Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat

produse agricole
In M.Of. nr. 139 din 24 februarie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia.

Din cuprins:

ART. 1. Se aproba Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROCEDURA
de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia

ART. 1. (1) Contribuabilii care au desfasurat activitati agricole individual sau in asociere beneficiaza de anularea impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proportional cu gradul de calamitate al productiei agricole, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) impozitul a fost stabilit pe baza de norme de venit;
b) pentru productia agricola nu au fost incheiate polite de asigurare;
c) productia a fost calamitata in proportie de peste 30% din totalul productiei aferente fiecarei grupe de produse vegetale sau animale.
(2) Gradul de calamitate se dovedeste cu procesele-verbale de constatare a pagubelor produse, intocmite, dupa caz, de catre comitetele judetene pentru situatii de urgenta si/sau de catre comitetele locale pentru situatii de urgenta si/sau de catre comisiile locale alcatuite din specialisti pentru evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, constituite potrivit legii.
(3) In scopul determinarii impozitului pe venitul din activitati agricole ce urmeaza sa fie anulat, organul fiscal competent determina gradul de calamitate, precum si impozitul pe venitul aferent unei grupe de produse vegetale/animale, potrivit prevederilor alin. (4) si (5).
(4) In situatia in care contribuabilul a realizat productia aferenta unei grupe de produse vegetale sau animale astfel cum sunt enumerate in tabelul prevazut la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in mai multe locuri situate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale ori pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale, gradul de calamitate prevazut la alin. (1) lit. c) se stabileste de organul fiscal competent astfel:
a) in cazul produselor vegetale, ca raport intre suma suprafetelor calamitate aferente unei grupe de produse vegetale, cu exceptia celor pentru care exista incheiata polita de asigurare, si totalul suprafetelor cultivate aferente respectivei grupe de produse vegetale. Produsele vegetale includ si plantatiile viticole, pomicole, arbustii fructiferi si altele asemenea;
b) in cazul grupelor de animale, ca raport intre numarul de animale afectate de calamitate aferente unei grupe de animale, cu exceptia celor pentru care exista incheiata polita de asigurare, si numarul total de animale aferente respectivei grupe de animale.
(5) Impozitul pe venitul din activitati agricole aferent fiecarei grupe de produse vegetale/animale se determina potrivit regulilor de determinare a impozitului pe venitul din activitati agricole prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizand informatiile din declaratia depusa de contribuabil.
(6) Impozitul pe venitul din activitati agricole ce urmeaza sa fie anulat se stabileste prin aplicarea gradului de calamitate determinat potrivit alin. (2) sau (4), dupa caz, la impozitul pe venitul anual stabilit potrivit alin. (5).

ART. 2. (1) Facilitatea prevazuta la art. 1 se aproba de organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.
(2) Prin organ fiscal competent se intelege:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice fara domiciliu fiscal in Romania.

ART. 3. (1) Pentru a beneficia de facilitatea prevazuta la art. 1, contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent, prin care solicita anularea impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia.
(2) Cererea de anulare trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ale contribuabilului;
b) numarul si data emiterii deciziei de impunere prin care a fost stabilit impozitul pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul 2013;
c) numarul si data deciziei prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul 2013.
(3) La cererea de anulare se anexeaza urmatoarele documente:
a) copii de pe procesele-verbale de constatare a pagubelor din care rezulta gradul de calamitate sau alte documente justificative, daca este cazul;
b) declaratie pe propria raspundere a contribuabilului din care sa reiasa faptul ca pentru productia agricola calamitata nu au fost incheiate polite de asigurare.
(4) Cererea poate fi depusa la organul fiscal competent prin orice modalitate prevazuta de Codul de procedura fiscala.

ART. 4. (1) In situatia in care activitatea agricola se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, cererea de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia se depune la organul fiscal la care asocierea este luata in evidenta fiscala.
(2) In termen de 5 zile de la primire, organul fiscal transmite cererea, precum si informatiile necesare solutionarii acesteia, organului fiscal competent potrivit art. 2 alin. (2).

ART. 5. (1) Dupa primirea cererii de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia organul fiscal competent procedeaza la verificarea acesteia.
(2) In cazul in care organul fiscal competent constata ca procesul-verbal de constatare a pagubelor produse nu contine toate elementele necesare determinarii gradului de calamitate potrivit art. 1, acesta solicita informatii suplimentare de la organul emitent al procesului-verbal si/sau de la contribuabil.
(3) Ori de cate ori este necesar, organul fiscal competent poate solicita informatii si de la alte autoritati publice sau de la societatile emitente ale politelor de asigurare.
(4) Cererea de anulare se solutioneaza in termenul prevazut la art. 70 din Codul de procedura fiscala.
(5) In situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1, organul fiscal competent emite decizie de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia, in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura. Un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.
(6) Contribuabilii care au efectuat plata creantelor fiscale anulate au dreptul la restituirea sumelor achitate. In acest caz, prevederile art. 117 din Codul de procedura fiscala, precum si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal sunt aplicabile in mod corespunzator.

ART. 6. In situatia in care, dupa administrarea mijloacelor de proba, inclusiv dupa obtinerea informatiilor solicitate potrivit art. 5 alin. (2) si (3), organul fiscal competent constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 sau informatiile detinute nu sunt de natura a dovedi indeplinirea conditiilor necesare anularii impozitului pe venitul din activitati agricole, acesta emite decizie de respingere a cererii de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia, in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura. Un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.

ART. 7. Comunicarea actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se efectueaza potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala.

ART. 8. Impotriva deciziilor emise in temeiul prezentei proceduri se poate formula contestatie in conditiile titlului IX din Codul de procedura fiscala.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close