Aprobarea cursului pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene

In M.Of. nr. 116 din 13 februarie 2015 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 10/2015 privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori si de inscriere in Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Procedurile de organizare a cursului pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori si de inscriere in Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 24/2014 privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului si a testului de verificare a cunostintelor privind auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 8 mai 2014, si anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 16/2014 privind aprobarea organizarii cursului pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 20 iunie 2014, se abroga.

ART. 3
Departamentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din Romania vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 4
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROCEDURI
de organizare a cursului pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori si de inscriere in Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare CAFR sau Camera, organizeaza, in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE), cursul pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori.

ART. 2
Cursul mentionat la art. 1 are la baza o bibliografie care vizeaza auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori.

ART. 3
La curs pot participa urmatoarele categorii de persoane:
a) auditorii financiari membri CAFR. Participarea la acest curs este optionala pentru membrii CAFR si nu face parte din cerinta anuala de pregatire profesionala (pregatire structurata), stabilita prin normele Camerei. Participarea la acest curs nu duce la modificarea calificativului obtinut de auditorul financiar in urma inspectiilor de calitate, desfasurate de catre Camera;
b) auditorii financiari membri CAFR care doresc sa auditeze proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori. Participarea la acest curs este obligatorie pentru auditorii financiari membri CAFR care doresc sa solicite ulterior absolvirii cursului inscrierea in Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori (Lista), stabilita conform Protocolului incheiat intre Camera si MFE.

ART. 4
(1) Cursul pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori cuprinde doua etape:
a) etapa I – etapa de predare;
b) etapa a II-a – etapa de examinare – testul de verificare a cunostintelor in domeniul auditarii proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori.
(2) Participarea la etapa a II-a este conditionata de parcurgerea etapei I.

CAPITOLUL II
Organizarea si inscrierea la cursul pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori

ART. 5
Cursul pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori se organizeaza, de regula, anual.

ART. 6
La curs se pot inscrie persoanele mentionate la art. 3.

ART. 7
Cursul pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori se organizeaza pentru un numar minim de 50 de persoane, dupa caz.

ART. 8
Organizarea cursului si inscrierile la curs vor avea loc in perioadele stabilite de Biroul permanent al Consiliului Camerei.

ART. 9
Pentru inscrierea la curs, persoanele interesate depun documentele solicitate de catre departamentul de specialitate din cadrul Camerei si achita taxa pentru inscrierea la curs.

ART. 10
Auditorii financiari inscrisi la curs, dar care din diverse motive nu participa la etapa a II-a, vor avea dreptul sa sustina testul doar in sesiunea urmatoare. Pentru sustinerea testului in urmatoarea sesiune, auditorul financiar va trebui sa depuna la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari o solicitare in acest sens.

ART. 11
(1) Auditorii financiari inscrisi la curs, care participa la etapa a II-a si nu promoveaza, vor avea dreptul sa mai sustina testul inca o data, doar in sesiunea urmatoare. Pentru sustinerea testului in urmatoarea sesiune, auditorul financiar va trebui sa depuna la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari o solicitare in acest sens.
(2) In cazul in care persoana la care se face referire la alin. (1) nu se prezinta sau nu promoveaza testul de verificare a cunostintelor nici in urma celei de-a doua sesiuni, trebuie sa reia toata procedura de inscriere la curs si de sustinere a testului.

ART. 12
Camera publica pe site-ul propriu toate informatiile necesare cu privire la inscrierea si participarea la cursul pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori.

CAPITOLUL III
Organizarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul auditarii proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori

ART. 13
Camera publica pe site-ul propriu toate informatiile necesare pentru etapa a II-a a cursului: testul de verificare a cunostintelor in domeniul auditarii proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori.

ART. 14
(1) Testul prevazut la art. 4 va cuprinde doua probe:
a) proba scrisa; timpul alocat probei scrise este de 3 ore;
b) proba orala.
(2) Nota de promovare a fiecarei probe este 6,00. Nota de promovare a testului este 7,00, obtinuta ca medie aritmetica a celor doua probe.
(3) Intrarea in sala a participantilor se face cu 30 de minute inainte de ora de incepere a testului, pe baza cartii/buletinului de identitate.
(4) In timpul desfasurarii testului se interzice participantilor sa detina asupra lor orice materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. De asemenea, este interzisa folosirea telefoanelor mobile pe durata testului.
(5) Odata cu inceperea testului se interzice intrarea in sala a oricarui alt participant.
(6) Lucrarile participantilor sunt secrete. Pentru asigurarea caracterului secret, numele, prenumele si numarul carnetului de auditor ale fiecarui participant se inscriu in coltul din dreapta sus al lucrarii, in zona destinata securizarii, care se sigileaza la predarea acesteia.
(7) La iesirea din sala, participantii predau toate materialele primite si semneaza pentru predarea lucrarii.

ART. 15
(1) Biroul permanent al Consiliului Camerei aproba componenta comisiilor implicate in desfasurarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul auditarii proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, respectiv:
a) Comisia pentru elaborarea subiectelor pentru proba scrisa si pentru proba orala;
b) Comisia de examinare si de selectare a subiectelor pentru proba scrisa;
c) Comisia de corectare a lucrarilor de la proba scrisa;
d) Comisia de examinare a candidatilor la proba orala;
e) Comisia de solutionare a contestatiilor de la proba scrisa.
(2) Calitatea de membru al Comisiei de corectare a lucrarilor de la proba scrisa este incompatibila cu cea de membru al Comisiei de solutionare a contestatiilor de la proba scrisa.

ART. 16
(1) Verificarea lucrarilor la proba scrisa se face de catre Comisia de corectare a lucrarilor de la proba scrisa.
(2) Lucrarile la proba scrisa se noteaza cu note de la 1 la 10, cu doua zecimale, cu rotunjire matematica la a doua zecimala. Corectarea si notarea in baza baremului stabilit se inregistreaza in cataloage separate, in care lucrarile figureaza cu un numar de identificare unic.
(3) Rezultatele la proba scrisa se publica pe site-ul Camerei in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finalizarea probei scrise.

ART. 17
(1) Camera publica pe site-ul propriu programul pentru desfasurarea probei orale.
(2) Evaluarea candidatilor pentru proba orala se realizeaza de catre Comisia de examinare a candidatilor la proba orala.
(3) Participantii la proba orala extrag un bilet de examen si prezinta raspunsurile in fata comisiei.
(4) Punctajul acordat la proba orala este de la 1 la 10.
(5) Rezultatele la proba orala se afiseaza in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finalizarea probei orale.

ART. 18
(1) Rezultatele publicate pentru proba scrisa se pot contesta o singura data, in termen de 48 de ore de la publicarea lor.
(2) Contestatiile pot fi depuse la sediul Camerei, din Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67 – 69, sectorul 5, personal sau prin delegat, ori pot fi transmise prin e-mail.
(3) Contestatiile la proba scrisa transmise dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) nu sunt luate in considerare.
(4) Contestatiile la proba scrisa se solutioneaza de catre Comisia de solutionare a contestatiilor de la proba scrisa.
(5) Lucrarile contestate la proba scrisa se resigileaza si se inscriu intr-un centralizator separat.
(6) Lucrarile contestate se noteaza cu note de la 1 la 10, cu doua zecimale, cu rotunjire matematica la a doua zecimala. Reevaluarea contestatiilor se inregistreaza in cataloage separate.
(7) Nota finala a lucrarilor contestate este nota obtinuta in urma contestatiei. In cazul in care se constata o diferenta, se procedeaza la modificarea notelor obtinute anterior.
(8) Rezultatele Comisiei de solutionare a contestatiilor de la proba scrisa sunt definitive si se publica pe site-ul Camerei in termen de maximum 3 zile lucratoare de la finalizarea termenului de depunere a contestatiilor.
(9) Rezultatele probei orale nu se contesta.

ART. 19
Rezultatele finale ale testului se publica pe site-ul Camerei in termen de maximum 3 zile lucratoare de la publicarea rezultatelor contestatiilor.

CAPITOLUL IV
Certificatul de absolvire

ART. 20
(1) La finalizarea cursului si dupa promovarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul auditarii proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, Camera elibereaza un certificat de absolvire.
(2) Certificatul prevazut la alin. (1) poarta denumirea de “Certificat de absolvire a cursului Auditarea proiectelor finantate din fonduri europene” (anexa nr. 1).

ART. 21
Certificatul de absolvire se elibereaza in termen de 7 zile lucratoare de la afisarea pe site-ul Camerei a rezultatelor finale ale testului de verificare a cunostintelor in domeniul auditarii proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori.

ART. 22
Certificatul de absolvire nu da dreptul de a audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, decat dupa inscrierea in Lista cu respectarea tuturor cerintelor prevazute de Protocolul de colaborare incheiat intre CAFR si MFE.

ART. 23
In momentul ridicarii certificatului de absolvire, auditorii depun un angajament (anexa nr. 2) prin care isi asuma faptul ca nu vor utiliza acest certificat pentru a audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, decat daca respecta cerintele Protocolului de colaborare incheiat intre CAFR si MFE si sunt inscrisi in Lista.

ART. 24
Eliberarea certificatului de absolvire se face in cazul in care o persoana a finalizat ambele etape ale cursului pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori si a obtinut minimum media 7 la testul de verificare a cunostintelor in domeniul auditarii proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori.

CAPITOLUL V
Taxa pentru inscrierea la cursul pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori

ART. 25
(1) Taxa pentru inscrierea la cursul pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori se stabileste conform reglementarilor Camerei.
(2) Taxa prevazuta la alin. (1) se achita la momentul inscrierii la cursul pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori.

ART. 26
(1) In cazul auditorilor financiari prevazuti la art. 10 si art. 11 alin. (1), taxa nu se restituie si nu se compenseaza.
(2) Auditorii prevazuti la art. 10 si art. 11 alin. (1) vor achita 50% din taxa prevazuta la art. 25 alin. (1) la inscrierea intr-o alta sesiune de curs.

CAPITOLUL VI
Inscrierea in Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori

ART. 27
(1) Auditorii financiari care obtin certificatul prevazut la cap. IV si care indeplinesc cerintele stabilite prin Protocolul de colaborare incheiat intre Camera si MFE pot solicita inscrierea in Lista intr-un termen care nu poate depasi 3 ani de la finalizarea cursului. In cazul in care au trecut mai mult de 3 ani de la finalizarea cursului si nu au solicitat inscrierea in Lista, certificatul de absolvire nu va mai fi valabil, iar in masura in care doresc sa auditeze proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori trebuie sa reia intreaga procedura stabilita prin prezentele proceduri.
(2) Auditorii financiari care obtin certificatul prevazut la cap. IV si care nu indeplinesc cerintele stabilite prin Protocolul de colaborare incheiat intre Camera si MFE nu pot solicita inscrierea in Lista decat la momentul indeplinirii cerintelor prevazute de Protocol, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data finalizarii cursului.
(3) In cazul in care au trecut mai mult de 3 ani de la data finalizarii cursului si detinatorii certificatului prevazut la cap. IV nu indeplinesc conditiile pentru inscrierea in Lista, in masura in care doresc sa auditeze proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori trebuie sa reia intreaga procedura stabilita prin prezentele proceduri.
(4) In Lista auditorilor financiari, persoane fizice, care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori nu pot fi inscrisi decat auditorii financiari activi, care la data solicitarii inscrierii in Lista au calificativ A in urma inspectiilor de calitate si indeplinesc toate conditiile specificate in Protocolul incheiat intre Camera si MFE. Auditorii financiari activi, care la data solicitarii inscrierii in Lista nu au fost inspectati niciodata, sunt asimilati celor cu calificativ A, in acest caz.
(5) In Lista auditorilor financiari, persoane juridice care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori nu pot fi inscrisi decat auditorii financiari, persoane juridice, care la data solicitarii inscrierii in Lista au calificativ A in urma inspectiilor de calitate si indeplinesc toate conditiile specificate in Protocolul incheiat intre CAFR si MFE si toate persoanele fizice care pot efectua auditul financiar al proiectelor finantate din fonduri europene in numele persoanei juridice, sunt auditori financiari activi, au calificativ A in urma inspectiilor de calitate si indeplinesc toate conditiile specificate in Protocolul incheiat intre Camera si MFE. Auditorii financiari, persoane juridice, care la data solicitarii inscrierii in Lista nu au fost inspectati niciodata, sunt asimilati celor cu calificativ A, in acest caz.

ART. 28
In vederea inscrierii in Lista auditorii financiari trebuie sa depuna la Departamentul servicii pentru membri urmatoarele documente:
A. pentru persoane fizice:
1. cerere pentru inscrierea in Lista auditorilor financiari, persoane fizice, care pot audita proiecte finantate din fonduri europene;
2. Certificat de absolvire a cursului Auditarea proiectelor finantate din fonduri europene, emis de Camera, copie;
3. act de identitate, copie;
4. carnet de auditor financiar cu viza pentru anul in care se solicita inscrierea, copie;
5. polita de asigurare de raspundere civila profesionala, valabila, copie;
6. curriculum vitae, cu prezentarea experientei profesionale, datat si semnat;
7. declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, ca indeplineste conditiile de independenta stabilite prin reglementarile Camerei;
8. declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, ca indeplineste conditiile pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori stabilite prin Protocolul de colaborare incheiat intre CAFR si MFE, la momentul solicitarii inscrierii in Lista;
9. dovada achitarii taxei pentru inscrierea in Registrul auditorilor financiari, persoane fizice care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, copie;
B. pentru persoane juridice:
1. cerere pentru inscrierea in Lista auditorilor financiari, persoane juridice, care pot audita proiecte finantate din fonduri europene;
2. certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, copie;
3. autorizatie de functionare emisa de Camera, copie;
4. lista auditorilor financiari activi, persoane fizice, cu calificativ A, angajati, actionari, asociati sau administratori care pot efectua in numele persoanei juridice auditul financiar al proiectelor finantate din fonduri europene, impreuna cu documentele mentionate mai jos, pentru fiecare dintre aceste persoane:
a) Certificat de absolvire a cursului Auditarea proiectelor finantate din fonduri europene, emis de Camera, copie;
b) act de identitate, copie;
c) carnet de auditor financiar cu viza pentru anul in care se solicita inscrierea, copie;
d) curriculum vitae, datat si semnat, cu prezentarea experientei profesionale;
e) declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, pentru fiecare persoana, ca indeplineste conditiile de independenta stabilite prin reglementarile emise si aprobate de catre Camera;
f) declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, ca indeplineste conditiile pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori stabilite prin Protocolul de colaborare incheiat intre CAFR si MFE, la momentul solicitarii inscrierii in Lista;
g) declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, ca nu a facut subiectul niciunei inspectii din partea departamentului de specialitate din cadrul Camerei sau ultima nota de inspectie, in care este specificat calificativul acordat de catre departamentul de specialitate din cadrul Camerei, dupa caz;
5. polita de asigurare de raspundere civila profesionala valabila si anexa la polita cu auditorii financiari care vor efectua auditul fondurilor europene in numele firmei, copie;
6. dovada achitarii taxei pentru inscrierea in Registrul auditorilor financiari, persoane juridice, care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, copie.

ART. 29
(1) Departamentul de specialitate din cadrul Camerei verifica documentele depuse conform art. 28, precum si respectarea conditiilor prevazute de Protocolul de colaborare incheiat intre Camera si MFE.
(2) Persoanele fizice si juridice verificate de catre departamentul de specialitate din cadrul Camerei conform alin. (1) si care indeplinesc cerintele pentru a fi inscrise in Lista sunt propuse Consiliului Camerei spre aprobare.
(3) Consiliul Camerei aproba prin hotarare Lista, precum si orice alta modificare la aceasta Lista. Hotararea Consiliului Camerei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) In situatia in care o persoana fizica sau juridica care a solicitat inscrierea in Lista nu respecta conditiile stabilite prin prezentele proceduri si prin Protocolul de colaborare incheiat intre Camera si MFE, departamentul de specialitate din cadrul CAFR va refuza inscrierea si va notifica persoana in cauza cu privire la refuz.
(5) Persoanele prevazute la alin. (4) au la dispozitie un termen de 30 de zile de la data comunicarii refuzului de inscriere in Lista, pentru a contesta decizia Camerei. Contestatia se va adresa Consiliului CAFR.
(6) Consiliul Camerei solutioneaza contestatia prevazuta la alin. (5) in baza raportului intocmit de departamentul de specialitate si departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii din cadrul CAFR, cu privire la cazul contestat, in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii contestatiei.

ART. 30
(1) Auditorii financiari, persoane fizice si juridice, care sunt inscrisi in Lista au obligatia de a notifica Camera, in termen de 10 zile lucratoare, cu privire la orice modificare intervenita in informatiile publice transmise catre MFE, ulterior inscrierii in Lista, ori de cate ori este necesar.
(2) Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane juridice, care sunt inscrisi in Lista au obligatia de a notifica Camera, in termen de 10 zile lucratoare, cu privire la orice modificare intervenita in Lista auditorilor financiari, persoane fizice angajate, actionari, asociati sau administratori, care pot efectua in numele persoanei juridice auditul proiectelor finantate din fonduri europene, ulterior inscrierii in Lista.

ART. 31
In situatia in care un auditor financiar pierde certificatul de absolvire eliberat de Camera, acesta va trebui sa declare pierderea la Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si sa depuna la sediul Camerei o cerere pentru eliberarea unui nou certificat.

ART. 32
Pe toata durata mentinerii in Lista, auditorii financiari, persoane fizice si juridice inscrise trebuie sa respecte prevederile protocolului incheiat intre Camera si MFE.

ART. 33
(1) Auditorii financiari care nu mai indeplinesc cerintele prevazute la art. 32 vor fi radiati de drept de Camera din Lista. Ulterior, in masura in care doresc sa auditeze proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, trebuie sa reia procedura de inscriere prevazuta la art. 28.
(2) Semestrial, departamentul de specialitate din cadrul Camerei reverifica respectarea conditiilor persoanelor fizice si juridice inscrise in Lista si, in cazul in care se constata nerespectarea cerintelor prevazute la art. 32, notifica persoana respectiva cu privire la radierea din Lista.

CAPITOLUL VII
Taxa pentru inscrierea in Registrul auditorilor financiari, persoane fizice sau juridice care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori

ART. 34
(1) Prin Registrul auditorilor financiari, persoane fizice si juridice care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, se intelege Lista, asa cum a fost stabilita la art. 27.
(2) Taxa pentru inscrierea in Registrul auditorilor financiari, persoane fizice, care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori se stabileste conform reglementarilor Camerei.
(3) Taxa pentru inscrierea in Registrul auditorilor financiari, persoane juridice, care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori se stabileste conform reglementarilor Camerei.
(4) Taxele prevazute la alin. (2) si (3) se achita la momentul depunerii documentelor pentru inscrierea in Lista.
(5) Taxele prevazute la alin. (2) si (3) nu se restituie si nu se compenseaza.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

ART. 35
(1) Incepand cu data hotararii de aprobare a prezentelor proceduri, pentru auditorii financiari care finalizeaza cursul si promoveaza testul de verificare a cunostintelor in domeniul auditarii proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori se va elibera certificatul de absolvire conform prevederilor cap. IV.
(2) Certificatele de absolvire a cursului Auditarea proiectelor finantate din fonduri europene, eliberate conform Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 16/2014 privind aprobarea organizarii cursului pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, raman valabile. Auditorii financiari care detin acest tip de certificate pot solicita preschimbarea lor departamentului de specialitate din cadrul Camerei.

ART. 36
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele procedure.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close