Regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor din diferite state membre a fost modificat

DIRECTIVA (UE) 2015/121 A CONSILIULUI din 27 ianuarie 2015 de modificare a Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 115,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Parlamentului European (1),
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European (2),
hotarand in conformitate cu o procedura legislativa speciala,
intrucat:
(1)    Directiva 2011/96/UE a Consiliului (3) scuteste de la retinerea la sursa dividendele si alte forme de repartizare a profitului platite societatilor-mama de catre filiale si elimina dubla impozitare a acestor venituri la nivelul societatii-mama.
(2)    Este necesar sa se asigure ca Directiva 2011/96/UE nu este utilizata in mod abuziv de catre contribuabilii care intra sub incidenta acesteia.
(3)    Unele state membre aplica dispozitii interne sau bazate pe acorduri, menite sa combata evaziunea fiscala, frauda fiscala sau practicile abuzive, in mod general sau intr-un mod anume.
(4)    Totusi, dispozitiile respective pot avea grade diferite de strictete si, in orice caz, sunt concepute pentru a reflecta particularitatile sistemului fiscal din fiecare stat membru. In plus, exista state membre care nu au niciun fel de dispozitii interne sau bazate pe acorduri, vizand prevenirea abuzurilor.
(5)    Prin urmare, includerea in Directiva 2011/96/UE a unei norme comune minime antiabuz ar fi foarte utila pentru prevenirea utilizarilor necorespunzatoare a directivei mentionate si pentru asigurarea unei mai mari coerente in ceea ce priveste aplicarea acesteia in diferite state membre.
(6)    Aplicarea normelor antiabuz ar trebui sa fie proportionala si sa serveasca scopului specific de a combate un demers sau o serie de demersuri care nu sunt oneste, si anume care nu reflecta realitatea economica.
(7)    In acest scop, atunci cand evalueaza daca un demers sau o serie de demersuri sunt abuzive, administratiile fiscale ale statelor membre ar trebui sa realizeze o analiza obiectiva a tuturor faptelor si circumstantelor relevante.
(8)    Statele membre ar trebui sa utilizeze clauza antiabuz pentru a combate demersurile care, in ansamblul lor, nu sunt oneste, insa pot exista si cazuri in care etape sau parti distincte ale unui demers nu sunt, in mod individual, oneste. Statele membre ar trebui sa poata folosi clauza antiabuz, de asemenea, pentru a combate respectivele etape sau parti specifice fara a aduce atingere celorlalte etape sau parti ale demersului care sunt oneste. Acest lucru ar asigura o eficienta maxima a clauzei antiabuz, garantand in acelasi timp proportionalitatea sa. Abordarea de tipul „in masura in care” poate fi eficace in cazurile in care entitatile vizate ca atare sunt oneste, dar in care, de exemplu, actiunile din care se genereaza repartizarea profitului nu sunt in mod onest atribuite unui contribuabil care este stabilit intr-un stat membru, si anume in cazul in care demersul pe baza formei sale juridice transfera dreptul de proprietate asupra actiunilor, dar caracteristicile sale nu reflecta realitatea economica.
(9)    Prezenta directiva ar trebui sa nu afecteze in niciun fel capacitatea statelor membre de a aplica propriile dispozitii interne sau bazate pe acorduri vizand prevenirea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale sau a abuzurilor.
(10)    Prin urmare, Directiva 2011/96/UE ar trebui sa fie modificata in consecinta,
ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:
Articolul 1
In Directiva 2011/96/UE, la articolul 1, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatoarele alineate:
„(2) Statele membre nu acorda beneficiile prezentei directive unui demers sau unei serii de demersuri care, fiind intreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obtine un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului prezentei directive, nu sunt oneste avand in vedere toate faptele si circumstantele relevante.
Un demers poate cuprinde mai multe etape sau parti.
(3) In sensul alineatului (2), un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind oneste in masura in care nu sunt intreprinse din motive comerciale valabile care reflecta realitatea economica.
(4) Prezenta directiva nu impiedica aplicarea dispozitiilor interne sau a celor bazate pe acorduri, necesare pentru prevenirea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale sau a abuzurilor.”
Articolul 2
(1) Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 31 decembrie 2015 cel tarziu. Statele membre comunica imediat Comisiei textul dispozitiilor respective.
Atunci cand statele membre adopta dispozitiile respective, ele cuprind o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o astfel de trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Statele membre comunica Comisiei textul principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.
Articolul 3
Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 4
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Bruxelles, 27 ianuarie 2015.
Pentru Consiliu
Presedintele
J. REIRS
________________________________________
(1) Avizul din 2 aprilie 2014 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial).
(2) Avizul din 25 martie 2014 (JO C 226, 16.7.2014, p. 40).
(3) Directiva 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre (JO L 345, 29.12.2011, p. 8).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close