A fost aprobata Procedura de inregistrare in scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9¹) din Codul fiscal

In M.Of. nr. 32 din 15 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Art. 1. Se aproba Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2. Se aproba modelul si continutul formularelor:
a) „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (099)”, cod 14.13.01.10.11/9.1, prevazuta in anexa nr. 2;
b) „Decizie privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”, cod 14.13.02.60/i.c.a., prevazuta in anexa nr. 3;
c) „Decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”, cod 14.13.02.60/i.c.r., prevazuta in anexa nr. 4.

Art. 3. Instructiunile de completare a formularului mentionat la art. 2 lit. a) sunt prevazute in anexa nr. 5.

Art. 4. Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare ale formularelor de la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 6.

Art. 5. Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. (1) Inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanei impozabile, in conditiile art. 153 alin. (9¹) din Codul fiscal, se considera valabila incepand cu data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
(2) In baza deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, organul fiscal emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, avand inscrisa data inregistrarii, conform alin. (1).

Art. 7. Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 8. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu data de 1 februarie 2015.

Art. 9. La data de 1 februarie 2015 se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.330/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 din 30 octombrie 2013.

Art. 10. Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA Nr. 1
PROCEDURA de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
1. Prezenta procedura se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), de catre organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA, intrucat:
a) au fost declarate inactive conform prevederilor art. 78¹ din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala), sau au fost in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii;
b) asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au/a avut inscrise in cazierul fiscal fapte, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal;
c) nu au depus niciun decont de taxa, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal;
d) nu au evidentiat, in deconturile de taxa depuse, nicio operatiune realizata, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal;
e) persoanele impozabile — societati infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu au justificat intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal.

2. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.

3. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta persoana impozabila este inregistrata ca platitor de impozite si taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania conform art. 125¹ alin. (2) din Codul fiscal, dupa caz.

4. Persoanele impozabile, care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”, prevazut in anexa nr. 2 la ordin si denumit in continuare cerere de inregistrare in scopuri de TVA.

5. Cererea de inregistrare se completeaza potrivit instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 5 la ordin si se depune, insotita de documentatia prevazuta de prezenta procedura, la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire. In cazul persoanelor impozabile — societati infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea de inregistrare se depune insotita si de declaratia pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera TVA (formular 088), potrivit modelului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

6. Dupa primirea cererii de inregistrare, compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in cerere si, dupa caz, in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora. De asemenea verifica daca temeiul legal al solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA.

7. Daca cererea sau documentatia anexata este incompleta ori incorecta, organul fiscal notifica solicitantul in vederea corectarii, aplicandu-se corespunzator dispozitiile art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala. Notificarea, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura, va cuprinde si erorile constatate. Notificarea se comunica potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala.

8. In cazul in care persoana impozabila nu se prezinta in termen de 15 zile de la primirea notificarii, pentru corectarea si/sau completarea cererii si/sau a documentatiei, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA, mentionate la pct. 9. In cazul in care persoana impozabila — societate infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prezinta declaratia pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera TVA (formular 088), organul fiscal aplica in mod corespunzator procedura in vigoare referitoare la evaluarea intentiei si capacitatii persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA.

9. In cazul in care cererea si documentatia prevazuta de lege sunt corecte si complete, compartimentul de specialitate, dupa efectuarea verificarilor si analizei prevazute de procedura, intocmeste urmatoarele documente:
a) referatul prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA sau respingerea cererii de inregistrare, dupa caz, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta procedura, denumit in continuare referat, si, dupa caz,
b) proiectul Deciziei privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) din Codul fiscal, avand bifata casuta corespunzatoare temeiului legal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin, denumita in continuare decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA, sau
c) proiectul Deciziei privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) din Codul fiscal, avand bifata casuta corespunzatoare motivului de respingere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin, denumita in continuare decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

10.1. In cazul persoanelor impozabile — societati infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca acestea indeplinesc conditiile pentru inregistrarea in scopuri de TVA prevazute la art. 153 alin. (9¹) lit. a)-d), deciziile prevazute la pct. 9 lit. b) si c) se intocmesc de compartimentul de specialitate pe baza referatului intocmit de compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care cuprinde propunerea de aprobare/respingere a cererii de inregistrare in scopuri de TVA, precum si motivele de fapt si de drept care stau la baza acestei propuneri.

10.2. In cazul in care persoanele impozabile — societati infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare — nu indeplinesc cel putin una dintre conditiile de inregistrare in scopuri de TVA prevazute la art. 153 alin. (91) lit. a)-d) din Codul fiscal, decizia prevazuta la pct. 9 lit. c) se intocmeste de compartimentul de specialitate pe baza referatului intocmit de acesta potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, prin care se propune respingerea cererii de inregistrare.

11. Referatul si decizia privind inregistrarea in scopuri de TVA sau decizia privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA, dupa caz, se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale si se inainteaza, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.

12. In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul unitatii fiscale se intelege, dupa caz:
a) directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) seful administratiei judetene a finantelor publice;
c) seful administratiei sectorului a finantelor publice, din municipiul Bucuresti;
d) seful serviciului fiscal municipal;
e) seful serviciului fiscal orasenesc;
f) seful biroului fiscal comunal;
g) seful administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti;
h) seful administratiei fiscale pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti.

13. In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul adjunct al unitatii fiscale se intelege, dupa caz:
a) directorul general adjunct coordonator al activitatii de administrare a veniturilor statului din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) seful administratiei adjunct — colectare sau seful administratiei adjunct — colectare contribuabili mijlocii din cadrul administratiei judetene a finantelor publice, dupa caz;
c) seful administratiei adjunct — colectare din cadrul administratiei sectorului a finantelor publice, din municipiul Bucuresti;
d) seful administratiei adjunct — colectare din cadrul administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii de la Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti.

14. Deciziile prevazute la pct. 9 lit. b) si c) se intocmesc in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

15. Impotriva deciziilor prevazute la pct. 9 lit. b) si c) se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

16. Dupa comunicarea deciziei privind inregistrarea in scopuri de TVA catre persoana impozabila, compartimentul de specialitate opereaza in Registrul contribuabililor inregistrarea in scopuri de TVA si emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.

17. Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, avand inscrisa data inregistrarii, se comunica persoanei impozabile in conditiile prevazute de art. 44 din Codul de procedura fiscala.

18. Dupa finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabila, precum si cele emise de compartimentul de specialitate se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii speciale privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) lit. a) din Codul fiscal

1. In situatia persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA pentru ca au fost declarate in inactivitate sau au fost in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, inregistrarea in scopuri de TVA, la cerere, se face numai daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, potrivit art. 153 alin. (9¹) lit. a) din Codul fiscal.

2. Cererea de inregistrare in scopuri de TVA se depune, in cazul societatilor inmatriculate in registrul comertului, insotita de declaratia pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera TVA (formular 088) si de certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA, precum si datele de identificare ale asociatilor si ponderea detinuta in capitalul social la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

3. Dupa primirea cererii de inregistrare in scopuri de TVA (formular 099), compartimentul de specialitate verifica urmatoarele:
a) daca persoana impozabila a fost reactivata prin decizie a organului fiscal competent, pana la data primirii cererii de inregistrare;
b) daca persoana impozabila si-a reluat activitatea prin inscrierea acestei mentiuni in registrul comertului, pana la data primirii cererii de inregistrare;
c) daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, dintre cele prevazute la art. 153 alin. (9) lit. b)-e) din Codul fiscal.

4. Compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA, daca, la data depunerii cererii de inregistrare, este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
a) persoana impozabila nu s-a reactivat;
b) persoana impozabila nu a inregistrat in registrul comertului mentiunea de reluare a activitatii, potrivit legii;
c) persoana impozabila se incadreaza intr-o alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. b)-e) din Codul fiscal.

5. Persoana impozabila poate depune o noua cerere de inregistrare in scopuri de TVA, de indata ce remediaza situatia care a condus la respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

6.1. Compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante, daca, la data depunerii cererii de inregistrare, sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) persoana impozabila s-a reactivat;
b) persoana impozabila a inregistrat in registrul comertului mentiunea de reluare a activitatii, potrivit legii;
c) persoana impozabila nu se incadreaza in nicio alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.

6.2. In cazul persoanelor impozabile — societati infiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare — compartimentul de specialitate aplica in mod corespunzator prevederile pct. 10.1 si 10.2 din sectiunea 1.

7. Pct. 11-18 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii speciale privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) lit. b) din Codul fiscal

1. In situatia persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA din cauza faptelor inscrise in cazier, inregistrarea in scopuri de TVA, la cerere, se face numai daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, potrivit art. 153 alin. (9¹) lit. b) din Codul fiscal.

2. Cererea de inregistrare in scopuri de TVA se depune, in cazul societatilor inmatriculate in registrul comertului, insotita de declaratia pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera TVA (formular 088) si de certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA, precum si datele de identificare ale asociatilor si ponderea detinuta in capitalul social la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

3. Dupa primirea cererii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (formular 099), compartimentul de specialitate verifica urmatoarele:
a) daca faptele sanctionate ca infractiuni sau situatia privind atragerea raspunderii solidare, care au fost inscrise in cazierul fiscal al persoanei impozabile si care au condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, au fost scoase din evidenta cazierului fiscal pana la data primirii cererii de inregistrare;
b) daca actualii asociati/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au/are inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau situatii de atragere a raspunderii solidare, prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au fost scoase din evidenta cazierului fiscal pana la data primirii cererii de inregistrare. In cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se verifica daca actualii asociati majoritari sau, dupa caz, asociatul unic au/are inscrise astfel de fapte/situatii in cazierul fiscal;
c) daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, dintre cele prevazute la art. 153 alin. (9) lit. a)-b) sau d)-e) din Codul fiscal.

4. Compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA, daca, la data depunerii cererii de inregistrare, este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
a) faptele care au condus la anularea inregistrarii nu au fost scoase din evidenta cazierului fiscal al persoanei impozabile;
b) actualii asociati/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au/are inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau situatii de atragere a raspunderii solidare. In cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se verifica numai asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic daca au/are inscrise astfel de fapte/situatii;
c) persoana impozabila se incadreaza intr-o alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-b) sau d)-e) din Codul fiscal.

5. Persoana impozabila poate depune o noua cerere de inregistrare in scopuri de TVA, de indata ce remediaza situatia care a condus la respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

6.1. Compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante, daca, la data depunerii cererii de inregistrare, sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) faptele care au condus la anularea inregistrarii nu mai figureaza in evidenta cazierului fiscal al persoanei impozabile;
b) actualii asociati/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi nu au/are inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau situatii de atragere a raspunderii solidare. In cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se verifica daca actualii asociati majoritari sau, dupa caz, asociatul unic au/are inscrise astfel de fapte/situatii;
c) persoana impozabila nu se incadreaza in nicio alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.

6.2. In cazul persoanelor impozabile — societati infiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare — compartimentul de specialitate aplica in mod corespunzator prevederile pct. 10.1 si 10.2 din sectiunea 1.

7. In cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai caror asociati din cauza carora s-a dispus anularea inregistrarii in scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitarii reinregistrarii, compartimentul de specialitate intocmeste documentele prevazute la pct. 10.1 sau 10.2 din sectiunea 1 chiar daca nu a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii conform art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, daca societatea nu se incadreaza in nicio alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.

8. Pct. 11-18 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA a 4-a
Dispozitii speciale privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) lit. c) din Codul fiscal

1. Persoanele impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA pentru nedepunerea niciunui decont de taxa, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, depun cererea de inregistrare insotita de:
a) toate deconturile de TVA (formular 300) nedepuse la termen;
b) o cerere motivata din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa;
c) declaratia pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera TVA (formular 088), in cazul societatilor inmatriculate in registrul comertului;
d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA, precum si datele de identificare ale asociatilor si ponderea detinuta in capitalul social la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul societatilor comerciale inmatriculate in registrul comertului.

2. Dupa primirea cererii de inregistrare si a documentatiei corecte si complete, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-c) sau lit. e) din Codul fiscal.

3. Daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-c) sau lit. e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

4. Persoana impozabila poate depune o noua cerere de inregistrare in scopuri de TVA, de indata ce remediaza situatia care a condus la respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

5. Daca persoana impozabila nu se incadreaza in nicio alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-c) sau lit. e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

6. In situatia in care persoana impozabila indeplineste conditiile pentru aprobarea inregistrarii in scopuri de TVA, inregistrarea in scopuri de TVA se face cu data comunicarii deciziei privind inregistrare in scopuri de TVA.

7. In cazul persoanelor impozabile — societati infiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare — compartimentul de specialitate aplica in mod corespunzator prevederile pct. 10.1 si 10.2 din sectiunea 1.

8. Pct. 11-18 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA a 5-a
Dispozitii speciale privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) lit. d) din Codul fiscal

1. Persoanele impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA pentru neevidentierea, in deconturile de taxa depuse, a niciunei operatiuni realizate, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, depun cererea de inregistrare in scopuri de TVA in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9¹) lit. d) din Codul fiscal.

2. In cazul societatilor inmatriculate in registrul comertului, cererea se depune insotita de declaratia pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera TVA (formular 088) si de certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA, precum si datele de identificare ale asociatilor si ponderea detinuta in capitalul social la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

3. Prin completarea casetei corespunzatoare din cererea de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (formular 099), persoana impozabila declara pe propria raspundere ca va desfasura activitati economice.

4. Dupa primirea cererii de inregistrare, corect completate, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-d) din Codul fiscal.

5. Daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-d) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

6. Persoana impozabila poate depune o noua cerere de inregistrare in scopuri de TVA de indata ce remediaza situatia care a condus la respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

7. Daca persoana impozabila nu se incadreaza in nicio alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-d) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

8. In cazul persoanelor impozabile — societati infiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare — compartimentul de specialitate aplica in mod corespunzator prevederile pct. 10.1 si 10.2 din sectiunea 1.

9. Pct. 11-18 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA a 6-a
Dispozitii speciale privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) lit. e) din Codul fiscal a societatilor cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supuse inmatricularii la registrul comertului

1.-Persoanele impozabile, societati cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supuse inmatricularii la registrul comertului, carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA, in temeiul art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal, intrucat nu justificau intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica potrivit criteriilor stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in temeiul art. 153 alin. (7¹) din Codul fiscal, depun cererea de inregistrare in scopuri de TVA insotita de:
– declaratia pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera TVA (formular 088);
– certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA, precum si datele de identificare ale asociatilor si ponderea detinuta in capitalul social la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

2. Dupa primirea cererii de inregistrare, corect completate si insotite de documentatia prevazuta la pct. 1, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal.

3. Daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

4. Persoana impozabila poate depune o noua cerere de inregistrare in scopuri de TVA de indata ce remediaza situatia care a condus la respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

5. Daca persoana impozabila nu se incadreaza in nicio alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate aplica in mod corespunzator prevederile pct. 10.1 si 10.2 din sectiunea 1.

6. Pct. 11-18 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.

ANEXA Nr. 1 la procedura
NOTIFICARE

ANEXA Nr. 2 la procedura
REFERAT

ANEXA Nr. 2
CERERE

ANEXA Nr. 3
DECIZIE

ANEXA Nr. 4
DECIZIE

ANEXA Nr. 5
INSTRUCTIUNI de completare a formularului „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare” (099)
Formularul „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare” (099) se completeaza si se depune de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA in conformitate cu dispozitiile art. 153 alin. (9) lit. a)-e) si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal).
Cererea se depune de catre reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau de alta persoana imputernicita, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori prin posta cu confirmare de primire.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A Date de identificare a persoanei impozabile
Randul 1. Denumirea/Numele, prenumele
Se completeaza cu denumirea/numele, prenumele persoanei impozabile pentru care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA.
Randul 2. Domiciliul fiscal
Se completeaza cu domiciliul fiscal al persoanei impozabile stabilit potrivit legii.

B. Reprezentare prin imputernicit
Se marcheaza cu „X” in situatia in care cererea este completata de catre imputernicitul desemnat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala) si se inscriu numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, la organul fiscal.
Date de identificare a imputernicitului — se completeaza cu datele privind numele si prenumele sau denumirea imputernicitului, adresa acestuia si codul de identificare fiscala.

C. Prin prezenta, solicit inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
Randul 1 se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, intrucat au fost declarate inactive fiscal sau au fost in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii.
Randul 2 se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, intrucat asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au avut inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau fapte prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, datorita incetarii situatiei care a condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA. In cazul societatilor reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica numai pentru asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic care au/are inscrise astfel de fapte/situatii.
Randul 3 se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, intrucat nu au depus niciun decont de TVA, si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA.
Randul 4 se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, intrucat nu au evidentiat, in deconturile de TVA depuse, nicio operatiune realizata, si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA.
Randul 5 se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, intrucat nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica potrivit criteriilor si in termenele stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrarea Fiscala, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal.
Randul 6. Se inscrie cifra de afaceri pe care estimeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculeaza potrivit dispozitiilor art. 156¹ din Codul fiscal.
Randul 7. Perioada fiscala
Se marcheaza cu „X” perioada fiscala care urmeaza a fi utilizata pentru taxa pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute de art. 156¹ din Codul fiscal.

ANEXA Nr. 6
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor
1. Denumire: „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare” (099)
1.1. Cod: 14.13.01.10.11/9.1
1.2. Format: A4/t1
1.3. Caracteristici de tiparire: – pe o singura fata;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
1.4. U.M.: set (2 file)
1.5. Se difuzeaza gratuit.
1.6. Se utilizeaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, in temeiul art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA.
1.7. Se intocmeste in doua exemplare de persoana impozabila sau de imputernicitul/reprezentantul
legal.
1.8. Circula: – originalul, la organul fiscal;
– copia, la contribuabil.
1.9. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
2. Denumire: „Decizie privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”
2.1. Cod: 14.13.02.60/i.c.a.
2.2. Format: A4/t1
2.3. Caracteristici de tiparire: – pe o singura fata;
– se utilizeaza echipament informatic pentru editare.
2.4. U/M: set (2 file)
2.5. Se difuzeaza gratuit.
2.6. Se utilizeaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA depusa de persoanele impozabile, in temeiul art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA.
2.7. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal competent.
2.8. Circula: – originalul, la contribuabil;
– copia, la organul fiscal.
2.9. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
3. Denumire: „Decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”
3.1. Cod: 14.13.02.60/i.c.r.
3.2. Format: A4/t1
3.3. Caracteristici de tiparire: – pe o singura fata;
– se utilizeaza echipament informatic pentru editare.
3.4. U/M: set (2 file)
3.5. Se difuzeaza gratuit.
3.6. Se utilizeaza pentru respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA depuse de persoanele impozabile, in temeiul art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA.
3.7. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal competent.
3.8. Circula: – originalul, la contribuabil;
– copia, la organul fiscal.
3.9. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Sursa: Monitorul Oficial

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close