Normele privind procedurile simplificate de vamuire

In M.Of. nr. 74 din 28 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele privind procedurile simplificate de vamuire, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA 1

NORME
privind procedurile simplificate de vamuire

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Declararea marfurilor la autoritatea vamala in vederea plasarii sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la declararea marfurilor in procedura normala, prin utilizarea procedurilor simplificate prevazute la art. 253 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.
ART. 2
(1) Autorizatia pentru procedura declaratiei simplificate sau pentru procedura de vamuire la domiciliu se acorda, in conditiile prezentelor norme, persoanelor care:
a) solicita utilizarea procedurilor simplificate pentru uzul lor propriu; si/sau
b) solicita utilizarea procedurilor simplificate in calitate de reprezentant.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) pot apela la serviciile unui reprezentant direct pentru intocmirea formalitatilor vamale in procedura simplificata.
(3) Autorizatiile solicitate de persoanele aflate in situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) se acorda cu conditia existentei unor evidente si a punerii in aplicare a unor proceduri adecvate care sa permita autoritatii vamale de autorizare sa identifice persoanele reprezentate si sa efectueze controale vamale corespunzatoare.
(4) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), persoanele autorizate au obligatia tinerii de evidente separate, potrivit prezentelor norme, pentru fiecare dintre persoanele pe care le reprezinta.
ART. 3
(1) Autorizarea utilizarii procedurilor simplificate mentionate la art. 253 alin. (2) si (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 implica efectuarea in prealabil de catre autoritatea vamala a unei verificari al carei obiectiv este acela de a permite cunoasterea activitatii si organizarii interne a persoanei solicitante.
(2) La verificarea indeplinirii conditiilor de autorizare se aplica in mod corespunzator metodologia utilizata in cazul cererilor pentru atribuirea certificatelor de operator economic autorizat – simplificari vamale.
(3) Dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 261, respectiv art. 264 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, lucratorul vamal desemnat intocmeste un raport in care se consemneaza punctual rezultatele verificarilor efectuate, se mentioneaza documentele verificate, se anexeaza la dosarul de autorizare fotocopii ale acestor documente, se precizeaza sistemele de gestionare a inregistrarilor comerciale utilizate de operatorul economic si, in final, se propune sefului biroului vamal acordarea/neacordarea autorizatiei pentru utilizarea procedurii simplificate.
(4) In cazul respingerii cererii de autorizare a utilizarii procedurilor simplificate de vamuire, conform art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, decizia autoritatii vamale trebuie sa faca obiectul unui raspuns scris, in care se mentioneaza motivele acestei respingeri.
ART. 4
Utilizarea procedurilor simplificate, potrivit prezentelor norme, se efectueaza cu respectarea prevederilor art. 257, 262 si 267 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 privind constituirea de catre titularul autorizatiei a unei garantii in favoarea biroului vamal.
ART. 5
(1) Este interzisa utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu sau a declaratiei simplificate de catre titularul autorizatiei, daca garantia constituita in favoarea biroului vamal nu acopera drepturile de import care trebuie platite. In acest caz, titularul autorizatiei este obligat sa prezinte marfurile la biroul vamal si sa aplice procedura normala de vamuire.
(2) De asemenea este interzisa utilizarea procedurilor simplificate daca cuantumul taxei pe valoare adaugata si, dupa caz, al accizelor nu a fost platit sau garantat sau daca nu exista un certificat valid de amanare de la plata in vama a taxei pe valoare adaugata, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
Pentru marfurile restrictionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 269 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, titularul este obligat sa detina toate documentele necesare operatiunii de vamuire.
ART. 7
Procedurile simplificate de vamuire nu se aplica:
a) marfurilor care fac obiectul unor masuri restrictive/ sanctionatorii din domeniul supravegherii si controlului vamal nefiscal (alerte, sanctiuni, monitorizari, profile risc etc.) instituite la nivel national, comunitar, international pe perioade determinate sau nelimitate (de exemplu: droguri, produse cu regim special, arme, deseuri etc., precum si alte bunuri care pot aduce atingere sigurantei, sanatatii, valorilor culturale si mediului inconjurator);
b) marfurilor in cazul carora verificarea indeplinirii altor conditii stabilite prin reglementari speciale impune prelevarea de catre autoritatea vamala de esantioane in vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operatiune;
c) marfurilor care intra sub incidenta masurilor din cadrul politicii agricole comune care, in baza unor reglementari, stabilesc acordarea unor preferinte tarifare, conditionate de controlul destinatiei finale sau acordarea unor restituiri la export;
d) marfurilor care intra sub incidenta prevederilor Hotararii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 8
(1) In cazul transportului de marfuri avand mai multi destinatari se aplica procedura normala de vamuire, fiind necesara prezentarea marfurilor la biroul vamal.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), procedura de vamuire la domiciliu poate fi utilizata si in cazul in care marfurile de grupaj plasate in regim de tranzit comunitar/comun au mai multi destinatari, daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
a) biroul de plecare a acordat o dispensa de la aplicarea sigiliilor in conformitate cu prevederile art. 357 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 sau au fost aplicate prevederile art. 357 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93;
b) marfurile destinate beneficiarului procedurii de vamuire la domiciliu fac obiectul unei declaratii vamale de tranzit cu un singur destinatar agreat.

CAPITOLUL II
Proceduri simplificate de vamuire pentru punerea in libera circulatie

SECTIUNEA 1
Procedura declaratiei incomplete

ART. 9
Procedura declaratiei incomplete se considera aprobata de autoritatea vamala prin acceptarea de catre aceasta a declaratiei vamale incomplete.
ART. 10
(1) Declaratia incompleta se completeaza in caseta 1, subdiviziunea a doua, cu codul “B” si contine datele prevazute la art. 254 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
(2) Datele si informatiile aferente documentelor lipsa care se inscriu in declaratia vamala au caracter provizoriu si sunt rezultate din informatiile pe care titularul le are la dispozitie la momentul declararii. Documentele care pot lipsi sunt cele necesare pentru calculul drepturilor de import aferente marfurilor plasate sub regimul vamal respectiv.
In caseta 44 a declaratiei vamale se inscriu datele referitoare la documentele lipsa.
Aceste mentiuni au urmatoarea forma:
– codul documentului – “DOCUMENT LIPSA” – termenul de prezentare ZZ/LL/AA, instrumentul de garantare, numarul si data acestuia.
(3) Termenul de prezentare a documentelor lipsa sau de comunicare a datelor este cel prevazut la art. 256 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
ART. 11
Acordarea liberului de vama si constituirea, dupa caz, a garantiei se realizeaza conform prevederilor art. 257 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
ART. 12
(1) La prezentarea documentului lipsa declaratia incompleta se completeaza in mod corespunzator de catre declarant. Aceasta completare este supusa aprobarii biroului vamal.
(2) In situatia in care termenul de prezentare a documentelor lipsa a expirat, biroul vamal procedeaza potrivit prevederilor art. 258 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
ART. 13
(1) In aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, declaratia completa se completeaza, in caseta 1, subdiviziunea a doua, cu codul “X”.
(2) Datele care se inscriu in casetele 8, 14, 31, 33, 34 si 37 ale declaratiei complete trebuie sa coincida cu cele care au fost inscrise in declaratia incompleta. Pentru alte date inscrise in casetele declaratiei complete se admit diferente fata de cele declarate initial, cu conditia justificarii lor de catre declarant. Aprobarea diferentelor se face de catre biroul vamal, cu conditia verificarii acestora in inregistrarile contabile.
ART. 14
La completarea declaratiei incomplete se efectueaza, daca este cazul, regularizarea drepturilor de import, a taxei pe valoarea adaugata si a accizelor, dupa caz, cu respectarea prevederilor art. 259, teza a doua din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.

SECTIUNEA a 2-a
Procedura declaratiei simplificate

A. Conditii de autorizare
ART. 15
(1) Procedura declaratiei simplificate se aplica in cazul operatiunilor cu caracter repetitiv, pe baza autorizatiei prevazute la art. 253 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, eliberate de biroul vamal in a carui raza de competenta teritoriala solicitantul isi are sediul sau punctul de lucru.
(2) Prin operatiuni cu caracter repetitiv se intelege transporturile de marfa, avand acelasi destinatar si acelasi expeditor, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au frecventa mai mare de doua transporturi pe saptamana;
b) marfa transportata se incadreaza la acelasi cod tarifar;
c) tara de expeditie si tara de destinatie, precum si regimul vamal si cel tarifar aplicabile raman neschimbate.

B. Dosarul de autorizare
ART. 16
(1) Autorizatia de utilizare a procedurii declaratiei simplificate se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 67 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
(2) Cererea se completeaza utilizand aplicatia “autorizari pentru procedurile simplificate de vamuire”, aflata pe website-ul Directiei Generale a Vamilor www.customs.ro, sectiunea Agenti economici/Utilizarea sistemului informatic vamal. Cererea inregistrata in aplicatia informatica se tipareste si se depune, semnata si stampilata de catre solicitant, la biroul vamal impreuna cu urmatoarele documente:
a) certificatul de inregistrare a societatii comerciale, in copie;
b) copia actului constitutiv al societatii comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezinta legal societatea comerciala;
d) o declaratie-angajament, conform modelului prevazut in anexa nr. 1;
e) certificatul de atestare fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta;
f) documentul comercial sau administrativ care urmeaza a fi utilizat;
g) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale cu privire la activitatea societatii;
h) chestionarul AEO – autoevaluare, completat potrivit prevederilor din Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.647/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, cu modificarile si completarile ulterioare, in mod optional.
(3) Declaratia pe propria raspundere mentionata la alin. (2) lit. g) trebuie sa contina urmatoarele precizari;
a) numarul si valoarea totala exprimata in euro a operatiunilor cu caracter repetitiv, desfasurate cu tari terte, realizate in anul anterior, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare;
b) cuantumul drepturilor de import pentru operatiunile vamale cu caracter repetitiv, desfasurate cu tari terte in anul anterior, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare;
c) categoriile de marfuri pentru care solicita procedura declaratiei simplificate nu fac parte din categoriile excluse de la aceasta procedura;
d) descrierea si codul din Nomenclatura combinata a marfurilor care fac obiectul unor reglementari specifice, daca este cazul.

C. Emiterea autorizatiei
ART. 17
(1) In cazul in care conditiile legale sunt indeplinite, biroul vamal aproba acordarea autorizatiei pentru utilizarea procedurii declaratiei simplificate si o inregistreaza in aplicatia informatica “autorizari pentru procedurile simplificate de vamuire”.
(2) Autorizatia al carei model este prevazut in anexa nr. 67 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 se tipareste in doua exemplare si se semneaza de catre seful biroului vamal. Un exemplar al autorizatiei se preda solicitantului, iar celalalt exemplar se pastreaza in evidenta biroului vamal.
ART. 18
(1) In situatia in care titularul solicita modificarea si/sau completarea autorizatiei, acesta intocmeste si depune la biroul vamal care a emis autorizatia o cerere intocmita potrivit art. 16.
(2) Modificarile si/sau completarile autorizatiei se fac de catre biroul vamal in aplicatia “autorizari pentru procedurile simplificate de vamuire”. Formularul cu modificarile/completarile ulterioare devine anexa la autorizatia initiala. Acesta se tipareste in doua exemplare si se semneaza de catre seful biroului vamal, un exemplar fiind destinat solicitantului, iar celalalt pastrandu-se in evidenta biroului vamal.
ART. 19
In autorizatia de utilizare a procedurii declaratiei simplificate se inscriu elementele precizate la art. 262 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.

D. Suspendarea si revocarea autorizatiei
ART. 20
(1) In cazurile prevazute la art. 253d, 253e, 253f si 253g din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, revocarea sau suspendarea autorizatiei se realizeaza in baza deciziei sefului biroului vamal emitent si contine data de la care masura intervine, precum si motivul emiterii acesteia. Decizia este notificata de biroul vamal titularului.
(2) Decizia privind revocarea sau suspendarea, dupa caz, se opereaza in aplicatia informatica.

E. Etape ale procedurii declaratiei simplificate
ART. 21
In aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) declaratie simplificata – declaratie vamala avand forma unui document comercial sau administrativ, aprobat de catre autoritatea vamala, intocmita cu respectarea prevederilor art. 253a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 si care contine informatiile prevazute la art. 260 din acelasi regulament;
b) declaratie suplimentara – declaratie vamala avand caracter global, periodic sau recapitulativ, intocmita sub forma electronica in sistemul roman de procesare automata a declaratiei vamale la import pentru marfurile care au facut obiectul declaratiilor simplificate, plasate in acelasi regim vamal si pentru care codul incoterms si natura tranzactiei sunt aceleasi.
ART. 22
(1) Pentru derularea procedurii declaratiei simplificate se parcurg urmatoarele etape:
a) constituirea unei garantii in favoarea biroului vamal potrivit prevederilor art. 189-200 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) prezentarea si declararea marfurilor la biroul vamal pe baza declaratiei simplificate; in cazul prevazut la art. 253a, teza a treia din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, declaratia simplificata se depune la biroul vamal, in doua exemplare, dintre care unul este destinat biroului vamal, iar celalalt se pastreaza de catre titular;
c) plata taxei pe valoare adaugata si, dupa caz, a accizelor;
d) depunerea declaratiei suplimentare si plata drepturilor de import in termenul prevazut in autorizatie.
(2) Formula de calcul a cuantumului garantiei este urmatoarea:

drepturi
cuantumul garantiei = ——– x termenul de depunere a declaratiei vamale
365 suplimentare,

unde prin drepturi se intelege cuantumul drepturilor vamale conventionale, conform tarifului vamal comun, in vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operatiunile cu caracter repetitiv, desfasurate cu tari terte, realizate in ultimul an, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar prin termenul de depunere a declaratiei suplimentare se intelege termenul exprimat in zile, stabilit de autoritatea vamala pentru depunerea declaratiei suplimentare.
(3) Termenul de depunere a declaratiei suplimentare este de maximum 30 de zile calendaristice de la data acceptarii de catre biroul vamal a declaratiei simplificate si se inscrie in autorizatia de utilizare a procedurii simplificate de vamuire.
ART. 23
(1) Plata drepturilor de import si regularizarea platii taxei pe valoarea adaugata si a accizelor, dupa caz, se fac in momentul depunerii declaratiei suplimentare, tinandu-se seama de elementele de taxare aplicabile in momentul acceptarii de catre biroul vamal a declaratiei simplificate.
(2) Cand, in cadrul termenului maxim stabilit in autorizatie, o declaratie suplimentara face obiectul unei singure declaratii simplificate, depunerea acesteia si plata drepturilor de import se fac, potrivit prevederilor art. 218 alin. (1) paragraful 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul nerespectarii termenului mentionat la alin. (2) se aplica dispozitiile art. 232 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 24
(1) In aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, in declaratia suplimentara se inscrie in caseta 1, subdiviziunea a doua, codul “Y”, iar in caseta 44 se mentioneaza perioada pentru care aceasta se intocmeste si datele de referinta ale declaratiilor simplificate.
(2) In situatia in care declaratia suplimentara face obiectul mai multor declaratii simplificate pentru care codul incoterms, respectiv codul care se inscrie in prima subdiviziune a casetei 20 este acelasi, insa locurile convenite pentru livrarea marfurilor sunt diferite, in cea de a doua subdiviziune a casetei 20 se inscrie mentiunea “conform documentelor comerciale”.
ART. 25
La depunerea declaratiei suplimentare se efectueaza controlul concordantei dintre datele cuprinse in aceasta cu cele din documentele comerciale.

SECTIUNEA a 3-a
Procedura de vamuire la domiciliu

A. Definitii
ART. 26
In aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni, prin notiunile de mai jos se intelege:
a) inscrierea in evidente – inregistrarea marfurilor in evidentele mentionate la art. 266 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, tinute de titularul autorizatiei intr-o forma aprobata de autoritatea vamala si care respecta prevederile art. 266 alin. (3) din acelasi regulament;
b) lucrator vamal desemnat – lucratorul vamal desemnat prin ordin de serviciu de catre seful biroului vamal sa urmareasca utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu;
c) notificare de sosire – documentul prin care titularul notifica, potrivit prevederilor art. 266 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, biroului vamal sosirea mijlocului de transport incarcat cu marfuri la locul de descarcare sau alt loc aprobat de autoritatea vamala. In cazul marfurilor ce urmeaza a fi plasate in depozit temporar, notificarea de sosire constituie declaratia sumara, conform art. 44 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) declaratie suplimentara – declaratia vamala avand caracter global, periodic sau recapitulativ depusa pentru mai multe inscrieri in evidente, pe baza notificarilor de sosire transmise in sistemul roman de procesare automata a declaratiei vamale la import, cu conditia ca respectivele inscrieri in evidente sa faca obiectul aceluiasi regim vamal si pentru care codul incoterms si natura tranzactiei sunt aceleasi;
e) aplicatia RCDPS – aplicatie informatica de procesare automata a declaratiei vamale la import.

B. Conditii de autorizare
ART. 27
(1) Procedura de vamuire la domiciliu se realizeaza pe baza autorizatiei prevazute la art. 253 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, eliberate de biroul vamal in a carui raza de competenta teritoriala isi are sediul sau punctul de lucru solicitantul.
(2) Autorizatia pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu poate fi acordata persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute la art. 264 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.

C. Dosarul de autorizare
ART. 28
(1) Dispozitiile art. 16 se aplica in mod corespunzator si in cazul procedurii de vamuire la domiciliu. Autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la domiciliu se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 67 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
(2) Declaratia pe propria raspundere mentionata la art. 16 alin. (2) lit. g) trebuie sa contina si urmatoarele precizari:
a) descrierea si localizarea punctelor in care se vor desfasura operatiunile vamale in procedura de vamuire la domiciliu, inclusiv anexe cuprinzand planurile cladirii;
b) precizarea adresei la care pot fi examinate documentele si evidentele ce trebuie pastrate in conformitate cu reglementarile vamale.
(3) La cererea depusa conform dispozitiilor alin. (1) se anexeaza documente din care sa rezulte datele mentionate la art. 263 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, precum si documente care atesta calitatea sau indeplinirea conditiei de destinatar agreat pentru marfurile supuse regimului de tranzit vamal.

D. Emiterea autorizatiei
ART. 29
Dispozitiile art. 17 si 18 se aplica in mod corespunzator si in cazul procedurii de vamuire la domiciliu.
ART. 30
In autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la domiciliu se inscriu elementele prevazute la art. 267 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, locul aprobat de biroul vamal pentru plasarea marfurilor sub regim, locul in care pot fi examinate evidentele, precum si termenul in care biroul vamal poate interveni.

E. Suspendarea si revocarea autorizatiei
ART. 31
Dispozitiile art. 20 se aplica in mod corespunzator si in cazul procedurii de vamuire la domiciliu.

F. Etape ale procedurii de vamuire la domiciliu
ART. 32
(1) Pentru derularea procedurii de vamuire la domiciliu se parcurg urmatoarele etape:
a) constituirea unei garantii in contul biroului vamal potrivit prevederilor art. 189 – 200 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sosirea marfurilor in locurile aprobate de autoritatea vamala;
c) notificarea biroului vamal privind sosirea marfurilor in vederea obtinerii liberului de vama si plata taxei pe valoare adaugata si a accizelor, dupa caz;
d) efectuarea analizei de risc si transmiterea deciziei de acordare a liberului de vama;
e) descarcarea si receptionarea marfurilor;
f) inscrierea marfurilor in evidente;
g) depunerea la biroul vamal a declaratiilor suplimentare, plata drepturilor de import si regularizarea taxei pe valoare adaugata si a accizelor, dupa caz;
(2) Formula de calcul a cuantumului garantiei este urmatoarea:

drepturi
cuantumul garantiei = ——– x termenul de depunere a declaratiei
365 suplimentare,

unde prin drepturi se intelege cuantumul drepturilor vamale conventionale, conform tarifului vamal comun, in vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operatiunile de comert exterior cu tari terte, realizate in ultimul an, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar prin termenul de depunere a declaratiei suplimentare se intelege termenul exprimat in zile, stabilit de autoritatea vamala pentru depunerea declaratiei suplimentare.
(3) Termenul de depunere a declaratiei suplimentare este de maximum 30 de zile calendaristice de la data inscrierii in evidente si se mentioneaza in autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la domiciliu.

Sosirea marfurilor
ART. 33
Marfurile tranzitate de la biroul vamal de intrare sunt dirijate direct la locul aprobat pentru descarcare, stabilit in autorizatia pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu si se indeplinesc toate formalitatile corespunzatoare incheierii regimului vamal de tranzit.

Notificarea biroului vamal privind sosirea marfurilor si plata taxei pe valoarea adaugata
ART. 34
Titularul autorizatiei transmite biroului vamal o notificare de sosire, intocmita in aplicatia RCDPS, in scopul obtinerii liberului de vama sau plasarii marfurilor in depozit temporar. Plasarea marfurilor in depozit temporar se mentioneaza in notificarea de sosire.
ART. 35
In aplicarea art. 266 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 notificarea de sosire poate fi completata pentru mijloacele de transport ce urmeaza sa soseasca intr-o perioada de maximum 24 de ore calculata de la momentul transmiterii. In acest caz, pentru fiecare mijloc de transport se vor preciza data si ora sosirii, prevederile privind dreptul de interventie al biroului vamal pentru efectuarea verificarii marfurilor, prevazute in prezenta sectiune, aplicandu-se in mod corespunzator pentru fiecare mijloc de transport.
ART. 36
(1) In situatiile prevazute la art. 266 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, scutirea de notificare poate fi acordata daca sunt indeplinite si urmatoarele conditii:
a) titularul detine un certificat AEO, prevazut la art. 14a alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93;
b) operatiunile derulate de titularul autorizatiei, pentru care se solicita scutirea de notificare au caracter repetitiv, astfel cum acesta este definit la art. 15 alin. (2),
(2) In solutionarea cererilor de scutire de la transmiterea notificarii de sosire trebuie avute in vedere, in principal, urmatoarele aspecte:
a) volumul si complexitatea operatiunilor derulate de titularul autorizatiei;
b) gradul de pregatire profesionala a angajatilor responsabili cu derularea de activitati reglementate de legislatia vamala;
c) modul de organizare a evidentelor, respectiv indeplinirea conditiilor necesare desfasurarii in conditii optime a supravegherii vamale si exercitarii controlului ulterior asupra operatiunilor derulate;
d) informatiile transmise de alte structuri din cadrul autoritatii vamale romane sau de alte autoritati ale statului, la solicitarea expresa a autoritatii ce efectueaza autorizarea;
e) informatiile rezultate din certificate si autorizatii emise anterior pe numele titularului in cauza.
(3) In cazul in care titularul este scutit de obligatia de a notifica fiecare sosire a marfurilor, aceasta aprobare de scutire se mentioneaza in caseta 15 din autorizatia pentru utilizarea procedurilor simplificate.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), inscrierea marfurilor in evidentele persoanei interesate este echivalenta cu acordarea liberului de vama. Aceasta inscriere in evidente trebuie sa includa data inregistrarii, precum si datele cerute pentru o declaratie depusa in cadrul procedurii de vamuire la domiciliu care figureaza in anexa nr. 30a la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
(5) Inscrierea marfurilor in evidente este verificata si aprobata de biroul vamal.
ART. 37
In cazul operatiunilor pentru care a fost acordata scutirea de la transmiterea notificarii, decizia cu privire la interventia biroului vamal pentru efectuarea verificarii marfurilor se ia in baza avizului de sosire transmis in aplicatia informatica NCTS-RO.
ART. 38
(1) In cazul in care sistemul informatic vamal al autoritatii vamale sau al titularului autorizatiei nu functioneaza, notificarea de sosire intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 2 se transmite biroului vamal prin fax, pe cale electronica sau in orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu titularul, imediat dupa sosirea efectiva a mijlocului de transport, atunci cand aceasta are loc in timpul orelor de program al biroului vamal.
(2) Modalitatea de transmitere a notificarii de sosire trebuie sa asigure titularului transmiterea sau eliberarea de catre biroul vamal a unei confirmari de primire in care sa fie indicate data, ora si minutul primirii notificarii.
ART. 39
Notificarea de sosire poate fi transmisa si in afara programului de lucru al biroului vamal atunci cand acesta si titularul au convenit asupra prelungirii programului.
ART. 40
Atunci cand marfurile sunt puse in libera circulatie, concomitent cu transmiterea notificarii/avizului de sosire se transmite si documentul cu care s-a efectuat plata taxei pe valoare adaugata si a accizelor, dupa caz.
ART. 41
(1) De la primirea notificarii de sosire biroul vamal dispune de un termen de maximum 3 ore, in cursul caruia se ia fie decizia de control, fie de acordare a liberului de vama.
(2) In situatia in care in urma analizei de risc a fost luata decizia de control, lucratorii vamali se deplaseaza la locul autorizat pentru efectuarea controlului.
(3) Termenul mentionat la alin. (1) este cel prevazut in autorizatia de destinatar agreat pentru marfurile supuse regimului de tranzit vamal.
ART. 42
In cazul in care sosirea marfurilor are loc in afara orelor de program sau cu maximum 30 de minute inainte de ora de incheiere a programului biroului vamal, termenul mentionat la art. 41 curge incepand cu prima ora de program a zilei urmatoare de lucru.

Efectuarea analizei de risc si transmiterea deciziei de acordare a liberului de vama
ART. 43
Dupa primirea notificarii de sosire sau a avizului de sosire transmis in aplicatia informatica NCTS-RO, dupa caz, lucratorul vamal desemnat ia fie decizia de control, fie de acordare a liberului de vama, dupa caz.
ART. 44
(1) Decizia de control sau de acordare a liberului de vama, respectiv de interventie/neinterventie se transmite titularului autorizatiei prin intermediul aplicatiei RCDPS sau, in situatiile in care acesta nu functioneaza, pe fax, pe cale electronica sau in orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu titularul autorizatiei.
(2) In situatia in care se ia decizia de control, respectiv de interventie mijlocul de transport si marfurile raman sub supraveghere vamala pana la sosirea autoritatii vamale.
(3) In situatia in care se ia decizia de acordare a liberului de vama, respectiv de neinterventie marfurile se considera din acel moment in libera circulatie sau, dupa caz, in depozit temporar.

Descarcarea si receptionarea marfurilor
ART. 45
Atunci cand biroul vamal a luat decizia de acordare a liberului de vama, titularul procedeaza la ruperea sigiliilor, descarcarea marfurilor din mijlocul de transport, identificarea si receptionarea acestora.
ART. 46
(1) Daca titularul constata in timpul descarcarii marfurilor diferente intre datele inscrise in declaratia de tranzit, notificarea de sosire, documentele insotitoare si marfurile descarcate, acesta este obligat sa intrerupa operatiunile aflate in derulare si sa informeze imediat biroul vamal. In aceasta situatie biroul vamal procedeaza astfel:
a) daca informarea se face in timpul orelor de program, lucratorul vamal desemnat se deplaseaza imediat la locul de descarcare a marfurilor, efectuand controlul vamal;
b) daca informarea se face in afara orelor de program, lucratorul vamal desemnat se deplaseaza in ziua lucratoare urmatoare la locul de descarcare a marfurilor, efectuand controlul vamal.
(2) Constatarile rezultate in urma controlului se mentioneaza conform reglementarilor privind regimul de tranzit.
ART. 47
Scoaterea marfurilor din depozitul temporar in vederea punerii in libera circulatie se face prin transmiterea la biroul vamal a unui noi notificari de sosire completata corespunzator, iar procedura de vamuire la domiciliu se deruleaza conform prevederilor prezentelor norme.

Inscrierea marfurilor in evidente
ART. 48
Plasarea marfurilor in libera circulatie se realizeaza prin inscrierea in evidente, indicand data inscrierii marfurilor si datele cerute din anexa nr. 30a la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
ART. 49
Inscrierea in evidente se efectueaza in registrul inscrierilor in evidenta a marfurilor, al carui model este aprobat de biroul vamal.

Depunerea declaratiei suplimentare, plata drepturilor de import, regularizarea platii taxei pe valoare adaugata si, dupa caz, a accizelor
ART. 50
(1) Declaratia suplimentara se depune la biroul vamal impreuna cu setul de documente care include in mod obligatoriu, atunci cand este cazul, si documentele speciale cerute in conformitate cu prevederile art. 269 alin. (2) si (3) din Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, declaratia suplimentara se completeaza astfel:
a) in caseta 1, subdiviziunea a doua, se inscrie codul “Z”;
b) in caseta 40 se inscriu numarul si data inscrierii in evidenta, sub urmatoarea forma:
“Y- CLE-aaaallzz-nr. inregistrarii”.
Exemplu: inregistrarea marfurilor a fost facuta pe data de 14 august 2014. Codul este in acest caz “Y- CLE-20140814-7” (“Y” pentru a informa ca a existat o declaratie initiala, “CLE” pentru “inregistrarea”, “20140814” reprezinta data inregistrarii, anul “2014”, luna “08”, ziua “14” si “7” numarul de identificare al inregistrarii).
In cazul declaratiei suplimentare depuse pentru mai mult de o inscriere in evidente se mentioneaza toate inscrierile, la nivel de articol, efectuate in intervalul ce face obiectul declaratiei respective;
c) in caseta 44 se mentioneaza numarul autorizatiei de vamuire la domiciliu.
(3) In situatia in care declaratia suplimentara depusa pentru mai multe inscrieri in evidente, pe baza notificarilor de sosire pentru care codul incoterms, respectiv codul care se inscrie in prima subdiviziune a casetei 20 este acelasi, insa locurile convenite pentru livrarea marfurilor sunt diferite, in cea de-a doua subdiviziune a casetei 20 se inscrie mentiunea “conform documentelor comerciale”.
ART. 51
(1) Drepturile de import se achita in momentul depunerii declaratiei suplimentare, tinandu-se seama de elementele de taxare aplicabile in momentul inscrierii marfurilor in evidentele titularului autorizatiei.
(2) Cand, in cadrul termenului maxim stabilit in autorizatie, o declaratie suplimentara face obiectul unei singure inscrieri in evidenta, in conditiile prevazute la art. 26 lit. d), depunerea acesteia si plata drepturilor de import se fac, potrivit prevederilor art. 218 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, cel mai tarziu a doua zi dupa ce marfurilor li s-a acordat liberul de vama.
(3) In cazul nerespectarii termenului mentionat la alin. (2) de mai sus se aplica dispozitiile art. 232 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL III
Proceduri simplificate de vamuire pentru regimul de antrepozitare vamala

SECTIUNEA 1
Procedura declaratiei incomplete

ART. 52
Prevederile art. 9 – 14 se aplica, dupa caz, in mod corespunzator pentru regimul de antrepozitare vamala, cu respectarea prevederilor art. 268 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.

SECTIUNEA a 2-a
Procedura declaratiei simplificate

ART. 53
Este interzisa utilizarea procedurii declaratiei simplificate in cazul marfurilor plasate in regimul vamal de antrepozitare vamala.

SECTIUNEA a 3-a
Procedura de vamuire la domiciliu

ART. 54
(1) Pentru utilizarea regimului de antrepozitare in cadrul procedurii de vamuire la domiciliu este necesara detinerea autorizatiei de antrepozitare vamala.
(2) Pentru aplicarea procedurii de vamuire la domiciliu in cazul regimului de antrepozitare titularul va solicita, daca este cazul, autorizatie de destinatar si/sau expeditor agreat.
ART. 55
Prevederile art. 26 – 50 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de antrepozit.
ART. 56
In cazul marfurilor supuse accizelor, garantia instituita in favoarea biroului vamal contine si cuantumul accizelor datorate.

CAPITOLUL IV
Proceduri simplificate de vamuire pentru regimurile de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara

SECTIUNEA 1
Procedura declaratiei incomplete

ART. 57
Dispozitiile prevazute la art. 9 – 14 se aplica in mod corespunzator pentru regimurile vamale de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara.

SECTIUNEA a 2-a
Procedura declaratiei simplificate

ART. 58
Este interzisa utilizarea procedurii declaratiei simplificate in cazul marfurilor plasate in regimurile vamale de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara.

SECTIUNEA a 3-a
Procedura de vamuire la domiciliu

ART. 59
(1) Autorizatia pentru vamuirea la domiciliu se acorda cu conditia detinerii de catre solicitant a autorizatiei pentru regimul sau regimurile economice pentru care urmeaza sa se aplice procedura de vamuire la domiciliu.
(2) Prevederile art. 26 – 50 se aplica in mod corespunzator pentru regimurile vamale de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara.
(3) In cazul marfurilor supuse accizelor, garantia instituita in favoarea biroului vamal contine si cuantumul accizelor datorate.

CAPITOLUL V
Proceduri simplificate de vamuire pentru regimul de perfectionare pasiva

ART. 60
(1) Este interzisa utilizarea procedurii declararii simplificate in cazul marfurilor plasate in regimul vamal de perfectionare pasiva.
(2) In cazul punerii in libera circulatie a marfurilor care au fost anterior plasate sub regimul de perfectionare pasiva se aplica in mod corespunzator procedura declaratiei incomplete si procedura de vamuire la domiciliu prevazute pentru punerea in libera circulatie a marfurilor.

CAPITOLUL VI
Proceduri simplificate de vamuire la export

SECTIUNEA 1
Procedura declaratiei incomplete

ART. 61
Dispozitiile art. 9 – 14 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.
ART. 62
Data determinanta pentru aplicarea altor dispozitii ce reglementeaza exportul este data inregistrarii declaratiei incomplete.
ART. 63
Declaratia incompleta se completeaza in caseta 1, subdiviziunea a doua, cu codul “B” si contine datele prevazute la art. 280 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.

SECTIUNEA a 2-a
Procedura declaratiei simplificate

ART. 64
Dispozitiile art. 15 – 20 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.
ART. 65
Procedura declaratiei simplificate la export poate fi utilizata atunci cand marfurile nu au restrictii la export, iar regimul vamal este cel de export definitiv.
ART. 66
Pentru derularea procedurii declaratiei simplificate se parcurg urmatoarele etape:
a) declararea la biroul vamal prin transmiterea declaratiei simplificate si prezentarea marfurilor; in cazul prevazut la art. 253a teza a treia din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, declaratia simplificata se depune la biroul vamal in 3 exemplare, dintre care unul este destinat biroului vamal, cel de-al doilea se pastreaza de catre titular, iar cel de-al treilea exemplar insoteste marfa pana la biroul vamal de iesire din Uniunea Europeana in vederea vizarii de catre acesta;
b) depunerea declaratiei suplimentare.
ART. 67
Declaratia simplificata constituie dovada iesirii de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene doar in cazul in care aceasta este vizata de catre biroul vamal de iesire din Uniunea Europeana. Aceasta contine datele prevazute la art. 282 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
ART. 68
Dispozitiile art. 24 si 25 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.

SECTIUNEA a 3-a
Procedura de vamuire la domiciliu

ART. 69
In cadrul procedurii de vamuire la domiciliu autoritatea vamala acorda la cerere titularului operatiunilor dreptul de a aplica sigilii vamale la mijloacele de transport incarcate cu marfuri pentru export, cu respectarea instructiunilor de aplicare, pastrare si evidenta a acestora.
ART. 70
(1) Derularea operatiunilor de export in procedura de vamuire la domiciliu se efectueaza potrivit prevederilor normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.626/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Procedura alternativa de declarare a marfurilor la export presupune aplicarea procedurii normale de vamuire.

A. Conditii de autorizare
ART. 71
Prevederile art. 27 se aplica in mod corespunzator si pentru regimul vamal de export.

B. Dosarul de autorizare
ART. 72
Prevederile art. 28 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.

C. Emiterea autorizatiei
ART. 73
Prevederile art. 29 si 30 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.

D. Suspendarea si revocarea autorizatiei
ART. 74
Prevederile art. 31 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.

E. Etape ale procedurii de vamuire la domiciliu
ART. 75
Pentru derularea procedurii de vamuire la domiciliu se parcurg urmatoarele etape:
a) obtinerea sigiliilor vamale, dupa caz;
b) declararea si punerea la dispozitie pentru control a marfurilor pentru export utilizand sistemul de control al exportului, respectiv aplicatia informatica ECS-RO;
c) efectuarea analizei de risc in vederea luarii deciziei de control sau nu a documentelor si/sau a marfurilor.
d) acordarea liberului de vama;
e) depunerea la biroul vamal a unui exemplar al declaratiei vamale de export, impreuna cu documentele insotitoare, prevazute la art. 221 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93;
f) justificarea utilizarii sigiliilor vamale, dupa caz.
ART. 76
(1) Pentru operatiunile de export titularul poate solicita punerea la dispozitie de catre biroul vamal a unui numar de sigilii vamale estimat a fi necesar pentru o perioada de justificare.
(2) Sigiliile vamale se predau pe baza procesului-verbal de predare-primire, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
ART. 77
(1) Sigiliile vamale se inregistreaza, in ordinea eliberarii lor, in Registrul de evidenta a sigiliilor vamale al biroului vamal, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Titularul este obligat sa inregistreze sigiliile vamale primite intr-un registru identic cu al autoritatii vamale si sa tina evidenta utilizarii acestora, cu mentiunea ca la rubrica “Numele si prenumele lucratorilor vamali care au primit sau utilizat sigiliile vamale” se inscriu datele persoanei care a fost desemnata de titular sa gestioneze si sa utilizeze sigiliile.
ART. 78
(1) Declaratia vamala de export se transmite prin intermediul aplicatiei ECS-RO catre biroul vamal in zilele si orele de program ale acestuia.
(2) Declaratia de export poate fi trimisa si in afara programului de lucru al biroului vamal, atunci cand acesta si titularul autorizatiei convin asupra prelungirii programului de lucru.
ART. 79
(1) Declaratia vamala de export poate fi transmisa si in afara programului de lucru al biroului vamal, fara a fi asigurata prezenta personalului vamal atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) titularul autorizatiei pentru utilizarea procedurii simplificate de vamuire la domiciliu este titularul unui certificat AEO, prevazut la art. 14a alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93;
b) valoarea statistica a marfurilor exportate in ultimul an calendaristic este de minimum 40 milioane de lei;
c) titularul autorizatiei sau persoana reprezentata de titularul autorizatiei desfasoara activitate de productie si/sau distributie si in afara programului de lucru al biroului vamal;
d) biroul vamal nu poate asigura disponibilitatea personalului vamal.
(2) La cererea de aprobare a transmiterii declaratiilor vamale de export in afara programului de lucru, solicitantul anexeaza o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al acestuia, prin care operatorul economic declara ca indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) si prin care se obliga:
– sa notifice biroului vamal orice modificare survenita in activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, legata de operatiunile pe care le reglementeaza procedura de vamuire la domiciliu;
– sa informeze biroul vamal cu privire la evenimentele semnificative care ar putea afecta autorizarea sa, inclusiv cu privire la cazurile in care apare o modificare a conditiilor de autorizare.
(3) In solutionarea cererilor de aprobare a transmiterii declaratiilor vamale de export in afara programului de lucru, biroul vamal are in vedere, in principal, urmatoarele aspecte:
a) volumul si complexitatea operatiunilor derulate de titularul autorizatiei, inclusiv fluxul de productie si/sau distributie, rezultate din documentele referitoare la organizarea activitatii, precum si din evidentele contabile;
b) gradul de pregatire profesionala a angajatilor responsabili cu derularea de activitati reglementate de legislatia vamala;
c) modul de organizare a evidentelor, respectiv indeplinirea conditiilor necesare desfasurarii in conditii optime a supravegherii vamale si exercitarii controlului ulterior asupra operatiunilor derulate;
d) informatiile transmise de alte structuri din cadrul autoritatii vamale romane sau de alte autoritati ale statului, la solicitarea expresa a autoritatii ce efectueaza autorizarea;
e) informatiile rezultate din certificate, autorizatii emise anterior pe numele operatorului economic in cauza.
(4) Aprobarea de transmitere a declaratiei de export in afara programului de lucru a biroului vamal va fi mentionata la caseta 15 din autorizatie si va fi transmisa Directiei Generale a Vamilor.
ART. 80
(1) In cazul in care incarcarea marfurilor se realizeaza in afara programului de lucru, iar titularul autorizatiei a obtinut aprobarea mentionata la art. 79 alin. (3), acesta depune anticipat, prin fax, in timpul programului de lucru al biroului vamal, o informare de incarcare cu datele si informatiile disponibile, al carei model este prevazut in anexa nr. 2.
(2) Informarea de incarcare se utilizeaza de catre biroul vamal pentru evidenta si monitorizarea operatiunilor de export ce urmeaza a fi efectuate de catre societate.
(3) In situatia in care in urma analizei de risc automate declaratia vamala primeste liberul de vama marfurile pot fi incarcate dupa expirarea timpului stabilit de catre biroul vamal.
(4) In situatia in care pentru o declaratie vamala de export, in urma analizei de risc realizate automat de sistemul informatic a fost luata decizia de control, liberul de vama nu se acorda, incarcarea marfurilor este oprita, iar lucratorul vamal desemnat se prezinta la locatia autorizata, in dimineata zilei urmatoare pentru efectuarea controlului vamal.
ART. 81
In aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 in declaratia vamala de export se inscrie in caseta 1, subdiviziunea a doua, codul “Z”.
ART. 82
(1) Un exemplar al declaratiei vamale de export se depune, in cadrul termenului stabilit in autorizatie, la biroul vamal impreuna cu setul de documente care include in mod obligatoriu, atunci cand este cazul, si documentele speciale cerute in conformitate cu prevederile art. 269 alin. (2) si (3) din Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Termenul mentionat la alin. (1) nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data acordarii liberului de vama.
ART. 83
La depunerea declaratiei vamale de export se efectueaza controlul concordantei dintre datele cuprinse in acesta cu cele din documentele insotitoare.
ART. 84
Exporturile de marfuri de grupaj se pot plasa in regim de tranzit comunitar/comun – procedura simplificata, cu conditia aplicarii in mod corespunzator a prevederilor art. 349 si 357 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
ART. 85
(1) In situatia in care au fost utilizate sigilii, titularul este obligat ca, in termenul aprobat de biroul vamal, sa justifice sigiliile vamale, pentru fiecare operatiune derulata.
(2) Sigiliile vamale deteriorate sunt predate autoritatii vamale, insotite de registrul de evidenta a sigiliilor, precum si o nota din care sa rezulte cauzele ce au condus la imposibilitatea utilizarii lor. Sigiliile vamale sunt scazute din evidente si pastrate in gestiunea biroului vamal pana la distrugerea lor conform normelor legale.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

ART. 86
(1) In cazul in care un operator economic autorizat sa utilizeze procedurile simplificate doreste utilizarea unei proceduri simplificate care necesita autorizare la un alt birou vamal, acesta intocmeste o noua cerere scrisa potrivit modelului prevazut in anexa nr. 67 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
(2) Cererea se completeaza utilizand aplicatia “autorizari pentru procedurile simplificate de vamuire”, aflata pe website-ul Directiei Generale a Vamilor www.customs.ro, sectiunea “Agenti economici/Utilizarea sistemului informatic vamal”. Cererea inregistrata in aplicatia informatica se tipareste si se depune, semnata si stampilata de catre solicitant, la biroul vamal impreuna cu:
a) declaratia-angajament si declaratia pe propria raspundere prevazute, in functie de procedura solicitata, la art. 16 alin. (2) lit. d) si alin. (3) sau la art. 28 alin. (2);
b) o fotocopie a autorizatiei initiale.
(3) Biroul vamal caruia ii este adresata noua cerere verifica conditiile privind organizarea evidentelor si, in cazul procedurii de vamuire la domiciliu, noul loc solicitat. Totodata acesta solicita biroului vamal emitent al primei autorizatii fotocopii ale celorlalte documente depuse la dosarul initial de autorizare.
(4) In cazul in care conditiile legale sunt indeplinite, noua autorizatie pentru utilizarea procedurilor simplificate de vamuire se completeaza si se tipareste in doua exemplare din aplicatia “autorizari pentru procedurile simplificate de vamuire”. Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr. 67 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93. Aceasta se semneaza de catre seful biroului vamal. Un exemplar al autorizatiei se preda solicitantului, iar celalalt exemplar se pastreaza in evidenta biroului vamal.
ART. 87
In situatia utilizarii procedurilor simplificate de vamuire pentru incheierea unui regim vamal economic conform prevederilor art. 278 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, notificarea prevazuta la art. 34 contine informatii despre regimul vamal economic respectiv.
ART. 88
Operatiunile vamale derulate potrivit prezentelor norme sunt supuse controlului ulterior in conformitate cu procedura de reverificare a activitatilor desfasurate de operatorii economici posesori ai Certificatului de operator economic autorizat si vor fi incluse in programele de activitate trimestriale regionale, in conformitate cu art. 15 din Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.521/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior.
ART. 89
Controlul garantiei depuse la autorizare se va efectua periodic de catre compartimentul de specialitate din cadrul biroului vamal, in functie de numarul si frecventa operatiunilor de vamuire, cel putin o data pe an.
ART. 90
Orice modificare intervenita in datele avute in vedere la acordarea autorizatiei vor fi aduse la cunostinta biroului vamal competent, in scris, in termen de 3 zile de la producerea lor. Pe baza acestor date, atunci cand este cazul, biroul vamal reverifica indeplinirea conditiilor de autorizare si ia masurile care se impun.
ART. 91
(1) In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, birourile vamale verifica autorizatiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vamuire, emise anterior intrarii in vigoare a prezentelor norme, in ceea ce priveste categoriile de marfuri pentru care se aplica procedurile simplificate de vamuire, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca titularii autorizatiilor care au obtinut scutire de la transmiterea notificarii de sosire.
(2) Daca in urma verificarii prevazute la alin. (1) se constata ca nu sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 7, respectiv art. 36, autorizatiile emise se modifica in mod corespunzator.
ART. 92
Dispozitiile prezentelor norme se completeaza cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, Legii nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 93
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentele norme.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close