Norma ASF nr. 4/2015 privind incheierea exercitiului financiar 2014 pentru societatile din domeniul asigurarilor

In M.Of. nr. 131 din 20 februarie 2015 a fost publicata Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2015 privind incheierea exercitiului financiar 2014 pentru societatile din domeniul asigurarilor.

Din cuprins:

ART. 1. Prezenta norma reglementeaza incheierea exercitiului financiar 2014 pentru societatile din domeniul asigurarilor.

ART. 2. Prezenta norma se aplica asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 si lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3. (1) Societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, denumite in continuare asiguratori, precum si brokerii de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, denumiti in continuare brokeri de asigurare, autorizati in conditiile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale la data de 31 decembrie 2014, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii lichidarii sau transferului de portofoliu, in conditiile legii.
(2) Asiguratorii, brokerii de asigurare, precum si subunitatile deschise in Romania de societatile de asigurare rezidente in state apartinand Spatiului Economic European au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2014 vor fi depuse astfel: un exemplar la Autoritatea de Supraveghere Financiara, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei Autoritatii de Supraveghere Financiara, la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau transmise prin oficiile postale cu scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili.
(4) La depunerea situatiilor financiare anuale se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 4. (1) Situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2014 vor fi intocmite cu respectarea prevederilor reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale prevazute in cap. II sectiunea 6 din reglementarile contabile mentionate la alin. (1) si conform contabilitatii de angajament. Potrivit contabilitatii de angajament, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc, si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit, si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
(3) La incheierea exercitiului financiar, elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
(4) In acest scop, valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii, denumita valoare de inventar. In acest caz, se vor avea in vedere, printre altele:
a) pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila, sau se efectueaza o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci cand deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Prin valoare contabila neta se intelege valoarea de intrare, mai putin amortizarea si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate;
b) pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare se inregistreaza in contabilitate, pe seama elementelor corespunzatoare de datorii.
(5) La incheierea exercitiului financiar:
a) elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei in data de 31 decembrie 2014, respectiv 4,4821 lei/EURO si 3,6868 lei/USD. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data de 31 decembrie 2014 si cel de la data inregistrarii creantelor ori a datoriilor in valuta sau cursul de la data ultimei evaluari se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz;
b) pentru creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile ori nefavorabile care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare. Determinarea diferentelor de valoare se efectueaza similar prevederilor lit. a);
c) elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) trebuie evaluate utilizand cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei;
d) elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa trebuie evaluate utilizand cursul de schimb existent in momentul determinarii valorilor respective;
e) evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza informatii suplimentare referitoare la perioada raportata fata de cele cunoscute la data bilantului. Daca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare.
(6) Pentru inventarierea anuala asiguratorii si brokerii de asigurare vor respecta prevederile reglementarilor contabile, precum si Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare ale asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2011.
(7) Pentru evidentierea in contabilitate in cursul exercitiului financiar a tranzactiilor in valuta se utilizeaza cursul de schimb de la data efectuarii operatiunii respective. Prin curs de schimb de la data efectuarii operatiunii se intelege cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente).

ART. 5. (1) Asiguratorii vor intocmi si vor depune situatii financiare anuale care cuprind urmatoarele formulare:
a) Bilant (cod 01);
b) Contul de profit si pierdere compus din:
(i) Contul tehnic al asigurarii generale (cod 02);
(ii) Contul tehnic al asigurarii de viata (cod 03);
(iii) Contul netehnic (cod 04);
c) Situatia modificarilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. V sectiunea 4 din reglementarile contabile mentionate la art. 4 alin. (1);
d) Situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. V sectiunea 3 din reglementarile contabile mentionate la art. 4 alin. (1);
e) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II sectiunea 8 pct. 269 – 307 din reglementarile contabile mentionate la art. 4 alin. (1).
(2) Situatiile financiare anuale vor fi insotite si de formularele:
a) Date informative (cod 05);
b) Situatia activelor imobilizate (cod 06).
(3) Asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative vor intocmi si vor prezenta si situatiile prevazute la cap. V pct. 2 “Situatii prezentate de asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative” din reglementarile contabile mentionate la art. 4 alin. (1), astfel:
a) Situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii la 31 decembrie 2014;
b) Situatia veniturilor si cheltuielilor.
(4) Asiguratorii autorizati sa practice numai asigurari de viata, dar care, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (11) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, au autorizatie si pentru clasele de asigurare 1 si 2 din categoria asigurarilor generale, trebuie sa evidentieze activitatea desfasurata (inclusiv pentru clasele 1 si 2 din categoria asigurarilor generale) in contul tehnic al asigurarilor de viata.
(5) Subunitatile deschise in Romania de societatile din domeniul asigurarilor (asiguratorii si brokerii de asigurare) rezidente in state apartinand Spatiului Economic European vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la unitatile teritoriale ale Ministerul Finantelor Publice o raportare anuala la data de 31 decembrie 2014 compusa din formularele specifice activitatii desfasurate:
a) Bilant;
b) Cont de profit si pierdere.
(6) Raportarea anuala la data de 31 decembrie 2014 a subunitatilor mentionate la alin. (5) va fi insotita de formularele specifice activitatii desfasurate:
a) Date informative;
b) Situatia activelor imobilizate.
(7) Raportarea anuala la data de 31 decembrie 2014 a subunitatilor deschise in Romania de societatile din domeniul asigurarilor rezidente in state apartinand Spatiului Economic European va fi intocmita pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2014, pusa de acord cu soldurile din balanta analitica si cu rezultatele inventarierii.
(8) Modelul formularelor referitoare la situatiile financiare/raportarile contabile, instructiunile de completare, precum si corelatiile aferente pentru asiguratorii si brokerii de asigurare si subunitatile pentru societatile din domeniul asigurarilor sunt prezentate in cap. II din anexa*) care face parte integranta din prezenta norma.
————
*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 6. (1) Brokerii de asigurare vor intocmi si vor depune situatii financiare anuale care cuprind urmatoarele formulare:
a) Bilant (cod 01);
b) Contul de profit si pierdere (cod 02);
c) Situatia modificarilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. VI sectiunea 4 din reglementarile contabile mentionate la art. 3 alin. (2);
d) Situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. VI sectiunea 3 din reglementarile contabile mentionate la art. 4 alin. (1);
e) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II sectiunea 8 pct. 269 – 307 din reglementarile contabile mentionate la art. 4 alin. (1).
(2) Brokerii de asigurare vor intocmi si transmite si urmatoarele formulare:
a) Date informative (cod 03);
b) Situatia activelor imobilizate (cod 04).

ART. 7. (1) Notele explicative mentionate la art. 5 alin. (1) lit. e) si art. 6 alin. (1) lit. e) nu sunt limitative, acestea urmand sa contina cel putin informatiile prevazute la cap. II din anexa.
(2) Brokerii de asigurare care intermediaza, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, si produse ale fondurilor de pensii facultative vor prezenta in notele explicative o situatie a comisioanelor obtinute din aceasta activitate.

ART. 8. In “Situatia activelor imobilizate” (cod 06, respectiv cod 04) informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a plasamentelor in terenuri si constructii/imobilizarilor, dupa caz.

ART. 9. (1) Situatiile financiare anuale ale asiguratorilor sunt semnate de persoanele in drept prevazute la art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinzand numele si calitatea in clar a acestora – administrator, director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii.
(2) Situatiile financiare anuale ale brokerilor de asigurare sunt semnate de persoanele in drept prevazute la art. 10 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinzand numele si calitatea in clar a acestora – administrator, director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii, sau de persoane fizice sau juridice cu care s-au incheiat contracte de prestari servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

ART. 10. (1) Asiguratorii si brokerii de asigurare vor completa datele de identificare (denumirea societatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si pe cele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea asiguratorilor si a brokerilor de asigurare.
(2) Asiguratorii si brokerii de asigurare completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati) din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997.
(3) Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului “Bilant” a datelor prevazute la alin. (1) si (2) conduce la imposibilitatea identificarii societatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, asiguratorii sau brokerii de asigurare fiind sanctionati potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Forma de proprietate se va inscrie conform nomenclatorului prevazut in cap. I din anexa.
(5) Asiguratorii care intocmesc situatii financiare anuale au obligatia de a completa pe formularul de bilant si datele de identificare ale firmei de audit care a realizat auditul statutar al situatiilor financiare anuale/consolidate (denumirea, numarul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania si codul unic de inregistrare).

ART. 11. Asiguratorii si brokerii de asigurare care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, care desfasoara activitate si au sediul in strainatate, vor evalua in lei rulajele si soldurile exprimate in valuta din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a exercitiului financiar 2014, si le vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate in tara.

ART. 12. (1) Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din aceeasi lege, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
(2) Potrivit art. 29 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi insotite si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

ART. 13. Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2014 se intocmesc in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.

ART. 14. (1) Situatiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate aprobate in mod corespunzator si raportul administratorilor, impreuna cu raportul de audit statutar, se publica potrivit legislatiei in vigoare. Aceste situatii vor fi publicate in forma electronica si pe site-ul asiguratorilor.
(2) Ori de cate ori situatiile financiare anuale si raportul administratorilor se publica in intregime, acestea trebuie sa fie reproduse in forma si continutul pe baza carora auditorii si-au intocmit raportul lor. Acestea trebuie sa fie insotite de textul complet al raportului de audit.

ART. 15. (1) Brokerii de asigurare care, la data bilantului, depasesc limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii de marime:
a) total active: 3.650.000 euro;
b) cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
c) numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50 au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale, potrivit legii.
(2) Brokerii de asigurare care, la data bilantului, nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la alin. (1) au obligatia verificarii situatiilor financiare anuale, potrivit legii.
(3) Brokerii de asigurare care au auditat situatiile financiare anuale vor asigura verificarea situatiilor financiare anuale numai daca in doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la alin. (1).
(4) Brokerii de asigurare care au verificat situatiile financiare anuale conform prevederilor alin. (2) vor audita situatiile financiare anuale numai daca in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la alin. (1).
(5) Brokerii de asigurare care au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale/consolidate, potrivit criteriilor de marime mentionate la alin. (1), vor completa pe formularul de bilant si datele de identificare (denumirea/numele si prenumele, numarul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania si Codul fiscal) ale firmei de audit/auditorului persoana fizica, dupa caz.

ART. 16. (1) Asiguratorii si brokerii de asigurare vor depune pana la data de 17 aprilie 2015 la Autoritatea de Supraveghere Financiara situatiile financiare anuale listate, semnate si stampilate, impreuna cu:
a) o copie a codului unic de inregistrare;
b) raportul administratorului;
c) declaratia scrisa a persoanelor raspunzatoare pentru organizarea si conducerea contabilitatii;
d) raportul de audit statutar (pentru situatiile financiare pentru care auditarea este obligatorie);
e) raportul cenzorilor sau al expertului contabil, dupa caz;
f) o copie a procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor;
g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
h) o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice, semnata de persoanele in drept.
(2) Asiguratorii care practica cele doua categorii de asigurari (asigurari de viata si asigurari generale) vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiara balantele sintetice aferente fiecarei categorii de asigurari, precum si balanta sintetica centralizata. Asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative vor depune si balanta sintetica specifica activitatii de administrare de fonduri de pensii facultative.
(3) Balanta de verificare a conturilor sintetice si balanta de verificare a conturilor analitice, centralizate si distinct pentru cele doua categorii de asigurari (asigurari de viata si asigurari generale), vor fi depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiara in format electronic (CD) – format Excel.
(4) Prevederile alin. (1) referitoare la termenul de depunere a situatiilor financiare anuale intocmite de asiguratorii si brokerii de asigurare se aplica si subunitatilor deschise in Romania de subunitatile asiguratorilor si brokerilor de asigurare rezidente in state apartinand Spatiului Economic European pentru raportarea anuala intocmita la 31 decembrie 2014.

ART. 17. (1) Asiguratorii, brokerii de asigurare si subunitatile acestora mentionati/mentionate la art. 2, respectiv la art. 5 alin. (5) vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiara situatiile financiare anuale/raportarea anuala, astfel:
a) in format electronic, prin incarcarea datelor in aplicatia EWS;
b) pe suport hartie, semnate si stampilate, conform legii, impreuna cu toate documentele prevazute mai sus.
(2) Asiguratorii si brokerii de asigurare care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la data de 31 decembrie 2014 nu intocmesc situatii financiare la data de 31 decembrie 2014, urmand sa depuna, potrivit legii, o declaratie pe propria raspundere la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare ale societatii:
a) denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
b) adresa si numarul de telefon;
c) numarul de inregistrare la registrul comertului;
d) codul unic de inregistrare;
e) capitalul social.
(3) Situatiile financiare anuale auditate vor fi prezentate Autoritatii de Supraveghere Financiara si in situatia transferului de portofoliu de asigurari in conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, a fuziunii sau a divizarii.
(4) Pe perioada lichidarii asiguratorii si brokerii de asigurare aflati in lichidare depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, o raportare anuala compusa din formularul de bilant, cont de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate semnate de persoanele care au obligatia gestionarii societatii si de persoanele abilitate potrivit legii sa semneze situatiile financiare anuale. Raportarea anuala va fi intocmita pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2014.
(5) Potrivit art. 185 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, dupa caz, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz.
(6) Situatiile financiare anuale, insotite de documentele prevazute la art. 16 si de raportarea anuala la 31 decembrie 2014, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Entitatile depun situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu situatiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.

ART. 18. (1) Entitatile care indeplinesc conditiile specificate in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene privind situatiile financiare consolidate ale societatilor din domeniul asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor.
(2) Situatiile financiare anuale consolidate, aprobate de consiliul de administratie al societatii-mama si semnate in numele consiliului de presedintele acestuia, se depun la Autoritatea de Supraveghere Financiara pana la data de 30 septembrie 2015, documentatia cuprinzand:
a) bilantul consolidat;
b) contul de profit si pierdere consolidat;
c) note la situatiile financiare consolidate;
d) raportul consolidat al administratorilor;
e) raportul de audit al situatiilor financiare consolidate, intocmit in conformitate cu prevederile Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 22/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) declaratia scrisa a administratorului societatii-mama prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate si confirma ca:
(i) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
(ii) situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului.
(3) Conform prevederilor art. 185 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice copii ale situatiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) din aceeasi lege urmand a fi aplicate in mod corespunzator.

ART. 19. Nedepunerea situatiilor financiare anuale si consolidate, a declaratiilor si a celorlalte informatii solicitate la termenele prevazute in prezenta norma, prezentarea unor situatii financiare anuale care contin date eronate, necorelate sau care nu respecta unitatea de masura inscrisa la fiecare formular/rand se sanctioneaza conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 41 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 20. La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1/2014 privind incheierea exercitiului financiar 2013 pentru societatile din domeniul asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 si 181 bis din 13 martie 2014.

ART. 21. Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii acesteia.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close