Modificarea OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor

 

In M. Of. nr. 22 din 12 ianuarie 2015 a fost publicata Legea nr. 10/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Din cuprins:

ART. I

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:

 1. La articolul 84, litera b) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) sa asigure o evaluare corecta si independenta a valorii instrumentelor financiare derivate, negociate in afara pietelor reglementate. In acest sens S.A.I. si societatea de investitii autoadministrata nu trebuie sa se bazeze in mod exclusiv sau mecanic pe ratinguri de credit emise de agentiile de rating de credit definite la art. 3 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit, pentru a evalua bonitatea activelor O.P.C.V.M.”

 1. La articolul 84, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

“(11) Tinand cont de natura, amploarea si complexitatea activitatilor O.P.C.V.M., A.S.F. monitorizeaza caracterul adecvat al proceselor de evaluare a creditelor de catre societatile de administrare sau de investitii, evalueaza utilizarea referirilor la ratingurile de credit, astfel cum sunt mentionate la alin. (1), in cadrul politicilor lor de investitii cu privire la O.P.C.V.M., si, atunci cand este cazul, incurajeaza atenuarea impactului acestor referiri, in vederea reducerii dependentei exclusive si mecanice pe astfel de ratinguri de credit.”

 1. La articolul 203, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:

“- La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

<<(3^1) In exercitarea atributiilor stabilite in statutul sau, Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., poate fi furnizor de formare, pregatire si perfectionare profesionala, evaluator de competente profesionale in domeniul pietei de capital. De asemenea, A.S.F. echivaleaza automat diplomele, atestatele si certificatele emise de organismele internationale.>>”

 1. La articolul 203, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:

“1^1. La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmatorul cuprins:

<<6^1. firma de investitii – orice persoana juridica a carei activitate curenta o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investitii catre terti si/sau desfasurarea uneia sau a mai multor activitati de investitii pe baze profesionale prevazute la art. 5 alin. (1), incluzand societatile de servicii de investitii financiare, definite conform art. 6;>>.”

 1. La articolul 203, dupa punctul 7 se introduc doua noi puncte, punctele 7^1 si 7^2, cu urmatorul cuprins:

“7^1. Dupa alineatul (4) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

<<(4^1) A.S.F. exercita atributii de supraveghere, investigare si control, pentru a caror realizare poate actiona in oricare dintre urmatoarele moduri: direct, in colaborare cu alte entitati ale pietei, cu alte autoritati prin sesizarea organelor judiciare competente.>>

7^2. La articolul 2, partea introductiva a alineatului (5) si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

<<(5) In scopul exercitarii atributiilor de supraveghere, investigare si control, A.S.F. poate:

 1. a) sa verifice modul de indeplinire a atributiilor si obligatiilor legale si statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum si ale altor persoane in legatura cu activitatea entitatilor reglementate;>>”.
 2. La articolul 203, dupa punctul 8 se introduc doua noi puncte, punctele 8^1 si 8^2, cu urmatorul cuprins:

“8^1. La articolul 2 alineatul (5), literele d) – f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

<<d) sa solicite informatii si/sau sa examineze orice documente, sa obtina copii, extrase si sa ridice orice documente ale entitatilor reglementate, ale emitentilor sau ale altor entitati care desfasoara activitati sau care efectueaza operatiuni in legatura cu piata de capital si cu instrumentele financiare;

 1. e) sa efectueze inspectii si/sau controale la sediul entitatilor reglementate si al celor care desfasoara activitati sau efectueaza operatiuni in legatura cu piata de capital si cu instrumentele financiare si sa solicite, daca se impune, concursul institutiilor/autoritatilor/organelor competente pentru exercitarea acestui drept;
 2. f) sa audieze orice persoana si sa solicite informatii in legatura cu activitatile desfasurate de aceasta pe piata de capital si/sau in legatura cu solicitari de asistenta formulate de autoritati similare A.S.F., in baza acordurilor internationale la care A.S.F. este parte.>>

8^2. La articolul 2 alineatul (5), dupa litera f) se introduc noua noi litere, literele g) – o), cu urmatorul cuprins:

<<g) sa sigileze orice incapere care apartine entitatilor ce desfasoara activitati sau care efectueaza operatiuni in legatura cu piata de capital in care se afla documente sau alte evidente legate de activitatea acestora, pe durata investigatiei si in masura in care aceasta se impune;

 1. h) sa dispuna masurile necesare astfel incat entitatile ce desfasoara activitati sau care efectueaza operatiuni in legatura cu piata de capital si cu instrumentele financiare sa se incadreze in prevederile prezentei legi, ale reglementarilor A.S.F. si ale celorlalte acte normative privind piata de capital;
 2. i) sa solicite incetarea oricarei activitati care este contrara prevederilor prezentei legi, reglementarilor A.S.F. si celorlalte acte normative privind piata de capital;
 3. j) sa interzica exercitarea temporara a activitatii profesionale;
 4. k) sa solicite informatii auditorilor entitatilor care desfasoara activitati sau care efectueaza operatiuni in legatura cu piata de capital si cu instrumentele financiare;
 5. l) sa suspende tranzactiile cu instrumente financiare si/sau sa retraga de la tranzactionare instrumentele financiare;
 6. m) sa sesizeze organele judiciare competente;
 7. n) sa solicite entitatilor reglementate si celor care desfasoara activitati sau efectueaza operatiuni in legatura cu piata de capital si cu instrumentele financiare sa permita efectuarea de verificari de catre auditori sau de catre experti, la cererea motivata a acestora;
 8. o) sa solicite si sa fie in drept sa primeasca de la institutiile de credit autorizate de catre Banca Nationala a Romaniei informatii necesare investigatiilor A.S.F., precum si pentru a raspunde solicitarilor de asistenta primite de A.S.F. in baza acordurilor internationale la care A.S.F. este parte.>>”
 9. La articolul 203, dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu urmatorul cuprins:

“14^1. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

<<(1^1) Persoanele care detin calitatea de membru in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere al unui S.S.I.F. pot detine concomitent si calitatea de membru in consiliul de administratie sau, dupa caz, in consiliul de supraveghere la cel mult alte doua entitati autorizate de A.S.F.>>”

 1. La articolul 203, dupa punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu urmatorul cuprins:

“24^1. La articolul 126 alineatul (1), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

<<c) structura actionariatului, identitatea si integritatea actionarilor care exercita o influenta semnificativa asupra membrilor consiliului de administratie si directorilor sau, dupa caz, membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului;

………………………………………………………………..

 1. e) conditiile de calificare, experienta profesionala si reputatie care trebuie indeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate si conflict de interese care trebuie evitate de catre membrii consiliului de administratie si de directori sau, dupa caz, de membrii consiliului de supraveghere si de membrii directoratului, din cadrul operatorului de piata;>>.”
 2. La articolul 203, dupa punctul 25 se introduc doua noi puncte, punctele 25^1 si 25^2, cu urmatorul cuprins:

“25^1. Articolul 130 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 130

(1) Membrii consiliului de administratie sau, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere al operatorului de piata sunt validati individual de A.S.F., inainte de inceperea exercitarii mandatului de catre fiecare dintre acestia.

(2) Personalul din conducerea executiva, sotul/sotia sau rudele acestora, precum si afinii pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi actionari, administratori, cenzori, angajati, agenti pentru servicii de investitii financiare, reprezentanti ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta.

(3) Membrii consiliului de administratie si directorii sau, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere si membrii directoratului operatorului de piata sunt obligati sa notifice in scris acestuia natura si intinderea interesului ori a relatiilor materiale, daca:

 1. a) este parte a unui contract incheiat cu operatorul de piata;
 2. b) este membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, membru al consiliului de supraveghere al unei persoane juridice care este parte a unui contract incheiat cu operatorul de piata;
 3. c) se afla in legaturi stranse sau are o relatie materiala cu o persoana care este parte intr-un contract incheiat cu operatorul de piata;
 4. d) se afla in situatia care ar putea influenta adoptarea deciziei in cadrul sedintelor consiliului de administratie sau, dupa caz, consiliului de supraveghere.

(4) Conditiile de calificare, experienta profesionala si reputatie care trebuie indeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate si conflict de interese care trebuie evitate de catre membrii consiliului de administratie, directorii sau, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere si membrii directoratului sunt stabilite prin reglementari A.S.F.>>

25^2. La articolul 139, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

<<(1^1) Prevederile art. 130 se aplica si in cazul operatorului de sistem.>>”

 1. La articolul 203, dupa punctul 26 se introduc patru noi puncte, punctele 26^1 – 26^4, cu urmatorul cuprins:

“26^1. La articolul 146, alineatele (1), (2), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

<<ART. 146

(1) Depozitarul central este acea persoana juridica, constituita sub forma societatii pe actiuni, emitenta de actiuni nominative, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizata si supravegheata de A.S.F., care efectueaza operatiunile de depozitare a instrumentelor financiare, altele decat cele derivate, precum si orice operatiuni in legatura cu acestea.

(2) Depozitarul central va efectua operatiuni de compensare-decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare, altele decat cele derivate, in conformitate cu prevederile art. 143.

………………………………………………………………..

(5) Depozitarul central va furniza emitentilor informatiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare depozitate, putand presta servicii pentru indeplinirea obligatiilor emitentului fata de detinatorii de instrumente financiare.

………………………………………………………………..

(7) Raportarea prevazuta la alin. (6) se va efectua astfel:

 1. a) pentru un anumit instrument financiar, in termen de 3 zile lucratoare de la data solicitarii depozitarului central;
 2. b) pentru toate instrumentele financiare, in termen de 3 zile lucratoare de la datele de 30 iunie si 31 decembrie.>>

26^2. Articolul 147 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 147

Toate clasele de instrumente financiare, altele decat cele derivate, tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare vor fi depozitate, in mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, in vederea efectuarii in mod centralizat a operatiunilor cu instrumente financiare si asigurarii unei evidente unitare a acestor operatiuni.>>

26^3. La articolul 149, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

<<(1^1) Conditiile de calificare, experienta profesionala si reputatie care trebuie indeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate si conflict de interese care trebuie evitate de catre membrii consiliului de administratie, directorii sau, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere si membrii directoratului sunt stabilite prin reglementari A.S.F.>>

26^4. La articolul 151, alineatele (1) – (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

<<ART. 151

(1) Conturile de instrumente financiare deschise la depozitarul central de intermediari vor fi evidentiate astfel incat sa se asigure separarea instrumentelor financiare detinute in nume propriu de cele detinute in contul clientilor acestora.

(2) Participantii la sistemul de compensare-decontare au obligatia de a tine subconturi individualizate de instrumente financiare detinute in contul clientilor lor si de a inregistra zilnic in registrul propriu detinerile, pe fiecare client, pentru fiecare clasa de instrumente financiare.

(3) Depozitarul central va fi direct raspunzator pentru asigurarea zilnica a concordantei dintre cantitatea de instrumente financiare inregistrata in conturile de instrumente financiare si cantitatea de instrumente financiare emise.>>”

 1. La articolul 203, punctul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“27. La articolul 151, alineatele (4) – (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

<<(4) Garantiile financiare si ipotecile mobiliare asupra instrumentelor financiare, altele decat cele derivate, se constituie si se executa potrivit reglementarilor emise de A.S.F., cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(5) Executarea silita a garantiilor financiare asupra instrumentelor financiare, altele decat cele derivate, a ipotecilor mobiliare asupra instrumentelor financiare, altele decat cele derivate, sau, dupa caz, executarea silita initiata ca urmare a instituirii procedurii popririi/sechestrului asupra instrumentelor financiare, altele decat cele derivate, se realizeaza potrivit reglementarilor emise de A.S.F., cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(6) Insusirea instrumentelor financiare care fac obiectul unei ipoteci mobiliare sau al popririi/sechestrului se poate realiza numai in situatia in care nu a fost posibila stingerea creantei prin vanzarea instrumentelor financiare respective printr-un intermediar, pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.>>”

 1. La articolul 203, dupa punctul 27 se introduc opt noi puncte, punctele 27^1 – 27^8, cu urmatorul cuprins:

“27^1. La articolul 155, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 155

(1) Instrumentele financiare pastrate in conturile deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca apartinand patrimoniului acestuia si nu vor putea face obiectul niciunei pretentii din partea creditorilor depozitarului.>>

27^2. Denumirea capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

<<CAPITOLUL V

Contrapartea centrala si casa de compensare>>

 

27^3. Articolul 157 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 157

(1) Contrapartea centrala este o persoana juridica care se interpune intre contrapartile la contractele tranzactionate pe una sau mai multe piete financiare, devenind astfel cumparator pentru fiecare vanzator si vanzator pentru fiecare cumparator.

(2) A.S.F. este autoritatea competenta responsabila de indeplinirea sarcinilor care decurg din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, pentru autorizarea si supravegherea contrapartilor centrale stabilite pe teritoriul Romaniei.

(3) Casa de compensare este o entitate responsabila de calcularea pozitiilor nete ale intermediarilor, ale unei posibile contraparti centrale si/sau ale unui posibil agent de decontare.

(4) Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate actioneaza in calitate de contraparte centrala.

(5) Aceeasi entitate poate fi autorizata sa actioneze ca o contraparte centrala, atat pentru instrumentele financiare derivate, cat si pentru instrumentele financiare, altele decat cele derivate.>>

27^4. La articolul 159, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

<<(2) A.S.F. reglementeaza infiintarea si functionarea casei de compensare si a contrapartii centrale, pentru a garanta siguranta tranzactiilor cu instrumente financiare derivate si cu alte instrumente financiare decat cele derivate, in conformitate cu normele europene.

(3) Prevederile art. 148 si 149 se vor aplica in mod corespunzator casei de compensare si contrapartii centrale.>>

27^5. Articolul 160 se abroga.

27^6. Articolul 161 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 161

(1) Marjele constituite in numele membrilor compensatori nu vor putea fi considerate ca apartinand activelor casei de compensare/contrapartii centrale si nu vor putea face obiectul cererii sau platii creditorilor casei de compensare/contrapartii centrale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica inclusiv in cazul falimentului sau lichidarii administrative a casei de compensare/contrapartii centrale.>>

27^7. Articolul 162 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 162

(1) Reglementarile contrapartii centrale sunt supuse aprobarii A.S.F. si privesc cel putin cerintele aferente contrapartilor centrale conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012, altor norme ale Uniunii Europene relevante si reglementarilor emise de A.S.F.

(2) Reglementarile contrapartii centrale sunt supuse aprobarii A.S.F., in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.

(3) Contrapartea centrala solicita aprobarea prealabila a B.N.R. pentru sistemul de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, precum si pentru orice modificare a acestuia.>>

27^8. Articolul 167 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 167

In cadrul declansarii procedurii de faliment impotriva contrapartii centrale/casei de compensare, judecatorul-sindic numeste lichidatorul, cu consultarea A.S.F.>>”

 1. La articolul 203, dupa punctul 28 se introduc doua noi puncte, punctele 28^1 si 28^2, cu urmatorul cuprins:

“28^1. La articolul 169, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 169

(1) Momentul din care un ordin de transfer este considerat introdus in sistemul de compensare-decontare trebuie sa fie clar precizat prin regulile sistemului de compensare-decontare.>>

28^2. La articolul 169, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

<<(1^1) Un ordin de transfer introdus in sistem nu va putea fi revocat de catre un participant la sistemul de compensare-decontare sau de catre un tert, dupa termenul stabilit prin regulile sistemului respectiv.>>”

 1. La articolul 203, dupa punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 43^1, cu urmatorul cuprins:

“43^1. La articolul 189, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

<<(3) Dreptul investitorilor de a retrage subscrierile se exercita in conditiile si in limitele mentionate in prospect, ofertantul avand posibilitatea de a stabili ca subscrierile pot fi retrase numai in situatiile mentionate la alin. (1) si/sau la alin. (2), dupa caz.>>”

 1. La articolul 203, punctul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“60. Articolul 272 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 272

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de catre:

 1. a) S.S.I.F. si/sau de catre membrii consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, reprezentantii compartimentului de control intern, agentii pentru servicii de investitii financiare ai S.S.I.F. si agentii delegati, persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, precum si de catre persoana sau persoanele care actioneaza in mod concertat si care a decis sa achizitioneze o participatie calificata intr-o S.S.I.F. sau sunt actionari ai S.S.I.F., dupa caz, in legatura cu:
 2. nerespectarea conditiilor care au stat la baza autorizarii si a conditiilor de functionare prevazute la art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (1) si (2), art. 6, art. 8 alin. (5), art. 9, 14, 15, 16, art. 18 alin. (1), (2), (4), (5), (7) si (8) si art. 20 alin. (3);
 3. nerespectarea regulilor prudentiale prevazute la art. 23 alin. (1) si (4), art. 24 si 25;
 4. nerespectarea regulilor de conduita prevazute la art. 26 alin. (1), art. 27 si art. 28 alin. (1) si (7);
 5. nerespectarea prevederilor art. 37, art. 38 alin. (1) si (4), art. 39 si 391 referitoare la operatiunile transfrontaliere ale S.S.I.F.;
 6. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile proprii si/sau ale operatorului de piata/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;
 7. nerespectarea reglementarilor si masurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investitii financiare;
 8. desfasurarea de activitati si servicii prevazute la art. 5 alin. (1) care excedeaza obiectului de activitate autorizat de A.S.F.;
 9. b) institutiile de credit si/sau de catre conducatorii structurii organizatorice aferente operatiunilor pe piata de capital, reprezentantii compartimentului de control intern si agentii pentru servicii de investitii financiare si agentii delegati ai institutiilor de credit, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, dupa caz, in legatura cu:
 10. nerespectarea cerintei de inscriere in Registrul A.S.F. si a conditiilor de functionare prevazute la art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 16;
 11. nerespectarea regulilor prudentiale prevazute la art. 23 alin. (1) si (4), art. 24 si 25;
 12. nerespectarea regulilor de conduita prevazute la art. 26 alin. (1), art. 27 si art. 28 alin. (1) si (7);
 13. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile operatorului de piata/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;
 14. nerespectarea reglementarilor si masurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investitii financiare;
 15. desfasurarea de activitati si servicii prevazute la art. 5 alin. (1) care excedeaza obiectului de activitate autorizat de Banca Nationala a Romaniei;
 16. c) intermediarii din alte state membre, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, dupa caz, in legatura cu:
 17. nerespectarea cerintei de inscriere in Registrul A.S.F. prevazute la art. 3 alin. (2) pentru desfasurarea de servicii si activitati de investitii financiare pe teritoriul Romaniei;
 18. nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (1) – (3), alin. (5) si (6) si art. 42 alin. (2) referitoare la intermediari din alte state membre;
 19. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile operatorului de piata/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;
 20. nerespectarea reglementarilor si masurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investitii financiare;
 21. d) intermediarii din state nemembre, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, dupa caz, in legatura cu:
 22. nerespectarea cerintei de inscriere in Registrul A.S.F. prevazute la art. 3 alin. (2) pentru desfasurarea de servicii si activitati de investitii financiare pe teritoriul Romaniei;
 23. nerespectarea prevederilor art. 43 referitoare la intermediari din state nemembre;
 24. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile operatorului de piata/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;
 25. nerespectarea reglementarilor si masurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investitii financiare;
 26. e) traderii, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, dupa caz, in legatura cu:
 27. nerespectarea cerintei de inscriere in Registrul A.S.F. prevazute la art. 30 alin. (1);
 28. nerespectarea prevederilor art. 31 referitoare la acordul operatorului de piata si la respectarea reglementarilor respectivei piete reglementate;
 29. nerespectarea prevederilor art. 32 referitoare la compensarea si decontarea tranzactiilor efectuate de traderi;
 30. nerespectarea prevederilor art. 33 referitoare la interdictiile stabilite pentru traderi;
 31. nerespectarea regulilor prudentiale si de conduita prevazute la art. 23 alin. (1) si (4), art. 24 alin. (1) lit. d) si art. 26 alin. (1);
 32. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile operatorului de piata/sistem aprobate de A.S.F.;
 33. nerespectarea reglementarilor si masurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investitii financiare;
 34. f) consultantii de investitii, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, dupa caz, in legatura cu:
 35. nerespectarea interdictiilor stabilite la art. 35 alin. (4);
 36. nerespectarea regulilor de conduita la care se face referire la art. 35 alin. (5);
 37. nerespectarea reglementarilor si masurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investitii financiare;
 38. g) entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de A.S.F., emitentii de valori mobiliare si/sau de catre membrii consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului ai entitatii autorizate, reglementate si supravegheate sau emitentilor de valori mobiliare, persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege sau au legatura cu activitatea entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de A.S.F. si/sau a emitentilor de valori mobiliare, precum si de catre entitatile care au obligatia de informare cu privire la depasirea pragurilor de detinere prevazute la art. 228 alin. (1), dupa caz, in legatura cu:
 39. incalcarea prevederilor privind ofertele publice si operatiunile de retragere a actionarilor dintr-o societate prevazute la art. 173 alin. (2), art. 174 alin. (2), art. 175 alin. (1), (3^1) si (4), art. 176, 177, art. 178 alin. (1) – (3), art. 179, art. 183 alin. (1) si (2), art. 184, art. 185 alin. (2) si (4), art. 186 alin. (1), art. 187, art. 190 – 192, art. 193 alin. (2) si (3), art. 195 alin. (1), art. 196 alin. (2) si (3), art. 197, art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200, art. 204 alin. (7), art. 206 alin. (5) si art. 208;
 40. incalcarea prevederilor privind admiterea la tranzactionare a valorilor mobiliare prevazute la art. 211 alin. (1), art. 212, 215, 216, art. 217 alin. (1), art. 219, art. 220 alin. (1) – (3), art. 221, 222 si art. 223 alin. (1);
 41. incalcarea obligatiilor de raportare, de realizare a operatiunilor si de respectare a conduitei si conditiilor prevazute la art. 209, 210, art. 224 alin. (1) – (5) si (8), art. 225, art. 226 alin. (1) – (5) si (7), art. 227, art. 228 alin. (1), (3) si (4), art. 229 – 233, art. 235 alin. (1), art. 236, 237, 239, art. 240 alin. (3), art. 241 alin. (1) si (2), art. 242 si art. 243 alin. (1), (4) si (9) – (11);
 42. desfasurarea unei oferte publice fara aprobarea A.S.F. a prospectului/documentului de oferta, precum si desfasurarea fara aprobarea A.S.F. a oricaror activitati sau operatiuni pentru care prezenta lege ori reglementarile A.S.F. impun aprobarea;
 43. nerespectarea conditiilor stabilite prin decizia A.S.F. de aprobare a prospectului/documentului de oferta, a unor amendamente la acesta, precum si a anuntului/anuntului preliminar sau materialelor publicitare aferente unei oferte publice;
 44. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 146 alin. (4) privind incheierea de contracte cu depozitarul central;
 45. nerespectarea reglementarilor si masurilor emise de A.S.F. cu privire la emitenti si operatiuni de piata;
 46. h) operatorii de piata/sistem, administratorii sau membrii consiliului de supraveghere, directorii sau membrii directoratului operatorilor de piata/operatorilor de sistem, de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, precum si de catre persoanele care achizitioneaza actiuni care conduc la o detinere directa sau impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, mai mare ori egala cu 20% din drepturile de vot, reglementate de prezenta lege, dupa caz, in legatura cu:
 47. nerespectarea conditiilor care au stat la baza autorizarii si a conditiilor de functionare a operatorilor de piata prevazute la art. 126 alin. (2) si (3), art. 129, 130, 131 si 133;
 48. nerespectarea prevederilor privind reglementarile emise de operatorii de piata prevazute la art. 134 alin. (1) si (2), art. 141 si 249;
 49. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile operatorului de piata/sistem aprobate de A.S.F.;
 50. nerespectarea prevederilor privind supravegherea pietelor reglementate prevazute la art. 135 alin. (2);
 51. nerespectarea obligatiilor stipulate la art. 136 alin. (1) si (2) privind furnizarea de date, informatii si documente, respectiv de modificare a reglementarilor proprii;
 52. nerespectarea prevederilor privind sistemele alternative de tranzactionare prevazute la art. 140;
 53. neacordarea in mod nejustificat a accesului intermediarilor din state membre potrivit art. 42 alin. (1);
 54. nerespectarea reglementarilor emise de A.S.F. cu privire la piete reglementate si sisteme alternative de tranzactionare;
 55. i) S.A.I., A.O.P.C. autoadministrata ori depozitar si/sau de catre membrii consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului si reprezentantii compartimentului de control intern ai unei S.A.I. sau A.O.P.C. autoadministrate, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, dupa caz, in legatura cu:
 56. incalcarea conditiilor de constituire, inregistrare la A.S.F. si functionare a A.O.P.C. prevazute la art. 115 alin. (1) si (4), art. 117 alin. (1), art. 118, art. 119 alin. (2), art. 120 alin. (1), (3) si (4) si art. 286 alin. (1) – (3);
 57. nerespectarea prevederilor reglementarilor interne ale societatii de investitii de tip inchis autoadministrate, regulilor fondului/actului constitutiv al societatii de investitii de tip inchis si/sau ale prospectelor de emisiune ale A.O.P.C.;
 58. nerespectarea reglementarilor si masurilor emise de A.S.F. cu privire la activitatea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament autorizate/avizate de A.S.F. si a depozitarilor acestora;
 59. j) depozitarii centrali, casele de compensare, contrapartile centrale, intermediari si/sau de catre membrii consiliului de administratie ori ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere in cadrul entitatilor anterior mentionate ori de catre alte persoane responsabile, dupa caz, in legatura cu:
 60. nerespectarea conditiilor care au stat la baza autorizarii si a conditiilor de functionare la care se face referire la art. 148 alin. (1) si (2) si art. 159 alin. (2) si (3);
 61. refuzul de a furniza A.S.F. informatiile solicitate, conform art. 144 alin. (2), referitoare la compensarea si decontarea tranzactiilor;
 62. refuzul de a furniza emitentilor informatiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate conform art. 146 alin. (4) si (5);
 63. refuzul de a raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate detinute de intermediari conform art. 146 alin. (6);
 64. nerespectarea de catre intermediari a obligatiilor de raportare in termenele prevazute la art. 146 alin. (7);
 65. nerespectarea obligatiilor privind evidentierea valorilor mobiliare si a sarcinilor asupra acestora prevazute la art. 151;
 66. refuzul de a duce la indeplinire solicitarile A.S.F. prevazute la art. 153 alin. (2) si art. 154;
 67. nerespectarea de catre persoanele responsabile a obligatiilor privind achizitia, detinerea si instrainarea actiunilor depozitarului central conform art. 150;
 68. nerespectarea de catre persoanele responsabile a obligatiilor privind achizitia, detinerea si instrainarea actiunilor casei de compensare/contrapartii centrale conform normelor Uniunii Europene si reglementarilor emise de A.S.F.;
 69. folosirea marjelor in alt scop decat acela specificat in reglementarile la care se face referire in art. 158;
 70. nerespectarea de catre casa de compensare si/sau contrapartea centrala a obligatiilor prevazute la art. 163 si 164;
 71. refuzul de a duce la indeplinire solicitarile A.S.F. prevazute la art. 153 alin. (2) si art. 165 si 166;
 72. nerespectarea prevederilor referitoare la constituirea si executarea garantiilor financiare si a ipotecilor mobiliare prevazute la art. 151 alin. (4) – (6);
 73. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile operatorului de piata/sistem aprobate de A.S.F.;
 74. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile depozitarului central/casei de compensare aprobate de A.S.F.;
 75. neacordarea in mod nejustificat a accesului intermediarilor din state membre potrivit art. 42 alin. (1);
 76. nerespectarea reglementarilor si masurilor emise de A.S.F. cu privire la depozitarul central, casele de compensare si contrapartile centrale;
 77. k) persoanele responsabile din partea Fondului de compensare a investitorilor in legatura cu:
 78. nerespectarea obligatiilor de efectuare a platilor compensatorii conform art. 47 si de publicare a informatiilor prevazute la art. 48;
 79. nerespectarea reglementarilor Fondului de compensare a investitorilor aprobate de A.S.F.;
 80. nerespectarea reglementarilor si masurilor emise de A.S.F. cu privire la Fondul de compensare a investitorilor.

(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

 1. a) nerespectarea masurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare si control sau in urma acestora;
 2. b) nerespectarea prevederilor referitoare la modul de intocmire a situatiilor financiar-contabile si la auditarea acestora, prevazute la art. 258 alin. (1);
 3. c) incalcarea prevederilor art. 245 – 248 privind abuzul pe piata;
 4. d) nerespectarea obligatiilor de raportare si conduita prevazute la art. 250;
 5. e) utilizarea neautorizata a sintagmelor servicii si activitati de investitii, societate de servicii de investitii financiare, agent pentru servicii de investitii financiare, piata reglementata si bursa de valori, asociate cu oricare dintre instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, sau a oricarei combinatii intre acestea;
 6. f) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 286^1;
 7. g) impiedicarea fara drept a exercitarii drepturilor conferite de catre lege A.S.F., precum si refuzul nejustificat al oricarei persoane de a raspunde solicitarilor A.S.F. in exercitarea atributiilor care ii revin conform legii;
 8. h) nerespectarea reglementarilor si masurilor emise de A.S.F. in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital;
 9. i) nepunerea in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital;
 10. j) nerespectarea reglementarilor si masurilor emise de A.S.F. cu privire la formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala, respectiv echivalarea automata a diplomelor, atestatelor si certificatelor emise de organismele internationale;
 11. k) nerespectarea de catre organul statutar competent a obligatiilor prevazute la art. 283 alin. (1);
 12. l) nerespectarea prevederilor titlului II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.>>”
 13. La articolul 203, punctul 61 se modifica si va urmatorul cuprins:

“61. La articolul 273, literele a) si b) ale alineatului (1) si partea introductiva a alineatului (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

<<a) in cazul contraventiilor prevazute la art. 272 alin. (1) lit. a) – f), lit. g) pct. 4, 5 si 7, lit. h), i), lit. j) pct. 1 – 9 si 11 – 17, lit. k) pct. 2 si 3 si la alin. (2) lit. e), h), i) si k):

(i) cu avertisment sau amenda de la 1.000 lei la 50.000 lei, pentru persoanele fizice;

(ii) cu avertisment sau amenda de la 0,1% pana la 5% din cifra de afaceri neta realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in functie de gravitatea faptei savarsite, pentru persoanele juridice;

 1. b) in cazul contraventiilor prevazute la art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, 2, 3 si 6, lit. j) pct. 10), lit. k) pct. 1, alin. (2) lit. a), b), d), f), g) si j):

(i) cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele fizice;

(ii) cu amenda de la 0,1% pana la 10% din cifra de afaceri neta realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in functie de gravitatea faptei savarsite, pentru persoanele juridice.

………………………………………………………………..

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, in cazul persoanei juridice care a inregistrat o cifra de afaceri mai mica de 15 milioane lei sau nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, precum si in cazul persoanei juridice a carei cifra de afaceri nu este accesibila A.S.F., aceasta va fi sanctionata cu:>>.”

 1. La articolul 203, dupa punctul 61 se introduce un nou punct, punctul 61^1, cu urmatorul cuprins:

“61^1. La articolul 273, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

<<(5) In cazul intermediarilor institutii de credit, cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) si lit. b) pct. (ii) va fi determinat prin aplicarea procentelor respective la cifra de afaceri neta realizata din activitatea desfasurata doar pe piata de capital, in anul financiar anterior sanctionarii, cu luarea in considerare a prevederilor alin. (3).

(6) In cazul institutiilor de credit care desfasoara activitatea de depozitare pentru organismele de plasament colectiv autorizate/avizate de A.S.F. cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) va fi determinat prin aplicarea procentelor respective la cifra de afaceri neta realizata din activitatea de depozitare, cu luarea in considerare a prevederilor alin. (3).>>”

 1. La articolul 203, punctul 62 se modifica va avea urmatorul cuprins:

“62. Articolele 273^1 si 273^2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

<<ART. 273^1

Desfasurarea fara autorizatie a oricaror activitati sau operatiuni pentru care prezenta lege cere autorizarea constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale, cu exceptia activitatilor si serviciilor de investitii prevazute la art. 5 alin. (1) desfasurate de S.S.I.F. si institutiile de credit, caz in care sunt aplicabile prevederile art. 273 alin. (1) lit. a).

ART. 273^2

(1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 203 referitoare la initierea, in termenul prevazut de lege, a unei oferte publice de preluare obligatorie constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

(i) pentru persoanele fizice:

 1. a) avertisment sau amenda de la 1.000 lei la 25.000 lei, in cazul in care termenul legal de lansare a ofertei a fost depasit cu cel mult 30 de zile;
 2. b) amenda de la 25.001 lei la 50.000 lei, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu cel mult 60 de zile;
 3. c) prin exceptie de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, amenda de la 50.001 lei la 500.000 lei, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu mai mult de 60 de zile;

(ii) pentru persoanele juridice:

 1. a) avertisment sau amenda de la 0,1% pana la 1% din cifra de afaceri neta realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu cel mult 30 de zile, dar nu mai putin de 10.000 lei;
 2. b) amenda de la 0,1% pana la 5% din cifra de afaceri neta realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu cel mult 60 de zile, dar nu mai putin de 25.000 lei;
 3. c) amenda de la 0,1% pana la 10% din cifra de afaceri neta realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu mai mult de 60 de zile, dar nu mai putin de 50.000 lei.

(2) Nerespectarea prevederilor privind interdictia de a achizitiona actiuni prevazuta la art. 203 alin. (2) si (4) constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

(i) pentru persoanele fizice, avertisment sau amenda de la 10.000 lei la 500.000 lei;

(ii) pentru persoanele juridice, avertisment sau amenda de la 0,1% pana la 10% din cifra de afaceri neta realizata in anul financiar anterior sanctionarii.

(3) In cazul in care cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior sanctionarii nu este disponibila la data sanctionarii, va fi luata in considerare cea aferenta anului financiar in care persoana juridica a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta. Prin an de referinta se intelege anul anterior sanctionarii.

(4) Prin exceptie de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, in cazul persoanei juridice nou-infiintate care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii sau in cazul persoanei juridice a carei cifra de afaceri nu este accesibila A.S.F. si care nu respecta obligatiile prevazute la alin. (1), aceasta va fi sanctionata cu:

 1. a) amenda de la 5.000 lei la 500.000 lei, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu cel mult 30 de zile;
 2. b) amenda de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu cel mult 60 de zile;
 3. c) amenda de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu mai mult de 60 de zile.

(5) Prin exceptie de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, in cazul persoanei juridice nou-infiintate care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii sau in cazul persoanei juridice a carei cifra de afaceri nu este accesibila A.S.F. si care nu respecta obligatiile prevazute la alin. (2), aceasta va fi sanctionata cu amenda de la 5.000 lei la 2.500.000 lei.

(6) Dispozitiile alin. (1), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute la art. 205 alin. (3) – (5).>>”

 1. La articolul 203 punctul 66, articolul 278 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 278

(1) In ceea ce priveste procedura de stabilire si constatare a contraventiilor, precum si de aplicare a sanctiunilor, prevederile prezentei legi deroga de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, termenul de prescriptie a constatarii, aplicarii si executarii sanctiunii contraventionale este de 3 ani de la data savarsirii faptei.

(3) In cazul contraventiilor continue, termenul de prescriptie de 3 ani curge de la data constatarii faptei.”

 1. La articolul 203, dupa punctul 67 se introduce un nou punct, punctul 67^1, cu urmatorul cuprins:

“67^1. Dupa articolul 279 se introduce un nou articol, articolul 279^1, cu urmatorul cuprins:

<<ART. 279^1

Furtul instrumentelor financiare ale clientilor si/sau ale fondurilor banesti aferente acestora constituie infractiune si se pedepseste in conformitate cu prevederile Codului penal.>>”

 1. La articolul 203, dupa punctul 68 se introduce un nou punct, punctul 68^1, cu urmatorul cuprins:

“68^1. Dupa articolul 286^2 se introduce un nou articol, articolul 286^3, cu urmatorul cuprins:

<<ART. 286^3

(1) Conditiile de cvorum si de majoritate de vot necesare desfasurarii adunarilor generale ale actionarilor S.I.F. si adoptarii hotararilor sunt cele prevazute la art. 115 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, modificarile ce vor fi efectuate la actele constitutive ale S.I.F., exclusiv pentru incadrarea acestora in prevederile alin. (1), vor fi inregistrate la oficiul registrului comertului, in baza hotararii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere al S.I.F. sau al S.A.I. care administreaza un S.I.F., dupa caz, ulterior obtinerii autorizatiei din partea A.S.F.>>”

 1. Articolul 206 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 206

Dispozitiile referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

ART. II

Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. La titlul VII capitolul II articolul 7^1 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“e) Fondul <<Proprietatea>> nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in valorile mobiliare mentionate la alin. (4) si in instrumentele pietei monetare mentionate la art. 101 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, emise de un singur emitent, cu exceptia titlurilor de stat;”.

 1. La titlul VII capitolul II articolul 7^1 alineatul (3), dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele e^1) si e^2), cu urmatorul cuprins:

“e^1) se excepteaza de la respectarea limitei prevazute la lit. e) valorile mobiliare dobandite de la statul roman in temeiul prezentei legi;

e^2) pana la momentul diminuarii detinerii aferente valorilor mobiliare prevazute la lit. e^1), sub limita prevazuta la lit. e), se interzice Fondului <<Proprietatea>> achizitia de valori mobiliare emise de acelasi emitent si care au fost dobandite de la statul roman, cu exceptia celor aferente exercitarii drepturilor de preferinta, caz in care sunt aplicabile prevederile lit. k);”.

 1. La titlul VII capitolul II articolul 7^1 alineatul (3), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“k) Fondul <<Proprietatea>> poate sa depaseasca limitele privind investitiile in instrumentele financiare care sunt incluse in activul sau in cazul exercitarii drepturilor de preferinta de subscriere aferente acestora, cu conditia ca depasirea sa nu se intinda pe o perioada mai mare de 120 de zile calendaristice;”.

 1. La titlul VII capitolul II articolul 7^1 alineatul (3), dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:

“l) in cazul detinerilor de valori mobiliare neadmise la tranzactionare dobandite de la statul roman in temeiul prezentei legi, conform prevederilor lit. b), Fondul <<Proprietatea>> isi va putea exercita dreptul de preferinta aferent detinerilor respective, in acest caz nefiind aplicabile prevederile lit. k).”

 1. La titlul VII capitolul II, articolul 8 se abroga.
 2. La titlul VII capitolul II articolul 9, alineatul (2) se abroga.
 3. La titlul VII capitolul II articolul 9^1, alineatele (4) – (7) se abroga.
 4. La titlul VII capitolul II articolul 10, alineatele (1) – (3) se abroga.
 5. La titlul VII capitolul II, articolul 10^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 10^1

Orice varsamant efectuat de statul roman la Fondul <<Proprietatea>>, in numerar sau natura, in temeiul prezentei legi, se considera facut cu prioritate pentru stingerea obligatiei de plata a actiunilor subscrise si neplatite, fara distinctie ori distributie intre surse sau sume.”

 1. La titlul VII capitolul II articolul 12, alineatul (2) se abroga.

ART. III

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. La articolul 2, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:

“(7) In baza unor acorduri internationale la care este parte, A.S.F. va putea da curs si solicitarilor de informatii pentru investigatii care nu reprezinta incalcari ale legislatiei din Romania, dar reprezinta incalcari in acele state semnatare ale respectivelor acorduri internationale.

(8) A.S.F. este autoritatea competenta din Romania in sensul art. 10 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii.”

 1. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Actele individuale ale A.S.F. sunt autorizatiile, atestatele, avizele si deciziile.”

 1. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 7^1

(1) Obligatia de pastrare a secretului de serviciu nu poate fi invocata de nicio persoana fizica sau juridica care are legatura cu piata financiara nonbancara din Romania atunci cand A.S.F. se afla in exercitarea atributiilor sale prevazute de lege.

(2) Pentru indeplinirea obiectivelor sale fundamentale si a atributiilor ce ii revin, A.S.F. poate face schimb de informatii atat publice, cat si confidentiale si/sau clasificate cu Banca Nationala a Romaniei, Consiliul Concurentei, Ministerul Afacerilor Interne, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, precum si cu alte autoritati si institutii publice.”

 1. La articolul 17, alineatul (3) se abroga.

ART. IV

(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, creanta prevazuta la art. 4 al titlului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2010, se preia de catre Ministerul Finantelor Publice de la Fondul “Proprietatea”, impreuna cu toate accesoriile aferente.

(2) Sumele obtinute din valorificarea creantei prevazute la alin. (1) se vireaza la bugetul de stat.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close