciplinara aplicata de Camera;
b) cadre didactice universitare specializate in domeniul contabilitatii sau auditului;
c) cadre didactice universitare, specializate in domeniile conexe contabilitatii si auditului, in masura in care tematica de pregatire implica astfel de domenii;
d) auditori financiari care isi desfasoara activitatea in institutii publice in domeniul reglementarii contabilitatii si auditului financiar;
e) specialisti in domenii conexe contabilitatii si auditului, in masura in care tematica de pregatire implica astfel de domenii.
Art. 20.
Consiliul Camerei aproba lista cuprinzand lectorii propusi sa elaboreze suporturile de curs pentru temele stabilite prin Programul anual de pregatire profesionala si lista cu lectorii propusi sa sustina cursuri in cadrul Programului anual de pregatire profesionala.
Art. 21.
Suporturile de curs elaborate de lectori sunt evaluate de catre o Comisie tehnica, aprobata de Consiliul Camerei.

CAPITOLUL V
Evaluarea Programului anual de pregatire profesionala si a prestatiei lectorilor
Art. 22.
Evaluarea modului de desfasurare a cursurilor si a prestatiei lectorilor se realizeaza atat pentru sistemul clasic, cat si pentru sistemul e-learning.
Art. 23.
(1) Evaluarea modului de desfasurare a cursurilor de pregatire profesionala se realizeaza pe baza chestionarului prezentat in anexa nr. 1, care se completeaza de catre cursanti.
(2) Evaluarea prestatiei lectorilor se realizeaza pe baza chestionarului prezentat in anexa nr. 2, care se completeaza de catre cursanti.
Art. 24.
In cazul sistemului clasic, chestionarele de evaluare se completeaza de catre cursanti si se predau reprezentantilor Camerei la finalul cursurilor.
Art. 25.
In cazul sistemului e-learning, chestionarele de evaluare se completeaza on-line, direct pe platforma e-learning.
Art. 26.
Chestionarele de evaluare se completeaza de catre cursanti, avand la baza un punctaj de la 1 la 5, in care 1 reprezinta gradul cel mai scazut de apreciere, iar 5 reprezinta gradul cel mai ridicat de apreciere.
Art. 27.
(1) Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari prezinta Consiliului Camerei o informare privind rezultatele evaluarilor primite din partea auditorilor si stagiarilor.
(2) Camera transmite Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile informarea privind rezultatele evaluarilor primite din partea auditorilor.
CAPITOLUL VI
Dispozitii finale si sanctiuni
Art. 28.
(1) Auditorii financiari care nu au participat la cursurile de pregatire profesionala intr-un an sunt notificati in vederea participarii la cursul restant de pregatire, care se organizeaza in primul semestru al anului urmator.
(2) Auditorii financiari care nu participa la cursul restant de pregatire se sanctioneaza cu „Avertisment scris”.
Art. 29.
Nerespectarea obligatiilor cu privire la pregatirea profesionala, ce revin auditorilor financiari si stagiarilor in activitatea de audit financiar, se sanctioneaza conform prevederilor stabilite de Camera.

ANEXA Nr. 1 la norme
CHESTIONAR de evaluare a Programului anual de pregatire profesionala

ANEXA Nr 2 la norme
CHESTIONAR de evaluare a prestatiei lectorilor in cadrul Programului anual de pregatire profesionala

Sursa: Monitorul Oficial

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close