Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internationale de contabilitate

REGULAMENTUL (UE) 2015/28 al COMISIEI din 17 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internationale de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Standardele Internationale de Raportare Financiara 2, 3 si 8 si Standardele Internationale de Contabilitate 16, 24 si 38
(Text cu relevanta pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate (1), in special articolul 3 alineatul (1),
intrucat:
(1)    Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internationale si interpretari existente la 15 octombrie 2008.
(2)    La 12 decembrie 2013, Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB) a publicatImbunatatirile anuale aduse Standardelor Internationale de Raportare Financiara, ciclul 2010-2012(imbunatatirile anuale), in cadrul procesului sau periodic de imbunatatire, care vizeaza simplificarea si clarificarea standardelor. Aceste imbunatatiri anuale au ca obiectiv sa rezolve unele probleme neurgente, insa necesare, discutate de IASB pe parcursul ciclului proiectului care a inceput in 2010, legate de partile din Standardele Internationale de Raportare Financiara care prezinta inconsecvente sau trebuie formulate mai clar. Modificarile aduse Standardului International de Raportare Financiara (IFRS) 8 si Standardelor Internationale de Contabilitate (IAS) 16, 24 si 38 reprezinta clarificari sau corectari la standardele respective. Modificarile aduse IFRS 2 si IFRS 3 presupun modificarea cerintelor existente sau prevad orientari suplimentare cu privire la punerea in aplicare a acestor cerinte.
(3)    Modificarile aduse IFRS 3 antreneaza, in consecinta, modificari ale IAS 37 si ale IAS 39 pentru a asigura coerenta la nivelul Standardelor Internationale de Contabilitate.
(4)    Aceste modificari aduse standardelor existente contin unele trimiteri la IFRS 9 care, in prezent, nu pot fi aplicate, deoarece IFRS 9 nu a fost inca adoptat de catre Uniune. Prin urmare, orice trimitere la IFRS 9, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament, ar trebui interpretata ca o trimitere la IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare.
(5)    Consultarea cu Grupul de experti tehnici din cadrul Grupului consultativ european pentru raportarea financiara confirma faptul ca imbunatatirile indeplinesc criteriile tehnice pentru adoptare prevazute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.
(6)    Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui modificat in consecinta.
(7)    Masurile prevazute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabila,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
1.   Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifica dupa cum urmeaza:
(a)    Se modifica IFRS 2 Plata pe baza de actiuni, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament;
(b)    Se modifica IFRS 3 Combinare de intreprinderi, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament;
(c)    Se modifica IFRS 8 Segmente de activitate, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament;
(d)    Se modifica IAS 16 Imobilizari corporale, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament;
(e)    Se modifica IAS 24 Informatii privind partile afiliate, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament;
(f)    Se modifica IAS 38 Imobilizari necorporale, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament;
(g)    Se modifica IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente si IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare, in conformitate cu modificarile aduse IFRS 3, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament.
2.   Orice trimitere la IFRS 9, care figureaza in anexa la prezentul regulament, trebuie interpretata ca o trimitere la IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare.
Articolul 2
Societatile aplica modificarile mentionate la articolul 1 alineatul (1) cel tarziu de la data inceperii primului lor exercitiu financiar care debuteaza la sau dupa 1 februarie 2015.
Articolul 3
Prezentul regulament intra in vigoare in a treia zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2014.
Pentru Comisie
Presedintele
Jean-Claude JUNCKER
________________________________________
(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.
(2)  Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internationale de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).
________________________________________
ANEXA
Imbunatatiri anuale aduse IFRS-urilor Ciclul 2010-2012 (1)
Modificarea IFRS 2 Plata pe baza de actiuni
Se modifica punctele 15 si 19 si se adauga punctul 63B.
Tranzactii in care sunt primite servicii

15    Daca instrumentele de capitaluri proprii acordate nu intra in drepturi pana cand partenerul nu incheie o perioada specificata de serviciu, entitatea va considera ca serviciile de prestat de catre partener drept contraprestatie pentru acele instrumente de capitaluri proprii vor fi primite in viitor, in timpul perioadei pentru satisfacerea conditiilor de intrare in drepturi. Entitatea trebuie sa contabilizeze acele servicii pe masura ce sunt prestate de partener in timpul perioadei pentru satisfacerea conditiilor de intrare in drepturi, cu o crestere corespunzatoare in capitalurile proprii. De exemplu:
(a)    …
(b)    daca unui angajat i se acorda optiuni pe actiuni conditionate de indeplinirea unei conditii de performanta si de ramanerea in serviciul entitatii pana cand acea conditie de performanta este satisfacuta, iar durata perioadei pentru satisfacerea conditiilor de intrare in drepturi variaza in functie de momentul in care conditia de performanta este satisfacuta, entitatea va considera ca serviciile de prestat de catre angajat drept contraprestatie pentru optiunile pe actiuni in cauza vor fi primite in viitor, in decursul perioadei anticipate pentru satisfacerea conditiilor de intrare in drepturi. …

Tratamentul conditiilor necesare pentru a intra in drepturi
19    O acordare de instrumente de capitaluri proprii poate fi conditionata de satisfacerea conditiilor specificate pentru a intra in drepturi. De exemplu, o acordare de actiuni sau optiuni pe actiuni unui angajat este in general conditionata de ramanerea angajatului in serviciul entitatii pentru o perioada de timp specificata. Se poate prevedea satisfacerea unor conditii de performanta, cum ar fi realizarea de catre entitate a unei cresteri specificate a profitului sau a unei cresteri specificate a pretului actiunilor entitatii. Conditiile necesare pentru a intra in drepturi, altele decat conditiile de piata, nu trebuie luate in considerare la estimarea valorii juste a actiunilor sau a optiunilor pe actiuni la data de evaluare. In schimb, conditiile necesare pentru a intra in drepturi vor fi luate in considerare prin ajustarea numarului de instrumente de capitaluri proprii incluse in evaluarea valorii tranzactiei, astfel incat, in cele din urma, valoarea recunoscuta pentru bunurile sau serviciile primite drept contraprestatie pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate va avea la baza numarul de instrumente de capitaluri proprii care intra in drepturi in cele din urma. Asadar, pe o baza cumulativa, nicio valoare nu este recunoscuta pentru bunurile sau serviciile primite daca instrumentele de capitaluri proprii acordate nu intra in drepturi din cauza neindeplinirii unei conditii necesare pentru a intra in drepturi, de exemplu, partenerul nu finalizeaza perioada de servicii specificata sau nu este indeplinita o conditie de performanta, care face obiectul dispozitiilor de la punctul 21.

DATA INTRARII IN VIGOARE

63B    Prin Imbunatatirile anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010–2012, emise in decembrie 2013, s-au modificat punctele 15 si 19. In anexa A, au fost modificate definitiile „conditiilor necesare pentru a intra in drepturi” si „conditiei de piata” si au fost adaugate definitiile „conditiei de performanta” si „conditiei de servicii”. O entitate trebuie sa aplice prospectiv aceasta modificare tranzactiilor cu plata pe baza de actiuni pentru care data acordarii este 1 iulie 2014 sau o data ulterioara. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica respectiva modificare pentru o perioada anterioara, entitatea respectiva trebuie sa prezinte acest fapt.
In anexa A, au fost modificate definitiile „conditiei de piata” si „conditiilor necesare pentru a intra in drepturi” si au fost adaugate definitiile „conditiei de performanta” si „conditiei de servicii”.
Anexa A
Termeni definiti
Prezenta anexa este parte integranta din prezentul IFRS.

conditie de piata conditie de performanta de care depinde pretul de exercitare, intrarea in drepturi sau exercitarea unui instrument de capitaluri proprii care este legata de pretul (sau valoarea) de piata al instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (sau al instrumentelor de capitaluri proprii ale unei alte entitati din acelasi grup), precum:

(a) atingerea unui pret specificat pe actiune sau a unei sume specificate a valorii intrinsece a unei optiuni pe actiuni sau

 

(b) realizarea unui obiectiv specific care are la baza pretul (sau valoarea) de piata al instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (sau al instrumentelor de capitaluri proprii ale unei alte entitati din acelasi grup) raportat la un indice al preturilor pietei al instrumentelor de capitaluri proprii ale altor entitati.

O conditie de piata presupune ca partenerul sa incheie o perioada de servicii specificata (cu alte cuvinte, o conditie de servicii); cerinta de servicii poate fi explicita sau implicita.

conditie de performanta conditie necesara pentru a intra in drepturi care impune ca:

(a) partenerul sa incheie o perioada de servicii specificata (cu alte cuvinte, o conditie de servicii); cerinta de servicii poate sa fie explicita sau implicita; si

 

(b) sa intruneasca un anumit obiectiv sau anumite obiective de performanta specificate pe perioada in care partenerul presteaza serviciul prevazut la litera (a).

Perioada in care trebuie intrunit obiectivul sau obiectivele de performanta:

(a) nu trebuie sa se prelungeasca dupa sfarsitul perioadei de servicii; si

 

(b) poate incepe inainte de perioada de servicii, cu conditia ca data de incepere a obiectivului de performanta sa nu fie mult anterioara inceperii perioadei de servicii.

Un obiectiv de performanta este definit prin trimitere la:

(a) operatiunile (sau activitatile) proprii ale entitatii sau operatiunile sau activitatile unei alte entitati din acelasi grup (adica o conditie din afara pietei); sau

 

(b) pretul (sau valoarea) instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii sau al instrumentelor de capitaluri proprii ale unei alte entitati din acelasi grup (inclusiv actiuni sau optiuni pe actiuni) (adica o conditie de piata).

Un obiectiv de performanta ar putea fi legat fie de performanta entitatii in ansamblul sau, fie de o anumita parte a entitatii (sau o parte a grupului), cum ar fi o divizie sau un angajat.

conditie de servicii conditie necesara pentru a intra in drepturi care impune partenerului sa incheie o perioada de servicii specificata, pe parcursul careia entitatii ii sunt furnizate servicii. Daca partenerul, indiferent de motiv, inceteaza sa mai presteze servicii in decursul perioadei pentru satisfacerea conditiilor de intrare in drepturi, inseamna ca acesta nu a indeplinit conditia respectiva. O conditie de servicii nu presupune indeplinirea unui obiectiv de performanta.
conditie necesara pentru a intra in drepturi O conditie care determina daca entitatea primeste serviciile care confera partenerului dreptul de a primi numerar, alte active sau instrumente de capitaluri proprii ale entitatii, in cadrul unui angajament de plata pe baza de actiuni. O conditie necesara pentru a intra in drepturi este fie o conditie de servicii, fie o conditie de performanta.

Modificarea IFRS 3 Combinari de intreprinderi
Se modifica punctele 40 si 58 si se adauga punctul 64I, punctul 67A si titlul aferent.
Contraprestatia contingenta

40    Dobanditorul trebuie sa clasifice o obligatie de a plati contraprestatia contingenta care se incadreaza in definitia unui instrument financiar drept datorie financiara sau capitaluri proprii, pe baza definitiilor unui instrument de capitaluri proprii si a unei datorii financiare mentionate la punctul 11 din IAS 32 Instrumente financiare: Prezentare. Dobanditorul trebuie sa clasifice ca activ un drept la restituirea contraprestatiei transferate anterior daca sunt indeplinite conditiile specificate. Punctul 58 ofera indrumari privind contabilizarea ulterioara a contraprestatiei contingente.

Contraprestatia contingenta
58    Unele modificari ale valorii juste a contraprestatiei contingente pe care o recunoaste dobanditorul dupa data achizitiei pot fi rezultatul informatiilor suplimentare pe care le-a obtinut dobanditorul dupa acea data in legatura cu fapte si imprejurari care au existat la data achizitiei. Astfel de modificari sunt ajustari din perioada de evaluare in conformitate cu punctele 45-49. Cu toate acestea, modificarile care rezulta din evenimente care au loc dupa data achizitiei, cum ar fi atingerea unui obiectiv privind castigurile, atingerea unui pret specificat pe actiune sau atingerea unui reper semnificativ intr-un proiect de cercetare si dezvoltare, nu constituie ajustari din perioada de evaluare. Dobanditorul trebuie sa contabilizeze modificarile valorii juste a contraprestatiei contingente care nu reprezinta ajustari din perioada de evaluare dupa cum urmeaza:
(a)    …
(b)    Alte contraprestatii contingente care:
(i)    intra sub incidenta IFRS 9 trebuie evaluate la valoarea justa la fiecare data de raportare, iar modificarile valorii juste trebuie recunoscute in profit sau pierdere, in conformitate cu IFRS 9.
(ii)    nu intra sub incidenta IFRS 9 trebuie evaluate la valoarea justa la fiecare data de raportare, iar modificarile valorii juste trebuie recunoscute in profit sau pierdere.


Data intrarii in vigoare

64I    Prin Imbunatatirile anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010–2012, emise in decembrie 2013, s-au modificat punctele 40 si 58 si s-a adaugat punctul 67A si titlul aferent. O entitate trebuie sa aplice aceasta modificare in mod prospectiv combinarilor de intreprinderi pentru care data achizitiei este 1 iulie 2014 sau o data ulterioara. Se permite aplicarea anterior acestei date. O entitate poate aplica modificarea mai devreme, cu conditia sa fi fost aplicate si IFRS 9 si IAS 37 (astfel cum au fost modificate de Imbunatatirile anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010-2012). Daca o entitate aplica respectiva modificare mai devreme, entitatea respectiva trebuie sa prezinte acest fapt.

TRIMITERI LA IFRS 9
67A    Daca o entitate aplica prezentul standard, dar nu aplica inca IFRS 9, orice trimitere la IFRS 9 trebuie interpretata ca o trimitere la IAS 39.
Modificari aduse altor IFRS-uri care rezulta in urma modificarii IFRS 3
Modificarea IFRS 9 Instrumente financiare (emisa in noiembrie 2009)
Punctul 5.4.4 se modifica si se adauga punctul 8.1.4.
Investitii in instrumente de capitaluri proprii
5.4.4    La recunoasterea initiala, o entitate poate face o alegere irevocabila pentru a prezenta in alte elemente ale rezultatului global modificari ulterioare cu privire la valoarea justa a unei investitii intr-un instrument de capitaluri proprii din domeniul de aplicare al prezentului IFRS care nu este detinut in vederea tranzactionarii si nu este nici o contraprestatie contingenta a dobanditorului in cadrul unei combinari de intreprinderi careia i se aplica IFRS 3 Combinari de intreprinderi.

8.1   DATA INTRARII IN VIGOARE

8.1.4    In cadrul Imbunatatirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010-2012, emise in decembrie 2013, s-a modificat punctul 5.4.4 ca modificare rezultata in urma modificarii IFRS 3. O entitate trebuie sa aplice aceasta modificare in mod prospectiv combinarilor de intreprinderi carora li se aplica IFRS 3.
Modificarea IFRS 9 Instrumente financiare (emisa in octombrie 2010)
Se modifica punctele 4.2.1 si 5.7.5 si se adauga punctul 7.1.4.
4.2   Clasificarea datoriilor financiare
4.2.1    O entitate trebuie sa clasifice toate datoriile financiare drept evaluate ulterior la costul amortizat utilizand metoda dobanzii efective, cu exceptia:
(a)    …
(e)    contraprestatiei contingente a unui dobanditor in cadrul unei combinari de intreprinderi careia i se aplica IFRS 3 Combinari de intreprinderi. Aceasta contraprestatie contingenta trebuie evaluata ulterior la valoarea justa.

Investitii in instrumente de capitaluri proprii
5.7.5    La recunoasterea initiala, o entitate poate face o alegere irevocabila pentru a prezenta in alte elemente ale rezultatului global modificari ulterioare cu privire la valoarea justa a unei investitii intr-un instrument de capitaluri proprii din domeniul de aplicare al prezentului IFRS care nu este detinut in vederea tranzactionarii si nu este nici o contraprestatie contingenta a dobanditorului in cadrul unei combinari de intreprinderi careia i se aplica IFRS 3.

7.1   DATA INTRARII IN VIGOARE

7.1.4    In cadrul Imbunatatirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010-2012, emise in decembrie 2013, s-au modificat punctele 4.2.1 si 5.7.5 ca modificare rezultata in urma modificarii IFRS 3. O entitate trebuie sa aplice aceasta modificare in mod prospectiv combinarilor de intreprinderi carora li se aplica modificarea adusa IFRS 3.
Modificarea IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente
Se modifica punctul 5 si se adauga punctul 99.
DOMENIU DE APLICARE

5    In cazul in care un anumit tip de provizion, activ contingent sau datorie contingenta intra sub incidenta unui alt standard, o entitate aplica standardul in cauza in locul prezentului standard. De exemplu, anumite tipuri de provizioane sunt tratate de standardele referitoare la:
(a)    …
(d)    beneficiile angajatilor (a se vedea IAS 19 Beneficiile angajatilor);
(e)    contractele de asigurare (a se vedea IFRS 4 Contracte de asigurare). Cu toate acestea, prezentul standard se aplica provizioanelor, datoriilor contingente si activelor contingente ale unui asigurator, altele decat cele care decurg din obligatiile si din drepturile sale contractuale care rezulta din contractele de asigurare ce intra sub incidenta IFRS 4; si
(f)    contraprestatia contingenta a unui dobanditor intr-o combinare de intreprinderi (a se vedea IFRS 3 Combinari de intreprinderi).

DATA INTRARII IN VIGOARE

99    In cadrul Imbunatatirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010-2012, emise in decembrie 2013, s-a modificat punctul 5 ca modificare rezultata in urma modificarii IFRS 3. O entitate trebuie sa aplice aceasta modificare in mod prospectiv combinarilor de intreprinderi carora li se aplica modificarea adusa IFRS 3.
Modificarea IAS 39 Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare  (2)
Se modifica punctul 9 si se adauga punctul 108F.
Definitii

9    Urmatorii termeni sunt utilizati in prezentul standard in intelesul specificat in continuare:

Definitiile celor patru categorii de instrumente financiare
Un activ financiar sau o datorie financiara evaluat(a) la valoarea justa prin profit sau pierdere este un activ financiar sau o datorie financiara care intruneste oricare dintre urmatoarele conditii.
(a)    …
(aa)    Reprezinta o contraprestatie contingenta a unui dobanditor in cadrul unei combinari de intreprinderi careia i se aplica IFRS 3 Combinari de intreprinderi.
(b)    …
DATA INTRARII IN VIGOARE SI TRANZITIA

108F    In cadrul Imbunatatirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010-2012, emise in decembrie 2013, s-a modificat punctul 9 ca modificare rezultata in urma modificarii IFRS 3. O entitate trebuie sa aplice aceasta modificare in mod prospectiv combinarilor de intreprinderi carora li se aplica modificarea adusa IFRS 3.
Modificari aduse IFRS 8 Segmente de activitate
Se modifica punctele 22 si 28 si se adauga punctul 36C.
Informatii generale
22    O entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii generale:
(a)    factorii utilizati pentru identificarea segmentelor raportabile ale entitatii, inclusiv baza de organizare (de exemplu, daca conducerea a ales sa organizeze entitatea dupa diferentele dintre produse si servicii, zone geografice, medii de reglementare, sau o combinatie de factori, si daca segmentele de activitate au fost agregate);
(aa)    rationamentele facute de conducere la aplicarea criteriilor de agregare de la punctul 12. Aceasta include o scurta descriere a segmentelor de activitate care au fost agregate in acest mod si a indicatorilor economici care au fost evaluati pentru a determina ca segmentele de activitate agregate au caracteristici economice similare; si
(b)    tipurile de produse si servicii din care isi obtine veniturile fiecare segment raportabil.

Reconcilieri
28    O entitate trebuie sa furnizeze reconcilierile tuturor elementelor urmatoare:
(a)    …
(c)    totalul activelor segmentelor raportabile cu activele entitatii daca activele segmentelor sunt raportate in conformitate cu punctul 23.
(d)    …

TRANZITIA SI DATA INTRARII IN VIGOARE

36C    In cadrul Imbunatatirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010–2012, emise in decembrie 2013, s-au modificat punctele 22 si 28. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective pentru perioadele anuale care incep la 1 iulie 2014 sau ulterior. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica aceste modificari pentru o perioada anterioara, entitatea respectiva trebuie sa prezinte acest fapt.
Modificarea IAS 16 Imobilizari corporale
Se modifica punctul 35 si se adauga punctele 80A si 81H.
Modelul de reevaluare

35    Atunci cand un element de imobilizari corporale este reevaluat, valoarea contabila a imobilizarii respective este ajustata la valoarea reevaluata. La data reevaluarii, imobilizarea este tratata intr-unul din urmatoarele moduri:
(a)    valoarea contabila bruta este ajustata intr-un mod compatibil cu reevaluarea valorii contabile a imobilizarii. De exemplu, valoarea contabila bruta poate fi retratata prin trimitere la datele observabile pe piata sau poate fi retratata proportional cu modificarea valorii contabile. Amortizarea cumulata la data reevaluarii este ajustata pentru a fi egala cu diferenta dintre valoarea contabila bruta si valoarea contabila a imobilizarii dupa luarea in considerare a pierderilor cumulate din depreciere; sau
(b)    amortizarea cumulata este eliminata din valoarea contabila bruta a imobilizarii.
Valoarea ajustarii amortizarii cumulate face parte din cresterea sau reducerea valorii contabile care este contabilizata in conformitate cu punctele 39 si 40.

PREVEDERI TRANZITORII

80A    Punctul 35 a fost modificat de Imbunatatirile anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010–2012. O entitate trebuie sa aplice aceasta modificare tuturor reevaluarilor recunoscute in perioadele anuale care incep la sau dupa data aplicarii initiale a modificarii in cauza si in perioada anuala imediat precedenta. O entitate poate, de asemenea, sa prezinte informatii comparative ajustate pentru orice perioada anterioara prezentata, dar nu este obligata sa faca acest lucru. Daca o entitate prezinta informatii comparative neajustate pentru o perioada anterioara, aceasta trebuie sa identifice in mod clar informatiile care nu au fost ajustate, sa precizeze ca au fost prezentate pe baza unor norme diferite si sa explice aceste norme.
DATA INTRARII IN VIGOARE

81H    In cadrul Imbunatatirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010–2012, emise in decembrie 2013, s-a modificat punctul 35 si s-a adaugat punctul 80A. O entitate trebuie sa aplice aceasta modificare pentru perioadele anuale care incep la 1 iulie 2014 sau ulterior. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica respectiva modificare pentru o perioada anterioara, entitatea respectiva trebuie sa prezinte acest fapt.
Modificarea IAS 24 Prezentarea informatiilor privind partile afiliate
Se modifica punctul 9 si se adauga punctele 17A, 18A si 28C.
DEFINITII
9    Urmatorii termeni sunt utilizati in prezentul standard cu intelesul specificat in continuare:
O parte afiliata este o persoana sau o entitate care este afiliata entitatii care isi intocmeste situatiile financiare (denumita in prezentul standard „entitate raportoare”).
(a)    …
(b)    O entitate este afiliata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre urmatoarele conditii:
(i)    …
(viii)    Entitatea, sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte, furnizeaza entitatii raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare servicii legate de personalul-cheie din conducerea entitatii respective.


Toate entitatile

17A    Daca o entitate obtine servicii privind personalul-cheie din conducere de la o alta entitate (entitatea „de administrare”), entitatea respectiva nu este obligata sa aplice cerintele de la punctul 17 compensarii platite sau de plata de catre entitatea de administrare angajatilor sau directorilor entitatii de administrare.
18    …
18 A    Sumele suportate de entitate pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din conducere care sunt acoperite de o entitate de administrare separata trebuie prezentate.

DATA INTRARII IN VIGOARE SI TRANZITIA

28C    In cadrul Imbunatatirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010–2012, emise in decembrie 2013, s-a modificat punctul 9 si s-au adaugat punctele 17A si 18A. O entitate trebuie sa aplice aceasta modificare pentru perioadele anuale care incep la 1 iulie 2014 sau ulterior. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica respectiva modificare pentru o perioada anterioara, entitatea respectiva trebuie sa prezinte acest fapt.
Modificarea IAS 38 Imobilizari necorporale
Se modifica punctul 80 si se adauga punctele 130H-130I.
Modelul de reevaluare

80    Atunci cand o imobilizare necorporala este reevaluata, valoarea contabila a imobilizarii respective este ajustata la valoarea reevaluata. La data reevaluarii, imobilizarea este tratata intr-unul din urmatoarele moduri:
(a)    valoarea contabila bruta este ajustata intr-un mod compatibil cu reevaluarea valorii contabile a imobilizarii. De exemplu, valoarea contabila bruta poate fi retratata prin trimitere la datele observabile pe piata sau poate fi retratata proportional cu modificarea valorii contabile. Amortizarea cumulata la data reevaluarii este ajustata pentru a fi egala cu diferenta dintre valoarea contabila bruta si valoarea contabila a imobilizarii dupa luarea in considerare a pierderilor cumulate din depreciere; sau
(b)    amortizarea cumulata este eliminata din valoarea contabila bruta a imobilizarii.
Valoarea ajustarii amortizarii cumulate face parte din cresterea sau reducerea valorii contabile care este contabilizata in conformitate cu punctele 85 si 86.

PREVEDERI TRANZITORII SI DATA INTRARII IN VIGOARE

130H    In cadrul Imbunatatirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010–2012, emise in decembrie 2013, s-a modificat punctul 80. O entitate trebuie sa aplice aceasta modificare pentru perioadele anuale care incep la 1 iulie 2014 sau ulterior. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica respectiva modificare pentru o perioada anterioara, entitatea respectiva trebuie sa prezinte acest fapt.
130I    O entitate trebuie sa aplice modificarea introdusa de Imbunatatirile anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 20102012 in cazul tuturor reevaluarilor recunoscute in perioadele anuale care incep la sau dupa data aplicarii initiale a modificarii in cauza si in perioada anuala imediat precedenta. O entitate poate, de asemenea, sa prezinte informatii comparative ajustate pentru orice perioada anterioara prezentata, dar nu este obligata sa faca acest lucru. Daca o entitate prezinta informatii comparative neajustate pentru o perioada anterioara, aceasta trebuie sa identifice in mod clar informatiile care nu au fost ajustate, sa precizeze ca au fost prezentate pe baza unor norme diferite si sa explice aceste norme.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close