Intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014

In M.Of. nr. 81 din 30 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice prevederi contrare acestuia.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014

CAPITOLUL I
Prevederi generale

1.1. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.
1.2. Situatiile financiare ale anului 2014 reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2014.
1.3. Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.
1.4. Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala, respectiv in lei, fara subdiviziuni ale leului. Pentru necesitati proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda.
1.5.(1) Situatiile financiare anuale se intocmesc pe modelele aprobate prin:
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele 1 – 7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 si 40a – 40c la situatiile financiare);
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 22, 23, 24, 25, 26, 31 – 34, 35a si 35b la situatiile financiare anuale);
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, cu completarile ulterioare (anexele 27 si 28 la situatiile financiare);
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 – 13, 29, 31b la situatiile financiare);
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a si 20b la situatiile financiare);
– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situatiile financiare);
– Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013 (anexa 16 la situatiile financiare);
– Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014 (anexa 41 la situatiile financiare), cu completarile ulterioare.
1.5.(2) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobati in Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, si altor reglementari in vigoare.
1.5.(3) Formularele actualizate ce compun situatiile financiare la 31 decembrie 2014 si corelatiile dintre acestea sunt afisate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie
1.6. In baza art. 56 alin. (1) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare: “Pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, si in urma verificarii si analizarii acestora, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezinta Guvernului.” Dupa verificarea efectuata de catre Curtea de Conturi, acestea se aproba de Parlament.
1.7. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice.
Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului odata cu contul general anual de executie a bugetului de stat.

CAPITOLUL II
Inventarierea, evaluarea, inregistrarea si prezentarea elementelor patrimoniale in bilant

2.1. Inventarierea anuala se efectueaza de catre institutiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.
2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii si la inchiderea exercitiului financiar se efectueaza potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008.
2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza de catre institutiile publice, potrivit prevederilor art. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora: “Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza cu scopul determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci cand valoarea contabila difera semnificativ de valoarea justa”, precum si ale art. 2^2, conform carora: “Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutiilor publice vor fi reevaluate cel putin o data la 3 ani, in conditiile prevazute la art. 2^1, de o comisie numita de conducatorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare, rezultatele reevaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului in care s-a efectuat reevaluarea.”
2.3.(2) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizati se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluatorii autorizati pot fi selectati din cadrul evaluatorilor acreditati de catre organismele profesionale de profil.
2.3.(3) In cazul reevaluarii efectuate de specialisti din cadrul institutiilor publice, pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere si reevaluare, in comisii vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica in domeniu, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii activelor fixe corporale si sa poata aprecia starea, respectiv gradul de uzura fizica si morala, utilitatea si valoarea de piata a acestora.
2.4. La intocmirea bilantului contabil se vor avea in vedere urmatoarele:
a) inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor consemnate in documente justificative;
b) ultima balanta de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2014, pusa de acord cu balantele de verificare ale conturilor analitice;
c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel incat acestea sa reflecte operatiunile patrimoniale ale institutiei publice si sa corespunda functiunii stabilite in planul de conturi.
Se va analiza soldul contului 215 “Alte active ale statului”, astfel incat acesta sa evidentieze resursele minerale situate pe teritoriul tarii, in subsolul tarii si al platoului continental in zona economica a Romaniei din Marea Neagra (zacamintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apa);
d) clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat in conturile: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale”, 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale”, 401 “Furnizori”, 404 “Furnizori de active fixe”, 409 “Furnizori-debitori”, 411 “Clienti”, 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul”, 461 “Debitori”, 462 “Creditori”, 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” etc., urmarindu-se achitarea obligatiilor si incasarea creantelor in lei si in valuta, dupa caz.
Sumele inregistrate in contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” trebuie clarificate de catre institutie in termen de 3 luni, in sold putand fi pastrate numai sumele ce se justifica in mod obiectiv, prevazute in normele metodologice specifice. Peste termenul de 3 luni pot fi retinute sume in contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” numai pe baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite;
e) in situatia in care operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani, iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite anului in care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 “Cheltuieli in avans” si 472 “Venituri in avans”, dupa caz;
f) inregistrarea dobanzilor de primit aferente disponibilitatilor pentru care Trezoreria Statului sau institutiile de credit acorda dobanzi, potrivit legii (51807 = 44801 sau 51807 = 766, dupa caz). Pentru dobanzile datorate de Trezoreria Statului se utilizeaza documentul “Situatia dobanzilor acordate la data ……………”, eliberat de unitatile Trezoreriei Statului;
g) corectarea erorilor contabile aferente exercitiilor precedente, aparute in urma unor greseli matematice, a greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a tranzactiilor si altor evenimente, se efectueaza in conturile corespunzatoare de active, datorii si capitaluri, iar cele referitoare la venituri si cheltuieli se efectueaza in contul 117 “Rezultatul reportat”.
2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectueaza atat contabilizarea tranzactiilor in valuta, cat si evaluarea la cursul Bancii Nationale a Romaniei, utilizandu-se:
a) pentru contabilizarea tranzactiilor efectuate in ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente);
b) pentru evaluarea creantelor si a datoriilor in valuta, a disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat in valuta, acreditivele si depozitele in valuta, existente in sold la sfarsitul lunii, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara a perioadei de raportare (afisat pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei si al Ministerului Finantelor Publice).
2.5.(2) Pentru inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene, precum si evaluarea elementelor monetare exprimate in euro, se aplica prevederile cap. I “Dispozitii generale” pct. 1.3 “Moneda si cursul de inregistrare” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia fondurilor pentru care exista reglementari specifice.
2.6.(1) Pentru realizarea cerintei prevazute in functiunea contului 8067000 “Angajamente legale”, respectiv ca la finele anului soldul contului sa reprezinte totalul angajamentelor ramase neachitate in limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament aprobate, se vor efectua urmatoarele:
a) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului si obligatiilor aferente, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile 421 “Personal – salarii datorate”, 431 “Asigurari sociale”, 437 “Asigurari pentru somaj” etc., pentru care au fost prevazute credite bugetare.
Potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii in bani si in natura si contributiile aferente acestora) se recunosc in perioada in care munca a fost prestata. Astfel, drepturile cuvenite si neachitate personalului, precum si contributiile aferente exercitiului bugetar, evidentiate in conturile precizate mai sus, pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate.
Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatiile de plata inregistrate la nivelul unui an reprezentand drepturi salariale pot depasi creditul bugetar cu diferenta dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent si cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum si a altor cauze independente de vointa ordonatorilor de credite.
b) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale individuale aferente bunurilor si serviciilor, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate ce decurg din:
– angajamente legale individuale incheiate cu furnizori si alti creditori, in limita creditelor bugetare aprobate si/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului;
– angajamente legale individuale incheiate cu furnizori si alti creditori, in limita creditelor bugetare aprobate si/sau a creditelor de angajament, materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, care nu au fost achitate pana la finele anului, evidentiate in conturile: 401 “Furnizori”, 404 “Furnizori de active fixe”, 408 “Furnizori – facturi nesosite” si 462 “Creditori”.
Potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate, astfel incat facturile privind furnizarea de energie electrica, termica, apa, canal, salubritate, telefon etc., care reflecta consumuri aferente lunii decembrie si care au fost primite de institutiile publice pana la data intocmirii bilantului, vor fi inregistrate in contabilitate in luna decembrie.
Ca urmare a acestor inregistrari, obligatiile datorate furnizorilor si creditorilor evidentiate in conturile precizate mai sus pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate.
Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatiile de plata inregistrate la nivelul unui an reprezentand serviciile privind furnizarea de utilitati pot depasi creditul bugetar cu diferenta dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent si cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum si a altor cauze independente de vointa ordonatorilor de credite.
Inregistrarea in contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii si executarea de lucrari aferente anului 2013 primite de institutie in anul 2014 dupa intocmirea bilantului contabil se efectueaza in conturi de cheltuieli, dupa natura acestora, si nu in contul 117 “Rezultatul reportat”, intrucat nu reprezinta corectarea unei erori din anii anteriori.
c) analiza si regularizarea sumelor reprezentand pensii si ajutoare sociale stabilite conform legilor in vigoare, precum si cheltuielile cu dobanzile si alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost inregistrate in contul 8067000 “Angajamente legale”, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile contabile corespunzatoare, conform Planului de conturi pentru institutiile publice.
2.6.(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile si ajutoarele sociale, precum si cheltuielile cu utilitatile, aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate in bugetul anului urmator, nu se inregistreaza la finele anului in contul 8067000 “Angajamente legale” si nu se raporteaza in anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” si anexa 7b “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” ca angajamente legale, dar se inregistreaza drept cheltuieli efective (6XX) si se raporteaza in anexele 7 si 7b la coloana “cheltuieli efective”.
2.7.(1) Creditul de angajament ramas neangajat (in cazul in care valoarea angajamentelor legale incheiate in exercitiul bugetar este mai mica decat valoarea creditelor de angajament aprobata in acest exercitiu) va fi avut in vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii urmatori, pana la finalizarea actiunii multianuale, si poate fi angajat in exercitiile bugetare urmatoare, in conditiile legii.
La finalizarea actiunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu creditele bugetare, insumate corespunzator perioadei de implementare a programului/proiectului.
2.7.(2) In situatia in care pe parcursul derularii unui program multianual sunt necesare si cheltuieli pentru care se incheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajeaza in limita creditelor de angajament aprobate.
2.8.(1) In vederea prezentarii unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat in administrarea ordonatorului principal de credite, la intocmirea situatiilor financiare centralizate se vor avea in vedere urmatoarele operatiuni:
a) eliminarea conturilor 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” si 482 “Decontari intre institutii subordonate” din activele si datoriile bilantului centralizat la nivelul institutiei superioare pentru institutiile subordonate;
b) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 “Rezultatul reportat” si 121 “Rezultatul patrimonial” la nivelul ordonatorului principal si secundar de credite, astfel incat in bilantul si contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal si secundar de credite conturile respective sa prezinte numai sold creditor sau debitor;
c) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 “Rezultatul reportat” si 121 “Rezultatul patrimonial” la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru bilantul, contul de rezultat patrimonial si situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii agregate pe fiecare subsector al administratiei publice si pe total administratie publica, astfel incat conturile respective sa prezinte numai sold creditor sau debitor;
d) compensarea contului 489 “Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent” la nivelul Ministerului Finantelor Publice, din bilantul centralizat al subsectorului administratiei centrale, precum si din bilantul centralizat al institutiilor publice. In contabilitatea trezoreriei centrale se evidentiaza platile efectuate din bugetul de stat pentru Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune prin inregistrarea 658 (682) = 770;
e) optional, se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adaugata de plata, respectiv de recuperat.
2.8.(2) Soldul contului 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” si al contului 482 “Decontari intre institutii subordonate”, care evidentiaza valoarea neamortizata a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se inchide atat la institutia care a transferat, cat si la institutia care a primit bunurile, dupa amortizarea integrala a activului fix, dupa consumul stocurilor sau dupa casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 “Rezultatul reportat”.
Soldul contului 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate”, care evidentiaza sumele transmise de institutia superioara catre institutiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se inchide la finele perioadei, atat la institutia care a transferat, cat si la institutia care a primit sumele, cu suma platilor efectuate, prin contul 117 “Rezultatul reportat”. Sumele ramase neutilizate si restituite institutiei superioare se inregistreaza in debitul contului 481 la institutia subordonata si in creditul contului 481 la institutia superioara.
Exceptie fac institutiile care si-au schimbat subordonarea in urma unor procese de reorganizare, in aceasta situatie conturile de decontari 481 si 482 inchizandu-se la momentul intocmirii bilantului de inchidere, conform termenelor prevazute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizarile.
Institutiile publice implicate in astfel de operatiuni efectueaza punctaje reciproce privind sumele inscrise in conturile de decontari, iar institutia care a primit bunurile si le-a consumat va solicita in scris institutiei care le-a transferat inchiderea contului de decontare.
2.9.(1) Intrarea in patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit intre institutii sau redistribuiri intre unitati aflate in subordinea aceluiasi ordonator de credite se inregistreaza la valoarea ramasa neamortizata ori la valoarea justa in situatia in care este complet amortizat.
2.9.(2) Intrarea in patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit intre institutii care nu se afla in subordinea aceluiasi ordonator de credite se inregistreaza la valoarea justa.
2.10. In bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2014, urmatoarele conturi nu pot prezenta sold:
2.10.(1) La institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat (sector 01, sursa A):
– contul 5120102 “Conturi la institutii de credit in lei” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 5120402 “Conturi la institutii de credit in valuta” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 52001 “Disponibil al bugetului de stat” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 52002 “Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent” cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent, pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile incasate.);
– contul 52002 “Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 489 “Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent”.);
– contul 770 “Finantarea de la buget” (se inchide prin creditul contului 52002 “Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent”, cu soldul platilor nete de casa efectuate din bugetul de stat in anul curent.);
– conturile 6xx “Cheltuieli …………” (efectuate din finantarea de la bugetul de stat se inchid prin debitul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.);
– conturile 7xx “Venituri ……………….” (ale bugetului de stat se inchid prin creditul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.).
2.10.(2) La unitatile administrativ-teritoriale (sector 02, sursa A):
– contul 5120102 “Conturi la institutii de credit in lei” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 5120402 “Conturi la institutii de credit in valuta” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 52101 “Disponibil al bugetului local” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 52102 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”.);
– contul 52102 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 52103 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti” la unitatea administrativ-teritoriala, dupa preluarea deficitului de la institutiile publice de subordonare locala finantate integral din bugetul local prin contul 48109 “Alte decontari”.);
– contul 770 “Finantarea de la buget” (se inchide la unitatea administrativ-teritoriala si la institutiile publice de subordonare locala finantate integral din bugetul local, cu soldul platilor nete de casa efectuate din bugetul local in anul curent, prin creditul contului 52102 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”.);
– contul 4680107 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”;
– contul 5190107 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”;
– conturile 6xx “Cheltuieli ……….” (efectuate din finantarea de la bugetul local se inchid prin debitul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.);
– conturile 7xx “Venituri ………..” (ale bugetului local se inchid prin creditul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.).
2.10.(3) La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat (sector 03, sursa A):
– contul 5120102 “Conturi la institutii de credit in lei” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 5120402 “Conturi la institutii de credit in valuta” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 52501 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 52502 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”.);
– contul 52502 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 52503 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”.);
– contul 770 “Finantarea de la buget” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin creditul contului 52502 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”, cu totalul platilor nete de casa efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat in anul curent, la Casa Nationala de Pensii Publice si institutiile subordonate, precum si casele de pensii sectoriale.);
– conturile 6xx “Cheltuieli ……………” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat se inchid prin debitul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.);
– conturile 7xx “Venituri …………….” (ale bugetului asigurarilor sociale de stat se inchid prin creditul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.).
2.10.(4) La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj (sector 04, sursa A):
– contul 5120102 “Conturi la institutii de credit in lei” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 5120402 “Conturi la institutii de credit in valuta” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 57401 “Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 57402 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”.);
– contul 57402 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 57403 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”.);
– contul 770 “Finantarea de la buget” (se inchide prin creditul contului 57402 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” cu soldul platilor nete de casa efectuate din bugetul asigurarilor de somaj in anul curent.);
– conturile 6xx “Cheltuieli …………….” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor pentru somaj se inchid prin debitul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.);
– conturile 7xx “Venituri ……………” (ale bugetului asigurarilor pentru somaj se inchid prin creditul contului 121 “Rezultat patrimonial”.).
2.10.(5) La institutiile publice finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (sector 05, sursa A):
– contul 5120102 “Conturi la institutii de credit in lei” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 5120402 “Conturi la institutii de credit in valuta” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 57101 “Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 57102 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”.);
– contul 57102 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 57103 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”.);
– contul 770 “Finantarea din buget” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin creditul contului 57102 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”, cu soldul platilor nete de casa efectuate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in anul curent.);
– conturile 6xx “Cheltuieli …………..” (efectuate din finantarea de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se inchid prin debitul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.);
– conturile 7xx “Venituri …………..” (ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se inchid prin creditul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.).
2.10.(6) La institutiile publice finantate integral din venituri proprii sau institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget, activitatea de privatizare (sectoarele 01, 02, 03, 04, 05 – sursele F, G, H):
– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 5600101 “Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 56002 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”.);
– contul 56002 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 56003 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”.);
– contul 56101 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 56102 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”.);
– contul 56102 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 56103 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”.);
– contul 56201 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 56202 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” – pentru bugetul activitatii de privatizare.);
– contul 56202 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 56003 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti” – pentru bugetul activitatii de privatizare.);
– contul 770 “Finantarea de la buget” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin creditul contului 56002 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, al contului 56102 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” pentru bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii si al contului 56202 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” – pentru bugetul activitatii de privatizare, cu soldul platilor nete de casa efectuate din bugetele respective.);
– contul 4680109 “Alte imprumuturi acordate pe termen scurt”;
– contul 5190190 “Alte imprumuturi pe termen scurt”;
– conturile 6xx “Cheltuieli …………..” (efectuate din bugetul de venituri proprii sau venituri proprii si subventii, bugetul activitatii de privatizare se inchid prin debitul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.);
– conturile 7xx “Venituri …………..” (venituri ale bugetelor de venituri proprii sau venituri proprii si subventii, bugetul activitatii de privatizare se inchid prin creditul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.).
2.10.(7). La institutiile publice finantate din bugetul Fondului pentru mediu (sector 01, sursa I)
– contul 5120102 “Conturi la institutii de credit in lei” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 5120402 “Conturi la institutii de credit in valuta” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 57501 “Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 57502 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”.);
– contul 57502 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 57503 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”.);
– contul 770 “Finantarea de la buget” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin creditul contului 57502 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” cu soldul platilor nete de casa efectuate din bugetul respectiv.);
– conturile 6xx “Cheltuieli …………..” (efectuate din bugetul Fondului pentru mediu se inchid prin debitul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.);
– conturile 7xx “Venituri …………..” (ale bugetului Fondului pentru mediu se inchid prin creditul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.).
2.10.(8) In contabilitatea Trezoreriei Centrale si in contabilitatea unitatilor trezoreriilor teritoriale ale statului (sector 01, sursa A):
– contul 52002 “Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 489 “Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent”.);
– contul 770 “Finantarea de la buget” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin creditul contului 52002 “Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent”.);
– conturile 6xx “Cheltuieli …” (se inchid prin debitul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.);
– conturile 7xx “Venituri …” (se inchid prin creditul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.).
In contabilitatea Trezoreriei Centrale si in contabilitatea unitatilor trezoreriilor teritoriale ale statului (sector 01, sursa J):
– contul 52401 “Disponibil al bugetului trezoreriei statului” se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin debitul contului 52402 “Rezultatul executiei bugetului trezoreriei statului din anul curent” cu soldul conturilor de venituri ale bugetului Trezoreriei Statului din anul curent, pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile incasate);
– contul 770 “Finantarea de la buget” (pentru bugetul Trezoreriei Statului se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin creditul contului 52402 “Rezultatul executiei bugetului trezoreriei statului din anul curent” cu soldul platilor nete de casa efectuate din bugetul Trezoreriei Statului in anul curent);
– contul 52402 “Rezultatul executiei bugetul trezoreriei statului din anul curent” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 48109 “Alte decontari”);
– conturile 6xx “Cheltuieli …” (se inchid prin debitul contului 121 “Rezultatul patrimonial”);
– conturile 7xx “Venituri …” (se inchid prin creditul contului 121 “Rezultatul patrimonial”).
In contabilitatea Trezoreriei Centrale (sector 01, sursa A) stabilirea rezultatului executiei bugetare se realizeaza astfel:
– preluarea la sfarsitul anului a excedentelor bugetului de stat transferate de unitatile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativa Centrala prin formula contabila “52002 = 489”;
– preluarea la sfarsitul anului a deficitelor bugetului de stat transferate de unitatile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativa Centrala prin formula contabila “489 = 52002”;
– soldul creditor al contului 52002 “Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent” se preia la sfarsitul anului in creditul contului 1660202 “Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiilor viitoare)”, reprezentand sumele utilizate din disponibilitatile aflate in contul general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului curent al bugetului de stat.
In contabilitatea Trezoreriei Centrale (sector 01, sursa J) stabilirea rezultatului executiei bugetare se realizeaza astfel:
– preluarea la sfarsitul anului a excedentelor bugetului Trezoreriei Statului transferate de unitatile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativa Centrala prin formula contabila “52402 = 48109”;
– preluarea la sfarsitul anului a deficitelor bugetului Trezoreriei Statului transferate de unitatile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativa Centrala prin formula contabila “48109 = 52402”;
– contul 52402 “Rezultatul executiei bugetului trezoreriei statului din anul curent” se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 52403 “Rezultatul executiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenti”.
2.10.(9) La institutiile publice finantate din bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe si din bugetul fondurilor externe nerambursabile
– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare);
– contul 5130101 “Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la trezorerie” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar, cu veniturile incasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne” si 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”, prin contul 5130301 “Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi contractate de stat” si prin contul 5130302 “Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi contractate de stat”);
– contul 5140101 “Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la trezorerie” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar, cu veniturile incasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne” si 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe” prin contul 5140301 “Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi garantate de stat” si prin contul 5140302 “Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi garantate de stat”);
– contul 5160101 “Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie” se inchide la sfarsitul exercitiului financiar, cu veniturile incasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne” si 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”, prin contul 5160301 “Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale” si prin contul 5160302 “Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale”;
– contul 5170101 “Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar, cu veniturile incasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne” si 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”, prin contul 5170301 “Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale” si prin contul 5170302 “Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale”);
– contul 770 “Finantarea de la buget” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar cu soldul platilor nete de casa efectuate din bugetele creditelor interne si bugetele creditelor externe, prin creditul conturilor: 5130301 “Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi contractate de stat”, 5130302 “Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi contractate de stat”, 5140301 “Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi garantate de stat”, 5140302 “Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi garantate de stat”, 5160301 “Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale”, 5160302 “Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale”, 5170301 “Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale”, 5170302 “Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale”);
– contul 5150103 “Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie – venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)” [se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 51504 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” in situatia in care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu venituri si, respectiv, prin contul 51506 “Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator” in situatia in care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri, iar sumele incasate au fost evidentiate la codul bugetar de venituri 41.04 “Sume aferente FEN”];
– contul 51504 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (se inchide la sfarsitul exercitiului financiar prin contul 51505 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”);
– contul 770 “Finantarea de la buget” [aferent bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D) se inchide prin creditul contului 51504 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” in situatia in care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu venituri si, respectiv, prin contul 51506 “Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator” in situatia in care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri, iar sumele incasate au fost evidentiate la codul bugetar de venituri 41.04 “Sume aferente FEN”];
– contul 4680109 “Alte imprumuturi acordate pe termen scurt” (in situatia in care bugetul FEN – sursa D este aprobat cu venituri);
– contul 5190190 “Alte imprumuturi pe termen scurt” (in situatia in care bugetul FEN – sursa D, este aprobat cu venituri);
– conturile 6xx “Cheltuieli ……………..” (efectuate din bugetele creditelor interne, externe si din bugetul fondurilor externe nerambursabile) se inchid prin debitul contului 121 “Rezultatul patrimonial”);
– conturile 7xx “Venituri …………….” (aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile – sursa D se inchid prin creditul contului 121 “Rezultatul patrimonial”).
2.11.(1) La data de 31 decembrie 2014 institutiile publice vor inregistra sumele prevazute prin hotarari judecatoresti definitive avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2014, a caror plata se va efectua esalonat, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, ale art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2013, ale art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, precum si prin art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, ca provizioane, potrivit cap. III “Prevederi referitoare la elementele de bilant” lit. B pct. 3 “Provizioane” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale pct. 2.11 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011 aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012.
2.11.(2) La data de 31 decembrie 2014 Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va inregistra sumele prevazute prin hotarari validate de catre aceasta institutie si neplatite, reprezentand despagubiri acordate persoanelor indreptatite potrivit prevederilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, cu modificarile ulterioare, ca provizioane, potrivit cap. III “Prevederi referitoare la elementele de bilant” lit. B pct. 3 “Provizioane” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.11.(3) Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmeaza sa fie platite in exercitiile viitoare se raporteaza in “Bilant” (cod 01) la datorii necurente, randul 55 “Provizioane”.
2.12. Institutiile care inregistreaza cheltuieli cu dobanzile aferente imprumuturilor vor avea in vedere respectarea prevederilor pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, conform caruia: “Dobanzile datorate si calculate in baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezinta dobanda aferenta perioadei de raportare care se calculeaza prin aplicarea ratei de dobanda la soldul zilnic a datoriei in fiecare zi din perioada de raportare”.

CAPITOLUL III
Incheierea executiei bugetare

3. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, cuprinse in Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare, se efectueaza dupa cum urmeaza:
3.1. La bugetul de stat: institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Trezoreria Centrala (sector 01, sursa A)
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli bugetare, precum si stabilirea rezultatului executiei bugetare a bugetului de stat se efectueaza in conformitate cu urmatoarele prevederi:
– cap. X “Contabilitatea operatiunilor specifice bugetului de stat” din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare (pct. 10.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).
3.2. La bugetele locale: unitati administrativ-teritoriale, institutii publice de subordonare locala finantate integral din bugetul local (sector 02, sursa A)
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli bugetare, precum si stabilirea rezultatului executiei bugetare a bugetului local se efectueaza in conformitate cu urmatoarele prevederi:
– cap. V: “Incheierea executiei bugetelor locale si operatiuni specifice unitatilor administrativ-teritoriale” din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare;
– cap. XI: “Contabilitatea operatiunilor specifice bugetelor locale” din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (pct. 11.4 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).
3.3. La bugetul asigurarilor sociale de stat: Casa Nationala de Pensii Publice si casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii (sector 03, sursa A)
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli bugetare, precum si stabilirea rezultatului executiei bugetare a bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza in conformitate cu urmatoarele prevederi:
– cap. VI: “Incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat si sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale” din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare;
– cap. XII: “Contabilitatea operatiunilor specifice bugetului asigurarilor sociale de stat” din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (pct. 12.4 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).
3.4. La bugetul asigurarilor de somaj: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si unitatile teritoriale (sector 04, sursa A)
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli bugetare, precum si stabilirea rezultatului executiei bugetare a bugetului asigurarilor de somaj se efectueaza in conformitate cu urmatoarele prevederi:
– cap. VII: “Incheierea executiei sistemului asigurarilor pentru somaj si a Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare;
– cap. XIII: “Contabilitatea operatiunilor specifice bugetului asigurarilor de somaj” din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (pct. 13.3. din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).
3.5. La bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele teritoriale si casele sectoriale – aparare, ordine publica, siguranta nationala si justitie (sector 05, sursa A)
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli bugetare, precum si stabilirea rezultatului executiei bugetare a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se efectueaza in conformitate cu urmatoarele prevederi:
– cap. VIII: “Incheierea executiei bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare;
– cap. XIV: “Contabilitatea operatiunilor specifice bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (pct. 14.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).
3.6. La bugetul creditelor externe (sursa B) si bugetul creditelor interne (sursa C)
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli bugetare, precum si stabilirea rezultatului executiei bugetare se efectueaza in conformitate cu urmatoarele prevederi:
a) pentru sectorul 01: “Buget de stat”
– cap. XI: “Incheierea executiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne si bugetelor creditelor externe ale institutiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora” din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare;
– cap. VIII: “Monografia privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni” pct. 1 lit. E “Imprumuturi si datorii asimilate”, pct. 1 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat (cont 164)” din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (pct. IV. din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005);
b) pentru sectorul 02 “Buget local”
– cap. XI: “Incheierea executiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne si bugetelor creditelor externe ale institutiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora” din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare;
– cap. XI: “Contabilitatea operatiunilor specifice bugetelor locale”, pct. 2 “Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice”, lit. a), pct. “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale pe termen lung” din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (pct. V din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).
3.7. La bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D), pentru sectoarele 01 si 02: Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli bugetare, precum si stabilirea rezultatului executiei bugetare se efectueaza in conformitate cu urmatoarele prevederi:
– cap. XI: “Incheierea executiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne si bugetelor creditelor externe ale institutiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora” din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare;
– cap. XVII: “Contabilitatea operatiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile – instrumente structurale, fonduri pentru agricultura si alte fonduri” din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (pct. VI din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).
3.8. La bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – sectoarele 01, 02 si 04, sursele F si G:
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli bugetare, precum si stabilirea rezultatului executiei bugetare a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii se efectueaza in conformitate cu urmatoarele prevederi:
– cap. X: “Incheierea executiei bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, a bugetelor institutiilor publice autonome, exclusiv al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, inclusiv a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de institutiile publice” din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare;
– cap. XVI: “Contabilitatea operatiunilor specifice bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitati finantate integral din venituri proprii” din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (pct. 16 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 si pct. VII din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).
3.9. La bugetul Fondului pentru mediu: Administratia Fondului pentru Mediu (sectorul 01, sursa I),
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli bugetare, precum si stabilirea rezultatului executiei bugetare a bugetului Fondului pentru mediu se efectueaza in conformitate cu urmatoarele prevederi:
– cap IX: “Incheierea executiei bugetului Fondului pentru mediu si alte operatiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu” din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare;
– cap. XV: “Contabilitatea operatiunilor specifice bugetului Fondului pentru mediu” din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (pct. 15 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013);
3.10. La bugetul Trezoreriei Statului (sectorul 01, sursa J), in conformitate cu prevederile cap. XVIII “Contabilitatea operatiunilor specifice Trezoreriei Centrale” din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (pct. 18 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013) si cap. XIX: “Contabilitatea unor operatiuni specifice unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului” din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (pct. 19 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).
3.11. La bugetele privind activitatea de privatizare (sector 01, sursa H):
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli bugetare, precum si stabilirea rezultatului executiei bugetare la bugetele privind activitatea de privatizare se efectueaza in conformitate cu urmatoarele prevederi:
– cap. X: “Incheierea executiei bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, a bugetelor institutiilor publice autonome, exclusiv al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, inclusiv a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de institutiile publice” din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014, cu modificarile ulterioare;
– cap. XVI: “Contabilitatea operatiunilor specifice bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitati finantate integral din venituri proprii” din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (pct. 16 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 si pct. VII din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).
3.12. La bugetul Fondului de risc (sectorul 01, sursa L):
– conturile 6xx “Cheltuieli ………” efectuate din Fondul de risc se inchid prin contul 121 “Rezultatul patrimonial”;
– contul 777 “Veniturile Fondului de risc” se inchide prin contul 121 “Rezultatul patrimonial”.

CAPITOLUL IV
Intocmirea situatiilor financiare anuale

4.1.(1) In formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) corelatiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operationala, activitatea de investitii si activitatea de finantare si clasificatia bugetara, prevazute in Normele metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, nu se respecta in situatia platilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, titlul 58 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020” si de la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.
Platile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare, in functie de natura acestora.
Sumele incasate la codul bugetar 40.16.00 “Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata” se raporteaza in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) la activitatea operationala.
4.1.(2) Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor nete de casa si a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiilor publice cu cele din contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului. Datele inscrise in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) trebuie sa corespunda cu datele din evidenta Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situatia institutiei publice respective pentru a introduce corectiile corespunzatoare. Viza Trezoreriei Statului se acorda pentru datele inscrise pe randurile 14 si 15 coloana 3 si urmatoarele.
La completarea formularului “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) in anul 2014, se vor avea in vedere urmatoarele:
Veniturile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurarilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurarilor pentru somaj (sursa A), bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J), bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (sursa G), bugetului creditelor externe (sursa B), bugetului creditelor interne (sursa C), bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D), bugetului aferent activitatii de privatizare (sursa H), se completeaza in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) cu incasarile diminuate cu restituirile din venituri, evidentiate in conturile 5130101, 5140101, 5150103, 5160101, 5170101, 5200100, 5210100, 5240100, 5250100, 5600101, 5610100, 5620100, 5710100, 5740100, 5750100.
Platile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurarilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurarilor pentru somaj (sursa A), bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J), bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (sursa G), bugetului creditelor externe (sursa B), bugetului creditelor interne (sursa C), bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D), bugetului aferent activitatii de privatizare (sursa H), se completeaza in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) cu soldurile conturilor de finantare bugetara 770 “Finantare de la buget” aferente fiecarei surse de finantare, inainte de inchidere.
Soldul pentru conturile de finantare bugetara se stabileste ca diferenta intre plati efectuate si incasari (sume recuperate din finantarea anului curent reprezentand reconstituirea creditelor bugetare si sume recuperate din finantarea anilor precedenti) si reflecta totalul platilor nete de casa.
Coloana 10 – la incasari, se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru sursele de finantare: venituri proprii, venituri proprii si subventii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), activitatea de privatizare, evidentiate in conturile: 5600101 “Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie”, 5610100 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii”, 5620100 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii”, 5150103 “Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie – venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)”, 5130101 “Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la trezorerie”, 5140101 “Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la trezorerie”, 5160101 “Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie”, 5170101 “Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie”, precum si cu incasarile in conturile de disponibil ramase deschise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
Coloana 10 – la plati, se completeaza cu soldul contului 7700000 “Finantarea de la buget” reprezentand platile nete de casa, pentru sursele de finantare: venituri proprii, venituri proprii si subventii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), activitatea de privatizare, precum si cu platile din conturile de disponibil ramase deschise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rezultatele din anii precedenti ale bugetului local, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul Trezoreriei Statului, bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului aferent activitatii de privatizare, se raporteaza la randul 14 “Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului” pe coloanele bugetelor respective in formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie”.
Randurile 14.1 “Sume recuperate din excedentul anului precedent” si 14.2 “Sume utilizate din excedentul anului precedent” se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, bugetul fondurilor externe nerambursabile – sursa D in situatia in care este aprobat cu buget de venituri si cheltuieli, bugetul aferent activitatii de privatizare.
Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub forma de imprumut, evidentiate la rd. 14.2, se raporteaza in cursul exercitiului la incasari la “Numerar din activitatea de finantare”. Platile efectuate in cursul exercitiului din aceste sume se raporteaza la “Numerar din activitatea operationala” sau “Numerar din activitatea de investitii” in functie de natura cheltuielilor, dupa caz.
La sfarsitul exercitiului financiar, sumele raportate la rd. 14.1 si 14.2 trebuie sa fie egale.
4.1.(3) Institutiile publice finantate integral din bugetul de stat si institutiile publice de subordonare locala finantate integral din bugetul local inregistreaza sumele rambursate in conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului elibereaza extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale caror coduri de identificare fiscala sunt deschise conturile respective), in creditul contului 8077000 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget”. Aceste sume nu se raporteaza in anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie”.
4.1.(4) In formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situatiile financiare), la randurile 15 si 16 se inscriu numai diferentele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei de raportare.
La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situatiile financiare) va fi insotit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilitati deschise la institutiile de credit.
4.2.(1) Conturile de executie bugetara – venituri, la raportarea anuala, coloanele 1 si 2 se completeaza cu:
– prevederi bugetare initiale;
– prevederi bugetare definitive.
4.2.(2) Formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexele 5, 9, 12 si 17 la situatiile financiare) se intocmesc numai pentru veniturile incasate in anul curent (fara cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti), in structura bugetului aprobat.
In formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexele 5, 9 si 17 la situatiile financiare) vor fi evidentiate atat veniturile incasate prin trezorerie, cat si veniturile in valuta incasate prin institutiile de credit, care nu au tranzitat conturile de venituri din trezorerie.
4.2.(3) Formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexele 5, 9, 12 si 17 la situatiile financiare) se intocmesc de institutiile publice care au calitatea de creditori bugetari si administreaza veniturile bugetului general consolidat potrivit legii, cu informatii privind veniturile realizate in structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
Nu se intocmesc formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” pentru sumele incasate in bugetele creditelor interne si externe pe codurile bugetare: 41.02 “Sume aferente creditelor interne” si 41.03 “Sume aferente creditelor externe”, precum si pentru sumele incasate in bugetul fondurilor externe nerambursabile – sursa D, pe codul bugetar 41.04 “Sume aferente FEN”.
4.2.(4) Cu privire la raportarea informatiilor privind drepturile constatate se vor avea in vedere urmatoarele:
– preluarea datelor din soldurile din anii precedenti si rulajele curente ale conturilor de creante purtatoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 51807 etc.), dupa caz;
– pentru veniturile incasate fara evidentierea anticipata a drepturilor constatate (fara debit), ca urmare a nedeclararii si neinregistrarii in contabilitate a creantelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total si an curent) se completeaza cu sume la nivelul incasarilor realizate; coloana se completeaza astfel si pentru sumele incasate necuvenit, care urmeaza a fi restituite;
– stingerea debitelor pe alte cai decat incasarea are in vedere anularea sau prescriptia, conversia in actiuni etc., precum si diminuarea incasarilor ca urmare a restituirii sumelor incasate necuvenit, restituirea subventiilor ramase neutilizate la finele anului si alte diminuari de disponibilitati in conditiile legii;
– drepturile constatate de incasat se determina ca diferenta intre totalul drepturilor constatate si drepturile stinse si trebuie sa corespunda cu soldurile conturilor de creante de la sfarsitul perioadei de raportare.
Conturile de venituri calculate (de exemplu: venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, venituri din reluarea ajustarilor de depreciere, venituri din reluarea ajustarilor pentru pierderea de valoare, venituri din reluarea provizioanelor etc.) sunt venituri care nu implica nicio incasare monetara in bugetul institutiei si se vor raporta numai in formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare).
4.2.(5) Compartimentele de contabilitate a creantelor bugetare din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice vor centraliza si vor transmite formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare) avand ca anexe formularele ce poarta viza Trezoreriei Statului pentru administratiile judetene ale finantelor publice pe care le coordoneaza.
4.3.(1) Formularele “Contul de executie bugetara – Cheltuieli” (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 si 18 la situatiile financiare), la raportarea anuala, se completeaza dupa cum urmeaza:
– credite de angajament definitive (coloana 1) cu sumele aferente actiunilor multianuale cuprinse in anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integranta a respectivelor bugete;
– credite bugetare initiale (coloana 2);
– credite bugetare definitive (coloana 3).
4.3.(2) Cu privire la raportarea informatiilor in formularele “Contul de executie bugetara – Cheltuieli” (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 si 18 la situatiile financiare) se vor avea in vedere urmatoarele:
– angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3);
– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte actiuni, altele decat cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, subventii, transferuri etc.);
– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depasi angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte actiuni, altele decat cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, subventii, transferuri etc.);
– angajamentele legale (coloana 5) pot depasi creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale ramase neachitate la data de 31 decembrie 2013, evidentiate in soldul contului 8067000 “Angajamente legale”;
– platile efectuate (coloana 6) trebuie sa se incadreze in creditele bugetare definitive (coloana 3) si in angajamentele bugetare (coloana 4);
– angajamentele legale de platit (coloana 7) reprezinta valoarea angajamentelor legale efectuate in limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, ramase neachitate la 31 decembrie 2014, evidentiate in soldul contului 8067000 “Angajamente legale”;
– cheltuielile efective (coloana 8) pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezinta costul bunurilor si serviciilor utilizate in vederea realizarii serviciilor publice sau veniturilor.
Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere, cheltuieli cu ajustarile pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implica o plata monetara din bugetul institutiei si, prin urmare, nu se raporteaza in conturile de executie bugetara – coloana 8 “Cheltuieli efective”, ci doar in formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare).
Cheltuielile cu diferentele de curs valutar se raporteaza in conturile de executie bugetara in coloana 8 “Cheltuieli efective”, numai in situatia in care pot fi identificate codurile de clasificatie bugetara aferente.
Cheltuielile cu amortizarea si cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raporteaza in coloana 8 “Cheltuieli efective”.
4.3.(3) In formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexele 6, 11, 15, 16 si 18 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexele 7 si 7b la situatiile financiare) vor fi evidentiate atat cheltuielile platite prin trezorerie, cat si cheltuielile bugetare platite in valuta prin institutiile de credit, dar care nu s-au efectuat din sume in lei transferate din conturile de cheltuieli din trezorerie.
4.4. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului activitatilor pentru privatizare, bugetului Trezoreriei Statului, de catre institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (altele decat cele de subordonare locala), bugetul fondurilor externe nerambursabile – sursa D, in situatia in care in acest buget au fost aprobate venituri (altele decat cele de subordonare locala), cu informatii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificatia functionala).
4.5. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, precum si institutiile publice din subordinea acestora, care incaseaza, administreaza si utilizeaza venituri proprii, potrivit legii, vor raporta executia bugetului astfel:
a) executia bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii, cuprinse in anexa nr. 2 la Legea nr. 356/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
b) executia bugetului institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cuprinse in anexa nr. 2 la Legea nr. 356/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in anexa nr. 5/04 la Legea nr. 340/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
c) executia cumulata a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si a activitatilor finantate integral din venituri proprii, care va include executia atat a bugetelor prevazute la lit. a) si b), cat si a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii si cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).
4.6. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice din administratia centrala si de asigurari sociale, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare).
In formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice se va completa si coloana 8 “Cheltuieli efective”.
4.7. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice din administratia centrala si de asigurari sociale, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se intocmeste distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economica).
In formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice se va completa si coloana 8 “Cheltuieli efective”.
4.8. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice de subordonare locala, indiferent de modul de finantare a acestora, cu informatii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economica).
4.9. La intocmirea formularelor de raportare a executiei bugetare se vor avea in vedere si urmatoarele:
– institutiile publice care in anul 2014 au efectuat cheltuieli privind activitatea de invatamant vor depune formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) si formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) intocmite pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 65.00 “Invatamant”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2015;
– institutiile publice care in anul 2014 au efectuat cheltuieli privind activitatea de aparare vor depune formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) intocmit pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 “Aparare”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2015;
– institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care in anul 2014 au efectuat cheltuieli de la capitolul 74.00 “Protectia mediului” vor raporta la finele anului 2014 formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) sau formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) intocmite pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 74.00 “Protectia mediului”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2015;
– institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care in anul 2014 au efectuat cheltuieli de la capitolul 61.00 “Ordine publica si siguranta nationala” vor raporta la finele anului 2014 formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) sau formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) intocmite pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 61.00 “Ordine publica si siguranta nationala”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2015.
4.10. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri” (anexa 9 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, de subordonare locala, cu informatii privind veniturile realizate si subventiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
4.11. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, de subordonare locala, cu informatii privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
La sectiunile de functionare si dezvoltare se completeaza informatiile numai la nivel de capitol.
Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).
4.12. Formularul “Contul de executie a bugetului local – Venituri” (anexa 12 la situatiile financiare) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informatii privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala).
4.13. Formularul “Contul de executie a bugetului local – Cheltuieli” (anexa 13 la situatiile financiare) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete) si institutiile subordonate finantate din bugetul local cu informatii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
La sectiunile de functionare si dezvoltare se completeaza informatiile numai la nivel de capitol.
Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).
4.14. Formularul “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” (anexa 14a la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice de subordonare centrala.
Randul 12 “Alte fonduri cu destinatie speciala” se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant.
La completarea formularului se vor avea in vedere prevederile pct. 2.(11) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completarile ulterioare.
4.15. Formularul “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” (anexa 14b la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice de subordonare locala.
La completarea formularului se vor avea in vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completarile ulterioare.
4.16. Formularul “Contul de executie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli” (anexa 15 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).
4.17. Formularul “Contul de executie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli” (anexa 16 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).
4.18. Formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Venituri” (anexa 17 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
4.19. Formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” (anexa 18 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).
4.20. Formularul “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa 19 la situatiile financiare) se completeaza de catre toate institutiile publice care au calitatea de beneficiari si care deruleaza proiecte cu finantare externa nerambursabila postaderare.
Formularul “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa 19 la situatiile financiare) se completeaza distinct pe fiecare sursa de finantare (mai putin sursa 08 – bugetul fondurilor externe nerambursabile).
Platile raportate de institutiile publice la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” raportate in anexele 7 si 7b, intocmite potrivit bugetului aprobat, se coreleaza cu platile raportate in formularul “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa 19 la situatiile financiare).
In cazul proiectelor derulate in parteneriat, institutiile publice in calitate de lideri sau parteneri completeaza anexa 19 cu informatii privind platile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitatile pe care s-au angajat sa le asigure in scopul implementarii proiectului, conform acordului de parteneriat, precum si cu informatii privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activitati.
Anexa 19 se completeaza potrivit prevederilor pct. 4.20 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 71/2013, si ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.
4.21.(1) Formularul “Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare” (anexa 20a la situatiile financiare) se completeaza de catre toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care primesc direct de la Comisia Europeana/alti donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare si plata, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice etc.) si apoi efectueaza plati catre autoritatile de management, agentii de plati, institutii publice subordonate in calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile care efectueaza cheltuieli pentru propriile proiecte cu finantare externa nerambursabila postaderare.
Anexa 20a se completeaza potrivit prevederilor pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 71/2013.
4.21.(2) Formularul “Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare” (anexa 20b la situatiile financiare) se completeaza de toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autoritati de certificare, institutii publice ierarhic superioare, dupa caz, si care ulterior efectueaza plati din aceste sume (de exemplu: autoritati de management, agentii de plati, operatori de program, alte institutii publice).
Anexa 20b nu se completeaza de catre institutiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinantari si rambursari prin autoritatile de management din Romania, in conturile de venituri ale bugetelor proprii.
Anexa 20b se completeaza potrivit prevederilor pct. 4.21.(2) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 71/2013.
4.22. Formularul “Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul …” (anexa 23 la situatiile financiare anuale) se completeaza pe structura modelului prevazut in anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003.
4.23. Formularul “Situatia privind veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale” (anexa 24 la situatiile financiare anuale) nu se completeaza de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obtine ca rezultat al prelucrarii automate a datelor la administratiile judetene ale finantelor publice, precum si la directiile generale regionale ale finantelor publice.
4.24. Formularul “Sinteza finantarii programelor” si formularul “Fisa programului” (anexele 25 si 26 la situatiile financiare anuale) se completeaza de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, de alte autoritati publice, care au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performanta in care se prezinta, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate.
4.25. Formularul “Situatia platilor efectuate la titlul 56 <<Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare>>” (anexa 27 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice care deruleaza proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
Totalul platilor raportate in anexa 27 se coreleaza cu platile raportate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 sau anexa 7b la situatiile financiare, dupa caz) la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.
4.26. Formularul “Situatia platilor efectuate la titlul 65 <<Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila>>” (anexa 28 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrala, cu informatii privind platile efectuate pentru programele cu finantare rambursabila.
4.27. Formularul “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (anexa 29 la situatiile financiare) se completeaza de toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare.
Randul 16 se completeaza cu soldurile altor conturi de disponibil in lei deschise la trezorerie sau disponibil in lei si valuta deschise la institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (contul 770 “Finantare de la buget”).
4.28.(1) Formularul “Plati restante” (anexa 30 la situatiile financiare) se completeaza de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentand plati restante din: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii. Se completeaza cate un formular distinct pentru fiecare cod inscris in subsolul acestuia.
4.28.(2) Formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare modificata conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale, precum si de institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare.
4.28.(3) Pentru platile restante catre furnizori si creditori din operatiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 4010100, 4030100, 4040100, 4050100 si 4620101 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut in contract sau factura (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezinta alte operatiuni decat cele comerciale).
4.28.(4) Pentru platile restante fata de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4310100, 4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460000 si 4480100 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative.
4.28.(5) Pentru platile restante fata de salariati si alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 4210000, 4220100, 4220200, 4230000, 4240000, 4260000, 4270100, 4270200, 4270300, 4280101, 4290000 si 4380000 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare si contributiile aferente acestora, cu termen de plata in luna urmatoare, nu reprezinta plati restante.)
4.28.(6) Pentru platile restante reprezentand imprumuturi nerambursate la scadenta si dobanzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1610100, 1620100, 1630100, 1640100, 1650100, 1670101,1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1680100, 1680200, 1680300, 1680400, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 1690100, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609, 5180800, 5190101, 5190102, 5190104, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190109, 5190110, 5190140, 5190180 si 5190190 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut in contractul de imprumut.
4.28.(7) Pentru platile restante reprezentand creditori bugetari se vor prelua din soldurile conturilor 4620109, 4670100, 4670200, 4670300, 4670400, 4670500, 4670900 numai acele sume care au depasit termenul prevazut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.
4.29.(1) Formularul “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societati comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine” (anexa 31 la situatiile financiare anuale) se completeaza de catre institutiile publice care detin in numele statului roman actiuni la societati comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine.
4.29.(2) La finele exercitiului se raporteaza separat valoarea actiunilor cotate si a celor necotate la valoarea de piata, valoare care se determina potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007.
4.29.(3) Formularul “Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici” (anexa 31b la situatiile financiare anuale) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale care detin actiuni si parti sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informatiile de la 31 decembrie 2014.
In cazul municipiului Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in numele municipiului Bucuresti.
4.30. Formularul “Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat” (anexa 32 la situatiile financiare) se completeaza de catre creditorii bugetari (Ministerul Finantelor Publice, Casa Nationala de Pensii Publice, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) care, potrivit legii, gestioneaza veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in vederea raportarii prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa si ca modalitate de executare silita a garantiilor depuse de contribuabili pentru inlesnirile acordate etc.
Aceasta anexa se completeaza cu soldurile conturilor in afara bilantului specifice operatiunilor respective.
4.31. Formularul “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (anexa 34 la situatiile financiare anuale) se completeaza cu informatii privind evolutia activelor nete/capitalurilor proprii ale institutiilor publice pe parcursul exercitiului financiar. Datele trebuie sa fie insotite de informatii prezentate in notele explicative referitoare la:
– natura modificarilor;
– natura si scopul constituirii rezervelor;
– orice informatii semnificative.
Coloana 2 “Cresteri” se completeaza cu rulajul creditor al conturilor de capitaluri, iar coloana 3 “Reduceri” se completeaza cu rulajul debitor al conturilor de capitaluri.
4.32. Formularele “Situatia activelor fixe amortizabile” si “Situatia activelor fixe neamortizabile” (anexele 35a si 35b la situatiile financiare anuale) se completeaza de institutiile publice care au in administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz.
Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaste ajustarea pentru depreciere.
4.33. Sectoarele institutionale, potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 95), sunt urmatoarele:
– societati nefinanciare (S11);
– societati financiare (S12):
– banca centrala (S121);
– alte institutii financiare monetare (S122);
– alti intermediari financiari (S123);
– auxiliari financiari (S124);
– societati de asigurare si fonduri de pensii (S125);
– administratia publica (S13):
– administratia centrala (S1311);
– administratii locale (S1313);
– administratiile sistemelor de asigurari sociale (S1314);
– gospodariile populatiei (S14);
– institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S15);
– restul lumii (S2).
4.34.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ………………” (anexa 40a la situatiile financiare) se completeaza de ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice autonome si institutii publice de subordonare centrala, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.
4.34.(2) In subsectorul administratie publica centrala (cod S1311) – reprezentand organisme centrale a caror competenta se intinde pe tot teritoriul tarii, cu exceptia administratiilor sistemelor de asigurari sociale – se cuprind institutiile publice definite in Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora.
4.35.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ………………..” (anexa 40b la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice de subordonare locala, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.
4.35.(2) In subsectorul administratie publica locala (cod S1313) – reprezentand administratiile publice a caror competenta se intinde numai pe o unitate administrativa locala – se cuprind institutiile publice locale definite in Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a acestora.
4.36.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ………….” (anexa 40c la situatiile financiare) se completeaza de institutii si autoritati publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
4.36.(2) In subsectorul asigurari sociale (cod S1314) se cuprind autoritatile care administreaza sistemele de asigurari sociale (sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, sistemul asigurarilor pentru somaj, sistemul asigurarilor sociale de sanatate, sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale si altele asemenea), precum si institutiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare, dupa cum urmeaza:
– Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si institutiile subordonate;
– Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti;
– Casa Nationala de Pensii Publice si institutiile subordonate;
– casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii;
– Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si institutiile subordonate.
4.37. In sfera de cuprindere a sectoarelor institutionale, potrivit manualului Sistemului European de Conturi (SEC 95), se mai cuprind:
4.37.(1) Societati nefinanciare (cod S11) – reprezentand societati si cvasisocietati a caror activitate principala consta in producerea de bunuri si servicii nefinanciare pentru piata, cum sunt: regii autonome, companii nationale, societati nationale, societati comerciale cu capital public sau privat, societati cooperatiste, societati agricole, institutii fara scop lucrativ aflate in serviciul societatilor nefinanciare (asociatii patronale, ale mestesugarilor) si altele asemenea.
4.37.(2) Societati financiare (cod S12), unde se includ:
a) banca centrala (cod S121) – Banca Nationala a Romaniei;
b) alte institutii financiare monetare (cod S122) – societati si cvasisocietati a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara ce constau in primirea de depozite si/sau substitute de depozite din partea unitatilor institutionale, altele decat societatile financiare monetare, si acordarea de credite si/sau in efectuarea de plasamente in nume propriu, cum sunt: institutii de credit, alte institutii financiare monetare, fondurile de piata monetara;
c) alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (cod S123) – societati si cvasisocietati financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara (exclusiv cele furnizate de institutiile financiare monetare), cum sunt: fonduri de investitii (fonduri deschise de investitii, societati de investitii si altele asemenea), institutii financiare nebancare (societati de leasing financiar, societati de credit de consum, societati de credit ipotecar, unitati cu personalitate juridica emitente de carduri de debit, societati de factoring, case de ajutor reciproc, societati de microfinantare, fonduri de garantare a creditelor si altele asemenea), institutii de plata, societati de servicii de investitii financiare, case de compensare cu functie de contraparte centrala;

d) auxiliari financiari (cod S124) – societati si cvasisocietati financiare a caror functie principala consta in exercitarea de activitati financiare auxiliare, cum sunt: registrele actionarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fara functie de contraparte centrala, societati de administrare a fondurilor mutuale, alti auxiliari financiari a caror activitate este asociata cu intermedierea financiara.
Tot la codul S124 se include Autoritatea de Supraveghere Financiara;
e) societati de asigurare si fonduri de pensii (cod S125) – societati si cvasisocietati financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara rezultate din reciprocitatea riscurilor, cum sunt: societati de asigurari, grupuri financiare de asigurari, fonduri de pensii private sau administrate privat.
4.37.(3) Gospodariile populatiei (cod S14) – persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatori de bunuri si servicii ce folosesc aceeasi locuinta, utilizeaza in comun o parte sau totalitatea veniturilor si a patrimoniului, consuma in colectiv bunuri si servicii si, eventual, produc bunuri si/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final.
Acest sector institutional cuprinde, de asemenea: asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, asociatiile de persoane fara personalitate juridica (altele decat cvasisocietatile) care sunt producatori de bunuri si servicii pentru piata, institutiile fara scop lucrativ si fara personalitate juridica aflate in serviciul gospodariilor populatiei, persoanele institutionalizate (in manastiri, unitati de asistenta sociala si altele asemenea).
4.37.(4) Institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (cod S15) – persoane juridice ce servesc gospodariile populatiei furnizand bunuri si servicii nedestinate pietei, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societati stiintifice, asociatii de consumatori, biserici si comunitati religioase, cluburi sociale, recreative, culturale si sportive, organizatii de caritate, asociatii si fundatii de binefacere finantate prin transferuri voluntare (in numerar sau in natura), provenite de la alte entitati si altele asemenea.
4.37.(5) Restul lumii (cod S2) – unitatile nerezidente, in masura in care acestea efectueaza operatiuni sau au alte relatii economice cu unitati institutionale rezidente.
4.38. In vederea intocmirii corecte a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……………” (anexa 40a la situatiile financiare), a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ………………..” (anexa 40b la situatiile financiare) si a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……………….” (anexa 40c la situatiile financiare), institutiile publice trebuie sa dezvolte conturile contabile in analitice distincte, astfel incat acestea sa poata furniza informatii detaliate pe sectoare, precum si pe subsectoarele administratiei publice: subsectorul administratie publica centrala, subsectorul administratie publica locala, subsectorul asigurari sociale.
4.39. In scopul identificarii cazurilor de reclasificare a creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat, se vor avea in vedere urmatoarele:
4.39.(1) In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra unei entitati a administratiei publice detinute de catre unul dintre furnizorii sai
In cazul in care un furnizor de bunuri si servicii, care detine o creanta asupra unei unitati a administratiei publice rezultata dintr-un credit comercial, transfera in totalitate si in mod irevocabil creanta sa catre o institutie financiara, unitatea administratiei publice reclasifica si raporteaza datoria comerciala initiala ca un imprumut daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
a) unitatea administratiei publice nu mai are nicio obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii; si
b) institutia financiara nu are drept de regres (reprezinta actiunea indreptata de catre o institutie financiara fata de furnizorul de bunuri si servicii pentru recuperarea unei sume platite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri si servicii in cazul in care unitatea administratiei publice nu isi poate indeplini obligatiile de plata la scadenta.
4.39.(2) In cazul restructurarii creditelor comerciale
Datoria comerciala a unei unitati a administratiei publice se reclasifica si se raporteaza ca un imprumut daca, in urma negocierilor, unitatea administratiei publice si furnizorul de bunuri si servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv daca se aplica o rata de dobanda si/sau se introduce un grafic de plata in rate a datoriei. Nu se reclasifica datoria comerciala daca se modifica doar termenul de plata a datoriei (de exemplu, se modifica termenul de plata a datoriei de la o luna la 3 luni).
4.39.(3) Raportarea datoriei comerciale reclasificate in imprumuturi se efectueaza in:
– anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……” la randurile cu codurile: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429.1, 429.2, 447, 448, 449, 450, 451;
– anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……” la randurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 298, 299, 300, 301, 302;
– anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……” la randurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 300, 301, 302, 303, 304.
Prezentarea acestor informatii se va efectua intr-o nota explicativa.
Datoria comerciala reclasificata in imprumuturi se evidentiaza, dupa caz, astfel:
401, 404 = 5190110 (1670108;1670208)/analitice distincte
Dobanda aferenta datoriei comerciale reclasificate in imprumuturi se evidentiaza, dupa caz, astfel:
666 = 5180800 (1680708)/analitice distincte
4.40. Unitatile sanitare publice cu paturi de subordonare centrala vor raporta creantele fata de casele de sanatate in anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …”, la rd. 306.1, respectiv in anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …….”, la rd. 171.1, cele de subordonare locala.
Casele de sanatate vor raporta datoriile fata de unitatile sanitare publice cu paturi in anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …….”, la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrala, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locala.
Creantele raportate de unitatile sanitare publice cu paturi vor fi puse de acord cu datoriile din evidenta caselor de sanatate.
Eventualele diferente vor fi explicate atat de unitatile sanitare publice cu paturi, cat si de casele de sanatate in raportul ce insoteste situatiile financiare, in notele explicative referitoare la creante si, respectiv, datorii.
Casele de sanatate vor prezenta in raportul ce insoteste situatiile financiare explicatii cu privire la sumele inregistrate in contul extrabilantier provenind din depasirea contractelor incheiate cu unitatile sanitare publice cu paturi.
4.41.(1) Formularul “Corelatiile intre formularele de situatii financiare” (anexa 41 la situatiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza potrivit anexei care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
4.41.(2) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii vor respecta corelatiile dintre formularele de situatii financiare pentru fiecare subsector al administratiei publice.
4.42. Conturile de venituri (7xx) si conturile de cheltuieli (6xx) raportate in Contul de rezultat patrimonial (anexa 2 la situatiile financiare) intocmit la 31 decembrie 2014 vor fi prezentate detaliat in formularul “Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial”, pe modelul prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale ale institutiilor publice la 31 decembrie 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 116/2014, pe fiecare subsector (administratie centrala, administratie locala, asigurari sociale) si sursa de finantare, precum si pe total.
Formularul actualizat cu conturile noi aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 si prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.
Situatiile vor fi depuse la Ministerul Finantelor Publice pana la 30 iunie 2015.
4.43.(1) Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice, care se raporteaza in “Conturile de executie a bugetului – Cheltuieli” (anexele 6 si 7 la situatiile financiare), intocmite de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordine, in coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agentiilor/autoritatilor de implementare prin care se confirma exactitatea platilor raportate in conturile de executie de catre institutiile publice – beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.
4.43.(2) Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice, care se raporteaza in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) si in formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” (anexa 18 la situatiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritatilor de implementare.
4.44. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de Raportul de analiza pe baza de bilant, care va cuprinde: notele explicative prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creantele, datoriile, capitalurile proprii, executia bugetelor de venituri si cheltuieli, notele explicative prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, notele explicative prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012, notele explicative prevazute de Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice, nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, notele explicative prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completarile ulterioare, notele solicitate prin prezentele norme metodologice, precum si alte note considerate necesare.
4.45. Institutiile publice care s-au reorganizat in cursul anului 2014 in baza unor acte normative vor intocmi o nota explicativa pentru diferentele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2013 si soldurile initiale de la 1 ianuarie 2014.
4.46. In cazul in care din centralizarea datelor se constata existenta unor obligatii neachitate la scadenta pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozitiilor legale in vigoare la incheierea angajamentelor legale, avand obligatia de a prezenta in Raportul de analiza pe baza de bilant masurile luate.
4.47. Institutiile publice care in anul 2014 au inclus pe cheltuieli, in conditiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datoreaza culpei unei persoane mentioneaza in Raportul de analiza pe baza de bilant natura si valoarea pagubelor respective.
4.48. Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritate de supraveghere a pietei financiare nonbancare si este clasificata de catre Biroul de Statistica al Uniunii Europene (EUROSTAT) in lista S 124 “Subsector auxiliar-financiar”. Aceasta clasificare are numai scop statistic, fara sa aiba consecinte asupra incadrarii administrative, a modului de organizare a sistemului contabil si de raportare a situatiilor financiare. In consecinta, aceasta va aplica in continuare reglementarile contabile referitoare la institutiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si normele metodologice referitoare la intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale si, respectiv, a raportarilor financiare lunare.
4.49. Unitatile de invatamant preuniversitar ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite depun la unitatea administrativ-teritoriala formularul “Bilant” cuprinzand toate activele, datoriile si capitalurile proprii, indiferent de sursa de finantare a acestora. Formularele “Situatia fluxurilor de trezorerie” si “Contul de rezultat patrimonial” ce se depun la unitatea administrativ-teritoriala vor cuprinde veniturile, finantarile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul local.
Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitatile teritoriale ale Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, unitatile de invatamant preuniversitar intocmesc formularele “Contul de executie a bugetului de stat” (anexele nr. 6 si 7 la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare), “Contul de rezultat patrimonial” (anexa nr. 2 la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) si “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexele nr. 3 si 4 la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare), pe care le prezinta inspectoratelor scolare. Formularele “Situatia fluxurilor de trezorerie” si “Contul de rezultat patrimonial” ce se depun la inspectoratele scolare vor cuprinde veniturile, finantarile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul de stat.
De asemenea, vor avea in vedere prevederile pct. 2.(6) si 2.(7) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completarile ulterioare.
4.50. Precizarile privind dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice, prevazute la cap. III pct. 10, lit. b.5) si b.6) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completarile ulterioare, raman valabile si in anul 2015.
4.51. Pana la intrarea in vigoare a Ordinului ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015, autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, precum si institutiile publice autonome vor efectua raportarile financiare lunare la termenele prevazute la cap. II “Raportari financiare lunare” din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.
4.52.(1) La cap. XVIII “Contabilitatea operatiunilor specifice Trezoreriei Centrale” pct. 2 “Monografia privind inregistrarea in contabilitatea Trezoreriei Centrale a principalelor operatiuni” pozitia XVIII “Bugetul Trezoreriei Statului” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, contul 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” se inlocuieste cu contul 48109 “Alte decontari”.
4.52.(2) La cap. XIX “Contabilitatea unor operatiuni specifice unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului” pct. 2 Monografia privind inregistrarea in contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului a principalelor operatiuni derulate prin bugetul Trezoreriei Statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat – Ministerul Finantelor Publice – Actiuni generale din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, contul 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” se inlocuieste cu contul 48109 “Alte decontari”.
4.53.(1) Casa Nationala de Pensii Publice preia deficitul bugetului asigurarilor sociale de stat stabilit de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, pe baza “Contului de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare), a “Contului de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) si a “Contului de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare), transmise de aceste institutii. Odata cu conturile de executie venituri si cheltuieli, casele de pensii sectoriale depun la Casa Nationala de Pensii Publice si formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare).
Casa Nationala de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finantelor Publice “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare), “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare), “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) si “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare), intocmite distinct pentru activitatea proprie si centralizat impreuna cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului Afacerilor Interne si ale Serviciului Roman de Informatii.
4.53.(2) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii vor prezenta la Ministerul Finantelor Publice situatiile financiare anuale centralizate pentru total activitate, precum si situatiile financiare anuale intocmite distinct pe subsectorul S1311 “Administratia centrala” si S1314 “Asigurari sociale”, care sa cuprinda conturile de executie elaborate in structura bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv in structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

CAPITOLUL V
Semnarea si depunerea situatiilor financiare anuale

5.1. Situatiile financiare anuale se semneaza de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor de mai sus, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Ordonatorii principali de credite anexeaza la situatiile financiare centralizate declaratia pentru activitatea proprie, iar in Raportul de analiza pe baza de bilant se va preciza daca institutiile subordonate au intocmit si anexat declaratiile la situatiile financiare proprii.
5.2. Reprezentantii autoritatilor publice, ai ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale si institutiilor publice autonome au obligatia sa se prezinte la Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situatiilor financiare pentru institutii publice, in vederea depunerii situatiilor financiare centralizate la Ministerul Finantelor Publice si pe suport magnetic.
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligati sa depuna situatiile financiare la administratiile judetene ale finantelor publice si la directiile generale regionale ale finantelor publice si pe suport magnetic.
Nu se admite depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2014 fara prezentarea acestora si pe suport magnetic.
5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de prezentare a situatiilor financiare anuale la Ministerul Finantelor Publice este de “50 de zile de la incheierea exercitiului financiar”.
Astfel, situatiile financiare centralizate intocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome, precum si situatiile financiare privind executia bugetelor locale pe anul 2014, intocmite de administratiile judetene ale finantelor publice judetene si directiile generale regionale ale finantelor publice, se depun la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica, pana la data de 19 februarie 2015.
5.4. Situatiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevazute la art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nedepunerea situatiilor financiare la termenul prevazut de lege atrage raspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.
5.5. Situatiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finantelor Publice de catre conducatorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atributii in activitatea de analiza si centralizare a acestora care sa poata oferi informatiile necesare in legatura cu structura si continutul informatiilor din situatiile financiare prezentate.
5.6.(1) Situatiile financiare anuale centralizate ale autoritatilor publice, ministerelor, celorlalte organe ale administratiei publice centrale si locale ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite se afiseaza pe pagina de internet proprie sau, in lipsa acesteia, la sediul autoritatii ori institutiei publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
5.6.(2) Situatiile financiare anuale (bilant, cont de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie venituri si cheltuieli) centralizate pe total administratie publica, precum si pe fiecare subsector al administratiei publice (administratie centrala, administratie locala si asigurari sociale) se afiseaza pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/acasa/transparenta decizionala/proiecte de acte normative.
5.7. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale pct. 3.2 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificarile ulterioare, ordonatorii de credite au obligatia de a transmite, odata cu situatiile financiare anuale pe anul 2014, Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2014. Potrivit pct. 3.3 din aceeasi anexa, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurarilor sociale de stat sau ai bugetului oricarui fond special transmit Ministerului Finantelor Publice – Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2014.

CAPITOLUL VI
Intocmirea, semnarea si depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2014 si a raportarilor financiare lunare de catre institutiile/autoritatile publice reorganizate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

6.1. Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2014 ale institutiilor/autoritatilor publice reorganizate in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 se intocmesc de catre autoritatile si institutiile publice existente inainte de intrarea in vigoare a prevederilor ordonantei de urgenta.
6.2. Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2014 sunt cele prevazute de art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
6.3. Semnarea situatiilor financiare ale anului 2014 ale autoritatilor si institutiilor publice existente inainte de intrarea in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 se efectueaza de catre ordonatorii de credite ai institutiilor nou-infiintate.
6.4. Raportarile financiare lunare la 31 decembrie 2014 intocmite de autoritatile si institutiile publice reorganizate se depun la vechiul ordonator principal sau secundar de credite ori la Ministerul Finantelor Publice, dupa caz, la termenele stabilite la cap. II “Raportari financiare lunare” din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.
6.5. Raportarile financiare lunare la 31 ianuarie 2015 intocmite de autoritatile si institutiile publice reorganizate se depun la vechiul ordonator principal sau secundar de credite in subordinea caruia au functionat sau la Ministerul Finantelor Publice, dupa caz, numai in situatia in care pana la 31 ianuarie 2015 nu au fost introduse modificari in structura bugetului de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2015.

ANEXA 1
la normele metodologice
(Anexa 41 la situatiile financiare)

Corelatii intre formularele de situatii financiare pentru subsectorul Administratia centrala (S1311)

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):
Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).
Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).
La textul: “NOTA”:
– la punctul 2), cuvantul “scoli” se inlocuieste cu sintagma “unitati de invatamant preuniversitar”;
– la punctul 3) se completeaza cu urmatorul text: “exceptia prevazuta pentru unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nu este valabila pentru situatiile financiare centralizate la nivelul Agentiei, unde corelatia de mai sus trebuie respectata.”
Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)
Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)
La textul: “NOTA”, la punctul 1), cuvantul “scoli” se inlocuieste cu sintagma “unitati de invatamant preuniversitar”.
“Bilant” (cod 01) si anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03):
Corelatia “(rd. 33) col. 02 din formularul <<Bilant>> (cod 01) = (rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03)” se modifica dupa cum urmeaza:
“(Rd. 33) col. 02 din formularul <<Bilant>> (cod 01) = (rd. 15 col. 01) – (rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03).”
La textul “NOTA”:
a) se elimina textul de la punctul 1), cu urmatorul cuprins:
“1) La Ministerul Educatiei Nationale, cu soldul contului 7700000 <<Finantarea de la buget>> – bugetul de stat, in cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu: scoli).”;
b) la punctul 2), in cazul Trezoreriei Centrale a Statului:
Corelatia “(rd. 41) col. 02 din formularul <<Bilant>> (cod 01) = rd. 15 (col. 01) din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data …>> (cod 04)” se modifica dupa cum urmeaza:
“(Rd. 41) col. 02 din formularul <<Bilant>> (cod 01) = rd. 15 (col. 01) – (rd. 15) col. 03 din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) + (rd. 17) col. 01 din formularul anexa 4 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data …>> (cod 04)”.
Anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie” (cod 03) si anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17):
Corelatia “(Rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a <<Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …>> (cod 17)” se modifica dupa cum urmeaza:
“(Rd. 15 col. 01 – Rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a <<Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …>> (cod 17)”.
Se elimina textul cu urmatorul cuprins:
“NOTA:
Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:
1) La Ministerul Educatiei Nationale, cu soldul contului 7700000 <<Finantarea de la buget>> – bugetul de stat in cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu: scoli)”.
La textul “NOTA”, corelatiile de mai sus nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului, corelatia “(Rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a <<Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …>> (cod 17)” se modifica dupa cum urmeaza:
“(Rd. 15 col. 01 – Rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a <<Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …>> (cod 17)”.
Dupa textul de mai sus se introduce textul cu urmatorul cuprins:
“(Rd. 14 col. 2) din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) = (Rd. 4 col. 1) din formularul anexa 40a <<Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …>> (cod 17)
(Rd. 15 col. 2) din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) = (Rd. 4 col. 2) din formularul anexa 40a <<Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …>> (cod 17)”.

Corelatii intre formularele de situatii financiare la subsectorul Administratia locala (S1313)
Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):
Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)
Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)
La textul “NOTA”, la punctul 2, cuvantul “scoli” se inlocuieste cu sintagma “unitati de invatamant preuniversitar”.
Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)
Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)
La textul “NOTA”, la punctul 2, cuvantul “scoli” se inlocuieste cu sintagma “unitati de invatamant preuniversitar”.
“Bilant” (cod 01) si anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03):
Corelatia “Rd. 33 col. 01 din formularul <<Bilant>> (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) + rd. 14 col. 03 din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03)” se modifica dupa cum urmeaza:
“Rd. 33 col. 01 din formularul <<Bilant>> (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03).”
Dupa textul de mai sus se introduce textul “NOTA” cu urmatorul cuprins:
“NOTA: Corelatia nu se respecta in urmatoarele situatii:
1) La unitatile administrativ-teritoriale, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in bilantul centralizat si care nu sunt raportate in Fluxul de trezorerie centralizat al acestora.
2) La unitatile de invatamant preuniversitar care au finantare si din buget de stat si din buget local, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in bilant si care nu sunt raportate in Fluxul de trezorerie al acestora.”
Corelatia “Rd. 33 col. 02 din formularul <<Bilant>> (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03)” se modifica dupa cum urmeaza:
“Rd. 33 col. 02 din formularul <<Bilant>> (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03)”.
Dupa textul de mai sus se introduce textul “NOTA” cu urmatorul cuprins:
“NOTA: Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:
1) La unitatile administrativ-teritoriale, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in bilantul centralizat si care nu sunt raportate in Fluxul de trezorerie centralizat al acestora.
2) La unitatile de invatamant preuniversitar care au finantare si din buget de stat si din buget local, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in bilant si care nu sunt raportate in Fluxul de trezorerie al acestora.”
La unitatile de invatamant preuniversitar se va respecta urmatoarea corelatie:
Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (Rd. 15 col. 01 – Rd. 15 col. 4) din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03).
Anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03) si anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18):
Corelatia: “Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) + rd. 14 col. 03 din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b <<Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …>> (cod 18)” se modifica dupa cum urmeaza:
“Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b <<Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …>> (cod 18)”.
Dupa textul de mai sus se introduce textul “NOTA”, cu urmatorul cuprins:
“NOTA: Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:
1) La unitatile administrativ-teritoriale, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in anexa 40b si nu sunt raportate in Fluxul de trezorerie centralizat al acestora.
2) La unitatile de invatamant preuniversitar care au finantare si din buget de stat si din buget local, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in anexa 40b si nu sunt raportate in Fluxul de trezorerie al acestora”.
Corelatia “Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b <<Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …>> (cod 18)” se modifica dupa cum urmeaza:
“Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b <<Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …>> (cod 18)”.
Dupa textul de mai sus se introduce textul “NOTA”, cu urmatorul cuprins:
“NOTA: Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:
1) La unitatile administrativ-teritoriale, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in anexa 40b si nu sunt raportate in Fluxul de trezorerie centralizat al acestora.
2) La unitatile de invatamant preuniversitar care au finantare si din buget de stat si din buget local, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in anexa 40b si nu sunt raportate in Fluxul de trezorerie al acestora.”
Dupa textul de mai sus se introduce textul cu urmatorul cuprins:
“(Rd. 14 col. 2) din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) = (Rd. 4 col. 1) din formularul anexa 40a <<Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …>> (cod 18)
(Rd. 15 col. 2) din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) = (Rd. 4 col. 2) din formularul anexa 40a <<Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …>> (cod 18)”

Corelatii intre formularele de situatii financiare din subsectorul Asigurari sociale (S1314)
Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):
Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)
Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)
La textul “NOTA”:
– punctul 2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“La Casa Nationala de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03 <<Asigurari si asistenta sociala>> preluat de la Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii la finele exercitiului, precum si cu deficitul preluat de la Ministerul Apararii Nationale provenind din diferenta dintre contributia platita la fondul de pensii administrate privat (cod bugetar 21.03.07) si platile de la capitolul 68.03 <<Asigurari si asistenta sociala>>”;
– dupa punctul 2) se introduce punctul 3), cu urmatorul cuprins:
“3) La Ministerul Apararii Nationale cu deficitul provenind din contributia platita la fondul de pensii administrate privat (cod bugetar 21.03.07) evidentiat in Contul de rezultat patrimonial.
Exceptia nu este valabila pentru situatiile financiare centralizate intocmite la nivelul Ministerului Finantelor Publice, pentru subsectorul S1314 <<Asigurari sociale>>, unde corelatia de mai sus trebuie respectata (dupa eliminarea contului 770 sector 03, de la casele sectoriale de pensii)”.
Anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03) si anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19):
Se introduce textul cu urmatorul cuprins:
“(Rd. 14 col. 2) din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) = (Rd. 4 col. 1) din formularul anexa 40c <<Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …>> (cod 19)
(Rd. 15 col. 2) din formularul anexa 3 <<Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …>> (cod 03) = (Rd. 4 col. 2) din formularul anexa 40c <<Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …>> (cod 19)”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close