Ordonanta privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta a fost modificata

In M.Of. nr. 84 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata OG nr. 12/2015 pentru modificarea si completarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (3), litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“l) cereri de plata – cereri depuse de catre beneficiarii proiectelor finantate din instrumente structurale, atat in calitatea lor de beneficiari unici, cat si in cea de lideri de parteneriate, prin care acestia solicita autoritatilor de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor rambursabile, reprezentand cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale si cofinantarii publice asigurate de la bugetul de stat, precum si pentru plata contravalorii taxei pe valoarea adaugata considerate neeligibila, aferenta cheltuielilor eligibile. Cererile sunt depuse de catre beneficiari unici sau lideri de parteneriate in cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, in baza facturilor, facturilor de avans sau statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor, stabilite conform contractelor/deciziilor/ ordinelor de finantare, dupa caz, acceptate la plata fie de catre beneficiarii unici, fie de catre oricare dintre membrii parteneriatelor, dupa caz.”
2. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Cu respectarea prevederilor art. 12 si a prevederilor legislatiei nationale si comunitare privind ajutorul de stat, se asigura integral din bugetul Ministerului Transporturilor sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor proprii si a proiectelor ai caror beneficiari sunt:
a) Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., Compania Nationala de Cai Ferate «C.F.R.» – S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori «C.F.R. Calatori» – S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti «Metrorex» – S.A., Regia Autonoma «Administratia Fluviala a Dunarii de Jos» Galati, Compania Nationala «Administratia Porturilor Maritime» – S.A. Constanta, Compania Nationala «Administratia Porturilor Dunarii Maritime» – S.A. Galati, Compania Nationala «Administratia Porturilor Dunarii Fluviale» – S.A. Giurgiu, Compania Nationala «Administratia Canalelor Navigabile» – S.A., Compania Nationala «Aeroportul International Henri Coanda – Bucuresti» – S.A., Societatea Nationala «Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu» – S.A., Societatea Nationala «Aeroportul International Mihail Kogalniceanu – Constanta» – S.A., Societatea Nationala «Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia» – S.A., Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara – CENAFER;
b) Autoritatea Feroviara Romana – AFER, pentru realizarea proiectelor de importanta nationala, precum si cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al Romaniei in sistemul de transport feroviar european, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Autoritatea Navala Romana, pentru realizarea proiectelor finantate potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Navale Romane, cu modificarile ulterioare;
d) Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale «Radionav» – S.A., pentru realizarea proiectelor finantate potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 525/1998 privind infiintarea Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale «Radionav» – S.A. Constanta.”
3. La articolul 8, dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins:
“o) sumele rezultate din aplicarea dobanzii datorate pentru neachitarea la termen a creantelor bugetare aferente sumelor prevazute la lit. i) si n), stabilite in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.”
4. La articolul 14^1, alineatele (1), (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 14^1
(1) Sumele rambursate Romaniei potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului in ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la gestiunea financiara pentru anumite state membre care se confrunta cu dificultati grave sau sunt amenintate de astfel de dificultati cu privire la stabilitatea lor financiara se fac venit la bugetul de stat si se utilizeaza numai pentru cofinantarea programelor operationale de catre ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, cu exceptia proiectelor aferente Programului operational sectorial «Transport», altele decat cele finantate din axa prioritara de asistenta tehnica al caror beneficiar este Ministerul Fondurilor Europene, care se utilizeaza de catre Ministerul Transporturilor pentru cofinantarea proiectelor ai caror beneficiari sunt cei prevazuti la art. 5 alin. (2) si de catre Ministerul Finantelor Publice – Actiuni generale pentru cofinantarea proiectelor celorlalte categorii de beneficiari.
(2) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar din cele alocate conform alin. (1) se vireaza intr-un cont de disponibil deschis pe numele ordonatorilor principali de credite prevazuti la alin. (1).
………………………………………………………………..
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) – (3) se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetelor ordonatorilor principali de credite prevazuti la alin. (1).
(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) – (4) se emit norme metodologice, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului fondurilor europene.”
5. La articolul 12, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(9) In cazul proiectelor de finantare a drepturilor de natura salariala pentru structurile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare, se include la titlul din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natura salariala, care pot fi eligibile pentru personalul prevazut in proiect.”
6. La articolul 12, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
“(10) La titlul din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare se includ cheltuielile mentionate la alin. (9), efectuate de la data semnarii contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare/actelor aditionale incheiate dupa data de 31 ianuarie 2015 si pana la finalizarea proiectului.”
7. La articolul 17^4, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Mecanismul decontarii cererilor de plata se aplica tuturor beneficiarilor de proiecte finantate din instrumente structurale in cadrul programelor operationale in calitatea lor de beneficiari unici/lideri de parteneriate/parteneri, cu exceptia beneficiarilor prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3^1).
(3) Pentru a beneficia de mecanismul decontarii cererilor de plata, beneficiarii unici/liderii de parteneriate/partenerii, altii decat cei prevazuti la art. 5 si 6, au obligatia de a-si plati integral contributia proprie aferenta facturilor incluse in cererea de plata.”
8. La articolul 17^4, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
“(4) Mecanismul decontarii cererilor de plata se aplica inclusiv proiectelor implementate in parteneriat, finantate din instrumente structurale in cadrul programelor operationale.
(5) Pentru evitarea blocajului financiar in cadrul proiectelor implementate in parteneriat, in cazul programelor operationale care utilizeaza mecanismul platii indirecte, prin exceptie de la alin. (2), beneficiarii prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3^1), in calitate de lideri ai parteneriatului, pot depune cereri de plata, in numele partenerilor lor, cu conditia ca partenerii sa nu se incadreze in prevederile art. 5 alin. (1) – (3^1).”
9. La articolul 17^5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17^5
(1) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate, acceptate la plata, a facturilor de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitii aferente proiectelor implementate, acceptate la plata, precum si de la intocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor acceptate la plata, beneficiarul depune la organismul intermediar/Autoritatea de management cererea de plata si documentele justificative aferente acesteia. In cazul beneficiarilor, altii decat cei prevazuti la art. 5 si 6, la cererea de plata va fi anexata si dovada platii contributiei proprii potrivit prevederilor art. 17^4 alin. (3).”
10. La articolul 17^5, dupa alineatul (1^1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^2) si (1^3), cu urmatorul cuprins:
“(1^2) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la primirea facturilor de catre partener, pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate, acceptate la plata, a facturilor de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitii aferente proiectelor implementate, acceptate la plata, precum si de la intocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, acesta are obligatia de a le transmite liderului parteneriatului in vederea depunerii, in maximum 5 zile lucratoare, de catre liderul de parteneriat la organismul intermediar/Autoritatea de management cererii de plata si documentele justificative aferente acesteia. In cazul partenerilor, altii decat cei prevazuti la art. 5 si 6, la cererea de plata va fi anexata si dovada platii contributiei proprii potrivit prevederilor art. 17^4 alin. (3).
(1^3) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, liderii de parteneriat, in situatia in care acestia nu se incadreaza in prevederile art. 5 alin. (1) – (3^1), vor putea solicita prin cererile de plata si documentele justificative aferente acestora, depuse la organismul intermediar/Autoritatea de management sumele cuvenite acestora in calitate de beneficiar si vor face dovada platii contributiei proprii potrivit prevederilor art. 17^4 alin. (3).”
11. La articolul 17^5, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
“(2^2) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, dupa efectuarea verificarilor cererii de plata, in cazul programelor operationale care utilizeaza mecanismul platii indirecte, Autoritatea de management vireaza liderului de parteneriat contravaloarea cheltuielilor rambursabile si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata considerate neeligibila, aferenta cheltuielilor eligibile, aferente atat partenerilor sai, cat si liderilor de parteneriat in calitate de beneficiari, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3^1), in termen de 3 zile lucratoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse in conturile sale, intr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele sau la Trezoreria Statului, nepurtator de dobanda. Liderul de parteneriat vireaza in conturile de disponibil ale partenerilor, deschise la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, si in contul sau propriu de disponibil sumele primite de la Autoritatea de management, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data incasarii.”
12. La articolul 17^5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) In ziua urmatoare efectuarii virarii, Autoritatea de management/organismele intermediare va/vor transmite beneficiarului unic o notificare, iar liderului de parteneriat o situatie centralizatoare al carei format se stabileste de catre Autoritatea de management. Situatia centralizatoare va fi insotita de notificarile intocmite distinct pentru fiecare partener, inclusiv pentru liderul de parteneriat in calitate de beneficiar, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3^1).”
13. La articolul 17^5 alineatul (4), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
“e) numarul contului distinct de disponibil, codul IBAN si codul de identificare fiscala al ordonatorului de credite cu rol de Autoritate de management, in care unitatile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, in situatia in care nu au fost respectate prevederile legale.”
14. La articolul 17^5, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, situatia centralizatoare prevazuta la alin. (3) transmisa de autoritatile de management este insotita de notificari intocmite distinct pentru fiecare partener, inclusiv pentru sumele cuvenite liderului de parteneriat in calitate de beneficiar, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3^1), in situatia in care au fost aprobate prin cererile de plata si sume cuvenite liderului. Notificarile trebuie transmise de liderul de parteneriat partenerilor, in maximum o zi lucratoare de la primire, si vor contine cel putin urmatoarele elemente, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1:
a) numarul si data facturilor si ale facturilor de avans;
b) codul de identificare fiscala si denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executantilor de lucrari;
c) suma aferenta fiecarei facturi, inclusiv facturilor de avans, care trebuie sa se plateasca de partener/lider de parteneriat in calitate de beneficiar din suma primita de la Autoritatea de management prin intermediul liderului de parteneriat, detaliata pe cheltuiala eligibila si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata aferente intregii cheltuieli eligibile;
d) suma aferenta fiecarei facturi, inclusiv facturilor de avans, care trebuie sa se plateasca de partener/lider de parteneriat in calitate de beneficiar din contributia acestuia, detaliata pe contributia proprie eligibila si alte cheltuieli decat cele eligibile, contravaloarea taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor, altele decat cele eligibile, precum si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor eligibile pentru partenerii prevazuti la art. 17^4 alin. (2);
e) numarul contului distinct de disponibil, codul IBAN si codul de identificare fiscala al ordonatorului de credite cu rol de Autoritate de management in care unitatile Trezoreriei Statului vor restitui sumele in situatia in care nu au fost respectate prevederile legale.”
15. La articolul 17^5 alineatul (5), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
“f) numarul contului distinct de disponibil, codul IBAN si codul de identificare fiscala al ordonatorului de credite cu rol de Autoritate de management, in care unitatile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, in situatia in care nu au fost respectate prevederile legale.”
16. La articolul 17^5, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
“(5^1) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, notificarea prevazuta la alin. (3) transmisa de autoritatile de management, intocmita distinct pentru fiecare partener, inclusiv pentru sumele proprii cuvenite liderului de parteneriat in calitate de beneficiar, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3^1), in situatia in care au fost aprobate prin cererile de plata si sume cuvenite liderilor, trebuie transmisa de liderul de parteneriat partenerilor in maximum o zi lucratoare de la primire si trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2:
a) numarul si data statului privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor;
b) codul de identificare fiscala si denumirea partenerului/liderului de parteneriat in calitate de beneficiar al sumei transmise de la Autoritatea de management, care se inscrie si in documentul de plata ce se depune de catre platitor la unitatea Trezoreriei Statului;
c) suma aferenta fiecarui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare care trebuie sa se plateasca de partener/lider de parteneriat in calitate de beneficiar, reprezentand salariul net, cu detaliere pe suma care se achita din cea primita de la Autoritatea de management, prin intermediul liderului de parteneriat si, respectiv, din suma care se achita din contributia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare institutie de credit in parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiaza de aceste sume;
d) suma din statul privind plata salariilor statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor, aferenta impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achita din cea primita de la Autoritatea de management, prin intermediul liderului de parteneriat si din suma din contributia proprie;
e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor, aferenta fiecarei contributii de la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achita din cea primita de la Autoritatea de management, prin intermediul liderului de parteneriat si din suma din contributia proprie;
f) numarul contului distinct de disponibil, codul IBAN si codul de identificare fiscala al ordonatorului de credite cu rol de Autoritate de management in care unitatile Trezoreriei Statului vor restitui sumele in situatia in care nu au fost respectate prevederile legale.”
17. La articolul 17^5, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) a) O copie a notificarii transmise beneficiarului se depune de acesta la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care isi are deschise conturile.
b) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, o copie a notificarii transmise liderului de parteneriat, destinata fiecarui partener/liderului de parteneriat in calitate de beneficiar, se depune, de catre fiecare dintre parteneri, dupa primirea acestor notificari de la liderul de parteneriat/de catre liderul de parteneriat in calitate de beneficiar la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care isi are deschise conturile.”
18. La articolul 17^5, alineatul (6^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6^1) In notificarile transmise beneficiarilor prevazuti la art. 17^4 alin. (3), rubricile aferente sumelor care trebuie sa se plateasca de catre beneficiarii unici/liderii de parteneriat in calitate de beneficiari/parteneri din contributia proprie a acestora se completeaza cu «zero».”
19. La articolul 17^5, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (8^1) si (8^2), cu urmatorul cuprins:
“(8^1) Liderii de parteneriat prevazuti la art. 17^4 alin. (4) intocmesc si prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile ordine de plata prin care vireaza sumele cuvenite partenerilor/liderilor de parteneriate in calitate de beneficiari, in conturile acestora deschise la unitatile Trezoreriei Statului. Unitatile Trezoreriei Statului verifica daca totalul sumelor din ordinele de plata prezentate de liderul de parteneriat este egal cu suma incasata de la Autoritatea de management. In cazul in care nu este respectata aceasta concordanta, unitatile Trezoreriei Statului restituie integral intr-un cont distinct de disponibil al autoritatilor de management, nepurtator de dobanda, sumele primite de liderul de parteneriat din contul prevazut la alin. (2^2). Din acest cont, autoritatile de management reintregesc conturile din care au fost initial virate sumele, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incasare.
(8^2) Partenerii/Liderii de parteneriat in calitate de beneficiari, dupa primirea notificarilor transmise de autoritatile de management/organismele intermediare, prin intermediul liderilor de parteneriat, prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factura in parte, ordine de plata intocmite, de catre acestia, distinct pe fiecare element prevazut la alin. (4^1) lit. c), pentru suma virata de catre Autoritatea de management prin intermediul liderilor de parteneriat si, respectiv, ordine de plata intocmite, de catre parteneri, distinct pe fiecare element prevazut la alin. (4^1) lit. d) pentru suma achitata din contributia proprie, cu exceptia beneficiarilor prevazuti la art. 17^4 alin. (3). La rubrica «Reprezentand» din ordinele de plata se vor inscrie obligatoriu informatii legate de numarul si data facturii care se achita. Pentru statele privind plata salariilor/statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor se vor prezenta ordine de plata separate pe fiecare element prevazut la alin. (5^1) lit. c) – e) pentru plata sumelor nete, pentru impozitul pe venit si pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale. La rubrica «Reprezentand» din ordinele de plata se vor inscrie numarul si data fiecarui stat privind plata salariilor/stat/centralizator pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor.”
20. La articolul 17^5, dupa alineatul (9) se introduc doua noi alineate, alineatele (9^1) si (9^2), cu urmatorul cuprins:
“(9^1) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, operatiunile prevazute la alin. (8^1) se efectueaza de catre liderii de parteneriat in termen de maximum 2 zile lucratoare de la incasarea sumelor in contul de disponibil prevazut la alin. (2^2).
(9^2) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, operatiunile prevazute la alin. (8^2) se efectueaza de catre parteneri/liderii de parteneriat in calitate de beneficiari in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor in contul propriu de disponibil prevazut la alin. (2) si (2^2).”
21. La articolul 17^5, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu urmatorul cuprins:
“(10^1) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, platile dispuse de parteneri sau de liderul de parteneriat in calitate de beneficiar se efectueaza numai pentru facturile inscrise in notificarea transmisa potrivit alin. (3), cuprinzand cel putin elementele prevazute la alin. (4^1).”
22. La articolul 17^5, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(11) La primirea documentelor de plata prevazute la alin. (8) si (8^2), unitatile Trezoreriei Statului verifica, dupa caz, urmatoarele:
A. in cazul sumelor din notificarile prevazute la alin. (4):
a) incadrarea in prevederile bugetare aprobate;
b) existenta creditelor bugetare deschise, daca este cazul;
c) concordanta dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscala si suma inscrisa in notificare cu datele din ordinele de plata depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factura;
d) concordanta dintre numarul si data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, inscrise in notificare, cu cele inscrise in rubrica «Reprezentand» din ordinul de plata;
e) daca suma din ordinele de plata intocmite potrivit alin. (8) este egala cu suma inscrisa in notificare, potrivit detalierilor prevazute la alin. (4), pentru fiecare factura in parte;
f) daca suma totala a ordinelor de plata este egala cu suma totala din notificarea prevazuta la alin. (4);
B. in cazul sumelor din notificarile prevazute la alin. (4^1):
a) incadrarea in prevederile bugetare aprobate;
b) existenta creditelor bugetare deschise, daca este cazul;
c) concordanta dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscala si suma inscrisa in notificare cu datele din ordinele de plata depuse de parteneri/liderii de parteneriat in calitate de beneficiari pentru documentele justificative de tip factura;
d) concordanta dintre numarul si data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, inscrise in notificare, cu cele inscrise in rubrica «Reprezentand» din ordinul de plata;
e) daca suma din ordinele de plata intocmite potrivit alin. (8^2) si alin. (8^3) este egala cu suma inscrisa in notificare, potrivit detalierilor prevazute la alin. (4^1), pentru fiecare factura in parte;
f) daca suma totala a ordinelor de plata este egala cu suma totala din notificarea prevazuta la alin. (4^1);
C. in cazul sumelor din notificarile prevazute la alin. (5):
a) incadrarea in prevederile bugetare aprobate;
b) existenta creditelor bugetare deschise, daca este cazul;
c) concordanta dintre numarul si data statelor privind plata salariilor cu cele inscrise in rubrica «Reprezentand» din ordinele de plata depuse de beneficiarii sumelor;
d) concordanta dintre sumele reprezentand total salariu net care se achita din sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata si, respectiv, din contributia proprie in fiecare din conturile deschise la institutiile de credit, precum si dintre sumele aferente impozitului pe venit si contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale care se achita din sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata si, respectiv, din contributia proprie, potrivit notificarii prevazute la alin. (5), cu cele inscrise in ordinele de plata depuse de beneficiari la unitatile Trezoreriei Statului;
e) daca suma totala a ordinelor de plata depuse este egala cu suma totala din notificarea prevazuta la alin. (5);
D. in cazul sumelor din notificarile prevazute la alin. (5^1):
a) incadrarea in prevederile bugetare aprobate;
b) existenta creditelor bugetare deschise, daca este cazul;
c) concordanta dintre numarul si data statelor privind plata salariilor cu cele inscrise in rubrica «Reprezentand» din ordinele de plata intocmite de parteneri;
d) concordanta dintre sumele reprezentand total salariu net care se achita din sumele primite de la Autoritatea de management prin intermediul liderilor de parteneriat, respectiv din contributia proprie in fiecare din conturile deschise la institutiile de credit, precum si dintre sumele aferente impozitului pe venit si contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale care se achita din sumele primite de la Autoritatea de management prin intermediul liderilor de parteneriat si, respectiv, din contributia proprie, potrivit notificarii prevazute la alin. (5^1), cu cele inscrise in ordinele de plata, intocmite de parteneri/liderii de parteneriat in calitate de beneficiari la unitatile Trezoreriei Statului;
e) daca suma totala a ordinelor de plata depuse este egala cu suma totala din notificarea prevazuta la alin. (5^1).”
23. La articolul 17^5, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(12) Dupa efectuarea verificarilor prevazute la alin. (11), unitatile Trezoreriei Statului vireaza suma totala primita de la autoritatile de management/Autoritatea de certificare si plata/autoritatile de management prin intermediul liderilor de parteneriat, din contul deschis pe numele beneficiarului unic/partenerului/liderului de parteneriat in calitate de beneficiar potrivit alin. (2) si (2^2) in contul corespunzator de venituri ale bugetelor institutiilor publice beneficiare «Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata» sau in contul de disponibilitati pe care beneficiarii unici/partenerii/liderii de parteneriat in calitate de beneficiari, altii decat cei prevazuti la art. 5 si 6, au obligatia sa il deschida la unitatea Trezoreriei Statului in raza careia sunt inregistrati fiscal.”
24. La articolul 17^5, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(14) Operatiunile prevazute la alin. (8), (8^1), (8^2) si (12) se efectueaza la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului in aceeasi zi in care s-au primit ordinele de plata de la beneficiarul unic/liderul de parteneriat/partener.”
25. La articolul 17^5, dupa alineatul (15) se introduc trei noi alineate, alineatele (15^1) – (15^3), cu urmatorul cuprins:
“(15^1) In cazul in care partenerii/liderii de parteneriat in calitate de beneficiari nu depun ordinele de plata prevazute la alin. (8^2) pentru toata suma prevazuta in notificare, in termenul prevazut la alin. (9^2), sau nu respecta conditiile prevazute la alin. (11), unitatile Trezoreriei Statului restituie integral in conturile distincte de disponibil, nepurtatoare de dobanda, ale autoritatilor de management mentionate in notificarile prevazute la alin. (3) sumele primite de acestea din contul prevazut la alin. (2^2). Din acest cont, autoritatile de management reintregesc conturile din care au fost initial virate sumele, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incasare.
(15^2) Prin exceptie de la alin. (3) – (15), in cazul platilor efectuate in valuta catre furnizorii externi, neinregistrati fiscal in Romania, in cadrul proiectelor, beneficiarii/liderii de parteneriat in calitate de beneficiari/partenerii care primesc sume potrivit alin. (2), (2^1) si (2^2) transfera sumele incasate, aferente acestor plati, intr-un cont propriu deschis la o institutie bancara, in vederea efectuarii platilor in valuta, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea sumelor potrivit alin. (2), (2^1) si (2^2). Costurile aferente efectuarii platilor in valuta vor fi suportate de beneficiari/partener/lideri de parteneriat din bugetul propriu.
(15^3) In cazul platilor prevazute la alin. (15^2), in notificarea prevazuta la alin. (4) si (4^1), la rubrica «Denumire furnizor» si «Cod de identificare fiscala al furnizorului» se vor completa datele beneficiarilor/liderilor de parteneriat in calitate de beneficiari/partenerilor pentru care s-a intocmit notificarea.”
26. La articolul 17^5, dupa alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu urmatorul cuprins:
“(16^1) In termen de maximum 10 zile lucratoare, dar nu mai tarziu de data-limita stabilita prin instructiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, de la data incasarii sumelor virate de catre Autoritatea de management, liderii de parteneriat au obligatia de a depune cerere de rambursare la organismul intermediar/Autoritatea de management, in care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plata, precum si cele aferente statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor.”
27. La articolul 17^5, dupa alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (17^1), cu urmatorul cuprins:
“(17^1) Autoritatile de management autorizeaza, potrivit prevederilor legale comunitare si nationale, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (16^1) si notifica liderii de parteneriat, evidentiind distinct sumele aferente instrumentelor structurale si sumele reprezentand cofinantare publica asigurata din bugetul de stat.”
28. La articolul 17^5, alineatul (18) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(18) Beneficiarii prevazuti la art. 17^4 alin. (2), care au fost notificati potrivit alin. (17) si (17^1), vor proceda in cel mult 3 zile lucratoare, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie, pentru anul respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autoritatile de management/autoritatea de certificare si plata in baza cererilor de plata la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidentiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata».”
29. Articolul 17^6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17^6
(1) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 17^5 alin. (16) si (16^1) se deduc sumele virate pe baza cererii de plata.
(2) Sumele virate beneficiarilor unici/liderilor de parteneriat pe baza cererilor de plata nu pot fi utilizate pentru o alta destinatie decat cea pentru care au fost acordate.
(3) Beneficiarii unici/Liderii de parteneriat au obligatia restituirii integrale sau partiale a sumelor virate in cazul proiectelor pentru care acestia nu justifica prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
(4) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinatiilor, precum si de restituirea fondurilor virate in cazul in care acestia nu justifica utilizarea lor.”
30. Articolul 17^7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17^7
(1) Pentru sumele virate si nejustificate prin cereri de rambursare, autoritatile de management notifica beneficiarilor unici/liderilor de parteneriat in termen de 5 zile lucratoare obligatia restituirii acestora.
(2) Termenul de restituire a sumelor prevazute la art. 17^6 alin. (3) nu poate depasi 5 zile de la data primirii notificarii prevazute la alin. (1).”
31. Articolul 17^8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17^8
Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea art. 17^5 alin. (21), se efectueaza potrivit prevederilor art. 17^1 si 17^2. Dobanda prevazuta la art. 17^2 alin. (13) reprezinta venit al bugetului de stat si se vireaza in contul «Alte venituri din dobanzi».”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close