Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili

In M.Of. nr. 134 din 23 februarie 2015 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 467/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili.

Din cuprins:

ART. 1. Se aproba Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili, cuprinsa in anexa nr. 1.

ART. 2. (1) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) Situatia obligatiilor la bugetul de stat si a platilor efectuate in contul acestor obligatii – formular 01, prevazut in anexa nr. 2;
b) Situatia obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si a platilor efectuate in contul acestor obligatii – formular 02, prevazut in anexa nr. 3;
c) Situatia obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de sanatate si a platilor efectuate in contul acestor obligatii – formular 03, prevazut in anexa nr. 4;
d) Situatia obligatiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj si a platilor efectuate in contul acestor obligatii – formular 04, prevazut in anexa nr. 5.
(2) Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 3. Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de solutionare a contestatiilor, Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza, Directia generala juridica, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4. Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 5. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROCEDURA
de administrare si monitorizare a marilor contribuabili

CAPITOLUL I
Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili

Organul fiscal competent in administrarea marilor contribuabili, a sediilor secundare inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor infiintate de marii contribuabili si a contribuabililor nerezidenti pentru care marii contribuabili au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

A. Procedura de inregistrare fiscala
1. Modificarile intervenite in datele declarate initial de marii contribuabili si inscrise in certificatul de inregistrare fiscala se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in a carui raza teritoriala marele contribuabil isi are sediul social.
2. Modificarile intervenite in datele declarate initial de marii contribuabili in vectorul fiscal vor fi declarate de catre acestia la Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
3. La primirea de la oficiul registrului comertului a modificarilor mentionate la pct. 1 din prezenta sectiune, Directia generala de tehnologia informatiei va actualiza cu aceste date Registrul contribuabililor al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
4. Inregistrarea sediilor secundare ale marilor contribuabili, ca platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor, cu exceptia sucursalelor care se inregistreaza conform procedurilor speciale in materie de inregistrare a comerciantilor, se face prin completarea si depunerea formularului “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (060)”, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent din cadrul directiei generale regionale a finantelor publice, in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea sediul secundar.
5. Prin exceptie de la prevederile pct. 4, sediile secundare ale marilor contribuabili aflate in raza teritoriala a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov se inregistreaza la Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
6. Scoaterea din evidenta fiscala a sediilor secundare ale marilor contribuabili infiintate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov de marii contribuabili se face prin depunerea formularului (060), mentionat mai sus, la Directia generala de administrare a marilor contribuabili, impreuna cu certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii.
7. Informatiile referitoare la infiintarea si scoaterea din evidenta a sediilor secundare ale marilor contribuabili, care isi desfasoara activitatea pe raza directiilor generale regionale ale finantelor publice, se transmit Directiei generale de administrare a marilor contribuabili si se evidentiaza intr-o sectiune separata a Registrului contribuabililor.
8. Directia generala de administrare a marilor contribuabili va transmite Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti orice modificare cu privire la luarea sau scoaterea din administrare a marilor contribuabili ori a sediilor secundare din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov la data producerii modificarii.

B. Obligatii declarative
1. Marii contribuabili depun declaratiile fiscale la organul fiscal competent prevazut in ordin incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie a anului urmator in care devin mari contribuabili.
2. In cazul marilor contribuabili care au infiintate sedii secundare, declararea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, se face la Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

C. Solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare
Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de marii contribuabili se solutioneaza potrivit art. 117^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, cu modificarile si completarile ulterioare.

D. Solicitarea documentelor de catre marii contribuabili
Solicitarea documentelor de catre marii contribuabili se face prin cerere adresata Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, astfel:
a) inregistrare la registratura directiei;
b) transmitere prin posta;
c) transmitere prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail.

E. Eliberarea documentelor solicitate de marii contribuabili
Eliberarea documentelor solicitate de marii contribuabili se face astfel:
1. la sediul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, imputernicitului sau reprezentantului legal al contribuabilului;
2. prin transmitere postala, la cererea contribuabilului, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

F. Procedura de plata a obligatiilor fiscale la marii contribuabili
1. Plata obligatiilor fiscale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri fiscale, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii aferent activitatii sediilor secundare, se efectueaza de catre persoana juridica mare contribuabil la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti.
2. Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare ale marilor contribuabili se achita la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti.
3. In situatia in care un mare contribuabil face plata impozitului pe veniturile din salarii datorat de sediul sau secundar, documentele de plata intocmite de contribuabilul mare in acest scop vor cuprinde in mod obligatoriu si urmatoarele informatii:
a) codul de identificare fiscala si denumirea persoanei care face plata, respectiv contribuabilul mare care a infiintat sediul secundar;
b) codul de identificare fiscala al sediului secundar pentru care se face plata;
c) codul IBAN al contului de impozit pe salarii.
4. Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat in luna anterioara, Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti vireaza lunar, potrivit prevederilor legale in vigoare si precizarilor Ministerului Finantelor Publice, cotele defalcate prevazute de lege cuvenite bugetelor locale astfel:
a) pentru marii contribuabili persoane juridice din municipiul Bucuresti si pentru sediile secundare ale marilor contribuabili care isi desfasoara activitatea in municipiul Bucuresti: la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
b) pentru marii contribuabili persoane juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), precum si pentru sediile secundare ale marilor contribuabili care isi desfasoara activitatea in judete, inclusiv in judetul Ilfov: la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si la bugetele locale ale judetelor pe teritoriul caruia isi au sediul social persoanele juridice sau isi desfasoara activitatea sediile secundare, dupa caz.
5. Operatiunile prevazute la pct. 3 se efectueaza in sistem informatic, pe baza de nota contabila, si se confirma potrivit procedurilor in vigoare.
6. Conturile de disponibilitati ale marilor contribuabili din judete, in care se incaseaza sume de la institutiile publice in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) si ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se deschid la unitatile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet.
7. Unitatile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet vor transmite la finele fiecarei zile Directiei generale de administrare a marilor contribuabili situatia sumelor incasate in contul 50.69 “Disponibil al agentilor economici”, deschis pe numele operatorilor economici prevazuti la pct. 4, iar aceasta are obligatia de a stabili in prima zi lucratoare de la primirea situatiilor respective lista operatorilor economici cu obligatii bugetare neachitate, precum si suma aferenta acestor obligatii, care se transmite Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, precum si la unitatile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet, pentru indisponibilizarea contului.
8. Unitatile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet nu vor deconta ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care operatorii economici prevazuti la pct. 4 sau alte persoane juridice imputernicite de acestia dispun transferul in conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale, cu exceptia celor in care se precizeaza in mod expres ca transferul se efectueaza pentru achitarea integrala sau partiala a drepturilor salariale.
9. Sumele incasate in contul 50.69 “Disponibil al agentilor economici” in plus fata de cele indisponibilizate, precum si cele pentru care nu s-a intocmit de catre organul fiscal lista prevazuta la pct. 7 al prezentei sectiuni in termenul stabilit pot fi transferate in conturi bancare, cu conditia ca asupra conturilor respective sa nu fi fost infiintata poprirea prin titluri executorii.

G. Procedura de inspectie fiscala a marilor contribuabili
1. Activitatea de inspectie fiscala se desfasoara in baza prevederilor titlului VII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Activitatea de inspectie fiscala a marilor contribuabili se efectueaza de catre personalul cu atributii de inspectie fiscala din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
3. Actiunile de inspectie fiscala pentru care au fost comunicate avize de inspectie fiscala sau pentru care au fost emise ordine de serviciu in vederea efectuarii inspectiei fiscale operatorilor economici care devin mari contribuabili, potrivit prevederilor legale, de catre organele de inspectie fiscala din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti sau de catre administratiile judetene ale finantelor publice, dupa caz, si care nu au fost incepute pana la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la Directia generala de administrare a marilor contribuabili se vor efectua de organele de inspectie fiscala care le-au initiat. Actul de control incheiat in urma actiunii de inspectie fiscala, insotit, dupa caz, de actul administrativ-fiscal emis, se va transmite Directiei generale de administrare a marilor contribuabili pentru valorificare, conform prevederilor legale.
4. Actiunile de inspectie fiscala incepute de catre organele de inspectie fiscala din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti sau de catre administratiile judetene ale finantelor publice, dupa caz, la operatorii economici care devin mari contribuabili potrivit prevederilor legale si care nu au fost finalizate pana la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la Directia generala de administrare a marilor contribuabili se vor finaliza de organele de inspectie fiscala care le-au initiat. Actul de control incheiat in urma actiunii de inspectie fiscala, insotit, dupa caz, de actul administrativ-fiscal emis, se va transmite Directiei generale de administrare a marilor contribuabili pentru valorificare, conform prevederilor legale.
5. Contestatiile formulate la actele administrativ fiscale incheiate conform celor prevazute la pct. 3 si 4 se depun la organele fiscale emitente ale actelor administrativ fiscale contestate. Aceste contestatii insotite de dosarul contestatiei, precum si de referatul cu propuneri de solutionare intocmit de organul fiscal emitent se vor transmite spre solutionare organului competent la data inregistrarii contestatiei, potrivit legii.
6. Inspectia fiscala la sediile secundare ale marilor contribuabili se efectueaza de catre organele de inspectie fiscala ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, prin cuprinderea actiunii in programul de activitate.
7. In cazul obligatiilor fiscale pentru care competenta de administrare revine Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, actiunile de verificare, la sediul secundar, a documentelor justificative ce stau la baza constituirii acestor obligatii constituie parte integranta a inspectiei fiscale coordonate de Directia generala de administrare a marilor contribuabili. Aceste actiuni vor fi coordonate de echipa de la sediul principal si sunt parte componenta a actiunii de inspectie fiscala. Rezultatele actiunilor de verificare la sediile secundare se consemneaza in procesul-verbal incheiat de organele de inspectie fiscala ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili. Constatarile din procesele-verbale vor fi centralizate si preluate, dupa caz, in Raportul de inspectie fiscala ce se va finaliza la platitorii mari contribuabili verificati.
8. Actiunile de control incrucisat la un mare contribuabil sau la un sediu secundar al acestuia sunt in competenta personalului cu atributii de inspectie fiscala din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
9. Verificarile efectuate la un mare contribuabil sau la sediul secundar al acestuia se vor putea efectua si prin delegarea de competenta, conform prevederilor art. 99 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Activitatea de supraveghere fiscala, monitorizare si autorizare
1. Eliberarea actelor administrative, precum si participarea cu specialisti in comisiile constituite conform legislatiei specifice in domeniul jocurilor de noroc si al autorizarii unitatilor emitente de tichete de masa se realizeaza de Directia generala de administrare a marilor contribuabili pentru marii contribuabili cu sediul social sau sedii secundare aflate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, respectiv de catre directiile generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala se afla sediul social sau sediile secundare ale marilor contribuabili.
2. Actele administrative emise in aplicarea legislatiei din domeniul autorizarii jocurilor de noroc de catre structurile teritoriale competente raman valabile pentru perioada pentru care au fost emise.

I. Activitatea de atribuire a numerelor de ordine pentru aparatele de marcat electronice fiscale
1. Pentru punctele de lucru ale operatorilor economici mari contribuabili care instaleaza aparate de marcat electronice fiscale, atribuirea numerelor de ordine se realizeaza de catre directiile generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala vor fi instalate aparatele de marcat electronice fiscale, cu exceptia punctelor de lucru situate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, pentru care atribuirea numerelor de ordine se realizeaza de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
2. Pentru contribuabilii mari care instaleaza aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale este intocmit de Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

J. Procedura de indrumare si asistenta pentru marii contribuabili
1. Indrumarea si asistenta marilor contribuabili in aplicarea prevederilor legislatiei fiscale se asigura de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili. Indrumarea si asistenta se fac fie ca urmare a solicitarii contribuabililor, fie din initiativa organului fiscal. Indrumarea si asistenta ca urmare a solicitarii marilor contribuabili se realizeaza in mod prioritar prin e-mail sau telefonic. De asemenea, marii contribuabili pot solicita asistenta prin e-mail sau telefonic Centrului de asistenta a contribuabililor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Indrumarea si asistenta din initiativa organului fiscal se asigura atat prin elaborarea si distribuirea de materiale de informare (ghiduri, brosuri, pliante, afise etc.), cat si prin orice alte mijloace care pot asigura transmiterea corespunzatoare a informatiilor si mesajelor.
2. In situatia in care, din motive tehnice, Sistemul Electronic National nu este operational pentru toti marii contribuabili, indrumarea si asistenta acestora in ceea ce priveste depunerea si primirea declaratiilor fiscale se asigura si de catre compartimentele de specialitate din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice pe a caror raza teritoriala se afla sediul social al contribuabilului. Declaratiile fiscale in format electronic si pe suport hartie vor fi transmise de catre organul fiscal teritorial la Directia generala de administrare a marilor contribuabili pentru a fi preluate in evidenta pe platitori si in dosarul fiscal al marelui contribuabil.

K. Procedura de urmarire a respectarii inlesnirilor la plata aflate in derulare pentru marii contribuabili
1. Pentru marii contribuabili, urmarirea modului de respectare a inlesnirilor la plata acordate in baza actelor normative in materie se realizeaza de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
2. Pentru sediile secundare ale marilor contribuabili, urmarirea modului de respectare a inlesnirilor la plata acordate in baza actelor normative in materie se realizeaza de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
3. Actul administrativ prin care se comunica marelui contribuabil pierderea inlesnirii la plata, fie de catre marele contribuabil persoana juridica, fie de catre un sediu secundar al acestuia, este emis de Directia generala de administrare a marilor contribuabili. Directia generala de administrare a marilor contribuabili va intreprinde masurile care se impun in vederea recuperarii sumelor ramase de plata.

L. Procedura de compensare si de restituire a obligatiilor bugetare
1. Restituirea sumelor reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare cuvenite, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, marilor contribuabili, inclusiv sediilor secundare ale acestora, se realizeaza numai dupa compensarea efectuata cu alte obligatii fiscale datorate, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Sumele de restituit/rambursat marelui contribuabil vor fi compensate cu obligatiile fiscale restante inregistrate de catre acesta.
3. Cererile de compensare si/sau de restituire depuse de marii contribuabili, nesolutionate la data efectuarii predarii-primirii activitatii de administrare a acestuia de catre organul fiscal teritorial, dar aflate in termenul legal de solutionare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili spre solutionare.
4. Cererile de compensare si/sau de restituire ale contribuabililor care nu mai indeplinesc criteriile de selectie pentru a fi incadrati in categoria marilor contribuabili, nesolutionate la data efectuarii predarii-primirii activitatii de administrare a acestuia de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dar aflate in termenul legal de solutionare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, organului competent spre solutionare.
5. Cererile de compensare si/sau de restituire, nesolutionate la data efectuarii predarii-primirii activitatii de administrare a acestora de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili sau de catre organul fiscal teritorial competent, dupa caz, si al caror termen legal de solutionare se implineste pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, vor fi solutionate de organul fiscal caruia i-au fost acestea adresate.

M. Procedura de executare silita a marilor contribuabili
1. Pentru impozitul pe venit si impozitul pe venitul din salarii datorat de catre marii contribuabili persoane juridice, organele de executare silita coordonatoare sunt cele ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
2. Organele de executare competente pentru executarea silita mobiliara si imobiliara pentru creantele fiscale prevazute la pct. 1 sunt unitatile fiscale subordonate directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala se afla bunurile urmaribile sau Directia generala de administrare a marilor contribuabili, daca bunurile urmaribile se afla pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov.
3. Pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de catre sediile secundare ale marilor contribuabili, organele de executare silita coordonatoare sunt cele ale directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala se afla sediile secundare sau, daca sediile secundare se afla pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, organul de executare silita coordonator este cel al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
4. Pentru recuperarea creantelor fiscale prevazute la pct. 3, in cadrul procedurii de executare silita mobiliara si imobiliara, organele de executare silita competente sunt cele ale directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala se afla bunurile urmaribile sau cele ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz.
5. In cazul valorificarii bunurilor sechestrate, organul de executare silita coordonator, respectiv directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sau, dupa caz, al directiilor generale regionale ale finantelor publice, numeste prin decizie comisia de licitatie. Directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili poate delega competenta directorului general al organului de executare competent.
6. Distribuirea sumelor obtinute prin valorificarea bunurilor se face de catre organul de executare coordonator.
7. In cazul in care exista sume obtinute si nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira in contul 50.67 “Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in cadrul procedurii de executare silita” care functioneaza pe numele directiei generale regionale a finantelor publice (DGRFP) si se codifica cu codul de inregistrare fiscala al acesteia.
In acest sens, organul fiscal care administreaza debitorul va proceda la eliberarea sau la distribuirea sumelor, prevederile cap. X “Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

N. Reglementarea activitatii juridice la momentul inregistrarii sau preluarii unui mare contribuabil
1. Pentru litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata, avand ca obiect contestatiile formulate impotriva masurilor dispuse prin acte de control sau de impunere intocmite de organele de control abilitate, contestatiile la executarea silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se dispun si se duc la indeplinire masurile asiguratorii, pentru litigiile ce privesc procedurile de reorganizare judiciara si faliment, precum si pentru orice alte litigii, reprezentarea va fi asigurata in continuare de birourile/compartimentele/serviciile juridice din cadrul administratiilor judetene ale finantelor publice sau directiilor generale regionale ale finantelor publice, dupa caz, pe baza de mandat si sub directa coordonare a Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
2. Pentru litigiile viitoare, avand ca obiect contestatiile formulate impotriva masurilor dispuse prin acte de control sau de impunere intocmite de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pentru marii contribuabili administrati, precum si in contestatiile la executarea silita sau in contestatiile impotriva actelor prin care se dispun si se duc la indeplinire masurile asiguratorii, in litigiile ce privesc procedurile de reorganizare judiciara si faliment, care au ca parte mari contribuabili, reprezentarea in fata instantelor de judecata va fi asigurata de Directia generala juridica din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, direct sau prin birourile/compartimentele/serviciile juridice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice, dupa caz, pe baza de mandat.

O. Procedura de monitorizare a marilor contribuabili
1. Activitatea de monitorizare a marilor contribuabili administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili este realizata de catre Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
2. Monitorizarea colectarii veniturilor bugetare de la marii contribuabili se realizeaza pe baza raportarii lunare pe care Directia generala de administrare a marilor contribuabili o va transmite Directiei generale de planificare, monitorizare si sinteza.
3. Pe baza informatiilor referitoare la obligatiile de plata si la incasarile in contul acestora din evidenta proprie, Directia generala de administrare a marilor contribuabili va transmite Directiei generale de planificare, monitorizare si sinteza, prin intermediul Directiei generale de tehnologia informatiei, pana pe data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare, situatia privind obligatiile bugetare de plata si incasarile in contul acestora, conform formularelor 01 – 04, cuprinse in anexele nr. 2 – 5 la ordin.
4. Situatia privind obligatiile bugetare de plata se intocmeste pe fiecare mare contribuabil si, separat, pe fiecare buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetul asigurarilor pentru somaj.
5. Informatiile necesar a fi completate in situatia privind obligatiile bugetare de plata rezulta din evidenta analitica pe platitori si constituie baza documentara de analiza si informare atat pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cat si pentru Ministerul Finantelor Publice.
6. Informatiile cuprinse in formularele 01 – 04 din anexele nr. 2 – 5 la ordin, transmise de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, se vor prelua si se vor transmite in format electronic, pe baza datelor din Sistemul de administrare a creantelor fiscale.
7. Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza va fi instiintata in termen de 30 de zile despre orice modificare intervenita in datele de inregistrare fiscala a marilor contribuabili si a sucursalelor/punctelor de lucru ale acestora si despre preluarea in administrare a unor noi mari contribuabili.

P. Activitatea de inspectie economico-financiara
1. Activitatea de inspectie economico-financiara se desfasoara in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare.
2. Activitatea de inspectie economico-financiara se efectueaza de catre personalul cu atributii de inspectie economico-financiara din cadrul serviciului de inspectie economico-financiara la operatorii economici asa cum sunt definiti de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, si care au calitatea de mari contribuabili.
3. Personalul cu atributii de inspectie economico-financiara din cadrul serviciului de inspectie economico-financiara efectueaza, de asemenea, actiuni de inspectie la institutii publice in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.257/2012 privind organizarea inspectiilor si stabilirea atributiilor generale in efectuarea acestora in vederea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv.
4. Competenta de exercitare a activitatii de inspectie economico-financiara la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili revine organului de inspectie economico-financiara in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al operatorului economic, potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.545/2012 privind competenta de exercitare a inspectiei economico-financiare, solutionarea conflictului de competenta si delegarea competentei.
5. Prin exceptie, pentru sediile secundare ale operatorului economic care are calitatea de mare contribuabil, competenta de exercitare a activitatii de inspectie economico-financiara revine si organului de inspectie economico-financiara in a carui raza teritoriala se afla sediul acestuia, potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.545/2012.
6. Inspectia economico-financiara la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, precum si la sediile secundare ale acestora se efectueaza si prin delegarea de competenta potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.545/2012.
7. Verificarile sumelor solicitate/acordate de la bugetul de stat consolidat la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, in vederea avizarii/controlului acestora, se efectueaza potrivit prevederilor actelor normative prin care sunt reglementate.
8. Din punct de vedere metodologic, serviciul de inspectie economico-financiara este coordonat de Directia generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
9. Plangerile prealabile formulate impotriva dispozitiilor obligatorii intocmite de organul de inspectie economico-financiara la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, precum si contestatiile formulate impotriva proceselor-verbale de inspectie se depun la structura care a efectuat controlul, structura care asigura intocmirea si transmiterea referatului cu propuneri de solutionare la structura responsabila de solutionarea plangerilor prealabile si contestatiilor.
10. Plangerile prealabile si contestatiile se solutioneaza de structura responsabila de solutionarea plangerilor prealabile si contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

CAPITOLUL II
Dispozitii tranzitorii

A. Solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA si optiune de rambursare
1. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse in termenul legal prevazut, inclusiv cele aferente lunii noiembrie a anului anterior anului in care contribuabilii au devenit mari contribuabili, depuse de catre contribuabilii care devin mari contribuabili incepand cu data de 1 ianuarie si nesolutionate pana la data preluarii de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, se solutioneaza dupa cum urmeaza:
1.1. in cazul deconturilor pentru care s-au emis deciziile de rambursare si nu a fost finalizata etapa de compensare/restituire pana la data predarii, se transfera dosarul solicitarii, inclusiv Decizia de rambursare aprobata, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, in vederea finalizarii procedurii;
1.2. deconturile pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare pana la data predarii se transfera Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, in vederea solutionarii.
Pentru solutionarea acestor deconturi, Directia generala de administrare a marilor contribuabili aplica procedura corespunzatoare categoriei de contribuabili din care facea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului.
Organul fiscal, competent la data depunerii decontului, transmite Directiei generale de administrare a marilor contribuabili deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare nesolutionate, insotite, in mod obligatoriu, de urmatoarele:
a) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, se incadrau in categoria contribuabililor mijlocii:
– referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii;
– orice alte acte procedurale intocmite potrivit procedurii de solutionare, pana la data predarii;
b) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, beneficiau de regimul special de rambursare pentru exportatori:
– decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori;
– referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de exportatori;
– orice alte acte procedurale intocmite potrivit procedurii de solutionare, pana la data predarii;
c) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, nu erau considerati mari contribuabili, contribuabili mijlocii sau exportatori:
– fisa de calcul a Standardului Individual Negativ (SIN);
– fisa indicatorilor de inspectie fiscala;
– fisa de analiza de risc;
– referatul pentru analiza documentara;
– orice alte acte procedurale intocmite potrivit procedurii de solutionare, pana la data predarii.
Organul fiscal, competent la data depunerii decontului, transmite Directiei generale de administrare a marilor contribuabili si informatiile inscrise in baza de date cuprinzand persoanele impozabile, care devin mari contribuabili incepand cu data de 1 ianuarie, ale caror deconturi se incadreaza in categoria de risc fiscal mare, ca urmare a informatiilor primite de la organele de inspectie fiscala, in conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse, in termenul legal prevazut, de catre contribuabilii care, incepand cu data de 1 ianuarie, nu mai indeplinesc criteriile pentru a fi mari contribuabili, inclusiv solicitarile de rambursare aferente lunii noiembrie a ultimului an in care aceste persoane au avut calitatea de mari contribuabili si nesolutionate pana la data preluarii de catre noul organ de administrare, se solutioneaza dupa cum urmeaza:
2.1. in cazul deconturilor pentru care s-au emis deciziile de rambursare si nu a fost finalizata etapa de compensare/restituire pana la data predarii, se transfera dosarul solicitarii, inclusiv Decizia de rambursare aprobata, noului organ fiscal competent, in vederea finalizarii procedurii;
2.2. deconturile pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare pana la data predarii se transfera noului organ fiscal competent, in vederea solutionarii.
Pentru solutionarea acestor deconturi, noul organ fiscal competent aplica procedura corespunzatoare categoriei de mari contribuabili din care facea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului. Directia generala de administrare a marilor contribuabili transmite noului organ fiscal deconturile nesolutionate, insotite in mod obligatoriu de Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de marii contribuabili si de orice alte acte procedurale intocmite potrivit procedurii de solutionare, pana la data predarii. Directia generala de administrare a marilor contribuabili transmite noului organ fiscal si informatiile inscrise in baza de date cuprinzand persoanele impozabile, care nu mai indeplinesc criteriile pentru a fi mari contribuabili dupa data de 1 ianuarie, ale caror deconturi se incadreaza in categoria de risc fiscal mare, ca urmare a informatiilor primite de la organele de inspectie fiscala, in conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Plata obligatiilor fiscale ale marilor contribuabili
1. Platile obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii care, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, nu mai au calitatea de mari contribuabili, se realizeaza pana la aceeasi data la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti.
2. Incepand cu aceasta data, platile efectuate de acesti contribuabili se realizeaza astfel:
a) la unitatile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet, respectiv a municipiului Bucuresti, unde vor fi preluati spre administrare, pentru contribuabilii care, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, indeplinesc criteriile de selectie pentru contribuabili mijlocii;
b) la unitatile Trezoreriei Statului la care vor fi arondati, pentru contribuabilii care, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, nu indeplinesc criteriile de selectie pentru contribuabili mijlocii.
3. Pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, platile reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetelor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, datorate de contribuabilii care, incepand cu data de 1 ianuarie, au dobandit calitatea de mari contribuabili, se realizeaza la unitatile Trezoreriei Statului la care sunt arondati.
4. Incepand cu aceasta data, platile efectuate de acesti contribuabili se realizeaza la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti.

C. Gestiunea inlesnirilor la plata
1. Pana la data de 31 decembrie a anului, urmarirea modului de respectare a inlesnirilor la plata acordate in baza actelor normative in materie se realizeaza de catre organele fiscale competente in administrarea obligatiilor fiscale ale contribuabililor care urmeaza a avea calitatea de mari contribuabili.
2. Pana la data mentionata la pct. 1, urmarirea modului de respectare a inlesnirilor la plata acordate in baza actelor normative in materie, pentru contribuabilii ale caror obligatii fiscale sunt administrate de Directia generala de administrare a marilor contribuabili si care urmeaza a nu mai avea calitatea de mari contribuabili, se realizeaza de catre acest organ fiscal.
3. Incepand cu 1 ianuarie a anului urmator, urmarirea modului de respectare a inlesnirilor la plata acordate in baza actelor normative in materie, pentru contribuabilii prevazuti la pct. 1, se realizeaza de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, iar pentru contribuabilii prevazuti la pct. 2, se realizeaza de catre noul organ fiscal care administreaza obligatiile fiscale ale acestora.
4. Organele fiscale prevazute la pct. 1 si 2 vor efectua verificarea conditiilor mentinerii valabilitatii inlesnirilor la plata, iar in cazul pierderii valabilitatii/finalizarii inlesnirilor la plata vor comunica, pana la data mentionata la pct. 1, contribuabilului o decizie in acest sens.
5. Actele administrative prin care s-au acordat inlesniri la plata, impreuna cu graficele de esalonare, se transmit in format hartie, insotite de:
a) nota de constatare prin care se precizeaza modul de respectare a inlesnirilor la plata acordate pana la data de 31 decembrie a anului;
b) scrisorile de garantie bancara sau contractele de ipoteca sau gaj, in original. Scrisorile de garantie bancara trebuie sa fie in termen de valabilitate, iar pentru contractele de ipoteca sau gaj sa se faca mentiunea privind inscrierea acestora in vederea efectuarii publicitatii legale.
6. In situatia garantiilor in numerar depuse la unitatile Trezoreriei Statului, organele fiscale prevazute la pct. 1 si 2 vor lua de indata masuri pentru transferul acestora in conturile mentionate de catre contribuabili, la dispozitia organelor fiscale care vor administra obligatiile fiscale ale contribuabililor.

D. Procedura de executare silita
1. In cazul popririlor infiintate asupra veniturilor datorate de terti ori asupra disponibilitatilor din conturile bancare, organele fiscale competente pana la data de 31 decembrie a anului in curs vor comunica de indata tertilor si bancilor unde sunt infiintate popriri contul de trezorerie in care se vor vira sumele retinute, aferente veniturilor bugetare.
2. In cazul in care exista sume obtinute si nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira in contul 50.67 “Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in cadrul procedurii de executare silita” care functioneaza pe numele directiei generale regionale a finantelor publice (DGRFP) si se codifica cu codul de inregistrare fiscala al acesteia.
In acest sens, organul fiscal care administreaza debitorul va proceda la eliberarea sau la distribuirea sumelor, prevederile cap. X “Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

E. Monitorizarea marilor contribuabili
Pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, raportarea lunara cu privire la situatia obligatiilor de plata si a incasarilor in contul fiecarui buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetul asigurarilor pentru somaj, se va realiza de organul fiscal competent.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close