Prestarea de catre copii a activitatilor remunerate

feature photo

In M.Of. nr. 115 din 13 februarie 2015 a fost publicata HG nr. 75/2015 privind reglementarea prestarii de catre copii de activitati remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling.

Din cuprins:

ART. 1
Prezenta hotarare stabileste conditiile necesare prestarii de catre copii a activitatilor remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling si procedura de informare prealabila a serviciului public de asistenta sociala.

ART. 2
(1) Copilul poate presta activitati remunerate in domeniile prevazute la art. 1 in baza contractelor incheiate intre organizator si parinti/reprezentantul legal al copilului ori, dupa caz, direct cu acesta, in cazul copilului care a implinit 14 ani, cu incuviintarea prealabila a parintilor/reprezentantului legal.
(2) Contractul se incheie cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.
(3) Activitatile remunerate desfasurate in domeniile prevazute la art. 1 pot fi prestate de copii in calitate de:
a) actor, figurant, cantaret, muzician, dansator, acrobat la manifestari cu caracter cultural, educativ sau artistic, cum ar fi: teatru, opera, balet, circ, concursuri de dans, de muzica sau interpretare, precum si orice alte concursuri sau activitati de scena;
b) actor, figurant, cantaret, muzician, dansator, acrobat sau model la filmari pentru filme artistice, filmari, inregistrari sau emisiuni in direct pentru radio si televiziune, cu sau fara scopuri publicitare;
c) figurant sau model la sedinte foto, cu sau fara scopuri publicitare;
d) figurant sau model la prezentari de moda;
e) sportiv profesionist in sportul de performanta.
(4) Repetitiile de orice fel, precum si orice alta etapa menita sa asigure buna desfasurare a activitatilor prevazute la alin. (3) sunt considerate parte integranta a acestora.
(5) Incepand cu varsta minima de angajare, pentru activitatile prevazute la alin. (3), copiii pot incheia contracte individuale de munca cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3
Prin organizator se intelege persoana fizica sau juridica, care are prevazute in statut, ca obiect de activitate, organizarea si desfasurarea de activitati cu caracter profesional in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling sau organizeaza evenimente in aceste domenii, cu caracter ocazional.

ART. 4
Activitatile prestate de copil in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling prevazute la art. 2 alin. (3) se desfasoara cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) sa nu se constituie in munci periculoase pentru copii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
b) sa se desfasoare, in functie de varsta copilului, in urmatorul interval orar: 9,00 – 17,00 pentru copiii cu varsta sub 5 ani, 8,00 – 20,00 pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 12 ani, 7,00 – 22,00 pentru copiii cu varsta peste 12 ani;
c) durata activitatii sa nu depaseasca o ora pe saptamana, de preferinta repartizata in zile diferite, in cazul copiilor cu varsta sub un an, 2 ore pe zi in cazul copiilor cu varsta cuprinsa intre 1 si 5 ani, 4 ore pe zi in cazul copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 si 12 ani si 6 ore pe zi in cazul copiilor cu varsta peste 12 ani, fara a se lua in calcul pauzele scurte dupa fiecare activitate continua in parte, dar nu mai mult de 12 ore pe saptamana pentru muncile efectuate pe durata anului scolar, cu conditia efectuarii acestora, cu precadere, in afara orelor de curs;
d) activitatea continua sa fie prestata maximum 15 minute de catre copiii cu varsta sub 1 an, maximum 30 minute de catre copiii cu varsta cuprinsa intre 1 si 5 ani si maximum 45 minute de catre copiii cu varsta peste 5 ani;
e) numarul de repetitii de orice fel, precum si orice etapa menita sa asigure buna desfasurare a activitatilor, indiferent de natura acestora: spectacol, repetitie, antrenament, sedinta foto, filmare si altele asemenea sa nu depaseasca una pe zi in cazul copiilor cu varsta sub 1 an si doua pe zi in cazul copiilor cu varsta de peste 1 an. Intre cele doua actiuni, care au loc in aceeasi zi, se acorda o pauza de cel putin o ora si jumatate;
f) pauzele scurte au durata intre 10 si 15 minute dupa fiecare activitate continua;
g) pauza mare are o durata de minimum o jumatate de ora si se acorda dupa fiecare ora de activitate pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 1 si 5 ani, la fiecare 2 ore pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 12 ani si la fiecare 3 ore pentru copiii cu varsta peste 12 ani;
h) numarul maxim de zile pe saptamana in care copiii pot presta activitati este de 4 zile consecutive, urmate de minimum 48 de ore pauza;
i) activitatile care se organizeaza pe timpul vacantelor scolare nu trebuie sa afecteze respectarea dreptului copilului la timp de odihna si timp liber;
j) in cazul activitatilor care se desfasoara pe o perioada mai mare de 2 luni se va acorda copilului o pauza de 14 zile, dupa primele 60 de zile de activitate.

ART. 5
(1) Pe durata prestarii activitatilor reglementate de prezenta hotarare copilul este insotit de un adult.
(2) Insotitorul prevazut la alin. (1) poate fi:
a) unul dintre parinti/reprezentantul legal al copilului;
b) o persoana desemnata de parinti/reprezentantul legal al copilului, fata de care copilul a dezvoltat o relatie de atasament;
c) o persoana desemnata de organizator si agreata de comun acord cu parintii/reprezentantul legal al acestuia, precum si cu copilul in functie de varsta si gradul de maturitate al acestuia.

ART. 6
(1) In cazul in care, pe durata prestarii activitatilor, copilul sau grupul de copii nu poate fi insotit de parinte/reprezentantul legal sau o persoana desemnata de acesta, organizatorul este obligat sa asigure insotitor. Numarul maxim de copii pe care ii poate supraveghea un insotitor este de 10.
(2) Insotitorul desemnat de organizator indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are domiciliul sau resedinta in Romania, situatie confirmata prin actul de identitate;
b) a implinit varsta de 18 ani si are capacitate deplina de exercitiu, situatie confirmata prin actul de identitate;
c) a absolvit minimum liceul, situatie confirmata prin actele de studii;
d) are o stare de sanatate buna, confirmata de medicul de familie prin certificat medical;
e) prezinta garantii morale, situatie confirmata prin cazier judiciar;
f) are experienta cu privire la supravegherea si ingrijirea copiilor, situatie confirmata prin curriculum vitae si recomandari din partea organizatorilor;
g) nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute la alin. (3) lit. c) si d), situatie confirmata prin declaratie pe propria raspundere.
(3) Nu poate fi insotitor persoana care se afla in una din urmatoarele situatii:
a) a suferit o condamnare prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
b) este decazuta din drepturile parintesti prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva sau i-au fost interzise drepturile parintesti ca pedeapsa complementara;
c) este dependenta de alcool, droguri sau alte substante psihotrope;
d) are istoric de abuz asupra copilului sau orice alta forma de violenta exercitata asupra copilului, precum si istoric de incalcare a drepturilor copilului inregistrat la directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.
(4) Atributiile insotitorului desemnat de organizator se includ in contractul pe care organizatorul il incheie cu acesta si sunt urmatoarele:
a) insoteste copilul/grupul de copii pe toata durata prestarii activitatii, inclusiv pe parcursul deplasarii acestuia;
b) insoteste copilul/grupul de copii la unitatea de invatamant preuniversitar la care se asigura educatia, precum si in alte locuri pe care le frecventeaza copilul/grupul de copii, in situatia in care activitatea are loc in alta localitate decat cea de domiciliu;
c) supravegheaza copilul/grupul de copii pe tot parcursul prestarii activitatii;
d) se asigura de satisfacerea nevoilor speciale ale copiilor: dieta, medicatie si alte asemenea;
e) in situatia in care, pe parcursul desfasurarii activitatii, sesizeaza ca sanatatea copiilor este afectata, are obligatia de a-i anunta imediat pe parintii/reprezentantul legal ai/al acestora si pe organizator. Reluarea activitatii se face numai in baza unui certificat medical care sa ateste ca starea de sanatate a copiilor permite acest fapt;
f) in situatia in care, pe parcursul desfasurarii activitatii, sesizeaza existenta unei situatii de pericol iminent pentru copii sau ca acestia sunt supusi unei forme de violenta, are obligatia de a anunta imediat parintii/reprezentantul legal al copilului, organizatorul si directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din judetul/sectorul in care se afla copiii.
(5) Prevederile alin. (4) sunt aplicabile si insotitorului desemnat de parinti/reprezentantul legal.
(6) Copilul cu varsta mai mica de un an este insotit de catre unul dintre parinti sau de un alt reprezentant legal.

ART. 7
(1) Prestarea de catre copii a activitatilor cu caracter cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling, prevazute la art. 2 alin. (3), este conditionata de informarea prealabila a serviciului public de asistenta sociala, prin depunerea unei note de informare inainte de inceperea efectiva a activitatii.
(2) Modelul notei de informare este prevazut in anexa nr. 1.

ART. 8
(1) Nota de informare este depusa de catre parinti/reprezentantul legal al copilului la serviciul public de asistenta sociala de la domiciliul copilului.
(2) Nota de informare trebuie insotita de urmatoarele documente:
a) copia certificatului de nastere al copilului sau, dupa caz, copia actului de identitate;
b) copii ale actelor de identitate ale parintilor/reprezentantului legal;
c) copia actului de identitate al insotitorului, dupa caz;
d) certificat medical eliberat de un medic de specialitate pediatrie, care sa ateste daca copilul este apt pentru a desfasura activitatea si, daca este cazul, sa contina recomandari speciale privind conditiile prevazute la art. 4 lit. c) si d);
e) aviz psihologic eliberat de un psiholog cu drept de libera practica, prin care sa se precizeze daca particularitatile psihice ale copilului il recomanda pentru activitatea in cauza, daca acesta a fost informat, in functie de varsta si gradul de intelegere, si este de acord cu participarea la activitate, precum si recomandari speciale privind conditiile prevazute la art. 4 lit. c) si d);
f) avizul medicului de specialitate medicina sportiva pentru copiii care participa la activitati sportive de performanta, inclusiv recomandari speciale privind conditiile prevazute la art. 4 lit. c) si d);
g) adeverinta din partea unitatii de invatamant preuniversitar la care este inscris copilul, pentru copiii care frecventeaza o forma de invatamant, conform formularului prevazut in anexa nr. 2, daca activitatea este prestata in perioada programului scolar.

ART. 9
(1) Dupa incheierea contractului prevazut la art. 2 parintele/reprezentantul legal are obligatia de a transmite la serviciul public de asistenta sociala de la domiciliul copilului, in termen de 10 zile lucratoare de la inceperea efectiva a activitatii, o copie certificata “conform cu originalul” a acestuia.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul modificarilor ulterioare ale contractului.

ART. 10
(1) Serviciul public de asistenta sociala centralizeaza trimestrial situatia copiilor care presteaza activitati in conditiile prevazute de prezenta hotarare.
(2) Modelul centralizatorului este prevazut in anexa nr. 3.
(3) Centralizatorul este transmis fiecarei directii generale de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-teritoriala in care copilul desfasoara activitatea, in primele 15 zile ale trimestrului pentru trimestrul anterior.

ART. 11
(1) Echipa intersectoriala locala pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, denumita in continuare EIL, care functioneaza la nivel judetean/de sector al municipiului Bucuresti sub coordonarea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, analizeaza datele transmise de catre serviciul public de asistenta sociala si intocmeste un plan de vizite la locurile de derulare a activitatilor aflate inca in desfasurare, in vederea verificarii conditiilor.
(2) In vederea realizarii vizitelor prevazute la alin. (1), reprezentantii directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului si membrii EIL au drept de acces la sediile unde organizatorul desfasoara activitatea cu copilul.
(3) In situatia in care, ca urmare a vizitelor efectuate, reprezentantii directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului si membrii EIL constata ca sunt puse in pericol viata, sanatatea, dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau morala a copilului, prin nerespectarea conditiilor prevazute la art. 4, acestia intocmesc un proces-verbal de constatare.
(4) Procesul-verbal de constatare se semneaza de catre reprezentantii directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului si membrii EIL, cei ai organizatorului activitatii, precum si de catre parintele care insoteste copilul sau, dupa caz, de catre insotitor. In situatia in care reprezentantul organizatorului sau parintele/insotitorul refuza sa semneze, reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului consemneaza refuzul in procesul-verbal de constatare.

ART. 12
(1) Asigurarea educatiei sau a pregatirii profesionale a copilului, in perioada in care acesta presteaza o activitate in domeniile prevazute la art. 1, se realizeaza astfel:
a) in unitatea de invatamant preuniversitar la care este inscris copilul, in cazul in care copilul presteaza o activitate cu durata sub 30 de zile calendaristice – durata care include timpul de transport si timpul de pauze;
b) intr-o unitate de invatamant preuniversitar din judetul in care isi desfasoara activitatea, daca durata activitatii este mai mare de 30 de zile calendaristice si se desfasoara intr-o alta localitate decat cea de la domiciliul copilului.
(2) Unitatea de invatamant preuniversitar prevazuta la alin. (1) lit. b) este desemnata de inspectoratul scolar pe a carui raza teritoriala copilul presteaza activitatea, la sesizarea unitatii de invatamant preuniversitar la care este inscris copilul, cu acordul parintelui/reprezentantului legal.
(3) Desemnarea unitatii de invatamant preuniversitar se face tinand cont de asigurarea continuitatii nivelului si tipului de educatie sau a pregatirii profesionale alese de parinti/reprezentantul legal.
(4) Unitatea de invatamant preuniversitar are urmatoarele responsabilitati:
a) motiveaza absentele, daca activitatea are loc in timpul orelor de curs, in baza unor documente justificative care sa ateste participarea elevului la activitatile prevazute in contractul de prestare de activitati;
b) asigura un program de sprijinire a copilului pentru recuperarea cursurilor la care copilul a absentat motivat sau la care copilul are nevoie de sprijin didactic suplimentar din cauza prestarii activitatii.

ART. 13
(1) Sumele obtinute de copil in urma prestarii unei activitati reglementate de prezenta hotarare sunt administrate conform dispozitiilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Daca exista suspiciuni cu privire la utilizarea de catre parinti/reprezentantii legali a sumelor obtinute de copil in alt scop decat cel al interesului superior al acestuia, reprezentantii directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului solicita parintilor sau, dupa caz, reprezentantului legal al copilului sa prezinte un raport cu privire la modul in care au administrat veniturile copilului obtinute din activitatile prestate.
(3) Raportul se prezinta in termen de 30 de zile de la solicitare si cuprinde cel putin urmatoarele informatii: contractele incheiate in perioada raportata, activitatile pentru care au fost incheiate, sumele totale obtinute si scopurile in care au fost folosite cu mentionarea tipurilor de cheltuieli etc.
(4) In cazul in care parintele/reprezentantul legal refuza prezentarea raportului sau nu poate justifica utilizarea sumelor obtinute de copil, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului poate sesiza instanta de tutela. Dispozitiile art. 151 – 155 si ale art. 501 si 502 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator.

ART. 14
(1) Organizatorul are obligatia sa puna la dispozitia parintilor/reprezentantului legal informatii suficiente privind natura activitatii, conditiile de desfasurare sau orice element care implica asumarea responsabilitatii acestora.
(2) Organizatorul are obligatia de a asigura accesul la servicii medicale de specialitate pediatrica in vederea acordarii asistentei medicale, atunci cand situatia o impune, pe timpul desfasurarii activitatii in care sunt implicati copii.
(3) In situatia copilului neinsotit de parinti/reprezentantul legal, organizatorul este obligat sa asigure mentinerea periodica a contactului cu acestia, conform prevederilor legislatiei in vigoare.
(4) Organizatorul este obligat sa asigure copiilor accesul la cabine, vestiare, spatii igienico-sanitare si spatii de recreere si odihna, special destinate acestora.

ART. 15
Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului indeplineste urmatoarele atributii:
a) monitorizeaza activitatile remunerate prestate de copii in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling, organizate si desfasurate in raza sa de competenta teritoriala;
b) constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute la art. 17;
c) comunica semestrial Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie date si informatii referitoare la copiii care presteaza activitati in conditiile prezentei hotarari si la sanctiunile aplicate.

ART. 16
In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie stabileste modelul procesului-verbal de constatare a contraventiilor, care se aproba prin decizie a presedintelui si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 17
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 de catre organizator;
b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) de catre insotitor;
c) nerespectarea prevederilor art. 7 – 9 de catre parinte/reprezentantul legal;
d) nerespectarea prevederilor art. 14 de catre organizator.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:
a) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. a) si c);
b) cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. d);
c) cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei, cele prevazute la lit. b).
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se fac de catre persoanele imputernicite de directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din judetul sau sectorul municipiului Bucuresti unde are loc activitatea in cauza. Sumele astfel incasate se constituie venit la bugetul judetului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucuresti, unde are loc activitatea.
(4) Sanctiunea este data prin dispozitia directorului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.
(5) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii ori comunicarii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazut de hotarare, corespunzator faptei pentru care a fost sanctionat, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

ART. 18
Prevederile referitoare la contraventii se aplica in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari si se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 19
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close