Noi modificari ale Codului fiscal

In M.Of. nr. 113 din 12 februarie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 138/2015 pentru modificarea si completarea Normelor privind aplicarea scutirii de TVA prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul nr. 2.389/2011.

Art. I. Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), I) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 24 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatele (5) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(5) Potrivit art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi înţelegerilor ulterioare semnate în baza acestui acord, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii pentru forţele Statelor Unite ale Americii şi pentru contractanţii acestora, atunci când acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate de contractanţi către forţele Statelor Unite ale Americii, precum şi livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forţei Statelor Unite ale Americii în România, al personalului civil care însoţeşte forţa şi al membrilor lor de familie. Prin contractant al forţelor Statelor Unite ale Americii se înţelege orice entitate care livrează bunuri sau prestează servicii către forţele Statelor Unite ale Americii, inclusiv companii, corporaţii, întreprinderi şi subcontractanţi. Prin personal civil care însoţeşte forţa şi membrii de familie se înţelege componenta civilă prevăzută la art. I alin. (1) din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
…………….
(12) Prin organ fiscal teritorial care deserveşte persoanele scutite, în sensul prezentelor norme, se înţelege administraţia finanţelor publice judeţeană/Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are sediul/reşedinţa solicitantul sau, după caz, îşi desfăşoară activitatea ori are loc acţiunea pentru care se solicită aplicarea scutirii de taxă.”
2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
„(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile persoanele scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), pot beneficia de scutirea directă de TVA pe baza avizului privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate, care este valabil pentru o perioadă de 12 luni consecutive de la data emiterii acestuia. Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile prestatorii aplică scutirea de TVA cu drept de deducere pe baza avizului privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1). Prestatorii care nu primesc de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) avizul valabil privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate aplică fie scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, fie regimul de taxare în cazul în care au optat conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal pentru taxarea operaţiunilor de închiriere sau leasing de bunuri imobile. Avizul privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate se solicită Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul. O copie de pe aviz se transmite prestatorilor pentru justificarea scutirii directe de TVA aplicate pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile.”
3. La articolul 2, alineatele (4), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(4) Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii aplică scutirea de TVA cu drept de deducere pe baza certificatului de scutire valabil prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (2), (5) şi (7) şi, respectiv, pe baza formularului de comandă prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4). Prestatorii care nu primesc un certificat de scutire valabil de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), (5) şi (7) şi, respectiv, un formular de comandă de la persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4) aplică fie scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, fie regimul de taxare în cazul în care au optat conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal pentru taxarea operaţiunilor de închiriere sau leasing de bunuri imobile.
…………….
(7) În vederea autentificării certificatelor de scutire:
a) persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) solicită avizul în scris privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate din partea Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul;
b) persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (2) solicită confirmarea în scris privind încadrarea în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu din partea Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul;
c) persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (7) solicită o adresă scrisă emisă de structura organizatoare a activităţilor de cooperare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale cu forţele armate ale statelor străine membre NATO, care să confirme că acestea se află în România pentru a lua parte la efortul comun de apărare, ori de câte ori este cazul.
Aceste avize vor fi prezentate autorităţii fiscale teritoriale competente.
(8) Răspunderea pentru verificarea respectării condiţiilor de reciprocitate şi a încadrării în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu revine Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.”
4. La articolul 3 alineatul (2), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) o cerere de restituire a taxei pe valoarea adăugată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi, în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), avizul în scris privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate, respectiv confirmarea în scris privind încadrarea în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu, din partea Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Direcţia protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe eliberează trimestrial un singur aviz privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate, respectiv o singură confirmare privind încadrarea în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu, aferente fiecărei cereri de restituire, fără a se putea reveni retroactiv asupra acestora;
…………….
d) copii de pe bonurile fiscale emise în cursul trimestrului pentru care se face restituirea, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, la cursul de schimb prevăzut la art. 139^1 din Codul fiscal. în situaţia în care această valoare este depăşită, solicitanţii trebuie să prezinte copii de pe facturile emise în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;”.
5. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă sunt autentificate prin semnare şi ştampilare de autorităţile competente din România care aplică un număr de ordine. Certificatul poate fi autentificat dacă se respectă condiţiile valabile pentru persoanele scutite respective în cazul scutirii interne, cu excepţia condiţiilor de reciprocitate şi a încadrării în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu.”
6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7.
(1) Dacă nu a fost aplicată scutirea directă prevăzută la pct. 4.1, restituirea taxei pe valoarea adăugată plătită în România de către persoanele scutite menţionate la art. 1 alin. (3), (4) şi (6), stabilite în alt stat membru, se va solicita la Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, cu menţionarea denumirii băncii şi a numărului contului bancar în care poate fi transferată taxa.”

Art. II. Certificatele de scutire de TVA eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin de autorităţile competente persoanelor scutite stabilite în România prevăzute la art. 1 alin. (1) din Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi avute în vedere pentru aplicarea scutirii directe de TVA pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, până la expirarea valabilităţii acestora.

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursa: Monitorul Oficial 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close