Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului din cadrul aparatului propriu al CSM si INM

In M.Of. nr. 7 din 6 ianuarie 2015 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.

Din cuprins:

ART. 1  Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2  Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1  Prezentul regulament se aplica personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii si din cadrul Institutului National al Magistraturii, denumit in continuare personal asimilat.
(2) Regulamentul nu se aplica judecatorilor si procurorilor detasati in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii pe posturi de personal asimilat.

ART. 2  Promovarea in functii de executie a personalului asimilat se face pe baza de examen, organizat anual, daca este cazul, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, prin Directia resurse umane si organizare si, respectiv, de catre Institutul National al Magistraturii, prin Departamentul de concursuri si examene.

CAPITOLUL II
Conditii pentru inscrierea la examen

ART. 3  Pentru a participa la examenul de promovare, personalul asimilat trebuie sa indeplineasca, la data sustinerii probelor scrise, conditiile minime de vechime prevazute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in functia de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, sa aiba la ultima evaluare calificativul “Foarte bine” si sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani.

ART. 4  (1) Data, locul, modul de organizare a examenului, precum si tematica si bibliografia de examen, aprobate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare, sau de Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii, la propunerea Departamentului de concursuri si examene, dupa caz, se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii ori al Institutului National al Magistraturii, dupa caz, si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru examen.
(2) Cererile de inscriere la examen se depun, in termen de 10 zile de la publicarea datei examenului, la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau la Departamentul de concursuri si examene din cadrul Institutului National al Magistraturii, dupa caz.
(3) In cererea de inscriere la examen candidatul va preciza gradul profesional pentru care solicita sustinerea examenului, precum si materiile la care opteaza sa sustina examenul. Candidatul are dreptul de a reveni asupra optiunii formulate cu privire la materiile de examen pana la data expirarii termenului de inscriere.

CAPITOLUL III
Organizarea si desfasurarea examenului

ART. 5  (1) Examenul de promovare a personalului asimilat consta in sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice si practice, sub forma unui test-grila ce cuprinde 50 de intrebari.
(2) Din cele 50 de intrebari, 40 urmaresc verificarea cunostintelor teoretice si sunt formulate din urmatoarele materii de examen:
a) una dintre urmatoarele materii, la alegerea candidatului: drept civil, drept penal, drept administrativ, financiar si fiscal, dreptul muncii – 15 intrebari;
b) drept procesual penal pentru materia de specialitate drept penal sau drept procesual civil pentru celelalte materii de specialitate de la lit. a) – 15 intrebari;
c) jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene, indiferent de optiune – cate 5 intrebari.
(3) Intrebarile teoretice la materiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) cuprind si jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a Curtii Constitutionale.
(4) Verificarea cunostintelor practice se realizeaza prin intermediul a 10 intrebari stabilite pe baza tematicii si bibliografiei de examen, tinand seama de specificul institutiei in cadrul careia candidatii isi desfasoara activitatea.
(5) Fiecare raspuns corect la intrebarile cu caracter teoretic si practic primeste 2 puncte.

ART. 6  (1) Comisia de organizare a examenului este numita, prin hotarare, de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare, in cazul personalului asimilat din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, si, respectiv, de Consiliul Stiintific al Institutului National al Magistraturii, la propunerea Departamentului de concursuri si examene, in cazul personalului asimilat din cadrul Institutului National al Magistraturii.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) este formata din persoane din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii sau din cadrul Institutului National al Magistraturii, dupa caz.
(3) Comisia de elaborare a subiectelor si comisia de solutionare a contestatiilor sunt numite, prin hotarare, de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare sau de Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii, la propunerea Departamentului de concursuri si examene, dupa caz, si sunt conduse fiecare de catre un presedinte.
(4) In comisiile prevazute la alin. (3) pot fi numiti, cu acordul acestora, judecatori sau procurori detasati la Consiliul Superior al Magistraturii sau la Institutul National al Magistraturii, dupa caz, personal asimilat din cadrul acestor institutii sau formatori ai Institutului National al Magistraturii. O persoana nu poate face parte decat dintr-o singura comisie pentru acelasi examen.
(5) In componenta comisiilor prevazute la alin. (3) sunt numiti si membri supleanti care ii vor inlocui, de drept, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv de Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii, dupa caz, prin hotararea de numire a comisiilor de examinare, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile. Inlocuirea se efectueaza de presedintele comisiei din care face parte persoana respectiva.
(6) Componenta comisiilor prevazute la alin. (3) se stabileste in functie de materiile pentru care au optat candidatii.
(7) Nu pot fi numite in comisiile prevazute la alin. (1) si (3) persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, persoana in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei, in vederea inlocuirii sale.

ART. 7  Comisia de organizare a examenului are, in principal, urmatoarele atributii:
a) primeste cererile de inscriere la examen, verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor de participare la examen, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la examen si asigura publicarea acesteia;
b) preia de la comisia de elaborare subiectele, baremele de evaluare si notare, in plicuri sigilate;
c) asigura multiplicarea subiectelor si distribuirea acestora catre candidati;
d) afiseaza si publica baremul la proba scrisa, calculeaza mediile generale si asigura afisarea si publicarea rezultatelor examenului, precum si a celor obtinute dupa solutionarea contestatiilor;
e) indeplineste orice alte atributii necesare bunei desfasurari a examenului.

ART. 8  (1) Comisia de elaborare a subiectelor are ca principale atributii elaborarea subiectelor pentru testul-grila, respectiv atat a intrebarilor ce urmaresc verificarea cunostintelor teoretice, cat si a celor ce urmaresc verificarea cunostintelor practice si intocmirea baremelor de evaluare si notare.
(2) Elaborarea subiectelor se face cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia aprobate pentru examen;
b) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
c) sa se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;
d) sa nu contina probleme controversate in doctrina sau practica;
e) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei.

ART. 9  Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii:
– solutioneaza contestatiile la barem, motiveaza aceste solutii si adopta baremul definitiv;
– solutioneaza contestatiile formulate impotriva punctajului obtinut la proba scrisa.

ART. 10  (1) Verificarea indeplinirii conditiilor pentru participarea la examen se face de catre comisia de organizare a examenului, ulterior expirarii termenului de inscriere la examen prevazut la art. 4 alin. (2).
(2) Rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor pentru participarea la examen se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului National al Magistraturii, dupa caz, cu cel putin 25 de zile inainte de data sustinerii examenului, si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii.

ART. 11  (1) Candidatii ale caror cereri de inscriere la examen au fost respinse pot face contestatie in termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor verificarii indeplinirii conditiilor pentru participarea la examen.
(2) Contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul verificarii indeplinirii conditiilor pentru participarea la examen se solutioneaza de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul personalului asimilat din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii si, respectiv, de Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii, in cazul personalului asimilat din cadrul Institutului National al Magistraturii.
(3) Rezultatele contestatiilor si lista finala a candidatilor se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului National al Magistraturii, dupa caz, si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii.

ART. 12  (1) Subiectele pentru proba scrisa se predau comisiei de organizare a examenului de catre presedintii comisiilor de elaborare a subiectelor in ziua sustinerii probei.
(2) Timpul alocat pentru desfasurarea probei scrise va fi stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor si nu poate depasi 3 ore din momentul comunicarii subiectelor.

ART. 13  (1) Intrarea candidatilor in sala de examen se face pe baza actului de identitate.
(2) Candidatii care nu se afla in sala la momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba.
(3) In vederea sustinerii probei scrise, candidatii vor primi teze de examen, care vor fi completate numai cu pasta de culoare neagra.
(4) Inainte de distribuirea subiectelor, candidatii inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi lipit.
(5) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probei scrise orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloc electronic de comunicare. Candidatii pot folosi in timpul examenului acele materiale a caror posibilitate de utilizare este mentionata explicit in tematica si bibliografia de examen. Nerespectarea acestor dispozitii duce la eliminarea din examen a candidatului, indiferent ca materialele interzise au fost folosite sau nu.
(6) Inscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii atrag anularea lucrarii scrise.
(7) Frauda si tentativa de frauda, dovedite, se sanctioneaza cu eliminarea din examen. Se considera frauda si incalcarea dispozitiilor alin. (5) si (6). In aceste cazuri se intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea “frauda”. Procesul-verbal se comunica comisiei de organizare a examenului si candidatului respectiv.
(8) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea salii de examen de catre candidati. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de examen se face numai cu insotitor.
(9) Candidatii au obligatia de a respecta instructiunile referitoare la desfasurarea examenului stabilite de comisia de organizare a examenului si aduse la cunostinta anterior sustinerii probei scrise.

ART. 14  La expirarea timpului prevazut la art. 12 alin. (2) vor fi stranse toate lucrarile in ordinea predarii lor de catre candidati, sub semnatura, dupa care vor fi predate comisiei de organizare a examenului.

ART. 15  (1) Baremul se afiseaza la expirarea timpului de examen la centrul de examen si se publica, impreuna cu subiectele, pe pagina de internet a institutiei organizatoare.
(2) Candidatii pot formula contestatii la barem in termen de 24 de ore de la publicare. Contestatiile la barem se solutioneaza in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiei de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
(3) Baremul definitiv se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului National al Magistraturii, dupa caz, si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii.
(4) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul corect la una dintre intrebari este altul decat cel indicat in barem, punctajul corespunzator intrebarii respective se acorda numai candidatilor care au indicat raspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
(5) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul corect indicat in baremul initial nu este singurul raspuns corect, punctajul corespunzator intrebarii respective se acorda pentru oricare dintre cele doua variante de raspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.
(6) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se anuleaza una sau mai multe intrebari din testul-grila, punctajul corespunzator intrebarilor anulate se acorda tuturor candidatilor.
(7) Evaluarea si notarea lucrarilor se realizeaza prin procesare electronica, pe baza baremului definitiv.

ART. 16  Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie sa obtina minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7,00, dar nu mai putin de 40 de puncte la intrebarile ce urmaresc verificarea cunostintelor teoretice si nu mai putin de 10 puncte la intrebarile ce urmaresc verificarea cunostintelor practice.

ART. 17 Rezultatele se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului National al Magistraturii, dupa caz, si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii.

ART. 18  (1) Candidatii pot contesta punctajul obtinut la testul-grila de verificare a cunostintelor teoretice si practice in termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor. Contestatiile se solutioneaza in maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Nota astfel acordata este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.

ART. 19  Rezultatele obtinute in urma solutionarii contestatiilor se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului National al Magistraturii, dupa caz, si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii.

ART. 20  Rezultatele finale ale examenului se prezinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii sau Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, dupa caz, in vederea validarii.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 21  Toate termenele stabilite in cadrul prezentului regulament se calculeaza potrivit art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 22  (1) Toate documentele intocmite pentru examen se pastreaza in arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Directiei resurse umane si organizare, sau in arhiva Institutului National al Magistraturii, prin grija Departamentului de concursuri si examene, dupa caz.
(2) Lucrarile scrise se anexeaza la dosarele profesionale ale candidatilor.

ART. 23  In termen de cel mult 30 de zile de la data validarii, secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Institutului National al Magistraturii, dupa caz, va dispune promovarea candidatilor declarati admisi.

ART. 24  Personalul asimilat din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii isi pastreaza gradul profesional corespunzator salarizarii pe care o are la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close