Aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

In M.Of. nr. 31 din 14 ianuarie 2015 a fost publicata Norma ASF nr. 1/2015 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. Prezenta norma reglementeaza:
a) dobandirea si incetarea calitatii de participant la un fond de pensii administrat privat;
b) continutul actului-cadru individual de aderare la un fond de pensii administrat privat si procedura de modificare a acestuia;
c) aderarea la un fond de pensii administrat privat;
d) validarea informatiilor cuprinse in actele individuale de aderare sl repartizarea aleatorie a participantilor la fondurile de pensii administrate privat;
e) evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat;
f) actualizarea de catre institutiile de evidenta a Informatiilor referitoare la participanti, continute in Registrul participantilor.

Art. 2. (1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, si in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea pensiilor publice.
(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) aderare — reprezinta manifestarea de vointa a unei persoane eligibile in scopul de a deveni participant la un fond de pensii administrat privat, prin semnarea unui act individual de aderare;
b) baza de date a administratorilor— informatii inregistrate cronologic si sistematic cu privire la participanti si conturile acestora, la contributii, precum si la modificarile acestor date, administrate printr-un sistem de evidenta, astfel incat sa reflecte complet, corect si consistent toate operatiunile aferente fondului de pensii administrat privat;
c) document de asigurare — contract de asigurare sociala, declaratie individuala de asigurare sau declaratie nominala de asigurare;
d) lista de atentionare — document transmis administratorilor de institutiile de evidenta, prin care sunt semnalate neconcordante in legatura cu informatiile referitoare la participantii la un fond de pensii administrat privat;
e) persoana eligibila — persoana in varsta de pana la 35 de ani la data luarii in evidenta de catre institutia de evidenta in sistemul asigurarilor sociale, in baza documentului de asigurare, precum si persoana de pana la 45 de ani la data semnarii actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, care este asigurata la sistemul public de pensii sl a carei identitate nu constituie informatie clasificata, potrivit legii;
f) repartizare aleatorie — proces prin care sunt repartizate de catre institutia de evidenta persoanele eligibile in varsta de pana la 35 de ani care nu au aderat din proprie initiativa la un fond de pensii administrat privat in termenul stabilit de Lege si de prezenta norma sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare, iar Informatiile cuprinse in acestea au fost raportate la institutia de evidenta in aceeasi perioada de raportare;
g) validare — proces ulterior aderarii sau repartizarii aleatorii, care consta in inregistrarea de catre institutia de evidenta in Registrul participantilor a unei persoane eligibile, ca participant la un fond de pensii administrat privat, pe baza informatiilor cuprinse in actul individual de aderare, transmis de catre administratori si/sau in documentul de asigurare.

CAPITOLUL II
Dobandirea si incetarea calitatii de participant la un fond de pensii administrat privat

SECTIUNEA 1
Dobandirea calitatii de participant

Art. 3. O persoana eligibila dobandeste calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat in urmatoarele situatii:
a) a aderat la un fond de pensii administrat privat prin semnarea unui act individual de aderare validat ulterior de institutia de evidenta;
b) a fost repartizata aleatoriu de catre institutia de evidenta si validata la un fond de pensii administrat privat.

SECTIUNEA a 2-a
Incetarea calitatii de participant

Art. 4. Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat inceteaza la data radierii acestuia din Registrul participantilor de catre institutia de evidenta, in urmatoarele cazuri:
a) prin deschiderea dreptului la pensia privata;
b) prin decesul participantului;
c) prin pensionarea de invaliditate pentru pierderea totala a capacitatii de munca, potrivit prevederilor legale aplicabile in sistemul public de pensii sau potrivit prevederilor legale incidente din actele normative privind legile speciale, dupa caz;
d) prin decizie a administratorului emisa in cazul constatarii lipsei viramentelor in contul colector al fondului de pensii administrat privat, aferente participantului, pe o perioada de 36 de luni consecutive de la data inscrierii in Registrul participantilor;
e) prin hotarare judecatoreasca definitiva de desfiintare a actului individual de aderare pentru participantul respectiv;
f) prin decizie a administratorului de desfiintare a actului individual de aderare in baza constatarii incalcarii art. 116 alin. (2) lit. b) din Lege, ca urmare a reclamatiei participantului;
g) alte situatii prevazute in normele Autoritatii de Supraveghere Financiara, denumita in continuare Autoritatea.

Art. 5. (1) Administratorii notifica institutiei de evidenta:
a) cererile primite de la participantii care beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul I sau II pentru cauze care afecteaza ireversibil capacitatea de munca, definite potrivit Legii pensiilor publice, dupa finalizarea platii activului net, comunicand ca „data stare”:
(i) data de la care au fost acordate drepturile de pensie de invaliditate, inscrisa in decizia administrativa privind acordarea pensiei de invaliditate eliberata de casele teritoriale de pensii sau de casele de pensii sectoriale, dupa caz, pentru participantii pensionati de invaliditate care nu mai sunt supusi revizuirii medicale incepand de la data acordarii drepturilor de pensie de invaliditate;
(ii) data de la care nu mal sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate, inscrisa in decizia medicala asupra capacitatii de munca, pentru participantii pensionati de invaliditate care nu mai sunt supusi revizuirii medicale ulterior inscrierii initiale la pensia de invaliditate;
b) cererile primite de la beneficiarul/beneficiarii participantului decedat, prin care se solicita contravaloarea drepturilor cuvenite, dupa finalizarea platii activului net cuvenit beneficiarului/ beneficiarilor, comunicand ca „data stare” data decesului;
c) cererile primite de la persoanele care indeplinesc conditiile de plata unica a activului personal net, avand in vedere indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, prevazute de lege, dupa finalizarea platii activului net, comunicand ca „data stare” data acordarii pensiei pentru limita de varsta, inscrisa in decizia de pensionare.
(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) este transmisa de catre administratori la acelasi termen si impreuna cu raportul lunar prevazut la art. 17 alin. (1) lit. d), avand inscrise datele cererilor prevazute la alin. (1) si specificatia:
a) „invalid”, pentru participantii care beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul I sau II si nu mai sunt supusi revizuirii medicale;
b) „decedat”, in cazul decesului participantilor;
c) „pensionat”, pentru participantii carora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) lit. c).
(3) Institutia de evidenta transmite administratorilor, la implinirea a 12 luni care curg incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei comunicate ca „data stare”, un raport separat continand urmatoarele informatii, pentru participantii respectivi:
a) cifra „0” pentru suma totala virata/retinuta in luna;
b) cifra „0” pentru codul unic de identificare al angajatorului.
(4) In cadrul raportului prevazut la alin. (3) institutia de evidenta precizeaza ca informatiile mentionate la lit. a) si b) reprezinta ultima informatie in legatura cu viramentele contributiilor pentru participantii in cauza si nicio modificare referitoare la contributii nu mai poate avea loc dupa aceasta data.
(5) In cazurile specificate la alin. (1) lit. a) administratorul are obligatia de a detine copii ale deciziei administrative privind acordarea pensiei de invaliditate si ale deciziei medicale asupra capacitatii de munca.
(6) Prin exceptie, daca data oricareia dintre cererile prevazute la alin. (1), prin care participantul/beneficiarul solicita plata drepturilor cuvenite, este ulterioara termenului de 12 luni de la „data stare”, institutia de evidenta transmite administratorului raportul prevazut la alin. (3), in maximum 30 de zile calendaristice de la primirea notificarii prevazute la alin. (1).

Art. 6. (1) Plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat de invaliditate se va efectua conform prevederilor Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de deces, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Norma nr. 19/2008.
(2) Contul participantului pensionat de invaliditate ramane activ pe o perioada de 12 luni de la data deschiderii dreptului la pensia de invaliditate.
(3) In perioada mentionata la alin. (2) se pot primi contributii si se pot efectua regularizari.
(4) Dupa incheierea perioadei mentionate la alin. (2), in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii raportului prevazut la art. 5 alin. (3), administratorii solicita participantului reconfirmarea detaliilor privind referintele de plata avute in vedere la procesarea platii sumelor provenite din activul net.
(5) In termen de 10 zile lucratoare de la primirea informatiilor mentionate la alin. (4) administratorul efectueaza plata contravalorii activului personal net acumulat de la data platii, conform Normei nr. 19/2008, pana la data curenta si inchide contul participantului.
(6) In situatia in care administratorul nu primeste informatii ca urmare a transmiterii solicitarii de reconfirmare a detaliilor privind referintele de plata, sumele primite conform alin. (3) se vor face venit la fond in prima zi lucratoare dupa implinirea termenului general de prescriptie de 3 ani care curge de la data primirii raportului prevazut la art. 5 alin. (3).

Art. 7. (1) Transferul contravalorii activului personal net al participantului decedat catre beneficiarul/beneficiarii acestuia se va efectua conform prevederilor Normei nr. 19/2008.
(2) Contul participantului decedat ramane activ pe o perioada de 12 luni de la data decesului.
(3) In perioada mentionata la alin. (2) se pot primi contributii si se pot efectua regularizari.
(4) Dupa incheierea perioadei mentionate la alin. (2), in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii raportului prevazut la art. 5 alin. (3), administratorii solicita beneficiarului/ beneficiarilor participantului decedat reconfirmarea detaliilor privind referintele de plata avute in vedere la procesarea platii sumelor provenite din activul net si verifica daca acesta/acestia a/au devenit participant/participanti la un fond de pensii administrat privat.
(5) In termen de 10 zile lucratoare de la primirea informatiilor mentionate la alin. (4) administratorul efectueaza transferul sau plata, dupa caz, a contravalorii activului personal net acumulat de la data platii, conform Normei nr. 19/2008, pana la data curenta si inchide contul participantului decedat.
(6) In situatia in care administratorul nu primeste informatii ca urmare a transmiterii solicitarii de reconfirmare a detaliilor privind referintele de plata, sumele primite conform alin. (3) se vor face venit la fond in prima zi lucratoare dupa implinirea termenului general de prescriptie de 3 ani care curge de la data primirii raportului prevazut la art. 5 alin. (3).

Art. 8. (1) Pana la adoptarea legii privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor private, plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat se va efectua conform prevederilor Normei nr. 19/2008.
(2) Contul participantului pensionat ramane activ pe o perioada de 12 luni de la data deciziei de pensionare privind acordarea pensiei pentru limita de varsta in sistemul public de pensii.
(3) In perioada mentionata la alin. (2) se pot primi contributii si se pot efectua regularizari.
(4) Dupa incheierea perioadei mentionate la alin. (2), in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii raportului de la institutia de evidenta prevazut la art. 5 alin. (3), administratorii solicita participantului reconfirmarea detaliilor privind referintele de plata avute in vedere la procesarea platii sumelor provenite din activul net.
(5) In termen de 10 zile lucratoare de la primirea informatiilor mentionate la alin. (4) administratorul efectueaza plata contravalorii activului personal net acumulat de la data platii, conform Normei nr. 19/2008, pana la data curenta si inchid contul participantului pensionat.
(6) In situatia in care administratorul nu primeste informatii ca urmare a transmiterii solicitarii de reconfirmare a detaliilor privind referintele de plata, sumele primite conform alin. (3) se vor face venit la fond in prima zi lucratoare dupa implinirea termenului general de prescriptie de 3 ani care curge de la data primirii raportului prevazut la art. 5 alin. (3).

CAPITOLUL III
Actul individual de aderare si procedura de modificare a acestuia

SECTIUNEA 1
Actul individual de aderare

Art. 9. (1) Continutul actului individual de aderare este avizat de catre Autoritate odata cu autorizarea prospectului schemei de pensii private.
(2) Continutul actului-cadru individual de aderare utilizat in cadrul procesului de aderare este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta norma.
(3) Seriile si numerele unice ale actelor individuale de aderare, necesare fondatorilor in vederea obtinerii deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat, sunt alocate de Autoritate la momentul obtinerii avizarii actului individual de aderare.
(4) La solicitarea administratorilor, Autoritatea aloca numerele si seriile actelor individuale de aderare pentru fiecare fond de pensii administrat privat.
(5) Este interzisa introducerea de catre administratori in actele individuale de aderare a altor informatii decat cele prevazute in actul-cadru individual de aderare, cu exceptia seriei si numarului unic alocate de Autoritate, precum si a siglei si logoului administratorului.

Art. 10. (1) Prin semnarea actului individual de aderare persoana eligibila isi exprima acordul de a fi parte la contractul de societate, acceptul cu privire la continutul acestuia si la prospectul schemei de pensii private.
(2) Actul individual de aderare este completat de catre persoana eligibila care adera sau de catre agentul de marketing persoana fizica pe baza informatiilor furnizate de catre persoana eligibila si este semnat in fata acestuia, cu exceptia actelor individuale de aderare incheiate in vederea transferului catre un alt fond de pensii administrat privat.
(3) La momentul semnarii actului individual de aderare, cu exceptia celor incheiate in vederea transferului la un alt fond de pensii administrat privat, agentul de marketing persoana fizica are urmatoarele obligatii:
a) sa prezinte persoanei eligibile in mod corect si complet prospectul schemei de pensii private, precum si modalitatea de aderare la un fond de pensii administrat privat;
b) sa solicite o copie a actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata de catre titular prin semnatura olografa, pe aceeasi pagina pe care este reprodusa imaginea acestuia prin copiere;
c) sa verifice perioada de valabilitate a actului de identitate al persoanei eligibile;
d) sa confrunte datele din actul de identitate original cu cele din copia acestuia, precum si cu datele inscrise in actul individual de aderare;
e) sa inmaneze gratuit persoanei eligibile un exemplar din prospectul simplificat al schemei de pensii private valabil la data semnarii actului individual de aderare si, la cererea acestuia, un exemplar al prospectului detaliat;
f) sa inmaneze persoanei eligibile un exemplar al actului individual de aderare completat corect si semnat, in original.
(4) Este interzisa utilizarea actelor individuale de aderare care nu sunt avizate de catre Autoritate.
(5) Este interzisa delegarea, imputernicirea sau reprezentarea persoanei eligibile in relatia cu agentul de marketing persoana fizica.
(6) Administratorii instruiesc agentii de marketing persoane juridice si fizice in legatura cu transmiterea actelor individuale de aderare semnate de persoanele eligibile, in termen de 5 zile calendaristice de la data semnarii acestora.

Art. 11. (1) Actul individual de aderare se completeaza in doua exemplare, fiecare exemplar se semneaza in original de catre persoana eligibila si de catre agentul de marketing persoana fizica si se distribuie astfel:
a) un exemplar se pastreaza de catre administratorul fondului de pensii administrat privat la care persoana eligibila a aderat;
b) un exemplar se pastreaza de catre persoana eligibila care a aderat la un fond de pensii administrat privat.
(2) Pentru actele individuale de aderare care nu se mai afla in posesia participantului sau care au fost distruse in mod ireversibil, administratorul elibereaza copii, in urma cererii adresate de catre acesta.

SECTIUNEA a 2-a
Modificarea actului individual de aderare

Art. 12. (1) Modificarea actului individual de aderare se face de catre administrator numai cu obtinerea in prealabil a avizului modificarii de catre Autoritate.
(2) Avizul de modificare al actului individual de aderare se emite de catre Autoritate ca urmare a unei cereri scrise depuse la Autoritate de catre administrator, impreuna cu actul individual de aderare modificat, cu expunerea de motive care sta la baza solicitarii si cu dovada platii taxei.

Art. 13. (1) Autoritatea hotaraste cu privire la emiterea avizului de modificare a actului individual de aderare, in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(2) Administratorul este obligat ca in termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a unei autorizatii sau a unui aviz emis de catre Autoritate care determina modificarea actului individual de aderare sa solicite avizarea modificarii acestuia.
(3) Orice solicitare din partea Autoritatii privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari.
(4) Depunerea informatiilor suplimentare sau a documentelor cu modificari solicitate de Autoritate nu poate fi facuta, sub sanctiunea respingerii cererii, mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data solicitarii Autoritatii.
(5) In situatia in care se constata lipsa unor documente solicitate sau documentele depuse sunt incomplete, ilizibile ori au o forma necorespunzatoare, Autoritatea poate solicita completarea sau inlocuirea acestora, dupa caz, in termenul prevazut la alin. (4).
(6) Avizul de modificare al actului individual de aderare se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea acestuia de catre Autoritate.
(7) Actul individual de aderare in forma modificata intra in vigoare la 5 zile lucratoare de la data comunicarii avizului prevazut la alin. (6).

Art. 14. (1) Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea cererii privind avizarea modificarii actului individual de aderare.
(2) Decizia de respingere a cererii privind avizarea modificarii actului individual de aderare, scrisa si motivata, se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea acesteia de catre Autoritate.
(3) Decizia de respingere a cererii privind avizarea modificarii actului individual de aderare poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile sl completarile ulterioare.

Art. 15. O noua cerere de avizare a modificarii actului individual de aderare poate fi adresata Autoritatii numai dupa ce au fost remediate deficientele care au determinat respingerea cererii initiale.

CAPITOLUL IV
Validarea persoanelor eligibile in cadrul procesului de aderare

Art. 16. (1) Fiecare institutie de evidenta intocmeste Registrul propriu al participantilor prevazut la art. 34 din Lege.
(2) Institutia de evidenta completeaza lunar Registrul participantilor cu informatiile referitoare la persoanele eligibile prevazute la:
a) art. 30 alin. (1) din Lege, care sunt obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat;
b) art. 30 alin. (2) din Lege, care isi exprima optiunea de a adera la un fond de pensii administrat privat;
c) art. 6 alin. (1) din Legea pensiilor publice, coroborat cu art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Legea nr. 108/2012, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat, care sunt obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat, precum si cele care isi exprima, potrivit Legii, optiunea de a adera la un fond de pensii administrat privat.
(3) Registrul participantilor la fondurile de pensii administrate privat cuprinde:
a) numele, prenumele si domiciliul tuturor participantilor aflati in evidenta institutiei de evidenta;
b) codul numeric personal al acestora;
c) seria si numarul actului de identitate;
d) seria si numarul unic ale actului individual de aderare;
e) data semnarii actului individual de aderare;
f) numarul de registru al administratorului din Registrul Autoritatii;
g) numarul de registru al fondului de pensii administrat privat din Registrul Autoritatii;
h) codul de identificare fiscala/codul unic de inregistrare si denumirea angajatorului/angajatorilor, dupa caz;
i) numarul de registru al agentului de marketing, persoana juridica din Registrul Autoritatii;
j) numarul de registru al agentului de marketing, persoana fizica din Registrul Autoritatii.

Art. 17. (1) Administratorii au urmatoarele obligatii:
a) de a verifica datele inscrise in actele individuale de aderare cu datele inscrise in copia actului de identitate;
b) de a verifica, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior, corectitudinea intocmirii actului individual de aderare si realitatea manifestarii de vointa a persoanei eligibile;
c) de a inregistra informatiile cuprinse in actul individual de aderare, in propria baza de date, in termen de 15 zile lucratoare de la data semnarii actului individual de aderare;
d) de a intocmi lunar un raport care sa cuprinda informatii privind persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare, in vederea validarii acestora;
e) de a transmite lunar raportul prevazut la lit. d), pe suport electronic, sub semnatura electronica extinsa catre institutia de evidenta si Autoritate, la data de 25 a fiecarei luni, pentru persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) lit. d) contine urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele persoanelor care au semnat un act individual de aderare;
b) codul numeric personal al acestora;
c) seria si numarul actului de identitate;
d) seria si numarul unic ale actului individual de aderare;
e) data semnarii actului Individual de aderare;
f) codul de inregistrare al administratorului in Registrul Autoritatii;
g) codul de inregistrare al fondului de pensii administrat privat in Registrul Autoritatii;
h) codul de identificare fiscala/codul unic de inregistrare si denumirea angajatorului/angajatorilor, dupa caz;
i) codul de inregistrare a agentului de marketing persoana juridica in Registrul Autoritatii;
j) codul de inregistrare a agentului de marketing persoana fizica in Registrul Autoritatii;
k) denumirea casei de pensii la care este inregistrat participantul, inscrisa pe actul individual de aderare.
(3) Odata cu transmiterea raportului prevazut la alin. (1) lit. d), administratorii au obligatia sa transmita Autoritatii, in format electronic, sub semnatura electronica extinsa, copiile scanate ale actelor individuale de aderare si ale actelor de identitate ale persoanelor ale caror date au fost inregistrate in raport, insotite de un centralizator.
(4) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (1) lit. e) de transmitere a raportului de catre administratori, acesta se transmite la data de 25 a lunii urmatoare.
(5) Sunt exceptati de la intocmirea si transmiterea raportului prevazut la alin. (1) lit. d) administratorii care nu incheie niciun act individual de aderare intr-o anumita luna.

Art. 18. (1) Pe baza raportului transmis lunar de catre administratori, institutia de evidenta verifica daca:
a) persoana este inscrisa in Registrul propriu al participantilor;
b) persoana este inscrisa in Registrul propriu de evidenta al asiguratilor din sistemul public de pensii, are varsta de maximum 45 de ani la data semnarii actului de aderare si datoreaza cel putin o contributie de asigurari sociale in ultimele 6 luni anterioare datei validarii, in conformitate cu unul dintre documentele de asigurare depuse la institutia de evidenta;
c) persoana figureaza cu un singur act individual de aderare raportat la institutia de evidenta in cadrul aceleiasi raportari;
d) persoana este inscrisa in Registrul participantilor al altei institutii de evidenta, ca urmare a schimbului periodic de informatii prevazut la alin. (2).
(2) In vederea respectarii prevederilor art. 31 din Lege, institutiile de evidenta vor face schimb de informatii referitoare la participantii inscrisi in Registrele proprii si la persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare si care sunt cuprinse in raportul transmis de administratori la data de 25 a fiecarei luni, respectiv pentru persoanele eligibile pentru care urmeaza sa se inceapa procesul de repartizare aleatorie.
(3) In cazul in care se constata ca un participant a fost validat de institutii de evidenta diferite la fonduri de pensii administrate privat diferite, institutiile de evidenta vor instiinta administratorii in vederea initierii procedurii de transfer catre fondul de pensii administrat privat unde participantul a fost validat prima data.
(4) In cazul in care se constata ca un participant a fost validat de institutii de evidenta diferite la acelasi fond de pensii administrat privat, institutiile de evidenta vor instiinta administratorul si vor prelua informatiile inscrise in Registrul participantilor institutiei de evidenta unde participantul a fost validat prima data.
(5) Pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care se intocmeste raportul, institutia de evidenta actualizeaza Registrul participantilor si inscrie in acesta, ca validate, informatiile din actele individuale de aderare pentru persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1).
(6) Institutia de evidenta invalideaza informatiile din actele individuale de aderare pentru persoanele care:
a) figureaza cu un singur act de aderare raportat de catre administratori, dar nu sunt inregistrate in Registrul propriu de evidenta a asiguratilor din sistemul public de pensii sau nu se regasesc cu cel putin o obligatie de plata in ultimele 6 luni anterioare datei validarii in documentele de asigurare inregistrate la institutia de evidenta;
b) au aderat si au fost validate anterior raportarii lunare curente sau pentru care au fost raportate mai multe acte individuale de aderare in cadrul aceleiasi raportari lunare:
c) au semnat acte individuale de aderare care nu sunt corect completate sau nu cuprind toate informatiile solicitate, cu exceptia denumirii si a codului de identificare fiscala/codului unic de inregistrare al angajatorului, precum si a numarului de telefon si e-mailului persoanelor eligibile;
d) figureaza in Registrul participantilor altei institutii de evidenta, comunicand administratorului institutia de evidenta in registrul careia figureaza persoana respectiva.

Art. 19. (1) In data de 12 a fiecarei luni, institutia de evidenta transmite administratorilor si Autoritatii un raport asupra procesului de validare a actelor individuale de aderare ale participantilor, care contine informatiile prevazute la art. 17 alin. (2), campurile aferente codurilor de validare si motivele invalidarilor, pe baza datelor din Registrul de evidenta a asiguratilor din sistemul public de pensii, precum si data validarii si inscrierii in Registrul participantilor.
(2) In termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii raportului institutiei de evidenta prevazut la alin. (1), administratorul are obligatia de a notifica rezultatul procesului de validare, in scris sau prin orice mijloc care poate fi probat ulterior, persoanelor cu care a semnat un act individual de aderare.
(3) Notificarea persoanelor prevazute la alin. (2) se face o singura data, dupa ultimul raport primit de la institutia de evidenta, referitor la actul individual de aderare raportat, prin orice mijloc care poate fi probat ulterior.

Art. 20. In cazul persoanelor ale caror acte individuale de aderare au fost invalidate intrucat acestea nu figureaza in Registrul de evidenta a asiguratilor din sistemul public de pensii, dar pentru care administratorul detine un act individual de aderare completat si semnat, precum si copia actului de identitate, administratorul include datele acestora in urmatoarele minimum 3 rapoarte transmise catre institutia de evidenta si catre Autoritate, incepand cu luna urmatoare semnarii actului individual de aderare.

Art. 21. In cazul persoanelor ale caror acte individuale de aderare au fost invalidate de o institutie de evidenta ca urmare a validarii anterioare de catre o alta o institutie de evidenta, institutia de evidenta care a invalidat actul individual de aderare va proceda la inscrierea in Registrul propriu al participantilor a informatiilor validate de cealalta institutie de evidenta si va notifica administratorul fondului de pensii, cealalta institutie de evidenta si Autoritatea asupra operarii acestei validari.

Art. 22. (1) Persoanele eligibile au la dispozitie o perioada de 4 luni de la data la care sunt obligate prin Lege sa adere la un fond de pensii administrat privat pentru a semna un act individual de aderare.
(2) In data de 10 a fiecarei luni, institutia de evidenta incepe procesul de repartizare aleatorie, prin identificarea persoanelor care sunt obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat, care nu au semnat niciun act individual de aderare validat la un fond de pensii administrat privat si pentru care niciun administrator nu a transmis informatiile prevazute la art. 17 alin. (2) in rapoartele aferente ultimelor 4 luni de la data la care acestea au devenit eligibile.
(3) In cazul in care o institutie de evidenta, in urma schimbului de informatii cu o alta institutie de evidenta, constata ca o persoana eligibila aflata in situatia prevazuta la alin. (2) este participanta la un fond de pensii administrat privat, procedeaza la preluarea in Registrul propriu al participantilor a datelor de evidenta ale participantului din Registrul participantilor in care a fost identificat.

Art. 23. In vederea organizarii repartizarii aleatorii, institutia de evidenta clasifica persoanele eligibile care urmeaza a fi repartizate in functie de varsta si gen.

Art. 24. (1) Institutia de evidenta organizeaza datele persoanelor care urmeaza a fi repartizate aleatoriu pe categorii, dupa criteriul de varsta, astfel:
a) persoanele cu varsta de pana la 25 de ani;
b) persoanele cu varsta cuprinsa intre 25 si 35 de ani.
(2) Fiecare categorie de persoane prevazuta la alin. (1) este impartita in functie de gen, prima grupa fiind cea a persoanelor de gen feminin.
(3) Categoriile de persoane care urmeaza a fi repartizate aleatoriu de catre institutia de evidenta sunt:
a) prima grupa de persoane ce urmeaza a fi repartizata catre fondurile de pensii administrate privat contine persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) de genul feminin;
b) a doua grupa de persoane ce urmeaza a fi repartizata catre fondurile de pensii administrate privat contine persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) de genul masculin;
c) a treia grupa de persoane ce urmeaza a fi repartizata catre fondurile de pensii administrate privat contine persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) de genul feminin;
d) a patra grupa de persoane ce urmeaza a fi repartizata catre fondurile de pensii administrate privat contine persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) de genul masculin.

Art. 25. (1) Institutia de evidenta repartizeaza persoanele eligibile din fiecare categorie prevazuta la art. 24 alin. (3) in cote egale pe fiecare fond de pensii administrat privat.
(2) Repartizarea persoanelor eligibile din cadrul fiecarei grupe se efectueaza una cate una, in ordinea crescatoare a varstei, incepand cu fondul de pensii administrat privat cu cel mai mare numar de participanti.
(3) In cazul in care rezultatul repartizarii prevazute la alin. (1) nu este un numar intreg, fiecare fond de pensii administrat privat existent la data efectuarii repartizarii primeste un numar intreg de participanti, iar restul obtinut ca urmare a impartirii este alocat fondului de pensii administrat privat cu cel mai mic numar de participanti.

Art. 26. (1) Repartizarea aleatorie lunara este finalizata de catre institutia de evidenta pana cel tarziu la data de 15 a lunii respective.
(2) La finalizarea repartizarii aleatorii, institutia de evidenta inregistreaza ca validate informatiile aferente persoanelor eligibile pentru fiecare fond de pensii administrat privat, genereaza serii si numere unice de inregistrare a persoanelor repartizate aleatoriu si actualizeaza informatiile in Registrul participantilor.

Art. 27. In data de 18 a lunii respective institutia de evidenta notifica fiecarui administrator si Autoritatii lista cu elementele de identificare — nume, prenume, cod numeric personal, cu elementele de contact — domiciliul, precum si seria si numarul alocat pentru persoanele repartizate aleatoriu, data validarii sl inscrierii in Registrul participantilor.

Art. 28. Administratorul caruia i-au fost repartizate aleatoriu persoane eligibile de catre institutia de evidenta are obligatia de a le informa in scris, prin intermediul serviciilor postale, in termen de 30 de zile calendaristice de la data notificarii prevazuta la art. 27, cu privire la denumirea fondului de pensii administrat privat si a administratorului acestuia, precum si cu privire la numarul, seria si data repartizarii aleatorii.

CAPITOLUL V
Actualizarea informatiilor cuprinse in Registrul participantilor la fondurile de pensii administrate privat

Art. 29. In cadrul procesului de aderare. Institutia de evidenta actualizeaza Registrul participantilor in baza:
a) rapoartelor lunare transmise de catre administratori cu informatiile cuprinse in actele individuale de aderare;
b) rapoartelor lunare transmise de catre administratori cu informatiile privind datele de identificare si de contact ale participantilor cuprinse in documentele justificative ale participantilor sau angajatorilor;
c) informatiilor cuprinse in documentele de asigurare initiale sau rectificative;
d) informatiilor primite de la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, denumita in continuare DEPABD;
e) informatiilor primite de la Inspectoratul General pentru Imigrari, denumit in continuare IGI;
f) deciziilor Autoritatii;
g) rapoartelor transmise de administratori pentru radierea din Registrul participantilor a persoanelor care se afla in situatia prevazuta la art. 4;
h) schimbului de informatii dintre institutiile de evidenta, in scopul unei evidente corecte si unitare a drepturilor si obligatiilor participantilor la fondurile de pensii administrate privat.

Art. 30. (1) Ori de cate ori este cazul, administratorii intocmesc, suplimentar fata de raportul prevazut la art. 17 alin. (1) lit. d), rapoarte pe care le transmit catre institutia de evidenta la termenul prevazut la art. 17 alin. (1) lit. e), in baza:
a) cererilor primite din partea participantilor;
b) listelor de atentionare primite de la institutia de evidenta;
c) cererilor primite de la beneficiari, in cazul decesului participantului;
d) cererilor primite de la participantii care se afla in situatia prevazuta la art. 30 alin. (1) si (2) din Lege si care au obtinut o hotarare judecatoreasca definitiva de desfiintare a actului individual de aderare;
e) altor situatii care conduc la radierea participantului din Registrul participantilor.
(2) Cererile primite din partea participantilor sau a beneficiarilor pot fi pentru modificarea unor elemente de identificare ori de contact, pentru executarea unor hotarari judecatoresti, precum si ca urmare a deschiderii dreptului la pensie de invaliditate pentru pierderea totala a capacitatii de munca si ca urmare a deschiderii dreptului la pensia privata sau pentru solicitarea contravalorii activului personal net ca urmare a decesului participantului.
(3) Administratorii au obligatia efectuarii de indata a tuturor modificarilor cu privire la elementele de identificare si de contact ale unui participant la fondul de pensii pe care il administreaza, dupa confirmarea operarii acestora in Registrul participantilor de catre institutia de evidenta.
(4) Administratorii au obligatia inregistrarii, evidentierii cronologice si pastrarii istoricului modificarilor cu privire la elementele de Identificare si de contact, respectiv al contributiilor fiecarui participant la fondul de pensii pe care il administreaza.

Art. 31. Rapoartele prevazute la art. 30 alin. (1) transmise la institutia de evidenta de catre administratori contin un cod de descriere a tipului de operatiuni cu valori distincte pentru:
a) solicitarea de radiere a participantului din Registrul participantilor ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive de desfiintare a actului individual de aderare;
b) solicitarea de schimbare a datelor aferente actului individual de aderare;
c) solicitarea de schimbare a numelui si prenumelui participantului, a seriei si numarului actului de identitate;
d) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a schimbarii cetateniei;
e) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a unei erori materiale;
f) solicitarea privind luarea in evidenta a incetarii calitatii de participant prin dobandirea calitatii de pensionar de invaliditate;
g) solicitarea privind luarea in evidenta a incetarii calitatii de participant prin deschiderea dreptului la pensia privata;
h) solicitarea privind luarea in evidenta a incetarii calitatii de participant, prin deces, ca urmare a depunerii de catre beneficiar/beneficiari a copiei certificatului de mostenitor;
i) solicitarea de radiere din Registrul participantilor pentru situatiile prevazute la art. 4 lit. d), f) si g);
j) solicitarea privind luarea in evidenta a implinirii termenului general de prescriptie a drepturilor nerevendicate de catre beneficiarii participantului decedat.

Art. 32. (1) Pe baza datelor si informatiilor continute in rapoartele primite de la administratori, corelate cu informatiile existente in baza de date a asiguratilor in sistemul public de pensii, institutia de evidenta actualizeaza in Registrul participantilor elementele de identificare ale acestora referitoare la codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, numele si prenumele, domiciliul si incetarea calitatii de participant.
(2) In cazul in care, in urma verificarii, o institutie de evidenta constata erori in informatiile continute in rapoartele prevazute la art. 30 alin. (1), va notifica celelalte institutii de evidenta la care participantul este inregistrat, iar acestea vor proceda la invalidarea inregistrarii si nu vor opera in Registrul participantilor modificarea transmisa.
(3) Pe baza datelor primite de la DEPABD, IGI, administratori sau de la alta institutie de evidenta, institutiile de evidenta intocmesc, dupa caz, listele de atentionare prevazute la art. 33.

Art. 33. (1) In data de 12 a fiecarei luni, institutia de evidenta transmite administratorilor listele de atentionare.
(2) Listele de atentionare cuprind:
a) informatii referitoare la persoanele eligibile cu mai multe acte individuale de aderare, care au acelasi nume si acelasi cod numeric personal;
b) informatii referitoare la persoanele eligibile cu nume diferite, dar avand acelasi cod numeric personal;
c) informatii referitoare la participantii decedati sau la cei care au pierdut ori au primit cetatenia romana, obtinute lunar de catre institutia de evidenta de la DEPABD si/sau IGI;
d) informatii referitoare la participantii care figureaza la fonduri de pensii diferite, la institutii de evidenta diferite;
e) informatii referitoare la participantii care au dobandit calitatea de pensionar pentru limita de varsta si/sau pensionar de invaliditate;
f) informatii referitoare la participantii ale caror coduri numerice personale nu se regasesc in baza de date a DEPABD;
g) alte informatii referitoare la participanti, care au drept efect modificari in Registrul participantilor.

Art. 34. (1) In cel mai scurt timp posibil de la primirea listelor de atentionare, administratorii analizeaza situatia si se adreseaza, dupa caz, fiecarui participant mentionat in lista, angajatorilor sau altor administratori, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior, in vederea clarificarii situatiei notificate.
(2) In cazul notificarii participantului de catre administrator cu privire la semnalarea unor erori materiale referitoare la elementele de Identificare ale acestuia, participantul este obligat sa intreprinda toate masurile necesare in vederea corectarii erorii.
(3) Participantul este obligat sa notifice in scris administratorului fondului de pensii administrat privat la care a aderat sau a fost repartizat aleatoriu, precum si angajatorului sau angajatorilor, dupa caz, orice modificari referitoare la elementele de identificare si/sau de contact, insotite de copii ale actelor doveditoare eliberate de institutiile abilitate, in termen de 30 de zile calendaristice de la data de incepere a valabilitatii acestora.

Art. 35. (1) In cazul in care institutia de evidenta constata ca pentru acelasi cod numeric personal exista diferente semnificative intre numele participantului transmis prin informatiile cuprinse in actul individual de aderare si numele din documentul de asigurare, notifica administratorului aceasta situatie in lista de atentionare.
(2) In cel mai scurt timp posibil de la primirea listei de atentionare, administratorul se adreseaza in scris participantului mentionat in lista si, dupa caz, angajatorului, in vederea clarificarii situatiei descrise la alin. (1).
(3) In cazul in care se constata ca datele apartin aceluiasi participant, iar eroarea materiala a aparut in documentul de asigurare, administratorul notifica participantului faptul ca trebuie sa solicite angajatorului indreptarea erorii materiale si transmiterea unei declaratii rectificative care sa contina numele corect.
(4) In cazul in care se constata ca datele apartin aceluiasi participant, iar numele acestuia s-a modificat ca urmare a unor schimbari legale de nume, respectiv casatorie, divort sau pe cale administrativa, operate in baza de date administrata de DEPABD, si modificarile nu au fost comunicate angajatorilor de catre participant, administratorul notifica participantului sa solicite angajatorului inscrierea noului nume in urmatorul document de asigurare transmis la institutia de evidenta.
(5) In cazul in care modificarile legale de nume sunt comunicate administratorului de catre participant, administratorul are obligatia de a intocmi raportul prevazut la art. 30 alin. (1) si de a notifica institutia de evidenta cu privire la noul nume al participantului, prin inscrierea unei pozitii avand mentiunea „modificari de elemente de identificare”, continand noul nume al participantului, in termenul prevazut la art. 17 alin. (1) lit. e), atasand la raport copia actului de identitate.
(6) Institutia de evidenta, pe baza rapoartelor primite de la administratori, corelate cu informatiile existente in baza de date a asiguratilor la sistemul public de pensii, opereaza modificarea numelui participantului in Registrul participantilor si il informeaza pe administrator asupra operarii modificarii.

Art. 36. (1) In cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se afla in situatia prevazuta la art. 30 alin. (1) din Lege si care au obtinut o hotarare judecatoreasca definitiva de desfiintare a actului individual de aderare se intreprind urmatoarele actiuni:
a) persoana transmite administratorului fondului la care este participant, precum si institutiei de evidenta o copie a hotararii judecatoresti definitive;
b) administratorul comunica institutiei de evidenta desfiintarea actului individual de aderare pentru participantul respectiv, prin inscrierea mentiunii „radierea participantului din Registrul participantilor”, si ii remite o copie a hotararii judecatoresti definitive;
c) institutia de evidenta procedeaza la recuperarea contributiei brute virate pana la momentul eliminarii din Registrul participantilor, in vederea returnarii acesteia bugetului asigurarilor sociale de stat, prin compensare cu contributiile de virat la data urmatorului virament lunar;
d) institutia de evidenta inscrie in listele nominale de viramente, la urmatorul termen de virament, pentru participantul in cauza, suma reprezentand contravaloarea contributiilor totale brute virate, cu semnul minus, dupa eliminarea din Registrul participantilor;
e) in cazul in care activul personal al participantului este mai mic decat valoarea contributiilor brute virate la fond, diferenta se acopera din veniturile administratorului prevazute la art. 85 lit. a) din Lege;
f) in cazul in care activul personal al participantului este mai mare decat valoarea contributiilor brute virate la fond, diferenta se face venit din exploatare la fondul respectiv;
g) dupa efectuarea operatiunilor prevazute la lit. a)-f), administratorul inchide contul participantului.
(2) In termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea operatiunilor mentionate la alin. (1), administratorii au obligatia de a informa participantul cu privire la:
a) ducerea la indeplinire a prevederilor hotararii judecatoresti si inchiderea contului participantului;
b) faptul ca acesta este obligat sa adere la un fond de pensii administrat privat, in caz contrar, conform prevederilor legale, acesta urmand a fi repartizat aleatoriu de institutia de evidenta.
(3) In cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se afla in situatia prevazuta la art. 30 alin. (2) din Lege si care au obtinut o hotarare judecatoreasca definitiva de desfiintare a actului individual de aderare sunt aplicabile prevederile alin. (1) si alin. (2) lit. a).
(4) In cazul prevazut la art. 4 lit. f) din prezenta norma si la art. 30 alin. (1) din Lege se aplica prevederile alin. (1) lit. c)-g) si alin. (2).
(5) In cazul prevazut la art. 4 lit. f) din prezenta norma si la art. 30 alin. (2) din Lege se aplica prevederile alin. (1) lit. c)-g) si alin. (2) lit. a) dupa ce administratorul a comunicat institutiei de evidenta desfiintarea actului individual de aderare pentru participantul respectiv si a remis acesteia o copie a deciziei de desfiintare a actului individual de aderare.

Art. 37. (1) In cazul in care institutia de evidenta nu comunica administratorului informatiile referitoare la domiciliul participantilor repartizati aleatoriu, administratorul procedeaza astfel:
a) identifica participantii care au fost repartizati aleatoriu la fondul de pensii pe care il administreaza si care nu figureaza cu adresa de domiciliu;
b) identifica angajatorul dupa codul de identificare fiscala/codul unic de inregistrare si se adreseaza acestuia in scris, in vederea identificarii adresei de domiciliu a participantului;
c) solicita in scris participantului transmiterea unei copii de pe actul de identitate, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere, dupa primirea informatiilor referitoare la adresa de domiciliu de la angajatorul participantului;
d) comunica adresa participantului cu mentiunea „modificari de date personale” si ataseaza copia actului de identitate in urmatorul raport transmis catre institutia de evidenta.
(2) In baza raportului mentionat la alin. (1) lit. d) si a documentelor justificative primite, institutia de evidenta inscrie in evidentele proprii adresa de domiciliu a respectivului participant.

Art. 38. (1) Participantul are obligatia notificarii administratorului si angajatorului asupra dobandirii/pierderii cetateniei romane, in termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberarii actelor de identitate, cu atasarea documentelor justificative in copie.
(2) Angajatorul, la primirea notificarii prevazute la alin. (1) si a copiilor documentelor justificative, transmite o declaratie nominala rectificati va, la urmatorul termen de depunere prevazut de lege.
(3) Administratorul notificat conform alin. (1) informeaza institutia de evidenta prin inscrierea in urmatorul raport lunar a respectivei modificari, in vederea modificarii codului numeric personal al participantului in Registrul participantilor.
(4) Institutia de evidenta, in baza raportului si a documentelor justificative primite de la administrator, precum si a informatiilor cuprinse in declaratia nominala rectificativa, opereaza modificarea codului numeric personal in Registrul participantilor, dupa consultarea DEPABD si/sau IGI, si informeaza administratorul la data prevazuta la art. 33 alin. (1).
(5) Administratorul, in baza Informarii din partea institutiei de evidenta, opereaza modificarea codului numeric personal al participantului in evidentele proprii.

Art. 39. (1) Participantul are obligatia de a transmite angajatorului si administratorului o copie de pe noul act de identitate, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere, in cazul in care din evidentele DEPABD rezulta ca a fost modificat codul numeric personal si are un nou act de identitate, in termen de 30 de zile calendaristice de la eliberarea noului document.
(2) Administratorul, notificat conform alin. (1), informeaza institutia de evidenta prin inscrierea in urmatorul raport lunar a respectivei modificari, in vederea actualizarii codului numeric personal al participantului in Registrul participantilor.
(3) Institutia de evidenta, in baza raportului si a documentelor justificative primite de la administrator, precum si a informatiilor aferente documentelor de asigurare, opereaza modificarea codului numeric personal in Registrul participantilor sl informeaza administratorul la data prevazuta la art. 33 alin. (1).
(4) Administratorul, in baza informarii din partea institutiei de evidenta, opereaza modificarea codului numeric personal al participantului in evidentele proprii.

Art. 40. In cazul in care un participant aflat in situatia schimbarii codului numeric personal, potrivit art. 38 alin. (1) sau art. 39 alin. (1), a fost validat la doua fonduri de pensii administrate privat, activul sau personal este transferat, fara penalitati de transfer, potrivit prevederilor normei privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat.

Art. 41. Administratorii au obligatia de a pastra in evidentele proprii istoricul operatiunilor descrise la art. 30 alin. (2), art. 35-39 si documentele justificative aferente.

CAPITOLUL VI
Raspunderea juridica

Art. 42. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea de catre administratori a obligatiilor prevazute la art. 5 alin. (5), art. 17 alin. (1) si (3), art. 19 alin. (2), art. 28,art. 30 alin. (3) si (4), art. 35 alin. (5), art. 36 alin. (2), art. 41 si 48;
b) nerespectarea de catre agentii de marketing a interdictiilor prevazute la art. 10 alin. (3);
c) incheierea sau utilizarea de catre administrator, agentul de marketing persoana juridica sau fizica a unor acte individuale de aderare cu nerespectarea continutului acestora, avizat de Autoritate, si/sau fara sa fi obtinut in prealabil avizul Autoritatii;
d) nerespectarea celorlalte obligatii prevazute de prezenta norma.
(2) Savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 16,art. 81 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2)-(4), (6)-(11) si ale art. 142 din Lege.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 43. Termenele prevazute de prezenta norma care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se vor prelungi pana la sfarsitul zilei lucratoare urmatoare.

Art. 44. (1) Angajatorii persoane fizice si juridice, altii decat cei din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, sunt obligati sa puna la dispozitia Autoritatii si administratorilor de fonduri de pensii administrate privat datele si documentele necesare pentru identificarea participantilor la fondurile de pensii administrate privat.
(2) Administratorii isi transmit reciproc informatii, la solicitarea scrisa a unuia dintre acestia, cu privire la datele participantilor inclusi in operatiunile descrise la art. 7, 35, 38 si 39.

Art. 45. Toate rapoartele transmise de catre institutia de evidenta Autoritatii vor fi in format electronic, sub semnatura electronica extinsa, formatul acestor rapoarte fiind stabilit prin protocolul incheiat cu aceste Institutii.

Art. 46. Prezenta norma intra in vigoare la data de 1 aprilie 2015.

Art. 47. La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 30/2009 pentru aprobarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 48. In termen de 90 de zile calendaristice de la data publicarii prezentei norme, administratorii au obligatia sa depuna la Autoritate toate documentele necesare in vederea avizarii modificarii actului individual de aderare, conform prevederilor prezentei norme.

ANEXA
ACT-CADRU INDIVIDUAL DE ADERARE

Sursa: Monitorul Oficial

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close