Conventia privind implementarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi a fost aprobata

In M.Of. nr. 82 din 30 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 99/2015 pentru aprobarea formei si continutului conventiei, a contractului de garantare si a inscrisului prevazute la art. 9^1 din OUG nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de risc pentru anul 2015.

Din cuprins:

ART. 1 Se aproba forma si continutul conventiei privind implementarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, prevazuta la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, al carei model este prevazut in anexa nr. 1.

ART. 2 Se aproba forma si continutul contractului de garantare, prevazut la art. 2 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.

ART. 3 Se aproba forma si continutul inscrisului prevazut la art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al carui model este prevazut in anexa nr. 3.

ART. 4 Nivelul comisionului de risc pentru anul 2015 aferent Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi este de 1%.

ART. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 6 Ministerul Finantelor Publice, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – S.A. – IFN, precum si finantatorii acceptati in Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 7 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

CONVENTIE
privind implementarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

Incheiata in temeiul art. 6 si al art. 9^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, intre:
Ministerul Finantelor Publice, autoritate a administratiei publice centrale, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de …………………………., in calitate de ……………………………….., denumit in continuare M.F.P.,
si
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – S.A. – IFN, cu sediul social in municipiul Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, inmatriculat in registrul comertului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de inregistrare 14367083, inregistrat in Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 si in Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ………………, in calitate de ……………………, si de ……………………, in calitate de ………………, denumit in continuare F.N.G.C.I.M.M.

CAPITOLUL I
Obiectul conventiei

ART. 1  Prezenta conventie reglementeaza atat termenii si conditiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de catre M.F.P., cat si drepturile si obligatiile partilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea si executarea garantiilor rezultate din aplicarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, denumit in continuare Programul.

ART. 2  (1) Programul are caracter national, determinat de aplicabilitatea acestuia pe intregul teritoriu al tarii, si caracter social, conferit de interventia statului in procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achizitia unui autoturism nou.
(2) Facilitatile care se acorda in cadrul Programului constau in acordarea de garantii in numele si in contul statului, in favoarea finantatorilor care acorda credite persoanelor fizice eligibile pentru achizitia unui autoturism nou in cadrul Programului.
(3) Durata maxima a finantarilor este de 60 de luni.

ART. 3  (1) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 6 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezenta conventie, F.N.G.C.I.M.M. este mandatat sa garanteze in numele si in contul statului creditele acordate de catre finantatorii definiti potrivit art. 2 lit. b^1) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea beneficiarilor care indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute la art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care respecta conditiile Programului prevazute in cap. III din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.053/2014, denumite in continuare Norme de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014.
(2) Valoarea garantiei reprezinta maximum 50% din valoarea creditului acordat. Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse in valoarea garantiei.
(3) Persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani la data solicitarii creditului si capacitate deplina de exercitiu, care indeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevazute la art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care respecta conditiile Programului prevazute la cap. III din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, pot beneficia de finantari destinate achizitionarii de autoturisme noi, cu un avans de minimum 5%; garantia statului este in procent de maximum 50% din finantarea acordata.
(4) Potrivit art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, in exercitarea atributiilor delegate potrivit prezentei conventii, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat de M.F.P. sa mandateze filialele sale in scopul derularii Programului.

ART. 4 (1) Sursa de plata a garantiilor acordate de catre F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul statului pentru finantarea obtinuta de beneficiarii eligibili in cadrul Programului este bugetul statului, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale.
(2) Plafonul anual al garantiilor ce pot fi acordate in conditiile Programului se stabileste de catre M.F.P. si se aproba prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL II
Continutul mandatului

ART. 5  M.F.P., in calitate de reprezentant al statului, are urmatoarele obligatii:
a) sa propuna Guvernului plafonul anual al garantiilor care pot fi emise in cadrul Programului;
b) sa transmita F.N.G.C.I.M.M. acordul privind alocarea plafoanelor de garantare intre finantatorii care au depus cereri de inscriere in Program;
c) sa efectueze plata valorii de executare a garantiei in contul unic al finantatorilor, din bugetul de stat, prin bugetul M.F.P. – capitolul “Actiuni generale”, in baza deciziei de aprobare a cererii de plata si a addendumurilor la aceasta, transmisa de F.N.G.C.I.M.M. conform cap. IV al prezentei conventii;
d) sa transmita F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuarii platii valorii de executare a garantiei, in termen de 5 zile lucratoare de la data platii;
e) sa transmita F.N.G.C.I.M.M. si finantatorului eventuale clarificari necesare pentru executarea operatiunilor ce decurg din mandatul primit;
f) sa stabileasca anual, prin ordin al ministrului finantelor publice, conform legii, nivelul primei de garantare datorate de beneficiarul Programului, constituita din comisionul de risc cuvenit M.F.P. si din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M.

ART. 6  F.N.G.C.I.M.M., in calitate de mandatar, are urmatoarele obligatii:
a) sa emita instructiunile generale prin care se stabileste cadrul general aplicabil finantatorilor in privinta gestionarii garantiilor in cadrul Programului;
b) sa propuna M.F.P. admiterea cererilor de inscriere in Program depuse de catre finantatorii interesati sa adere la Program, precum si alocarea plafoanelor de garantare in cadrul Programului, in functie de solicitarile finantatorilor acceptati si de gradul de utilizare a sumelor alocate, dupa caz;
c) sa publice pe pagina oficiala de web a F.N.G.C.I.M.M. lista cu finantatorii participanti la Program;
d) sa analizeze solicitarile de garantare formulate de finantatori dupa aprobarea creditului de catre structurile sale competente, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in instructiunile de lucru aprobate de catre F.N.G.C.I.M.M. si in legislatia incidenta in cadrul Programului;
e) sa verifice indeplinirea criteriilor de eligibilitate prevazute prin dispozitiile O.U.G. nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, pe baza informatiilor si documentelor furnizate de finantator;
f) sa notifice finantatorul cu privire la aprobarea/respingerea solicitarii de acordare a garantiei si sa ii comunice valoarea comisionului de administrare;
g) sa verifice dovada platii comisionului de risc datorat de beneficiarul Programului, precum si calculul efectuat de catre finantator;
h) sa semneze si sa transmita finantatorului contractul de garantare in 4 exemplare originale, in cazul in care constata ca sunt indeplinite conditiile de acordare;
i) sa organizeze evidenta proprie a contractelor de garantare primite saptamanal de la finantator;
j) sa monitorizeze garantiile acordate in cadrul Programului, prin urmarirea periodica a stadiului derularii creditului garantat, pe baza situatiilor furnizate de catre finantator;
k) sa incheie acte aditionale la contractele de garantare numai in cazul in care modificarile nu se refera la conditiile Programului, precum si in cazul novarii obiectului garantiei sau preluarii finantarii garantate si a dreptului de proprietate asupra autoturismului achizitionat in cadrul Programului;
l) sa aprobe plata garantiei numai in conditiile expres prevazute in Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, in instructiunile generale si in contractele de garantare incheiate cu finantatorii si beneficiarii;
m) sa comunice M.F.P. deciziile/addendumurile de aprobare/respingere a cererilor de plata, cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare adoptarii/ziua aprobarii, pe fax sau prin posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare sa transmita si documentul in original;
n) sa modifice valoarea de executare a garantiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei in termen de 1 zi lucratoare de la data transmiterii de catre finantator a solicitarii de modificare a cererii de plata ca urmare a incasarii oricarei sume in contul beneficiarului Programului ulterior trecerii la restanta a intregii finantari garantate, in conditiile art. 25 alin. (1) si (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;
o) sa revoce decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei daca solicitarea privind retragerea cererii de plata a fost transmisa de catre finantator pana in a 85-a zi calendaristica de la data inregistrarii cererii de plata transmise de catre finantator in conditiile prevazute de art. 25 alin. (4) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;
p) sa restituie finantatorului cererea de plata si documentele care o insotesc, in cazul in care acestea au fost transmise inainte ca beneficiarul sa inregistreze cel putin 60 de zile calendaristice de restanta la plata principalului;
q) sa intocmeasca inscrisul prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata, precum si data scadentei acesteia si sa il transmita debitorului – beneficiar al finantarii garantate, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuarii platii din partea M.F.P.;
r) sa transmita o cerere de eliberare a unui duplicat al cartii de identitate a autoturismului achizitionat in cadrul Programului la Registrul Auto Roman competent, in cazul in care, din analiza documentelor care insotesc cererea de plata, rezulta ca beneficiarul nu a pus la dispozitia finantatorului acest document;
s) sa inainteze organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, in vederea recuperarii creantelor bugetare rezultate din plata garantiilor acordate in cadrul Programului, urmatoarele documente:
1. inscrisul prevazut la lit. q), impreuna cu dovada efectuarii procedurii de transmitere catre debitorul – beneficiar al finantarii garantate;
2. contractul de garantare in original;
3. copia documentului de identitate al beneficiarului si/sau codebitorului/ilor garant/ti;
4. copia politei de asigurare tip CASCO;
5. cartea de identitate a autoturismului sau un duplicat al acesteia, dupa caz. In cazul in care F.N.G.C.I.M.M. a transmis o cerere de eliberare a unui duplicat al cartii de identitate a autoturismului achizitionat in cadrul Programului la Registrul Auto Roman competent si aceasta nu a fost solutionata pana la implinirea termenului de 5 zile prevazut la lit. s), se va anexa o copie a documentului, urmand ca duplicatul sa fie transmis imediat dupa primire;
6. copia avizului de inscriere la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM) a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achizitionat in cadrul Programului, in favoarea statului roman, reprezentat de M.F.P., precum si in favoarea finantatorului, proportional cu procentul de garantare;
t) sa tina o evidenta a garantiilor acordate in conditiile Programului, distincta de evidenta garantiilor acordate in nume propriu sau in cadrul altor programe;
u) sa solicite acordul M.F.P. in cazul in care decide sa suspende unilateral acordarea de garantii in favoarea unora dintre finantatorii acceptati in Program, cu prezentarea argumentelor care stau la baza acestei propuneri;
v) sa emita in numele si in contul statului roman, reprezentat prin M.F.P., acordul privind radierea din AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou, achizitionat in cadrul Programului, dupa verificarea indeplinirii conditiilor necesare radierii, potrivit art. 14 alin. (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;
w) sa indeplineasca orice alte atributii care ii revin in calitate de mandatar, necesare bunei desfasurari a Programului, solicitate de M.F.P.

CAPITOLUL III
Raportari

ART. 7  Pe parcursul derularii prezentei conventii, F.N.G.C.I.M.M. transmite M.F.P. urmatoarele raportari/informatii:
a) lunar, raportarile prevazute in anexele nr. 1 – 6 la prezenta conventie, pana in penultima zi lucratoare a lunii curente pentru luna precedenta;
b) la solicitarea M.F.P., transmite estimarile privind executarile de garantii reprezentand valoarea platilor pe care M.F.P. urmeaza sa le efectueze in contul finantatorilor atat pentru anul in curs, cat si proiectiile pentru urmatorii 3 ani.

ART. 8 (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala raporteaza Directiei generale de trezorerie si datorie publica din cadrul M.F.P. situatia stingerii creantelor bugetare datorate de beneficiarii Programului prin modalitatile de executare silita.
(2) Transmiterea raportarii prevazute la alin. (1) se efectueaza trimestrial, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare incheierii trimestrului.

CAPITOLUL IV
Plata garantiei

ART. 9 Cererea de plata, respectiv addendumurile se aproba de catre F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 23 alin. (2) si ale art. 25 alin. (1) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014.

ART. 10 (1) F.N.G.C.I.M.M. transmite M.F.P. decizia/addendumul de aprobare a cererii de plata pentru fiecare garantie, cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare datei adoptarii/ziua aprobarii, pe fax sau prin posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa se transmita si documentul in original, prin curier, la sediul M.F.P., vizat cu mentiunea “bun de plata”.
(2) Decizia astfel cum a fost mentionata la alin. (1) reprezinta documentul justificativ pe baza caruia M.F.P. efectueaza plata catre finantator a valorii de executare a garantiei, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plata.
(3) Plata garantiei se face de catre M.F.P. din bugetul de stat, capitolul “Actiuni generale”, intr-un cont unic al finantatorului.
(4) Daca ulterior transmiterii cererii de plata de catre finantator catre F.N.G.C.I.M.M. se diminueaza valoarea restantei finantarii garantate in conditiile stabilite de art. 25 alin. (1) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, F.N.G.C.I.M.M. modifica, in baza solicitarii de modificare a finantatorului, decizia mentionata la alin. (1) printr-un addendum, pe care il transmite M.F.P. in ziua aprobarii, conform art. 25 alin. (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, pe fax sau prin posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa se transmita si documentul in original.
(5) Comunicarile documentului prevazut la alin. (1) se adreseaza Directiei generale de trezorerie si datorie publica din cadrul M.F.P. si se fac prin curier la sediul M.F.P.

ART. 11 (1) In termen de 5 zile lucratoare de la efectuarea platii valorii de executare a garantiei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuarii platii din care rezulta suma platita si data efectuarii platii.
(2) F.N.G.C.I.M.M. intocmeste un inscris, act premergator procedurii de executare silita, prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata.
(3) In termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuarii platii din partea M.F.P., F.N.G.C.I.M.M. transmite inscrisul debitorului beneficiar al finantarii garantate, prin posta cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.
(4) Inscrisul, impreuna cu dovada efectuarii procedurii de transmitere catre debitorul – beneficiar al finantarii garantate, insotit de contractul de garantare in original, se inainteaza in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in vederea colectarii si recuperarii creantei bugetare, in conditiile legii; documentatia care se inainteaza de catre F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cuprinde si copia documentului de identitate al beneficiarului si/sau codebitorului/ilor garant/ti, cartea de identitate a autoturismului sau duplicat al acesteia, dupa caz, respectiv copia cererii de eliberare a unui duplicat al cartii de identitate a autoturismului achizitionat in cadrul Programului la Registrul Auto Roman competent, copia politei de asigurare tip CASCO valabile la data producerii riscului de credit si copia avizului de inscriere a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului achizitionat in cadrul Programului in AEGRM.
(5) Contractele de garantare constituie titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice.
(6) Recuperarea si colectarea creantelor rezultate din plata garantiilor acordate in cadrul Programului, care sunt asimilate creantelor bugetare, se fac de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Pentru sumele rezultate din executarea garantiilor, platite de M.F.P., beneficiarul datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform dispozitiilor cap. III al titlului VIII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu ziua urmatoare datei platii sumei rezultate din executarea garantiei si pana la data stingerii inclusiv si acestea se calculeaza si se recupereaza de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(8) Ipoteca legala mobiliara asupra autoturismului achizitionat in cadrul Programului prevazuta la art. 4 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se executa de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) Sumele provenite din valorificarea bunului mobil achizitionat in cadrul Programului, asupra caruia a fost instituita ipoteca legala mobiliara proportional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, atat in favoarea statului roman, reprezentat de M.F.P., cat si a finantatorului, se elibereaza si se distribuie proportional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, dupa deducerea cheltuielilor de executare silita efectuate de organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(10) Sumele recuperate de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationala de Administrare Fiscala in contul creantei reprezentand valoarea de executare a garantiilor platite de catre M.F.P., precum si obligatiile accesorii aferente acestora se fac venit la bugetul de stat.

CAPITOLUL V
Confidentialitate

ART. 12 (1) Partile sunt obligate sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata, precum si asupra oricarui fapt, oricarei date sau informatii, aflate la dispozitia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finantarilor garantate ori informatii referitoare la contractele incheiate cu clientii sau serviciile prestate pentru acestia, cu asigurarea liberului acces la informatiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In intelesul prezentului articol, se considera client orice persoana fizica ce beneficiaza sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale partilor in contextul derularii Programului.

ART. 13 Persoanele care participa, sub orice forma, la administrarea, conducerea ori activitatea partilor au obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra oricarui fapt, a oricaror date sau informatii de care au luat cunostinta in cursul exercitarii atributiilor lor in cadrul derularii Programului si a executarii prezentei conventii si nu au dreptul de a le utiliza in folos personal sau in folosul altuia, direct ori indirect. Aceasta obligatie subzista si dupa incetarea activitatii in cadrul partilor semnatare ale prezentei conventii.

ART. 14 Obligatia de pastrare a confidentialitatii, impusa de prevederile art. 12 si 13, nu poate fi opusa unei autoritati care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informatii.

CAPITOLUL VI
Raspundere contractuala. Jurisdictie

ART. 15 Partile raspund conform legii in cazul neindeplinirii, indeplinirii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor ce le revin potrivit prezentei conventii si legislatiei corespunzatoare aplicabile acesteia, cu exceptia cazurilor in care nerespectarea se datoreaza fortei majore, faptului celeilalte parti ori indeplinirii unei activitati impuse de lege.

ART. 16 F.N.G.C.I.M.M. este direct raspunzator de acoperirea oricarui prejudiciu ce ar putea deriva din neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a oricarei obligatii din continutul mandatului acordat de M.F.P.

ART. 17 Orice neintelegeri decurgand din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei conventii vor fi solutionate de parti pe cale amiabila. In cazul in care nu se va putea ajunge la un acord pe aceasta cale, partile convin ca neintelegerile sa fie solutionate de instantele judecatoresti competente.

CAPITOLUL VII
Alte clauze

ART. 18 Comunicarile referitoare la prezenta conventie se vor face la adresele si catre persoanele mentionate in continuare:
a) MFP – Directia generala de trezorerie si datorie publica
– director general
Telefon/fax: 00 40 21 319 98 18
– director general adjunct – back office
Telefon: 004 0213 199 732; fax: 004 0213 111 608
b) F.N.G.C.I.M.M. –
– director
Telefon: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57

ART. 19 Orice modificare sau revizuire a prezentei conventii se va face in scris, cu acordul partilor si cu respectarea legislatiei in vigoare.

ART. 20 Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta conventie.

ART. 21 (1) Prezenta conventie se completeaza cu prevederile din legislatia in vigoare aplicabila.
(2) Modificarile si completarile legislatiei aplicabile Programului, intervenite dupa data intrarii in vigoare a prezentei conventii, se aplica in mod corespunzator.

ART. 22 (1) Prezenta conventie intra in vigoare la data semnarii, ramane in vigoare pe toata perioada de valabilitate a garantiilor acordate in cadrul Programului si isi inceteaza valabilitatea odata cu incetarea valabilitatii contractelor de garantare incheiate de F.N.G.C.I.M.M.
(2) Prezenta conventie a fost semnata de parti la data de ……….., in 3 exemplare, fiecare avand valoare de original si constituind impreuna un singur act juridic, dintre care doua exemplare pentru M.F.P. si unul pentru F.N.G.C.I.M.M.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close