Transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la BNR

 

In M.Of. nr. 101 din 9 februarie 2015 a fost publicata Norma BNR nr. 1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Nationala a Romaniei.

Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta norma reglementeaza metodologia de transmitere a indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Nationala a Romaniei de catre institutiile de credit, precum si de catre alte institutii prevazute in anexa la prezenta norma, enumerate la coloana “Entitati raportoare”.

ART. 2
In intelesul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Sistemul informatic de raportare la Banca Nationala a Romaniei (denumit in continuare SIRBNR) – sistemul electronic prin care Banca Nationala a Romaniei colecteaza indicatori primari de la entitatile raportoare, in scopul prelucrarii si diseminarii, potrivit atributiilor si competentelor sale;
b) entitati raportoare – institutiile mentionate la art. 1 care au obligatia legala de a raporta indicatori primari la Banca Nationala a Romaniei;
c) indicatori primari – date si informatii colectate de Banca Nationala a Romaniei prin intermediul SIRBNR, pentru ducerea la indeplinire a atributiilor sale legale; caracterul de primar al indicatorului priveste natura acestuia in raport cu cerintele Bancii Nationale a Romaniei;
d) nivel de detaliere – mod de defalcare a indicatorului primar in functie de un anumit criteriu stabilit de Banca Nationala a Romaniei si caruia i se poate asocia un nomenclator general sau unul specific;
e) raportare – set de indicatori primari solicitati de Banca Nationala a Romaniei prin aceeasi reglementare, care au aceeasi periodicitate de transmitere si acelasi termen de raportare;
f) canal de raportare – canal de comunicatie utilizat pentru colectarea indicatorilor primari de la entitatile raportoare si pentru transmiterea mesajelor de raspuns;
g) format de raportare – format standardizat folosit de SIRBNR pentru transferul de date; standardul formatului de raportare este XML (eXtensible Markup Language);
h) reguli de sistem – documentatie prin care se stabilesc termenii si conditiile care trebuie respectate in vederea utilizarii SIRBNR, modul de acces in sistem, cerintele minime privind dotarea tehnica a entitatilor raportoare, cerintele privind semnatura electronica, detaliile tehnice privind codificarea, transmiterea si receptionarea indicatorilor primari, orarul de transmitere a indicatorilor primari, regulile de validare, procedurile ce trebuie urmate in cazul unor evenimente neprevazute, precum si alte conditii privind functionarea sistemului.

ART. 3
Transmiterea indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR are la baza urmatoarele principii generale:
a) transmiterea datelor si informatiilor la nivel de indicator primar: datele si informatiile transmise de entitatile raportoare sunt structurate sub forma de indicatori primari;
b) unicitatea indicatorilor primari: indicatorii primari, determinati conform metodologiilor stabilite de Banca Nationala a Romaniei in domeniile sale de competenta, sunt transmisi in mod unic de catre entitatile raportoare;
c) formatul unic: indicatorii primari sunt transmisi la Banca Nationala a Romaniei prin mesaje XML avand un format standard de raportare;
d) accesul la informatii: entitatile raportoare au acces la indicatorii primari proprii transmisi, precum si la informatii agregate, in conditiile legii.

CAPITOLUL II
Raportarea indicatorilor primari

ART. 4
(1) Entitatile raportoare au obligatia de a transmite indicatorii primari aferenti raportarilor incluse in anexa la prezenta norma, in format XML, prin intermediul canalului de raportare, conform regulilor de sistem.
(2) Indicatorii primari, metodologia lor de determinare, momentul masurarii, nivelurile de detaliere, unitatea de masura, periodicitatea transmiterii si termenul de raportare sunt prevazute in reglementarile in vigoare care stau la baza determinarii si raportarii lor la Banca Nationala a Romaniei, acte normative care sunt mentionate in anexa la prezenta norma, in cadrul coloanei “Baza legala”.

ART. 5
Transmiterea indicatorilor primari la Banca Nationala a Romaniei prin intermediul SIRBNR si consultarea rapoartelor generate de sistem se realizeaza numai de catre persoane imputernicite de fiecare entitate raportoare. Datele de identificare ale acestora, precum si orice modificare privind persoanele imputernicite sunt notificate de indata Bancii Nationale a Romaniei.

ART. 6
(1) In cazul constatarii de catre entitatile raportoare a unor defectiuni tehnice privind functionarea SIRBNR, care compromit transmiterea indicatorilor primari, persoanele imputernicite in conformitate cu art. 5 instiinteaza de indata Banca Nationala a Romaniei. Daca aceste defectiuni nu se pot remedia in timp util, entitatile raportoare transmit indicatorii primari prin modalitatea alternativa convenita cu Banca Nationala a Romaniei.
(2) In cazul constatarii de catre Banca Nationala a Romaniei a unor defectiuni tehnice ale SIRBNR, aceasta informeaza entitatile raportoare si impreuna convin asupra modalitatii alternative de transmitere a indicatorilor primari. Dupa remedierea defectiunilor, Banca Nationala a Romaniei informeaza entitatile raportoare cu privire la repunerea in functiune a SIRBNR.
(3) In cazul transmiterii indicatorilor primari prin modalitatea alternativa, dupa remedierea defectiunilor sistemului, entitatile raportoare au obligatia de a verifica autenticitatea datelor incarcate in SIRBNR si de a solicita corectarea eventualelor erori, in prima zi lucratoare de dupa data instiintarii de restabilire a conditiilor normale de lucru. In absenta solicitarii de corectare a datelor stocate in sistem, se considera ca entitatea raportoare confirma autenticitatea acestora.
(4) Modalitatile alternative de transmitere a indicatorilor primari sunt stabilite prin regulile de sistem.

ART. 7
(1) Mesajele XML aferente indicatorilor primari transmisi de entitatile raportoare Bancii Nationale a Romaniei prin intermediul SIRBNR au asociata semnatura electronica, conform legislatiei in vigoare.
(2) Prin semnatura electronica a persoanei imputernicite, asociata raportarii transmise la Banca Nationala a Romaniei, entitatea raportoare isi angajeaza raspunderea juridica pentru corectitudinea datelor transmise. Semnatura electronica asociata raportarii transmise la Banca Nationala a Romaniei garanteaza autenticitatea, integritatea si nonrepudierea raportarii.
(3) Banca Nationala a Romaniei nu va solicita consimtamantul expres si neechivoc al persoanei imputernicite, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Entitatile raportoare vor transmite la Banca Nationala a Romaniei indicatorii primari ai raportarilor prevazute in anexa la prezenta norma numai sub forma de mesaje XML prin intermediul SIRBNR.

ART. 8
(1) Banca Nationala a Romaniei stabileste regulile de validare a indicatorilor primari raportati de entitatile raportoare prin intermediul SIRBNR, care sunt incluse in regulile de sistem.
(2) In cazul in care sunt indeplinite toate regulile de validare, sistemul genereaza si transmite automat catre entitatea raportoare un mesaj de confirmare referitor la preluarea indicatorilor primari.
(3) In cazul in care cel putin una dintre regulile de validare nu este indeplinita, sistemul genereaza si transmite automat un mesaj de eroare catre entitatea raportoare.
(4) Entitatile raportoare au obligatia de a corecta erorile semnalate prin mesajele de eroare generate de sistem, precum si orice alte erori constatate ulterior si de a retransmite indicatorii primari, cu respectarea termenelor de raportare prevazute de actele normative in vigoare.

ART. 9
Entitatile raportoare au acces, in cadrul SIRBNR, la indicatorii primari proprii transmisi, la rapoartele continand indicatorii primari proprii, generate de SIRBNR, precum si la acei indicatori agregati, pe care Banca Nationala a Romaniei ii disemineaza, in conditiile legii.

CAPITOLUL III
Sanctiuni

ART. 10
Nerespectarea dispozitiilor prezentei norme atrage aplicarea de sanctiuni si/sau dispunerea de masuri prevazute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

ART. 11
Persoanele imputernicite cu transmiterea, receptionarea, consultarea si procesarea indicatorilor primari au obligatia de a pastra confidentialitatea acestora si de a-i utiliza numai in scopul pentru care au fost solicitati si transmisi, potrivit prevederilor legale in vigoare.

ART. 12
Banca Nationala a Romaniei are dreptul sa verifice modul de determinare a indicatorilor primari raportati prin intermediul SIRBNR, precum si corespondenta lor cu evidentele entitatilor raportoare.

ART. 13
Banca Nationala a Romaniei arhiveaza mesajele XML continand indicatorii primari transmisi de entitatile raportoare, in functie de politica de revizuire a datelor pentru fiecare raportare.

ART. 14
(1) Banca Nationala a Romaniei pune la dispozitia entitatilor raportoare, pentru fiecare raportare inclusa in anexa la prezenta norma, regulile de sistem minime necesare pentru transmiterea indicatorilor primari.
(2) Entitatile raportoare au obligatia ca in termen de 3 luni de la comunicarea de catre Banca Nationala a Romaniei a regulilor de sistem, conform alin. (1), sa asigure conditiile necesare transmiterii indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR.

ART. 15
Raportarile la Banca Nationala a Romaniei care nu sunt incluse in anexa la prezenta norma sunt transmise conform prevederilor reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei ce stau la baza acestora.

ART. 16
Anexa face parte integranta din prezenta norma.

ART. 17
Prezenta norma intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data la care se abroga Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close