Norma CIFGA „Asigurarea garantiilor de export in numele si in contul statului”

In M.Of. nr. 130 din 20 februarie 2015 a fost publicata Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 21/2015 pentru aprobarea Normei „Asigurarea garantiilor de export in numele si in contul statului” (NI-ASR-08-I/0).

Din cuprins:

ART. 1. Se aproba Norma “Asigurarea garantiilor de export in numele si in contul statului” (NI-ASR-08-I/0), in forma prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORMA
“Asigurarea garantiilor de export in numele si in contul statului” (NI-ASR-08-I/0)

Prezenta norma a fost elaborata in conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., republicata*1), cu Comunicarea Comisiei Europene catre statele membre privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul asigurarii creditelor la export pe termen scurt*2), cu modificarile si completarile ulterioare, cu Hotararea Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., in numele si in contul statului*3), cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Regulamentul (UE) nr. 1.233/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea anumitor orientari in domeniul creditelor la export care beneficiaza de sustinere oficiala si de abrogare a Deciziilor 2001/76/CE si 2001/77/CE*4).
————
*1) Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.
*2) Publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C 392 din 19 decembrie 2012.
*3) Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.
*4) Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 326 din 8 decembrie 2011.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1. (1) Prezenta norma stabileste termenii si conditiile in baza carora Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. (denumita in continuare EximBank) realizeaza, in numele si in contul statului, operatiuni de asigurare a garantiilor de export.
(2) EximBank realizeaza aceste operatiuni in limitele competentelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementarilor in vigoare.

ART. 2. Pentru asigurarea garantiilor de export EximBank poate incheia contracte, conventii, acorduri de reasigurare/coasigurare. Acestea se incheie pe baza aprobarii Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, denumit in continuare C.I.F.G.A.

ART. 3. (1) Sursa de realizare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, republicata, “Fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a garantiilor de export, a operatiunilor de export in leasing si a investitiilor romanesti in strainatate, precum si a activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale”, denumit in continuare Fondul.
(2) Fondul va putea fi angajat in limita maxima de expunere stabilita de catre C.I.F.G.A.

CAPITOLUL II
Definitii

ART. 4. In sensul prezentei norme urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
1. asigurat – persoana juridica romana care participa la licitatii in strainatate sau care a incheiat contracte in strainatate in care se prevede obligatia furnizarii de garantii pentru realizarea obiectului contractului;
2. debitor – persoana juridica din strainatate care organizeaza licitatia sau care are calitatea de beneficiar al garantiilor de export;
3. executare nejustificata – executarea garantiei de catre debitor din motive independente de modul in care asiguratul si-a respectat obligatiile contractuale;
4. garantii de export – garantii de participare la licitatie, de restituire a avansului, de buna executie, alte tipuri de garantii solicitate prin contractele de export, emise pe baza individuala sau sub forma unui plafon de garantii, emise direct in favoarea debitorului ori emise indirect, prin institutii financiare din tara debitorului sau din terte tari;
5. perioada de asteptare – perioada care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit sa se materializeze, dupa expirarea careia asiguratul are dreptul sa solicite despagubirea;
6. polita de asigurare – contractul incheiat intre EximBank si asigurat, prin care EximBank se obliga sa plateasca asiguratului, in termenii si conditiile stabilite, o parte din pierderea inregistrata de acesta, ca urmare a producerii unui risc asigurat;
7. suma asigurata – valoarea garantiei de participare la licitatii in strainatate sau valoarea garantiilor emise in cadrul contractelor de export incheiate. Suma asigurata nu include cheltuieli ocazionate de emiterea garantiilor, cheltuieli aferente contractului de export sau altei operatiuni de asigurare sau finantare.

CAPITOLUL III
Descrierea asigurarii

ART. 5. (1) EximBank asigura, in numele si in contul statului, garantiile de export necesare pentru participarea la licitatii in strainatate si/sau pentru realizarea contractelor de export.
(2) Asigurarea acopera:
a) riscul de executare nejustificata a garantiilor de export de catre partenerul comercial, in conditiile in care asiguratul si-a indeplinit obligatiile in cadrul licitatiei si/sau obligatiile contractuale;
b) riscul de executare a garantiilor de export ca urmare a incapacitatii exportatorului de a-si indeplini obligatiile contractuale din cauza aparitiei riscurilor politice in tara debitorului sau intr-o terta tara, de tipul:
(i) evenimente politice in tara de resedinta a debitorului, razboi, razboi civil, revolutii, rebeliune, proteste, greve;
(ii) masuri politice si administrative din terte tari, masuri luate de Guvernul Romaniei, de Uniunea Europeana sau de alte foruri internationale, pe care Romania are obligatia sa le respecte si care impiedica realizarea contractului de export;
c) riscul de executare a garantiilor de export de catre debitor, in conditiile in care continuarea contractului devine lipsita de sens economic ca urmare a instituirii de sanctiuni sau moratorii de plati de natura a-l impiedica pe debitor sa plateasca la scadenta.

ART. 6. (1) Asigurarea acopera maximum 95% din pierderile suportate de asigurat ca urmare a executarii garantiilor de export.
(2) Valoarea cumulata a tuturor garantiilor asigurate in cadrul unui contract incheiat cu un debitor este de maximum 85% din valoarea contractului de export.

ART. 7. Asigurarea nu acopera:
a) garantiile de export emise in baza unor contracte de export cu valabilitate de maximum 2 ani incheiate cu debitori din tarile cu riscuri de piata mentionate in anexa*5) la Comunicarea Comisiei Europene catre statele membre privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul asigurarii creditelor la export pe termen scurt*6), cu modificarile si completarile ulterioare;
b) exportul de marfuri inscrise in Lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank*7);
c) exporturi efectuate fara detinerea licentelor sau autorizatiilor necesare;
d) exportul de materiale nucleare, echipamente speciale pentru materiale nucleare (bunuri folosite pentru activitati nucleare in misiuni de pace) care nu au licenta pentru export;
e) producerea evenimentelor reprezentand dezastre naturale (inundatii, eruptii vulcanice, cutremure, cicloane, taifunuri, seceta, altele asemenea);
f) evenimente reprezentand atacuri teroriste;
g) pierderile:
(i) datorate unui litigiu intre asigurat si debitor motivat de neindeplinirea de catre asigurat a termenilor si conditiilor contractuale. In acest caz, asigurarea se suspenda pana la solutionarea litigiului in favoarea asiguratului;
(ii) reprezentand dobanzi pentru intarzierea platii, penalitati sau daune-interese;
(iii) reprezentand cheltuieli legate de operatiunea de emitere a garantiei, cheltuieli aferente contractului de export sau altei operatiuni de asigurare sau finantare.
————
*5) Anexa la prezenta norma.
*6) Publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C 392 din 19 decembrie 2012.
*7) Lista in vigoare la data aprobarii prezentei norme este stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A.

ART. 8. (1) Asigurarea garantiilor de export produce efecte de la data emiterii fiecarei garantii de export, dar nu inainte de plata primei de asigurare sau a primei rate de prima de asigurare in cazul platii in rate a primei de asigurare.
(2) Asigurarea garantiilor de export inceteaza a produce efecte la restituirea originalului garantiei, la expirarea termenului de valabilitate a garantiei sau la data solicitarii platii despagubirii in baza politei de asigurare.
(3) In cazul in care garantia de export a fost restituita emitentului sau a ramas fara obiect inainte de implinirea termenului pentru care a fost emisa, fara ca debitorul sa fi solicitat executarea, asiguratul are dreptul la restituirea pro rata a primei de asigurare platite, dupa deducerea unei retineri de 15%.

ART. 9. (1) Polita de asigurare este formata din Conditiile generale de asigurare si Lista conditiilor specifice. Orice acte aditionale incheiate ulterior fac parte integranta din polita de asigurare.
(2) Polita de asigurare se incheie in lei sau in valuta liber convertibila.

CAPITOLUL IV
Criterii de eligibilitate

ART. 10. Pentru acordarea asigurarii este necesar a fi indeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate, la data inregistrarii cererii de asigurare, insotita de documentatia completa:
a) exportatorul este persoana juridica romana legal constituita;
b) impotriva exportatorului nu a fost instituita procedura judiciara a insolventei conform legislatiei in vigoare;
c) exportatorul nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala si cu EximBank.

CAPITOLUL V
Documentatia, analiza si aprobarea solicitarii de asigurare

ART. 11. Solicitantul depune la EximBank cererea de asigurare completata, insotita de documentele necesare analizei solicitarii.

ART. 12. (1) EximBank analizeaza solicitarea de asigurare, potrivit reglementarilor proprii, pe urmatoarele coordonate:
a) riscurile asociate debitorului;
b) riscurile asociate tarii de destinatie a exportului.
(2) EximBank are dreptul sa solicite informatii suplimentare in situatia in care elementele cuprinse in cererea de asigurare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice ale operatiunii de asigurare.

ART. 13. Asiguratul poate solicita EximBank introducerea de garantii aferente mai multor contracte de export in cadrul aceleiasi polite de asigurare.

ART. 14. Incheierea politelor de asigurare se realizeaza pe baza aprobarii C.I.F.G.A.

ART. 15. EximBank monitorizeaza politele de asigurare emise, prin actiuni si operatiuni specifice, pe intreaga perioada de valabilitate a acestora.

CAPITOLUL VI
Despagubiri/Recuperari

ART. 16. (1) Data producerii riscului este data la care emitentul garantiei de export a platit contravaloarea garantiei ca urmare a executarii de catre beneficiar, banca acestuia sau de catre alta entitate indreptatita sa solicite executarea garantiei de export.
(2) In termen de maximum 30 de zile de la expirarea perioadei de asteptare, asiguratul este indreptatit sa solicite EximBank acordarea despagubirii. In caz contrar, asiguratul isi pierde dreptul la despagubire.

ART. 17. Plata despagubirii se realizeaza pe baza aprobarii C.I.F.G.A., in maximum 90 de de zile de la solicitare.

ART. 18. (1) Odata cu plata despagubirii, EximBank se subroga, proportional cu despagubirea platita, in drepturile, actiunile si garantiile asiguratului si va intreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea de la debitor sau de la tara debitorului a sumelor platite din fondurile statului.
(2) In cazul in care actiunea judiciara/arbitrala inceputa de asigurat impotriva debitorului pentru recunoasterea indeplinirii obligatiilor contractuale ale asiguratului, respectiv a executarii nejustificate de catre debitor a garantiei, se solutioneaza in favoarea debitorului, EximBank are drept de recurs impotriva asiguratului pentru recuperarea despagubirii platite nejustificat asiguratului.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

ART. 19. In scopul aplicarii prezentei norme, EximBank elaboreaza proceduri care se supun aprobarii C.I.F.G.A.

ANEXA 1
la norma

LISTA
tarilor cu riscuri de piata

1. Statele membre ale Uniunii Europene
2. Australia
3. Canada
4. Islanda
5. Japonia
6. Noua Zeelanda
7. Norvegia
8. Elvetia
9. Statele Unite ale Americii

Prezenta lista se revizuieste ca urmare a deciziilor Comisiei Europene care sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close