Noul formular 089

In M.Of. nr. 133 din 23 februarie 2015 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 410/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) “Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”.

Din cuprins:

ART. 1. Se aproba modelul si continutul formularului (089) “Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”, cod: 14.13.01.02/89, prevazut in anexa nr. 1.

ART. 2. Formularul mentionat la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.

ART. 3. Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 3.

ART. 4. Procedura de gestionare a declaratiei mentionate la art. 1 este prevazuta in anexa nr. 4.

ART. 5. Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 6. Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 7. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.713/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) “Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 753 din 4 decembrie 2013.

ART. 8. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 9. Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA 2

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului (089) “Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

Formularul (089) “Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), stabilite in Romania, conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, care detin o licenta valabila de furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, si a caror activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu din energia electrica cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie – noiembrie a anului calendaristic sau in perioada din luna decembrie in care au detinut licenta, in situatia persoanelor impozabile care obtin licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1 – 31 decembrie, dupa caz.
Formularul (089) “Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” se depune la organul fiscal competent anual, pana la data de 10 decembrie a fiecarui an, si este valabil pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul urmator. In situatia in care licenta de furnizare a energiei electrice se obtine in perioada 1 – 31 decembrie a unui an calendaristic, declaratia se depune la organul fiscal competent, in perioada 1 – 20 ianuarie a anului calendaristic urmator celui in care s-a obtinut licenta.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute:
– un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;
– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
Completarea formularului se face astfel:
Cartusul “Anul de raportare” se completeaza cu anul pentru care este valabila declaratia.

Sectiunea I “Date de identificare a persoanei impozabile”
Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica, dupa caz, stabilite in Romania, conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, si care detine licenta valabila de furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de inregistrate in scopuri de TVA utilizat pentru completarea si depunerea formularului de decont de taxa pe valoarea adaugata.
Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
Caseta “Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.

Sectiunea II
Se inscrie anul pentru care este valabila declaratia si se bifeaza casuta corespunzatoare in functie de data obtinerii licentei de furnizare a energiei electrice.
Persoana impozabila care declara ca in perioada ianuarie – noiembrie a unui an calendaristic a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrica cumparata, in scopul revanzarii acesteia, inscrie in declaratie anul calendaristic urmator celui depunerii declaratiei.
Persoana impozabila care obtine licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1 – 31 decembrie a unui an calendaristic inscrie in declaratie anul calendaristic urmator celui in care obtine licenta si declara ca in perioada din luna decembrie in care a detinut licenta a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrica cumparata in aceasta perioada, in scopul revanzarii acesteia.
Prin completarea si depunerea la organele fiscale a formularului (089) persoanele impozabile declara, pe propria raspundere, ca activitatea principala din anul ………….., in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu din energia electrica cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie – noiembrie sau in perioada din luna decembrie in care au detinut licenta, in situatia in care persoanele impozabile obtin licenta in luna decembrie, dupa caz.

ANEXA 3

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului

1.1. Denumire: “Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”
1.2. Cod MFP: 14.13.01.02/89
1.3. Format: A4/t1
1.4. Caracteristici de tiparire: – pe o singura fata;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
1.5. U.M.: set (doua file)
1.6. Se difuzeaza gratuit.
1.7. Se utilizeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), stabilite in Romania conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, catre care se efectueaza livrarea de energie electrica, si care detin o licenta valabila de furnizare a energiei electrice, a caror activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia, iar consumul propriu din energia cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie – noiembrie sau in perioada din luna decembrie in care a detinut licenta de furnizare, in situatia persoanelor impozabile care au obtinut licenta in luna decembrie, dupa caz.
1.8. Se intocmeste in doua exemplare de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.
1.9. Circula: – originalul la organul fiscal;
– copia la contribuabil.
1.10. Se arhiveaza: – originalul la dosarul fiscal al contribuabilului;
– copia la contribuabil.

ANEXA 4

PROCEDURA
de gestionare a Declaratiei pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

1. Dispozitii generale
1.1. In conditiile prevazute de art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), se aplica taxarea inversa pentru livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, stabilit in Romania conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal.
1.2. Pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, catre care se efectueaza livrarea de energie electrica si care detin o licenta valabila de furnizare a energiei electrice, trebuie sa depuna anual la organul fiscal competent declaratia pe propria raspundere (formularul 089), din care sa rezulte ca activitatea lor principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia, iar consumul propriu din energia cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie – noiembrie sau in perioada din luna decembrie in care a detinut licenta, pentru persoanele impozabile care obtin licenta de furnizare a energiei electrice in luna decembrie.

2. Depunerea declaratiei
2.1. Declaratia se depune anual, la organul fiscal competent, pana la data de 10 decembrie sau in perioada 1 – 20 ianuarie a anului calendaristic urmator, in situatia in care persoana impozabila obtine licenta de furnizare a energiei electrice in luna decembrie, dupa caz.
2.2. Depunerea declaratiei peste termenul legal de depunere constituie contraventie, potrivit dispozitiilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 219 alin. (2) lit. d) din acelasi act normativ.
2.3. Declaratia este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul calendaristic urmator celui in care se depune declaratia, in situatia in care energia electrica a fost achizitionata in perioada ianuarie – noiembrie a anului calendaristic. Pentru persoanele impozabile care obtin licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1 – 31 decembrie, declaratia este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul urmator celui in care se obtine licenta.
2.4. Organul fiscal competent este administratia judeteana a finantelor publice, serviciul fiscal municipal, serviciul fiscal orasenesc, biroul fiscal comunal, administratia sectorului 1 – 6 a finantelor publice, administratia fiscala pentru contribuabili mijlocii ori Directia generala de administrare a marilor contribuabili, in a carei raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, dupa caz.

3. Prelucrarea declaratiei
3.1. Dupa primirea declaratiei de organul fiscal competent, aceasta se transmite compartimentului cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate.
3.2. Prelucrarea declaratiilor depuse de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA se realizeaza de compartimentul de specialitate, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data depunerii declaratiei.
3.3. Dupa prelucrare, declaratia se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

4. Verificarea formala a declaratiilor
Pentru fiecare declaratie organul fiscal competent verifica corectitudinea codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente in Registrul contribuabililor.

5. Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificarii formale
5.1. Dupa prelucrarea declaratiilor vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaratii ce prezinta erori, potrivit pct. 4, iar pentru aceste persoane se emit notificari pentru corectarea declaratiei.
5.2. Notificarile prevazute la pct. 5.1 se emit in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii declaratiilor.

6. Organizarea Listei persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal
6.1. In conditiile prevazute de art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, Agentia Nationala de Administrare Fiscala are obligatia sa afiseze pe site-ul sau lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile respective cel tarziu pana pe data de 31 decembrie a fiecarui an, respectiv pana pe data de 31 ianuarie a anului urmator in cazul cumparatorilor de energie electrica care au obtinut licenta de furnizare a energiei electrice intre 1 si 31 decembrie ale anului.
6.2. Informatiile din declaratiile (formularul 089) completate corect se preiau in lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile (formularul 089), cu ajutorul aplicatiei informatice, pusa la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei.
6.3. Lista mentionata la pct. 6.2 contine urmatoarele informatii:
a) codul de inregistrare in scopuri de TVA;
b) denumirea/numele si prenumele contribuabilului;
c) adresa domiciliului fiscal;
d) anul pentru care este valabila declaratia depusa.
6.4. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.
6.5. Cel mai tarziu la data de 31 decembrie a fiecarui an Directia generala de tehnologia informatiei asigura publicarea pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a Listei persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal centralizata la nivel national. Lista se completeaza cu persoanele care au obtinut licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1 – 31 decembrie a anului calendaristic si depun declaratia in perioada 1 – 20 ianuarie a anului calendaristic urmator.

7. Gestionarea informatiilor din Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal
7.1. Informatiile cuprinse in Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal sunt publice potrivit legii si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro/Informatii publice/Informatii privind agentii economici
7.2. Cautarea informatiilor privind contribuabilii inscrisi in aceasta lista se face prin tastarea de catre persoana interesata a codului de inregistrare in scopuri de TVA al contribuabilului despre care se cauta informatii.
7.3. Pentru furnizarea informatiilor din lista, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro/Informatii publice/Informatii privind agentii economici se publica un mesaj de informare, de tipul:
“Persoana impozabila (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal …………, avand codul de inregistrare in scopuri de TVA RO ……………….., figureaza, la data de ……………. (data solicitarii) in Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, valabile pentru anul …………..”.
7.4. In ipoteza in care persoana impozabila despre care se solicita informatii nu figureaza, la data solicitarii, in lista, se publica un mesaj de informare de tipul:
“Persoana impozabila (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal …………, avand codul de inregistrare in scopuri de TVA RO ………………, nu figureaza, la data de …………….. (data solicitarii) in Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, valabile pentru anul ………..”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close