Modificarea scutirii de TVA

In M.Of. nr. 113 din 12 februarie 2015 a fost publicat OMFP nr. 138/2015 pentru modificarea si completarea Normelor privind aplicarea scutirii de TVA prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin OMFP nr. 2.389/2011.

Din cuprins:
ART. I
Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.389/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 24 august 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatele (5) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(5) Potrivit art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si intelegerilor ulterioare semnate in baza acestui acord, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru fortele Statelor Unite ale Americii si pentru contractantii acestora, atunci cand actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii, livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de contractanti catre fortele Statelor Unite ale Americii, precum si livrarile de bunuri si prestarile de servicii destinate uzului personal al membrilor fortei Statelor Unite ale Americii in Romania, al personalului civil care insoteste forta si al membrilor lor de familie. Prin contractant al fortelor Statelor Unite ale Americii se intelege orice entitate care livreaza bunuri sau presteaza servicii catre fortele Statelor Unite ale Americii, inclusiv companii, corporatii, intreprinderi si subcontractanti. Prin personal civil care insoteste forta si membrii de familie se intelege componenta civila prevazuta la art. I alin. (1) din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
………………………………………………………………..
(12) Prin organ fiscal teritorial care deserveste persoanele scutite, in sensul prezentelor norme, se intelege administratia finantelor publice judeteana/Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul/resedinta solicitantul sau, dupa caz, isi desfasoara activitatea ori are loc actiunea pentru care se solicita aplicarea scutirii de taxa.”
2. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru inchirierea sau leasingul de bunuri imobile persoanele scutite stabilite in Romania, prevazute la art. 1 alin. (1), pot beneficia de scutirea directa de TVA pe baza avizului privind indeplinirea conditiilor de reciprocitate, care este valabil pentru o perioada de 12 luni consecutive de la data emiterii acestuia. Pentru inchirierea sau leasingul de bunuri imobile prestatorii aplica scutirea de TVA cu drept de deducere pe baza avizului privind indeplinirea conditiilor de reciprocitate prezentat de persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1). Prestatorii care nu primesc de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) avizul valabil privind indeplinirea conditiilor de reciprocitate aplica fie scutirea de TVA fara drept de deducere prevazuta la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, fie regimul de taxare in cazul in care au optat conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal pentru taxarea operatiunilor de inchiriere sau leasing de bunuri imobile. Avizul privind indeplinirea conditiilor de reciprocitate se solicita Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de cate ori este cazul. O copie de pe aviz se transmite prestatorilor pentru justificarea scutirii directe de TVA aplicate pentru inchirierea sau leasingul de bunuri imobile.”
3. La articolul 2, alineatele (4), (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Pentru inchirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii aplica scutirea de TVA cu drept de deducere pe baza certificatului de scutire valabil prezentat de persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (2), (5) si (7) si, respectiv, pe baza formularului de comanda prezentat de persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (4). Prestatorii care nu primesc un certificat de scutire valabil de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), (5) si (7) si, respectiv, un formular de comanda de la persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (4) aplica fie scutirea de TVA fara drept de deducere prevazuta la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, fie regimul de taxare in cazul in care au optat conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal pentru taxarea operatiunilor de inchiriere sau leasing de bunuri imobile.
………………………………………………………………..
(7) In vederea autentificarii certificatelor de scutire:
a) persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1) solicita avizul in scris privind indeplinirea conditiilor de reciprocitate din partea Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de cate ori este cazul;
b) persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (2) solicita confirmarea in scris privind incadrarea in limitele si conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu din partea Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de cate ori este cazul;
c) persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (7) solicita o adresa scrisa emisa de structura organizatoare a activitatilor de cooperare din cadrul Ministerului Apararii Nationale cu fortele armate ale statelor straine membre NATO, care sa confirme ca acestea se afla in Romania pentru a lua parte la efortul comun de aparare, ori de cate ori este cazul.
Aceste avize vor fi prezentate autoritatii fiscale teritoriale competente.
(8) Raspunderea pentru verificarea respectarii conditiilor de reciprocitate si a incadrarii in limitele si conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu revine Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.”
4. La articolul 3 alineatul (2), literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) o cerere de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, si, in cazul persoanelor scutite prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), avizul in scris privind indeplinirea conditiilor de reciprocitate, respectiv confirmarea in scris privind incadrarea in limitele si conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu, din partea Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Directia protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe elibereaza trimestrial un singur aviz privind indeplinirea conditiilor de reciprocitate, respectiv o singura confirmare privind incadrarea in limitele si conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu, aferente fiecarei cereri de restituire, fara a se putea reveni retroactiv asupra acestora;
………………………………………………………………..
d) copii de pe bonurile fiscale emise in cursul trimestrului pentru care se face restituirea, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror valoare individuala, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, la cursul de schimb prevazut la art. 139^1 din Codul fiscal. In situatia in care aceasta valoare este depasita, solicitantii trebuie sa prezinte copii de pe facturile emise in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;”.
5. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Certificatul de scutire si, dupa caz, formularul de comanda sunt autentificate prin semnare si stampilare de autoritatile competente din Romania care aplica un numar de ordine. Certificatul poate fi autentificat daca se respecta conditiile valabile pentru persoanele scutite respective in cazul scutirii interne, cu exceptia conditiilor de reciprocitate si a incadrarii in limitele si conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu.”
6. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
(1) Daca nu a fost aplicata scutirea directa prevazuta la pct. 4.1, restituirea taxei pe valoarea adaugata platita in Romania de catre persoanele scutite mentionate la art. 1 alin. (3), (4) si (6), stabilite in alt stat membru, se va solicita la Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, cu mentionarea denumirii bancii si a numarului contului bancar in care poate fi transferata taxa.”

ART. II
Certificatele de scutire de TVA eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin de autoritatile competente persoanelor scutite stabilite in Romania prevazute la art. 1 alin. (1) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.389/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi avute in vedere pentru aplicarea scutirii directe de TVA pentru inchirierea sau leasingul de bunuri imobile, pana la expirarea valabilitatii acestora.

ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close