Procedura restituirii debitelor privind indemnizatia pentru cresterea copilului aprobata

In M.Of. nr. 83 din 30 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice nr. 2396/103/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platii restituirilor prevazute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si a instructiunilor de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului.

Din cuprins:

ART. 1 Se aproba Procedura de efectuare a platii restituirilor prevazute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si instructiunile de aplicare a prevederilor art. II – IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2 Directiile generale regionale ale finantelor publice, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, Directia generala asistenta sociala din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROCEDURA
de efectuare a platii restituirilor prevazute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului si instructiunile de aplicare a prevederilor art. II – IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1 Prevederile Legii nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului, denumita in continuare lege, sunt aplicabile persoanelor cu drepturi de indemnizatie pentru cresterea copilului/stimulent/stimulent de insertie, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilite pana la data de 27 septembrie 2014, data intrarii in vigoare a legii, denumite in continuare persoane debitoare.

ART. 2 Conform prevederilor art. III din lege nu fac obiectul scutirii la plata si/sau restituirii debitele care, dupa caz:
a) sunt contestate prin actiune in instanta si aflate in pronuntare;
b) sunt contestate prin actiune in instanta si pentru care instanta s-a pronuntat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
c) sunt stabilite ca urmare a corectarii veniturilor care au stat la baza stabilirii dreptului, fie din cauza completarii incorecte de catre angajator a adeverintei de venituri, fie din cauza diferentelor de venit in conditiile art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Scutirea la plata a debitelor

ART. 3 In conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din lege sunt scutite de la plata persoanele debitoare care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) au debite deja constituite si o parte din sumele cu acest titlu au fost recuperate sau acestea au fost recuperate integral pana la data de 27 septembrie 2014;
b) au debite deja constituite si sumele nu au fost recuperate;
c) au dreptul de indemnizatie pentru cresterea copilului/stimulent/stimulent de insertie stabilit pana la data de 27 septembrie 2014, iar debitele se constituie ulterior acestei date.

ART. 4 (1) Scutirea la plata a debitelor se face pe baza de cerere care cuprinde si declaratia pe propria raspundere a persoanei debitoare inregistrata la agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura.
(2) Pentru persoanele minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatite sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, cererea prevazuta la alin. (1) se completeaza si se depune de reprezentantul legal al acesteia.
(3) In cazul persoanelor debitoare prevazute la art. 2 lit. a) si b) si pentru care incepand cu luna decembrie sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, agentiile teritoriale vor proceda la calculul de dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, urmand ca la depunerea cererii sa se scuteasca de la plata debitelor suma integrala incluzand dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere.
(4) In situatia persoanelor prevazute la art. 3 lit. c) cererea se va depune in termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei de debit.
(5) In situatia in care termenul prevazut la alin. (4) se depaseste, agentiile teritoriale vor proceda la calculul de dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2014, urmand ca la depunerea cererii sa se scuteasca de la plata debitelor suma integrala incluzand dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere.

ART. 5 (1) In cazul persoanelor debitoare ale caror debite au fost transmise in vederea recuperarii catre directiile generale regionale ale finantelor publice, agentiile teritoriale vor solicita acestor institutii, in termen de maximum 5 zile de la incheierea protocolului de colaborare prevazut la alin. (3), comunicarea sumelor recuperate pentru fiecare persoana debitoare a indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulent/stimulent de insertie.
(2) Directiile generale regionale ale finantelor publice vor transmite, in termen de maximum 10 zile de la primirea solicitarii, situatia nominala a persoanelor debitoare si sumele recuperate de la acestea in perioada 1 ianuarie 2011 – 27 septembrie 2014.
(3) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala vor stabili procedurile de comunicare a informatiilor in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin prin protocol de colaborare.

ART. 6 (1) Dupa inregistrarea cererii, agentia teritoriala verifica daca persoana debitoare se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 2 si art. 3 lit. a) si b) in vederea stabilirii dreptului la scutirea la plata a debitelor.
(2) Dupa verificarea prevazuta la alin. (1), in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, directorul executiv al agentiei teritoriale emite decizia de scutire la plata sau, dupa caz, comunicarea de respingere a cererii de scutire la plata.
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) se comunica in termen de 15 zile de la emiterea acesteia atat persoanei debitoare, cat si, dupa caz, directiilor generale regionale ale finantelor publice in vederea scaderii din evidenta fiscala.

CAPITOLUL III
Procedura de restituire a sumelor reprezentand debite recuperate

ART. 7 Persoanele debitoare prevazute la art. 3 lit. a) beneficiaza de restituirea sumelor pe care acestea le-au achitat incepand cu 1 ianuarie 2011.

ART. 8 (1) Restituirea sumelor prevazute la art. 7 se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale, pe baza cererii prevazute la art. 4 alin. (1) si (2), si se efectueaza in perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2019, in 5 transe anuale egale, si se achita persoanei debitoare sau reprezentantului legal al acesteia.
(2) Pentru persoanele care beneficiaza de restituirea sumelor achitate decizia este cea prevazuta la art. 6 alin. (2) si aceasta va cuprinde suma de restituit, precum si cuantumul celor 5 transe anuale.
(3) Stabilirea sumei prevazute la alin. (2) se face pe baza informatiilor din bazele de date proprii, precum si pe baza informatiilor furnizate de directiile generale regionale ale finantelor publice.

ART. 9 (1) Restituirea sumelor prevazute la art. 7 se efectueaza de catre agentiile teritoriale, de regula, in luna septembrie a fiecarui an.
(2) Sumele necesare restituirii debitelor recuperate se prevad in bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si se achita de la titlul de cheltuieli la care se incadreaza drepturile de indemnizatie pentru cresterea copiilor/stimulent/stimulent de insertie.

ART. 10 In situatia in care suma totala de restituit nu se divide in mod egal la 5, fractiunile de leu se intregesc la un leu in favoarea persoanei debitoare, urmand ca in ultima transa sa se faca regularizarea.

ART. 11 In functie de luna si anul inregistrarii cererii prevazute la art. 8 alin. (1), agentia teritoriala va achita mai multe transe cumulate, fara a depasi data de 31 decembrie 2019.

ART. 12 In situatia in care cererea prevazuta la art. 4 alin. (1), respectiv la art. 8 alin. (1) nu a fost inregistrata la agentiile teritoriale pana la data de 31 decembrie 2019, persoanelor debitoare le sunt aplicabile prevederile art. IV alin. (2) din lege.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

ART. 13 Modelul deciziei prevazute la art. 6 alin. (2), respectiv la art. 8 alin. (1) se stabileste de catre Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si va contine cel putin urmatoarele elemente:
a) temeiul legal al scutirii la plata si/sau restituirii, prevazut de lege;
b) datele de identificare ale persoanei debitoare;
c) suma supusa scutirii la plata si/sau restituirii;
d) perioada in care se va efectua restituirea sumelor, dupa caz.

ART. 14 (1) Prevederile art. 1 – 10 sunt aplicabile corespunzator si persoanelor debitoare cuprinse in categoriile de personal care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(2) Persoanele debitoare cuprinse in categoriile de personal care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, pentru scutirea la plata a debitelor si/sau restituirea sumelor platite, se adreseaza structurilor organizate potrivit normelor interne aprobate in conditiile art. 29 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 15 Impotriva deciziei prevazute la art. 6 alin. (2), respectiv la art. 8 alin. (1) pot fi formulate contestatii care se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close