Au fost aprobate noi formulare fiscale privind TVA-ul

In M.Of. nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile in domeniul taxei pe valoarea adaugata.

Art. 1. Se aproba modelul si continutul formularului (098) „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2. Instructiunile de completare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3. Se aproba modelul si continutul formularului (088) „Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”, prevazut in anexa nr. 3.

Art. 4. Formularul mentionat la art. 1 se depune, insotit de formularul mentionat la art. 3, la organele fiscale competente de catre societatile care sunt infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Formularele mentionate la art. 1 si 3 se depun in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului.

Art. 5. Formularul mentionat la art. 3 se completeaza si se depune de catre societatile infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (1) lit. b) si c) sau alin. (9¹) din Codul fiscal, odata cu declaratia de mentiuni (formular 010) sau odata cu „Cererea de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (formular 099)”, dupa caz.

Art. 6. (1) Formularul mentionat la art. 3 se completeaza si se depune de catre persoanele impozabile, societati, infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt inregistrate in scopuri de TVA potrivit dispozitiilor art. 153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulata in temeiul prevederilor art. 52 din Codul de procedura fiscala, in situatii cum ar fi:
a) schimbarea sediului social;
b) schimbarea administratorilor si/sau a asociatilor.
(2) Identificarea persoanelor impozabile, societati comerciale carora urmeaza a li se solicita completarea si depunerea formularului mentionat la art. 3, se face lunar, de catre organul fiscal competent, pe baza informatiilor furnizate de catre Oficiul National al Registrului Comertului, in baza protocolului de colaborare.
(3) Persoanele impozabile, societati comerciale infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrate in scopuri de TVA, la care organele fiscale constata modificari ale datelor primite potrivit alin. (2) fata de datele existente in evidentele fiscale cu privire la sediul social si/sau la administratori si/sau asociati, se notifica in vederea completarii si depunerii formularului mentionat la art. 3.

Art. 7. Persoanele impozabile, societati comerciale infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si care nu depun formularul mentionat la art. 3, in conditiile prevazute la art. 4 sau art. 5, dupa caz, se notifica in vederea completarii si depunerii acestui formular.

Art. 8. Formularele mentionate la art. 1 si 3 se completeaza cu ajutorul programului informatic de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si care poate fi descarcat de pe pagina de internet www.anaf.ro

Art. 9. In sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se intelege, dupa caz:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului — pentru solicitarea inregistrarii, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;
b) organul fiscal in a carui evidenta este inregistrata persoana impozabila ca platitor de impozite si taxe — in cazul celorlalte persoane impozabile.

Art. 10. (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Legea nr. 31/1990 din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11. Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 12. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu data de 1 februarie 2015.

Art. 13. Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA Nr. 1
Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art.153 alin . (l) lit. a) din Codul fiscal

ANEXA Nr. 2
INSTRUCTIUNI
de completare a formularului (098) „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”
Cererea de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, denumita in continuare cerere (formular 098), se completeaza si se depune de catre societatile care se infiinteaza in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, denumita in continuare Codul fiscal.
Cererea se depune de catre solicitant, in calitate de reprezentant legal al societatii pentru care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA, de catre un asociat al acesteia sau o alta persoana imputernicita, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata.
Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. Date de identificare a persoanei impozabile:

Randul 1. Denumire
Se completeaza cu denumirea societatii pentru care a fost depusa cererea de inmatriculare in registrul comertului si pentru care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA.
Randul 2. Sediul social declarat cu ocazia inmatricularii in registrul comertului
Se completeaza cu adresa sediului social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului.

B. Solicitant, in calitate de:
Se marcheaza cu „X” calitatea de „Reprezentant legal”, in situatia in care cererea este completata de reprezentantul legal al societatii pentru care a fost solicitata inmatricularea in registrul comertului sau de catre alta persoana imputernicita sa o reprezinte, potrivit legii.
Se marcheaza cu „X” calitatea de „Asociat”, in situatia in care cererea este completata de unul dintre asociatii societatii pentru care a fost solicitata inmatricularea in registrul comertului.
Se marcheaza cu „X” rubrica „Act constitutiv”, in situatia in care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezulta din actul constitutiv al societatii pentru care a fost solicitata inmatricularea in registrul comertului.
In situatia in care calitatea de reprezentant legal al societatii pentru care a fost solicitata inmatricularea in registrul comertului rezulta dintr-un alt document, se inscriu numarul si data imputernicirii.
Rubrica „Date de identificare” se completeaza cu datele de identificare ale solicitantului.

C. Taxa pe valoarea adaugata
Se completeaza de catre societatile care se infiinteaza in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Randul 1. Se estimeaza cifra de afaceri preconizata a se realiza in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic din operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, din operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania, conform art. 145 alin. (2) lit. b) si d) din Codul fiscal, din operatiuni scutite cu drept de deducere si scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125¹ alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabila;
b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Randul 2 se marcheaza cu „X” datorita obligativitatii inregistrarii in scopuri de TVA ca urmare a declararii unei cifre de afaceri egale cu sau mai mari decat plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 220.000 lei.

Randul 3 se marcheaza cu „X” in cazul in care se opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi cifra de afaceri declarata este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.

Randul 4. Perioada fiscala
Se marcheaza cu „X” perioada fiscala care urmeaza a fi utilizata pentru taxa pe valoarea adaugata.
Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156¹ alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii. In caz contrar sau in situatiile prevazute la art. 156¹ alin. (6¹) si (6²) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.

ANEXA Nr. 3
Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA

Sursa: Monitorul Oficial

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close