DCC nr. 666/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Opinie separata

In M.Of. nr. 81 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata DCC nr. 666/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Din cuprins:
1. Pe rol se afla pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Gheorghe Bozgan in Dosarul nr. 726/108/2014 al Tribunalului Arad – Sectia de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului nr. 196D/2014 al Curtii Constitutionale.

2. Dezbaterile au avut loc in sedinta din 7 octombrie 2014, in prezenta reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga, si au fost consemnate in Incheierea de sedinta de la acea data, cand Curtea, in temeiul prevederilor art. 57 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a dispus amanarea pronuntarii pentru data de 9 octombrie 2014, cand, avand in vedere imposibilitatea constituirii legale a completului de judecata, potrivit art. 58 alin. (1) teza intai din Legea nr. 47/1992, Curtea a dispus amanarea pronuntarii la data de 15 octombrie 2014 si, ulterior, la 11 noiembrie 2014. La aceasta data, in temeiul prevederilor art. 57 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea a dispus amanarea pronuntarii la data de 12 noiembrie 2014, cand a pronuntat prezenta decizie.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
3. Prin Incheierea din 11 martie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 726/108/2014, Tribunalul Arad – Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

4. Exceptia a fost ridicata de Gheorghe Bozgan intr-o cauza avand ca obiect anularea unui act administrativ.

5. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine, in esenta, ca prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece termenul de 15 zile in care contravenientul trebuie sa se prezinte la sediul politiei rutiere pentru a preda permisul de conducere se calculeaza de la momentul pronuntarii hotararii judecatoresti prin care instanta judecatoreasca a respins plangerea formulata impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei. Or, “pana in momentul comunicarii, hotararea judecatoreasca nu poate fi cunoscuta de parti, mai ales in situatia in care hotararea este modificata cu prilejul solutionarii apelului”. A pretinde unui contravenient sa se prezinte in termen de 15 zile de la pronuntarea hotararii pentru a preda permisul de conducere, in conditiile in care hotararea a fost modificata in calea de atac a apelului, iar acesta nu cunoaste hotararea, cat timp aceasta nu i-a fost comunicata, este in contradictie cu principiile statului de drept in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt garantate.

6. Tribunalul Arad – Sectia de contencios administrativ si fiscal opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate nu este intemeiata.

7. Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

8. Avocatul Poporului apreciaza ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale. Retine ca autorul exceptiei pune, mai degraba, in discutie modul de interpretare si aplicare a legii si nu formuleaza veritabile critici de neconstitutionalitate.
In plus, precizeaza ca, in cadrul procesului civil, partile au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa isi probeze pretentiile si apararile, sa contribuie la desfasurarea fara intarziere a procesului, urmarind, tot astfel, finalizarea acestuia.

9. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

10. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

11. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 118 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, avand urmatorul continut: “In termen de 15 zile de la data pronuntarii hotararii judecatoresti prin care instanta a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul este obligat sa se prezinte la serviciul politiei rutiere care il are in evidenta pentru a preda permisul de conducere.”

12. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor din Constitutie cuprinse in art. 1 alin. (3) privind trasaturile statului roman.

13. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, in cauza de fata, autorul exceptiei formuleaza critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, prin prisma incalcarii normelor constitutionale privind statul de drept, avand in vedere ca termenul de 15 zile stabilit pentru predarea permisului de conducere curge de la momentul pronuntarii hotararii judecatoresti prin care instanta a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si nu de cel al comunicarii hotararii.

14. Sub acest aspect, Curtea precizeaza ca garantarea drepturilor si libertatilor cetatenilor nu poate fi privita fara a tine cont de legatura indisolubila pe care acestea o au cu obligatiile prevazute de Constitutie si legi, astfel cum rezulta din art. 15 din Constitutie si Preambulul Pactului cu privire la drepturile si obligatiile civile care stabileste ca “individul are indatoriri fata de semenii sai si fata de colectivitatea careia ii apartine si este dator a se stradui sa promoveze si sa respecte drepturile recunoscute”.

15. Curtea retine ca obligatia de predare a permisului de conducere in termen de 15 zile de pronuntarea hotararii prin care instanta a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei reprezinta optiunea legiuitorului, in scopul reducerii pericolului social rezultat din savarsirea unei contraventii constatate prin hotarare judecatoreasca definitiva. O asemenea optiune este justificata obiectiv si proportional in raport de exigenta executarii cu celeritate a sanctiunii contraventionale aplicate pentru incalcarea regulilor privind circulatia pe drumurile publice, reguli menite sa asigurare desfasurarea in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului.

16. Pe de alta parte, Curtea retine ca, potrivit art. 118 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta, iar plangerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data inregistrarii acesteia pana la data pronuntarii hotararii judecatoresti.

17. De asemenea, potrivit art. 109 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, “Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel.” Astfel, art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 stabileste ca: “Daca prin lege nu se prevede altfel, hotararea prin care s-a solutionat plangerea poate fi atacata numai cu apel. Apelul se solutioneaza de sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi sustinute si oral in fata instantei. Apelul suspenda executarea hotararii.”

18. In aceste conditii, Curtea retine ca, in cazul exercitarii caii de atac prevazute de lege, termenul de 15 zile instituit prin normele supuse controlului de constitutionalitate curge de la momentul pronuntarii hotararii de catre instanta judecatoreasca investita cu solutionarea apelului.

19. Astfel, cunoasterea momentului si a solutiei definitive pronuntate de instanta judecatoreasca cu privire la plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, fapt de care depinde indeplinirea obligatiei legale de predare a permisului de conducere, tine de diligenta partii implicate intr-un asemenea proces, de vreme ce prevederile art. 10 alin. (1) din Codul de procedura civila stabilesc ca, in cadrul procesului civil, partile au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa isi probeze pretentiile si apararile, sa contribuie la desfasurarea fara intarziere a procesului, urmarind, tot astfel, finalizarea acestuia.

20. Fata de cele de mai sus, Curtea nu poate retine incalcarea dispozitiilor constitutionale privind trasaturile statului roman in care drepturile si libertatile cetatenilor reprezinta valori supreme si sunt garantate.

21. De altfel, acceptarea criticilor formulate in prezenta cauza, in sensul ca termenul de predare a permisului de conducere sa inceapa sa curga de la momentul comunicarii hotararii judecatoresti, si nu de la pronuntarea acesteia, ar echivala cu transformarea instantei de contencios constitutional intr-un legislator pozitiv. Or, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Gheorghe Bozgan in Dosarul nr. 726/108/2014 al Tribunalului Arad – Sectia de contencios administrativ si fiscal si constata ca prevederile art. 118 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.
Definitiva si general obligatorie.
Decizia se comunica Tribunalului Arad – Sectia de contencios administrativ si fiscal si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Pronuntata in sedinta din data de 12 noiembrie 2014.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,
Simina Popescu

*

OPINIE SEPARATA

In dezacord cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 666 din 12 noiembrie 2014, adoptata cu majoritate de voturi, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice trebuia admisa pentru argumentele expuse in continuare:
Dispozitiile art. 118 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 stabilesc termenul de 15 zile de la data pronuntarii hotararii judecatoresti prin care instanta a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, in care contravenientul este obligat sa se prezinte la serviciul politiei rutiere care il are in evidenta pentru a preda permisul de conducere.
Autorul exceptiei sustine ca textul de lege criticat incalca dispozitiile art. 1 alin. (3) din Constitutie, care consacra principiul statului de drept in care drepturile si libertatile cetatenilor reprezinta valori supreme si sunt garantate.
Apreciem ca acest principiu fundamental ar ramane o simpla teorie in absenta unor garantii de natura sa asigure cetateanului un echilibru in privinta exercitarii drepturilor si executarii obligatiilor legale, astfel incat sa permita acestuia reala incadrare in coordonatele dreptului. Dispozitiile constitutionale nu au caracter declarativ, ci constituie norme fundamentale obligatorii pentru legiuitor, care are indatorirea de a legifera instituirea unor mecanisme corespunzatoare in materia drepturilor si obligatiilor, inclusiv in domeniul contraventiilor la circulatia pe drumurile publice.
Fara a imputa textului de lege criticat o eventuala lipsa de precizie ori claritate in privinta stabilirii termenului de 15 zile care curge de la pronuntarea hotararii judecatoresti, consideram ca reglementarea supusa controlului de constitutionalitate apare ca excesiva, conditionand indeplinirea unei obligatii legale – predarea permisului de conducere de un moment procesual, cel al pronuntarii hotararii judecatoresti, in conditiile in care, astfel cum rezulta din normele care guverneaza desfasurarea procesului in materie contraventionala, prezenta partilor la judecata nu este obligatorie.
Astfel, potrivit art. 109 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice “prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel”, iar art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 stabileste ca “Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedura civila, dupa caz.” In aceste conditii, observam ca art. 223 din Codul de procedura civila instituie posibilitatea judecarii cauzei in lipsa partii legal citate.
Ca atare, stabilirea obligatiei de predare a permisului in termen de 15 zile de la pronuntarea hotararii prin care instanta a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei este, in planul aplicarii sale efective, generatoare de incertitudini care se pot constitui in obstacole in calea executarii in termen, de contravenient, a obligatiei de predare a permisului de conducere.
In acelasi timp, dispozitiile art. 427 din Codul de procedura civila stabilesc ca hotararea judecatoreasca se comunica din oficiu partilor, in copie, chiar daca este definitiva, iar comunicarea se face de indata ce hotararea a fost redactata si semnata in conditiile legii.
Astfel, pentru a evita arbitrariul in ceea ce priveste aplicarea prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului de catre serviciul politiei rutiere, contravenientului trebuie sa i se dea posibilitatea sa cunoasca efectiv si in ansamblul sau hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, exigenta pe care textul de lege criticat nu o indeplineste.
Ratiunea indeplinirii procedurii de comunicare a hotararii este aceea de a se asigura partii care a lipsit de la judecata si/sau de la pronuntare posibilitatea sa de a lua cunostinta in mod direct de solutia adoptata de instanta judecatoreasca si de intreg cuprinsul hotararii judecatoresti pentru a-si putea exercita drepturile si indeplini obligatiile legale subsecvente. Numai in acest mod s-ar realiza un just echilibru intre interesele contrarii din cadrul procedurii contraventionale, fara a se aduce atingere scopului vizat de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, de asigurare a desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice.
In aceste conditii, consideram ca prevederile art. 118 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, astfel cum sunt redactate, creeaza, fara o motivare obiectiva sau rezonabila, un impediment in executarea unei obligatii prevazute de lege si prin aceasta contravin principiului fundamental al statului de drept, in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt garantate.

Judecator,
Prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close