Modificarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat

In M.Of. nr. 130 din 20 februarie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 178/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008.

Din cuprins:
ART. I. Regulamentul privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) obligatiile entitatilor mandatate de Ministerul Finantelor Publice sa administreze sistemele de depozitare si decontare a titlurilor de stat.”
2. La articolul 4, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Vanzarea titlurilor de stat pe piata primara se realizeaza prin subscriptie publica, licitatie sau prin orice alta metoda stabilita de administratorul de piata si agreata de emitent, precum si in alte conditii prevazute de prezentul regulament.
(3) Entitatea mandatata de Ministerul Finantelor Publice organizeaza si conduce activitatea de plasare a emisiunii de titluri de stat, emite reglementari in acest scop, respectiv alte documente relevante, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, aplica sanctiuni pentru incalcarea reglementarilor proprii, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.”
3. La capitolul II, dupa articolul 4 se introduce sectiunea 2.1, cuprinzand articolele 5 – 7, cu urmatorul titlu:
“SECTIUNEA 2.1
Piata primara reglementata si supravegheata de Banca Nationala a Romaniei”
4. La articolul 6, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) societati de servicii de investitii financiare, astfel cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara;”.
5. La capitolul II, dupa articolul 7 se introduce o noua sectiune, sectiunea 2.2, cuprinzand articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA 2.2
Piata primara reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, reglementata si supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara

ART. 7^1
(1) Pe piata primara reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti si supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, Ministerul Finantelor Publice poate emite titluri de stat pentru diferite categorii de investitori, cum ar fi persoane fizice, sau alte categorii de investitori.
(2) Derularea operatiunilor se va efectua in conformitate cu prevederile conventiei incheiate intre Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, precum si cu documentele emise in aplicarea acesteia, care pot viza si alte elemente specifice pentru derularea operatiunilor de piata primara, cum ar fi perioada de alocare, metoda de alocare, dreptul unor alti participanti la Bursa de Valori Bucuresti de a efectua operatiuni de cumparare si altele.
(3) Metoda de vanzare, categoriile de investitori, caracteristicile emisiunilor de titluri de stat, precum si intermediarii care vor asigura vanzarea acestora se anunta de Ministerul Finantelor Publice prin prospecte de emisiune.
(4) Derularea activitatilor de intermediere prevazute la alin. (3) se va efectua de catre intermediarii care au calitatea de participanti la Bursa de Valori Bucuresti, conform reglementarilor acesteia.”
6. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
Piata secundara a titlurilor de stat se organizeaza si functioneaza conform reglementarilor emise in acest sens de Banca Nationala a Romaniei sau, dupa caz, de Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.”
7. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10
Tranzactionarea titlurilor de stat se realizeaza pe piata secundara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti si supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conformitate cu prevederile conventiilor incheiate de Ministerul Finantelor Publice cu administratorii celor doua piete.”
8. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
(1) Reglementarile emise de administratorii de piata trebuie sa cuprinda obligatiile participantilor decurgand din:
1. organizarea si administrarea pietei titlurilor de stat;
2. conditiile privind criteriile de acces si categoriile de participanti;
3. regulile privind plasamentul si tranzactiile desfasurate pe piata titlurilor de stat;
4. standardele profesionale impuse participantilor pe aceste piete;
5. conditiile de acces la sistemele informatice ale administratorului de piata, daca este cazul;
6. masurile disciplinare pentru incalcarea regulilor stabilite de administratorul de piata.
(2) Pentru piata primara reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti si supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, reglementarile specificate la alin. (1) includ si documente emise de Bursa de Valori Bucuresti in aplicarea prezentului regulament, conform cadrului specific de derulare a operatiunilor de piata primara.”
9. Titlul capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL V
Depozitarii titlurilor de stat”
10. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
(1) Depozitarea si decontarea operatiunilor cu titluri de stat au loc in cadrul sistemelor de depozitare si decontare a titlurilor de stat, administrate de entitatile mandatate de Ministerul Finantelor Publice in calitate de depozitari ai titlurilor de stat, in conformitate cu cadrul legal incident sistemelor respective si cu regulile acestora.
(2) Sistemele de depozitare si decontare a titlurilor de stat asigura functia de depozitar pentru aceste instrumente si sunt organizate pe baza sistemului detinerilor directe si/sau indirecte, sistemul detinerilor indirecte fiind caracterizat prin existenta unuia sau mai multor niveluri de intermediari intre depozitarul titlurilor de stat si detinatorul final al titlurilor de stat.
(2.1) In sensul prezentului capitol, prin intermediar se intelege entitatea care pastreaza in custodie si administreaza titluri de stat pentru clientii sai, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(3) Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat, pentru participantii la sistemul de depozitare si decontare, se dobandeste prin inscrierea titlurilor de stat in conturile in nume propriu deschise in evidentele depozitarului. In toate celelalte cazuri dreptul de proprietate se dobandeste prin inscrierea in conturile deschise in numele clientilor in evidentele intermediarilor, sub rezerva existentei titlurilor de stat in evidentele depozitarului, precum si prin inscrierea in conturile individuale deschise in sistemul depozitarului, dupa caz.
(3.1) Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat, precum si determinarea opozabilitatii, continutului, intinderii si efectelor asupra titlurilor de stat constituite drept garantie sunt guvernate de legea statului unde drepturile au fost valabil inscrise, in conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Procesarea operatiunilor cu titluri de stat in cadrul sistemelor de depozitare si decontare a tranzactiilor cu titluri de stat se face in conformitate cu reglementarile emise de depozitarii titlurilor de stat.”
11. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 19
(1) Intermediarii vor evidentia detinerile clientilor lor separat de detinerile proprii.”
12. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
(1) Decontarea tranzactiilor cu titluri de stat in cadrul sistemelor de depozitare si decontare se face cu respectarea principiului <<livrare contra plata>> (principiul DvP), potrivit caruia livrarea instrumentelor financiare se realizeaza daca si numai daca are loc plata fondurilor banesti corespunzatoare.
(2) Depozitarul titlurilor de stat nu este raspunzator de transferul dreptului de proprietate in conturile deschise in evidentele intermediarilor.
(3) Intermediarii pietei titlurilor de stat sunt direct raspunzatori de asigurarea respectarii principiului DvP pentru decontarea tranzactiilor derulate in numele clientilor lor, inclusiv in numele altor participanti pentru care actioneaza in calitate de agent de decontare in sistem, in conformitate cu reglementarile emise de depozitarul titlurilor de stat.
(4) In cazul titlurilor de stat admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti autorizata si supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat se realizeaza in conformitate cu cadrul juridic aplicabil pietelor de capital.”
13. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21
Sistemele de depozitare si decontare a titlurilor de stat gestioneaza diferit contractele de garantie, dupa cum acestora le sunt aplicabile, dupa caz, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.”
14. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
Inregistrarea ipotecilor mobiliare si a oricaror sarcini asupra titlurilor de stat se va realiza cu respectarea reglementarilor emise de depozitarii titlurilor de stat si in concordanta cu prevederile legale incidente.”
15. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
Decontarea pe fonduri aferenta operatiunilor cu titluri de stat se efectueaza, cu respectarea reglementarilor in domeniu si a Regulilor sistemului ReGIS.”
16. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 25
Sanctiunile pentru incalcarea prevederilor prezentului regulament se aplica, dupa caz, de administratorii de piata, Banca Nationala a Romaniei si de Autoritatea de Supraveghere Financiara in conformitate cu legislatia in vigoare.”
17. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28
Dealerii, respectiv intermediarii selectati, precum si salariatii acestora pot infiinta asociatii profesionale avand drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea si impunerea unor reguli de conduita si etica profesionala in desfasurarea operatiunilor pe piata titlurilor de stat din Romania.”

ART. II. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close