Regulamentul examenului CAFR de competenta profesionala a fost aprobat

In M.Of. nr. 26 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 60/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala

Art. 1.
Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 2 octombrie 2012.

Art. 3.
Prezenta hotarare se transmite spre avizare Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. 4.
Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari, Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii si Compartimentul secretariat vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5.
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA
REGULAMENT
de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
Potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 32 lit. c) si art. 33 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, examenul de competenta profesionala, in vederea atribuirii calitatii de auditor financiar (denumit in continuare examenul), se organizeaza de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (denumita in continuare Camera), sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public al Profesiei Contabile, denumit in continuare CSIPPC, potrivit art. 11 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2.
Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, Camera organizeaza examenul de competenta profesionala pentru stagiarii in activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu si au indeplinite toate obligatiile fata de Camera.
Art. 3.
La examen se pot inscrie urmatoarele categorii de persoane:
– stagiarii care au finalizat perioada de stagiu si au indeplinite toate obligatiile fata de Camera;
– stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen, au indeplinite toate obligatiile fata de Camera si se afla in termenul prevazut pentru sustinerea examenului.

CAPITOLUL II
Inscrierea la examen
Art. 4.
(1) Examenul se organizeaza anual.
(2) Data, centrul de examinare, taxa de inscriere, tematica si bibliografia de examen se aproba de catre Consiliului Camerei.
(3) Tematica si bibliografia de examen se analizeaza de catre CSIPPC, in vederea unor eventuale recomandari.
(4) Camera publica pe site-ul propriu informatiile cuprinse in alin. (2) si orice alte informatii necesare, cu cel putin 20 de zile inainte de data stabilita pentru sustinerea primei probe de examen.
(5) Documentele pentru inscrierea la examen se depun la sediul Camerei din municipiul Bucuresti, sectorul 5, Str. Sirenelor nr. 67-69 sau la reprezentantele Camerei, personal ori prin delegat, in perioada stabilita de Consiliul Camerei si publicata pe site-ul propriu.
(6) Un candidat se poate inscrie intr-o sesiune la una sau mai multe probe de examen.
(7) La cererea de inscriere (formular-tip), stagiarii trebuie sa anexeze urmatoarele documente:
a) dovada achitarii taxei de inscriere la examen;
b) actul de identitate, copie;
c) 4 fotografii (tip 2/3).
(8) Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari elibereaza la momentul inscrierii legitimatia individuala de acces la examen. Candidatii care au transmis documentele de inscriere la reprezentante primesc legitimatia de acces la intrarea in sala de examen.
(9) Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari verifica daca stagiarii si-au indeplinit obligatiile fata de Camera, la momentul depunerii dosarului de inscriere la examen.

CAPITOLUL III
Comisiile de examen
Art. 5.
(1) Consiliul Camerei stabileste componenta comisiilor implicate in organizarea examenului: comisia de elaborare a subiectelor, comisia de examinare si de selectare a subiectelor (denumita in continuare comisia de examinare), comisia de corectare a lucrarilor si comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Din comisii nu pot face parte persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al treilea in randul candidatilor.
(3) Membrii comisiilor si persoanele implicate in organizarea si desfasurarea examenului completeaza declaratii de confidentialitate si compatibilitate.
(4) Eventualele situatii de incompatibilitate ivite dupa desemnarea membrilor comisiilor sunt comunicate imediat Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari, de catre persoana in cauza, in vederea inlocuirii sale.
(5) Membrii comisiei de examinare nu pot face parte din comisia de corectare si din comisia de solutionare a contestatiilor.
(6) Calitatea de membru al comisiei de corectare a lucrarilor este incompatibila cu cea de membru al comisiei de solutionare a contestatiilor.
Art. 6.
Comisia de elaborare a subiectelor are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza sau revizuieste, dupa caz, subiectele de examen in conformitate cu tematica si bibliografia aprobata;
b) preda comisiei de examinare subiectele pentru cele 3 (trei) probe si raspunsurile, in plicuri distincte si sigilate, cu mentiunea „Confidential”.
Art. 7.
Comisia de examinare si selectare a subiectelor are, in principal, urmatoarele atributii:
a) organizeaza, controleaza si indruma actiunile vizand desfasurarea examenului;
b) selecteaza subiectele pentru fiecare proba;
c) asigura instruirea persoanelor care supravegheaza candidatii in salile de examen (responsabili de sala si supraveghetori);
d) elaboreaza baremul de evaluare si notare pentru fiecare proba din cadrul examenului;
e) asigura multiplicarea subiectelor la fiecare proba, in conditii de confidentialitate;
f) asigura transcrierea notelor rezultate din centralizarea cataloagelor comisiei de corectare a lucrarilor, pe tezele de examen;
g) asigura organizarea procesului de deschidere a tezelor de examen si intocmeste catalogul final al examenului;
h) asigura transcrierea notelor rezultate din centralizarea cataloagelor comisiei de solutionare a contestatiilor, pe tezele de examen;
i) valideaza rezultatele finale ale examenului;
j) asigura publicarea rezultatelor examenului pe site-ul Camerei.
Art. 8.
Comisia de corectare are, in principal, urmatoarele atributii:
a) corecteaza lucrarile in conditiile stabilite prin prezentul regulament, cu respectarea baremelor pentru fiecare subiect in parte;
b) consemneaza notele in cataloagele de examinare;
c) asigura concilierea notelor intre corectori, astfel: la proba teoretica si la proba practica, in cazul in care exista o diferenta intre corectori mai mare sau egala cu 1 (un) punct, se procedeaza la reevaluarea lucrarii respective de catre un alt corector, nota acordata de acesta fiind cea finala.
Art. 9.
Comisia de solutionare a contestatiilor are in principal, urmatoarele atributii:
a) recorecteaza lucrarile contestate in conditiile stabilite prin prezentul regulament;
b) consemneaza notele rezultate in cataloagele de contestatii;
c) asigura concilierea notelor intre corectori, astfel: la proba teoretica si la cea practica, in cazul in care exista o diferenta intre corectori mai mare sau egala cu 1 (un) punct, se procedeaza la reevaluarea lucrarii respective de catre un alt corector, nota acordata de acesta fiind cea finala.
Art. 10.
(1) Responsabilii si supraveghetorii de sala sunt desemnati prin ordin al presedintelui Camerei, dupa finalizarea inscrierilor la examen.
(2) O persoana care are sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al treilea in randul candidatilor nu poate fi responsabil sau supraveghetor de sala.
(3) Eventualele situatii de incompatibilitate ivite dupa desemnarea membrilor comisiilor sunt comunicate imediat Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari, de catre persoana in cauza, in vederea inlocuirii sale.

CAPITOLUL IV
Desfasurarea examenului
Art. 11.
(1) Examenul consta in sustinerea a 3 probe scrise, astfel:
a) prima proba — proba teoretica consta in verificarea cunostintelor teoretice prin sustinerea unei probe scrise din urmatoarele materii:
– teoria si principiile contabilitatii generale;
– cerintele legale si standardele referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;
– Standardele internationale de raportare financiara (IFRS);
– analiza financiara;
– contabilitatea manageriala;
– managementul riscului si controlul intern;
– cerintele legale si standardele profesionale referitoare la auditul statutar si la auditorii statutari;
– Standardele internationale de audit (ISA);
– etica profesionala;
b) a doua proba — proba grila consta in sustinerea unui test-grila ce cuprinde 80 de intrebari din urmatoarele materii:
– legea societatilor comerciale si guvernanta corporativa;
– legislatia privind falimentul si alte acte normative in domeniu;
– legislatia fiscala;
– Codul civil si Codul comercial;
– legislatia privind asigurarile sociale si Codul muncii;
– tehnologia informatiei si sistemele computerizate;
– economia financiara, generala si de afaceri;
– matematica si statistica;
– principiile de baza ale managementului financiar al intreprinderilor;
c) a treia proba — proba practica, testul de aplicare in practica a cunostintelor teoretice consta in rezolvarea unor cazuri practice din urmatoarele materii:
– cerintele legale si standardele referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;
– Standardele internationale de raportare financiara (IFRS);
– analiza financiara;
– contabilitatea manageriala;
– cerintele legale si standardele profesionale referitoare la auditul statutar si la auditorii statutari;
– Standardele internationale de audit (ISA);
– etica profesionala.
(2) Durata unei probe de examen este de 4 ore.
(3) Subiectele selectate intr-o sesiune a examenului pot include intrebari din toate materiile sau din anumite materii mentionate la alin. (1).
Art. 12.
(1) Accesul candidatilor in sala se face cu 30 de minute inainte de ora de incepere a examenului, in baza cartii de identitate si a legitimatiei de acces la examen.
(2) In sala de examen au acces responsabilii si supraveghetorii de sala, membrii comisiei de examinare si selectare a subiectelor, candidatii trecuti pe lista de prezenta pentru fiecare proba de examinare in parte si 2 reprezentanti ai CSIPPC, in calitate de observatori.
(3) Pe timpul desfasurarii examenului se interzice candidatilor sa detina asupra lor orice materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Dupa inceperea examenului se interzice intrarea oricarui alt candidat in sala de examen.
(5) Candidatii primesc:
a) la proba teoretica — un exemplar cu intrebarile de examen si foi pentru formularea raspunsurilor;
b) la proba grila — un exemplar al testului-grila si o foaie de raspuns-tip;
c) la proba practica — un exemplar cu enuntul problemelor de examen si foi pentru formularea raspunsurilor.
(6) Candidatii completeaza in coltul din dreapta sus, in zona destinata securizarii, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si numarul de pe legitimatia de acces la examen.
(7) Dupa distribuirea tezelor si a subiectelor de examen, niciun candidat nu mai poate parasi sala decat daca preda lucrarea si semneaza de predarea acesteia. In cazuri exceptionale, un candidat poate parasi temporar sala doar insotit de una dintre persoanele care supravegheaza. In acest caz, in perioada parasirii salii, legitimatia de examen a candidatului ramane in posesia responsabilului cu supravegherea.
Art. 13.
(1) Orice detalii sau nelamuriri referitoare la subiectele distribuite sunt clarificate numai de catre membrii comisiei de examinare si selectare a subiectelor.
(2) Candidatii care parasesc sala de examen inainte de expirarea timpului sunt obligati sa predea tezele, subiectele si ciornele si sa semneze de predare.
(3) La expirarea timpului, candidatii sunt obligati sa predea tezele, subiectele si ciornele si sa semneze de predare, iar ultimii 3 candidati raman in sala pana la predarea tuturor tezelor.
(4) Pentru fiecare sala de examen se intocmeste un proces-verbal, semnat de responsabilul de sala, cuprinzand cel putin urmatoarele date: numarul de candidati prezenti, numarul de candidati absenti, numele responsabilului de sala, numele supraveghetorilor de sala si numele celor 2 reprezentanti ai CSIPPC, in calitate de observatori.
Art. 14.
(1) Se considera ca fiind frauda oricare dintre urmatoarele:
– inscrierea numelui candidatului pe foaia de examen in afara coltului negru care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii;
– copierea de la alti candidati;
– comunicarea de orice tip, prin orice mijloace, cu alte persoane aflate in interiorul sau in exteriorul salii de examen;
– detinerea de inscrisuri continand surse de informare referitoare la materiile examinate, indiferent daca acestea au fost sau nu utilizate in timpul examenului.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), frauda este consemnata in mod detaliat intr-un proces-verbal ce se intocmeste pe loc de catre responsabilul de sala, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea „Frauda”. Procesul-verbal poate fi semnat de cel putin 2 (doi) candidati aflati in apropiere. Procesul-verbal si lucrarea anulata sunt predate comisiei de examinare si selectare a subiectelor.
(3) Persoanele mentionate la alin. (1) nu mai au dreptul sa se prezinte la nicio proba de examen din cadrul sesiunii in care au fost depistate ca au incercat sa fraudeze examenul, li se anuleaza probele sustinute in sesiunea respectiva, nu li se ramburseaza sau compenseaza taxa de inscriere la examen si li se interzice dreptul sa se prezinte la urmatoarea sesiune consecutiva de examen organizata de Camera.
(4) In perioada in care li s-a interzis dreptul de a participa la examenul de competenta profesionala, persoanele la care fac referire alin. (1) si (3) trebuie sa respecte toate obligatiile fata de Camera, conform prevederilor existente.

CAPITOLUL V
Corectare. Contestatii. Rezultate
Art. 15.
(1) Evaluarea lucrarilor candidatilor la examen se face de catre comisia de corectare, in baza atributiilor prevazute la art. 8.
(2) Nota de promovare a fiecarei probe este 6,00. Nota de promovare a examenului este 7,00, obtinuta ca medie aritmetica a celor 3 probe.
(3) Lucrarile la fiecare proba de examen se noteaza cu note de la 1 la 10, cu doua zecimale, cu rotunjire matematica la a doua zecimala. Corectarea si notarea in baza baremului stabilit se inregistreaza in cataloage separate, in care lucrarile figureaza cu un numar de identificare unic.
(4) Lucrarile sunt evaluate de 2 (doi) corectori, care trec punctajul acordat pentru fiecare subiect si care isi asuma prin semnatura olografa notarile proprii.
(5) Nota finala la o proba o reprezinta media aritmetica a celor 2 (doua) note ale fiecarui corector. In baza acestora se intocmeste centralizatorul final.
(6) Daca intre notele acordate pentru aceeasi lucrare diferenta este mai mare sau egala cu 1 (un) punct, se procedeaza la conciliere, care este consemnata intr-un proces-verbal, conform art. 8 lit. c).
(7) Pentru fiecare proba de examen, un reprezentant al comisiei de examinare inscrie pe fiecare lucrare nota finala rezultata conform alin. (5).
(8) Comisia de examinare desemneaza un reprezentant care procedeaza la trecerea notelor pe fiecare teza, conform centralizatorului mentionat la alin. (5).
(9) Dupa finalizarea procedurilor de corectare si notare a lucrarilor de la toate probele, comisia de examinare asigura organizarea procesului de desigilare a lucrarilor si de intocmire a catalogului final.
(10) Rezultatele examenului sunt validate de catre comisia de examinare si sunt publicate pe site-ul Camerei.
Art. 16.
(1) Rezultatele publicate se pot contesta o singura data, in termen de 48 de ore de la publicarea lor. Contestatiile pot fi depuse la sediul Camerei, personal sau prin delegat, ori pot fi transmise prin e-mail sau prin fax.
(2) Contestatiile transmise dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) nu sunt luate in considerare.
(3) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
(4) Lucrarile contestate se resigileaza si se inscriu intr-un centralizator separat.
(5) Lucrarile contestate se noteaza de la 1 la 10, cu doua zecimale, cu rotunjire matematica la a doua zecimala. Reevaluarea contestatiilor se inregistreaza in cataloage separate.
(6) Lucrarile contestate sunt evaluate de 2 (doi) corectori, care trec punctajul acordat pentru fiecare subiect si care isi asuma prin semnatura olografa notarile proprii.
(7) Nota finala la o proba o reprezinta media aritmetica a celor 2 (doua) note ale fiecarui corector. In baza acestora se intocmeste centralizatorul final.
(8) Nota finala este nota obtinuta in urma contestatiei. In cazul in care se constata o diferenta, se procedeaza la modificarea notelor obtinute anterior.
(9) Rezultatele comisiei de solutionare a contestatiilor se valideaza de catre comisia de examinare, sunt definitive si se publica pe site-ul Camerei in termen de maximum 7 zile de la finalizarea termenului de depunere a contestatiilor.
Art. 17.
Catalogul cu rezultatele finale ale examenului se valideaza de comisia de examinare si se publica pe site-ul Camerei
Art. 18.
(1) In situatia in care, in urma rezultatelor obtinute, un candidat nu promoveaza examenul, la urmatoarea sesiune la care se prezinta i se recunosc probele care au fost promovate.
(2) In cazul in care un candidat opteaza sa sustina la examen o proba care a fost promovata intr-o sesiune anterioara, la calculul mediei celor 3 probe se ia in considerare ultima nota obtinuta.
Art. 19.
(1) Camera acorda derogari de la testul de cunostinte teoretice inclus in examenul de competenta profesionala numai in baza unui protocol incheiat intre Camera si institutiile de invatamant sau organismele profesionale in domeniu. In acest sens, Camera stabileste norme proprii, avizate de CSIPPC, pentru stabilirea conditiilor in care pot fi acordate derogari de la testul de cunostinte teoretice inclus in examinari, precum si criteriile care stau la baza incheierii protocoalelor privind acordarea de exceptii.
(2) Nu se acorda exceptii de la testul de aplicare in practica a cunostintelor teoretice.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale
Art. 20.
Taxa de inscriere la examen se restituie sau se reporteaza candidatilor care nu s-au prezentat la sustinerea examenului din motive temeinic justificate cu acte doveditoare, precum si candidatilor retrasi inainte de inceperea examenului cu cel putin o zi.
Art. 21.
In caz de forta majora (cutremure, inundatii, incendii etc.), proba se anuleaza si se reia ulterior, iar taxa este restituita sau reportata.
Art. 22.
(1) Persoanele care finalizeaza stagiul de pregatire in activitatea de audit financiar incepand cu anul 2015 vor avea la dispozitie o singura sesiune pe an pentru sustinerea examenului de competenta profesionala, potrivit prezentului regulament si normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar aprobate de Camere.
(2) Persoanele care au finalizat stagiul in anul 2014 sau anterior acestui an si se afla in perioada de sustinere a examenului pot sustine examenul de competenta profesionala in perioada 2015-2017, o singura sesiune pe an, indiferent de numarul de sesiuni pe care le mai aveau la dispozitie in momentul intrarii in vigoare a prezentului Regulament.
Art. 23.
Prezentul regulament se aplica incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sursa: Monitorul Oficial

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close