Obligatiile Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

euro coinIn M.Of. nr. 106 din 10 februarie 2015 a fost publicata Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3/2015 privind obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

Din cuprins:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1. Prezenta norma reglementeaza obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit in continuare Fond de garantare, infiintat potrivit Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumita in continuare Legea nr. 187/2011.

ART. 2. (1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 187/2011.
(2) De asemenea, in intelesul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) indicatori primari – date si informatii colectate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare Autoritate, in vederea supravegherii si controlului modului in care Fondul de garantare isi desfasoara activitatea;
b) instructiuni tehnice – reguli prin care se stabilesc cerintele minime de raportare specifice fiecarui raport periodic;
c) format de raportare – format standardizat folosit de sistemul informatic de raportari pentru transferul de date, respectiv standardul formatului de raportare extensible Markup Language, denumit in continuare XML;
d) raport periodic – indicatori solicitati de Autoritate, care se regasesc intr-un formular de raportare si au aceeasi periodicitate de transmitere si acelasi termen de raportare;
e) sistem informatic de raportari – sistemul informatic prin care Autoritatea colecteaza indicatori primari de la entitatile raportoare, denumit in continuare SIR.

CAPITOLUL II
Obligatiile Fondului de garantare

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale privind rapoartele periodice

ART. 3. (1) Rapoartele periodice transmise Autoritatii de catre Fondul de garantare se completeaza conform documentelor justificative.
(2) Rapoartele periodice transmise Autoritatii trebuie sa fie reale, corecte si complete.
(3) In cazul in care nu exista date, rapoartele sunt completate cu zero.
(4) Rapoartele periodice se completeaza in limba romana.

ART. 4. (1) Fondul de garantare notifica Autoritatii, sub semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal, numele, functia si datele de contact ale persoanei/persoanelor responsabile cu intocmirea si transmiterea raportarilor.
(2) Orice decizie de modificare a informatiilor prevazute la alin. (1) se comunica Autoritatii, in format letric sau electronic, in ziua lucratoare urmatoare celei in care a intervenit modificarea.
(3) Informatiile prevazute la alin. (1) se completeaza de catre persoana/persoanele responsabile, in baza regulamentelor interne ale Fondului de garantare.

ART. 5. (1) Rapoartele periodice semnate cu semnatura electronica extinsa sunt transmise electronic, in formatul standard de raportare XML, conform instructiunilor tehnice de raportare, cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel.
(2) Pentru transmiterea electronica, Fondul de garantare are obligatia de a inregistra utilizatori in aplicatia SIR.

ART. 6. Fondul de garantare este obligat sa puna la dispozitia Autoritatii, la cerere, in forma si in termenul stabilite de aceasta, informatiile si documentele care sa evidentieze si sa justifice operatiunile privind activitatea desfasurata, sub toate aspectele sale.

SECTIUNEA a 2-a
Obligatiile de raportare ale Fondului de garantare

ART. 7. Fondul de garantare este obligat sa intocmeasca si sa transmita rapoartele periodice, in formatul standard de raportare XML, in structura si la termenele stabilite de Autoritate.

ART. 8. (1) Fondul de garantare intocmeste si transmite Autoritatii situatiile financiare anuale si raportarile contabile semestriale, conform reglementarilor contabile in vigoare.
(2) Planul de audit intern anual, aprobat de consiliul de administratie, se notifica Autoritatii pana la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmeaza a se efectua misiunile de audit intern, conform anexei nr. 6.
(3) Raportul actuarial anual, aprobat de consiliul de administratie, se notifica Autoritatii pana la data de 31 ianuarie pentru anul in curs si include metodele actuariale utilizate pentru calculul contributiei anuale datorate Fondului de garantare, precum si rezultatele acestor calcule, conform anexei nr. 8.

ART. 9. (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de garantare, aprobat de consiliul de administratie, include resursele financiare legate de activitatea de garantare, precum si resursele financiare legate de administrarea si functionarea Fondului de garantare.
(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de garantare se transmite Autoritatii pana la data de 1 noiembrie a anului curent, pentru anul urmator, insotit de un raport privind executia bugetara pentru primele trei trimestre ale anului curent.
(3) Fondul de garantare intocmeste si transmite Autoritatii, concomitent cu bugetul de venituri si cheltuieli mentionat la alin. (1), strategia anuala privind resursele financiare ale Fondului de garantare, aprobata de consiliul de administratie.

ART. 10. (1) Anual, Fondul de garantare are obligatia de a intocmi:
a) un raport cuprinzand misiunile de audit intern din care sa reiasa constatarile si recomandarile acestuia, asa cum este prevazut in anexa nr. 7;
b) un raport cuprinzand actiunile de control intern din care sa reiasa constatarile si recomandarile acestuia, asa cum este prevazut in anexa nr. 9.
(2) Rapoartele anuale prevazute la alin. (1) se transmit Autoritatii pana la data de 31 ianuarie a anului urmator celui pentru care se face raportarea.

ART. 11. Semestrial, Fondul de garantare transmite Autoritatii balanta de verificare analitica prevazuta in anexa nr. 5, pana la data de 25 a lunii urmatoare semestrului pentru care se face raportarea.

ART. 12. (1) Trimestrial, Fondul de garantare intocmeste urmatoarele rapoarte:
a) situatia privind resursele financiare ale Fondului de garantare, conform structurii prezentate in anexa nr. 1;
b) situatia activelor investite si a obligatiilor Fondului de garantare, conform structurii prezentate in anexa nr. 2;
c) situatia sumelor utilizate pentru acoperirea platii compensatiei catre participanti si beneficiari, conform structurii prezentate in anexa nr. 3;
d) situatia detaliata a investitiilor pentru activitatea de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, prevazuta in anexa nr. 4.
(2) Rapoartele trimestriale prevazute la alin. (1) se transmit Autoritatii pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea.

CAPITOLUL III
Obligatii privind transparenta activitatii Fondului de garantare

ART. 13. (1) In aplicarea prevederilor art. 10 pct. I lit. g) si ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 187/2011, Fondul de garantare intocmeste si transmite Autoritatii un raport anual de activitate care cuprinde cel putin:
a) informatii de identificare a Fondului de garantare si conducerea acestuia;
b) informatii privind mediul de activitate;
c) informatii privind garantarea drepturilor participantilor si ale beneficiarilor, dupa caz, dobandite in cadrul sistemului de pensii private, reglementat si supravegheat de catre Autoritate, inclusiv:
(i) detalii privind strategia anuala privind resursele financiare ale Fondului de garantare;
(ii) detalii privind metodele actuariale utilizate pentru calculul contributiei anuale, precum si rezultatele acestor calcule;
(iii) detalii privind colectarea contributiilor si plasamentele efectuate;
(iv) detalii privind compensarea pierderilor participantilor si/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atat in perioada de acumulare a contributiilor, cat si dupa deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligatiile asumate;
(v) detalii privind asigurarea platii drepturilor participantilor si ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, in cazul imposibilitatii asigurarii lor de catre administratorii sau furnizorii de pensii private, dupa caz;
d) informatii privind managementul riscurilor;
e) informatii privind resursele financiare;
f) informatii privind auditul intern si controlul intern;
g) raportul auditorului financiar si situatiile financiare anuale ale Fondului de garantare, intocmite si aprobate conform actelor normative aplicabile.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) se transmite Autoritatii pana la data de 31 mai a anului urmator celui pentru care se face raportarea.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

ART. 14. Fondul de garantare asigura reprezentantilor Autoritatii accesul nelimitat la sistemul informatic de gestiune al operatiunilor Fondului de garantare, precum si la toate sistemele informatice utilizate in vederea ducerii la indeplinire a obiectului de activitate.

ART. 15. Autoritatea poate adopta orice masuri, inclusiv de natura administrativa si financiara, impotriva Fondului de garantare si a persoanelor fizice responsabile, dupa caz, in scopul prevenirii sau remedierii oricaror situatii care sunt de natura sa prejudicieze drepturile participantilor si ale beneficiarilor garantate conform Legii nr. 187/2011.

ART. 16. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) neraportarea, raportarea cu intarziere sau raportarea de date sau informatii eronate catre Autoritate;
b) nerespectarea de catre Fondul de garantare a prevederilor referitoare la cerintele de publicare pe pagina proprie de internet a informatiilor prevazute la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 187/2011;
c) publicarea de catre Fondul de garantare in mod eronat a informatiilor prevazute la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 187/2011.
(2) Savarsirea de catre persoana fizica responsabila sau Fondul de garantare a vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in functie de gravitatea faptelor cu:
a) avertisment scris;
b) amenda contraventionala intre 1.000 lei si 100.000 lei.
(3) Daca fapta este imputabila mai multor persoane, acestea sunt tinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
(4) Constatarea contraventiilor se face de catre personalul imputernicit in acest scop, prin decizie a presedintelui Autoritatii.
(5) Amenzile contraventionale se fac venit la bugetul de stat.

ART. 17. Anexele nr. 1 – 9 fac parte integranta din prezenta norma.

ART. 18. (1) Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prezenta norma intra in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 19. La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma nr. 18/2012 privind obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 889 din data de 27 decembrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close