Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale

In M.Of. nr. 136 din 23 februarie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 150/2015 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012.

Din cuprins:

ART. I. Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
“1^1. – In intelesul prezentelor reglementari si al legislatiei contabile, entitatile prevazute la pct. 1 reprezinta entitati de interes public.”
2. Dupa punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 7^1 – 7^3, cu urmatorul cuprins:
“7^1. – Raportarile contabile anuale, precum si cele depuse in cursul anului la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se intocmesc in formatul stabilit de Ministerul Finantelor Publice. Prezentarea in aceste raportari a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor si cheltuielilor, poate fi diferita de cea din situatiile financiare anuale intocmite conform Standardelor internationale de raportare financiara, aceasta fiind determinata de cerintele de informatii ale institutiilor statului.
7^2. – Daca modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informatiilor comparative, raportarile mentionate la pct. 7^1 contin informatii comparative retratate. In acest caz, informatiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor si cheltuielilor, sunt cele determinate in urma aplicarii noilor politici contabile, respectiv a corectarii erorilor contabile.
7^3. – Atunci cand, in baza unor prevederi legale exprese, in conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentand diverse impozite si taxe reflectate concomitent in conturi de cheltuieli, cu ocazia intocmirii situatiei veniturilor si cheltuielilor, la cifra de afaceri neta se vor inscrie sumele reprezentand veniturile mentionate, corectate cu cheltuielile corespunzatoare acelor impozite si taxe.”
3. La punctul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Entitatile care intra sub incidenta Directivei 2004/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumparare*1) prezinta in aceeasi sectiune a raportului administratorilor referitoare la guvernanta corporativa urmatoarele informatii:
– participatiile semnificative la capital, directe sau indirecte (inclusiv participatiile indirecte prin intermediul unor structuri piramidale sau de actionariat incrucisat), in sensul legislatiei privind piata de capital;
– detinatorii oricarei valori mobiliare care confera drepturi speciale de control si o descriere a acestor drepturi;
– orice restrictie a dreptului de vot, cum ar fi limitarea dreptului de vot pentru detinatorii unui anumit procentaj sau ai unui anumit numar de voturi, termenele impuse pentru exercitarea dreptului de vot sau sistemele in care, cu cooperarea societatii, drepturile financiare atasate valorilor mobiliare sunt separate de detinerea acestora din urma;
– regulile aplicabile numirii si inlocuirii membrilor organului administrativ sau de conducere, precum si modificarii statutului societatii;
– competentele membrilor organului administrativ sau de conducere, in special competenta de a emite sau de a rascumpara valori mobiliare.”
————
*1) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 142 din 30 aprilie 2004, p. 12.

4. La punctul 12, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) – (5), cu urmatorul cuprins:
“(3) In scopul de a imbunatati si mai mult transparenta pentru actionari, investitori si alte parti interesate si in plus fata de informatiile cu privire la elementele mentionate la alin. (1) si (2), societatile trebuie sa descrie modul in care au aplicat recomandarile codului de guvernanta corporativa relevant cu privire la subiectele de maxima importanta pentru actionari.
(4) Informatiile mentionate la prezentul punct trebuie sa fie suficient de clare, precise si exhaustive pentru a permite actionarilor, investitorilor si altor parti interesate sa dobandeasca o buna intelegere a modului in care este administrata societatea. In plus, trebuie sa se faca referire la caracteristicile si situatia specifica a societatii, cum ar fi marimea, structura societatii sau structura actionariatului sau orice alte caracteristici relevante.
(5) In scopul de a facilita accesul pentru actionari, investitori si alte parti interesate, societatile trebuie sa puna la dispozitie periodic, pe site-urile lor, informatiile mentionate la prezentul punct si sa includa o trimitere catre site in raportul administratorilor, chiar daca acestea ofera deja informatii prin alte mijloace precizate in prezentele reglementari.”
5. Dupa punctul 12 se introduc doua noi puncte, punctele 12^1 si 12^2, cu urmatorul cuprins:
“12^1. – (1) In caz de abatere de la recomandarile codului de guvernanta corporativa sub incidenta caruia se afla sau pe care au decis sa il aplice in mod voluntar, societatile trebuie sa indice in mod clar de la ce recomandari specifice s-au abatut si, pentru fiecare abatere in parte de la o recomandare individuala:
a) sa explice in ce mod s-a abatut societatea de la o recomandare;
b) sa descrie motivele abaterii;
c) sa descrie modul in care a fost luata decizia de a se abate de la recomandare in cadrul societatii;
d) daca abaterea este limitata in timp, sa explice cand preconizeaza societatea ca se va conforma cu o anumita recomandare;
e) sa descrie, daca este cazul, masura luata in locul conformarii si sa explice in ce fel masura respectiva atinge obiectivul care sta la baza recomandarii specifice sau a codului in ansamblu ori sa clarifice modul in care contribuie la o buna guvernanta corporativa a societatii.
(2) Informatiile mentionate la alin. (1) trebuie sa fie suficient de clare, exacte si complete astfel incat sa permita actionarilor, investitorilor si altor parti interesate sa evalueze consecintele care decurg din abaterea de la o anumita recomandare. Acestea trebuie sa se refere si la caracteristicile si situatia specifica a societatii, cum ar fi marimea, structura societatii sau structura actionariatului sau orice alte caracteristici relevante.
(3) Explicatiile pentru abateri trebuie sa fie clar prezentate in declaratia de guvernanta corporativa, astfel incat sa fie usor de gasit de catre actionari, investitori si alte parti interesate. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, urmand aceeasi ordine a recomandarilor ca si in codul relevant sau prin gruparea tuturor explicatiilor privind abaterea din aceeasi sectiune din declaratia de guvernanta corporativa, atat timp cat metoda utilizata este explicata clar.
12^2. – Auditorul statutar sau firma de audit isi exprima, in conformitate cu pct. 15^1 alin. (1), opinia referitoare la informatiile pregatite in temeiul pct. 12 alin. (1) lit. c) si alin. (2) si verifica daca au fost prezentate informatiile mentionate la pct. 12 alin. (1) lit. a), b), d) si e).”
6. Dupa punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu urmatorul cuprins:
“15^1. – (1) Totodata, auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de audit:
a) exprima o opinie privind:
(i) consecventa raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar; si
(ii) intocmirea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele legale aplicabile;
b) declara daca, pe baza cunoasterii si a intelegerii dobandite in cursul auditului cu privire la societate si la mediul acesteia, a (au) identificat informatii eronate semnificative prezentate in raportul administratorilor, indicand natura acestor informatii eronate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si situatiilor financiare anuale consolidate si rapoartelor consolidate ale administratorilor.”
7. Punctul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“16. – (1) Raportul de audit contine:
a) o introducere care identifica cel putin situatiile financiare care fac obiectul auditului statutar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
b) o descriere a domeniului de aplicare al auditului statutar, care identifica cel putin standardele de audit conform carora a fost efectuat auditul statutar;
c) o opinie de audit care este fara rezerve, cu rezerve sau contrara si care prezinta clar punctul de vedere al auditorului statutar cu privire la urmatoarele:
(i) daca situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela, in conformitate cu cadrul relevant de raportare financiara; si
(ii) dupa caz, daca situatiile financiare anuale sunt conforme cerintelor legale aplicabile.
Daca auditorul statutar nu este in masura sa emita o opinie de audit, raportul mentioneaza imposibilitatea emiterii unei astfel de opinii;
d) o mentiune privind aspectele asupra carora auditorul statutar atrage atentia prin evidentiere, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
e) opinia si declaratia mentionate la pct. 15^1.
(2) Raportul de audit se semneaza si se dateaza de catre auditorul statutar. In cazul in care auditul statutar este efectuat de o firma de audit, raportul de audit poarta semnatura cel putin a auditorului/auditorilor statutar(i) care a(u) efectuat auditul in numele firmei de audit.”
8. Dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu urmatorul cuprins:
“16^1. – (1) In notele explicative la situatiile financiare, societatile prezinta, pe langa informatiile cerute de IFRS, totalul onorariilor aferente exercitiului financiar percepute de fiecare auditor statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situatiilor financiare anuale si totalul onorariilor percepute de fiecare auditor statutar sau firma de audit pentru alte servicii de asigurare, pentru servicii de consultanta fiscala si pentru alte servicii decat cele de audit.
(2) Filialele care sunt consolidate in situatiile financiare ale unui grup, intocmite conform prezentelor reglementari, sunt scutite de la obligatia prezentarii informatiilor mentionate la alin. (1), cu conditia ca aceste informatii sa fie furnizate in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate.
(3) In cazul unui grup, informatiile mentionate la alin. (1) se prezinta nu numai in ceea ce priveste auditorul grupului, dar si pentru fiecare auditor sau firma de audit implicat(a) in auditul grupului. Daca un auditor sau o firma de audit a auditat mai multe entitati din grup, totalul onorariilor financiare percepute de fiecare auditor statutar sau firma de audit se poate prezenta pe o baza agregata, in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate.”
9. Punctul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“24. – Perimetrul de consolidare si regulile de intocmire a situatiilor financiare anuale consolidate se stabilesc potrivit IFRS.”
10. Dupa punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu urmatorul cuprins:
“24^1. – Perimetrul de consolidare stabilit potrivit pct. 24 este folosit si pentru aplicarea prevederilor cap. III^1 «Raportarea platilor efectuate catre guverne».”
11. Dupa punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu urmatorul cuprins:
“27^1. – Atunci cand se solicita un raport consolidat al administratorilor, pe langa raportul administratorilor, cele doua rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport.”
12. Punctul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“30. – Raportul de audit privind situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa respecte cerintele prevazute la pct. 16. In cazul situatiilor financiare anuale consolidate, atunci cand raporteaza asupra consecventei raportului administratorilor cu situatiile financiare, asa cum se prevede la pct. 16 alin. (1) lit. e), auditorul statutar sau firma de audit are in vedere situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor. Daca situatiile financiare anuale ale societatii-mama sunt prezentate in vederea aprobarii odata cu situatiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mama are obligatia de auditare, cele doua rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport.”
13. Punctele 31 si 32 se abroga.
14. Dupa punctul 36 se introduce un nou capitol, capitolul III^1, “Raportarea platilor efectuate catre guverne”, cu urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL III^1
Raportarea platilor efectuate catre guverne

SECTIUNEA 1
Definitii referitoare la raportarea privind platile catre guverne

36^1. – (1) In intelesul prezentului capitol se aplica urmatoarele definitii:
1. entitate activa in industria extractiva inseamna o entitate care desfasoara activitati ce implica explorarea, prospectarea, descoperirea, exploatarea si extractia zacamintelor de minerale, petrol, gaze naturale sau alte materiale, in cadrul activitatilor economice enumerate in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activitatilor economice NACE a doua revizuire si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum si a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice*2), la sectiunea B INDUSTRIA EXTRACTIVA SI EXPLOATAREA IN CARIERE, diviziunile 05 Extractia carbunelui si lignitului, 06 Extractia titeiului si a gazelor naturale, 07 Extractia minereurilor metalifere si 08 Alte activitati din industria extractiva;
2. entitate activa in sectorul exploatarii padurilor primare inseamna o intreprindere care desfasoara, in padurile primare, activitati prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006, respectiv sectiunea A – AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT, diviziunea 02 Silvicultura si exploatare forestiera, grupa 02.2 Exploatare forestiera, din anexa I la acel Regulament;
3. guvern inseamna orice autoritate nationala, regionala sau locala a unui stat membru sau a unei tari terte. Sunt incluse departamentele, agentiile sau intreprinderile controlate de acea autoritate;
4. proiect inseamna activitati operationale care sunt reglementate de un singur contract, licenta, locatie, concesiune sau alte acorduri juridice similare si care formeaza baza pentru o obligatie de plata cu un guvern. Cu toate acestea, daca mai multe astfel de acorduri sunt interconectate pe fond si formeaza baza pentru o obligatie de plata cu un guvern, acestea sunt considerate a fi un proiect;
5. plata inseamna o suma platita fie in numerar, fie in natura, pentru activitatile mentionate la pct. 1 si 2, de urmatoarele tipuri:
a) drepturi de productie;
b) impozite percepute asupra venitului, productiei sau profiturilor societatilor, cu exceptia impozitelor percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venitul personal sau impozitul pe vanzari;
c) redevente;
d) dividende;
e) prime de semnare, descoperire si productie;
f) taxe de licenta, taxe de inchiriere, taxe de inregistrare si alte taxe aferente licentelor si/sau concesiunilor; si
g) plati pentru imbunatatiri aduse infrastructurii.
————
*2) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 393 din 30 decembrie 2006, p. 1.

(2) Platile mentionate la alin. (1) pct. 5 sunt cele prevazute de legislatia in vigoare, aplicabila societatii. Platile respective presupun transfer de beneficii economice incluzand fluxuri de trezorerie, transferuri de bunuri sau prestari de servicii efectuate in cursul exercitiului financiar de raportare, indiferent de perioada in care a fost inregistrata obligatia corespunzatoare.
36^2. – In acceptiunea prezentului capitol, platile catre guverne pot lua forma cotizatiilor definite potrivit interpretarii IFRIC 21 “Cotizatii”, atunci cand o autoritate impune o cotizatie societatilor care opereaza pe o piata specifica sau intr-o anumita tara.
36^3. – (1) Pentru a determina daca o entitate este activa sau un grup este activ in industria extractiva ori in sectorul exploatarii padurilor primare, definitiile respective se refera la clasificarea activitatilor economice pentru scopuri statistice, prezentate in sectiunile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1.893/2006.
(2) Se considera, de asemenea, ca o entitate care este parte a unei asocieri in participatie sau a unei entitati controlate in comun este activa in industria extractiva ori in sectorul exploatarii padurilor primare daca acea asociere in participatie sau entitate controlata in comun se califica pentru clasificarea NACE.

SECTIUNEA a 2-a
Obligatia de raportare a platilor catre guverne

36^4. – (1) Toate societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, indiferent de natura actionarilor, active in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare au obligatia de a intocmi si a publica anual un raport asupra platilor catre guverne.
(2) Cerintele de raportare prevazute de prezentul capitol se aplica si in cazul in care societatea este parte a unei asocieri in participatie care isi desfasoara activitatea in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare. In acest caz, in scopul intocmirii raportului prevazut de prezenta sectiune, sunt avute in vedere platile corespunzatoare participatiei detinute in acea asociere in participatie.

SECTIUNEA a 3-a
Continutul raportului

36^5. – Nu este necesar ca o plata, indiferent daca este plata unica sau o serie de plati conexe, sa fie luata in considerare in raport daca este mai mica de 100.000 EUR in cursul unui exercitiu financiar.
36^6. – (1) Raportul prezinta urmatoarele informatii in legatura cu activitatile descrise la pct. 36^1 alin. (1) pct. 1 si 2, aferente exercitiului financiar in cauza:
a) suma totala a platilor efectuate catre fiecare guvern;
b) suma totala pe tip de plata, in conformitate cu pct. 36^1 alin. (1) pct. 5 lit. a) – g) efectuata catre fiecare guvern;
c) daca platile au fost atribuite unui proiect specific, suma totala pe tip de plata, in conformitate cu pct. 36^1 alin. (1) pct. 5 lit. a) – g), efectuata pentru fiecare astfel de proiect, si suma totala a platilor pentru fiecare astfel de proiect.
(2) Platile efectuate de societate pentru obligatii impuse la nivelul societatii pot fi prezentate la nivelul acesteia, si nu la nivel de proiect.
36^7. – Daca se efectueaza plati in natura catre guverne, ele sunt raportate in valoare si, daca este cazul, in volum. Se prezinta note justificative pentru a explica modul in care a fost determinata aceasta valoare.
36^8. – Informatiile publicate cu privire la platile mentionate in prezenta sectiune reflecta substanta mai curand decat forma platii sau a activitatii in cauza. Platile si activitatile nu pot fi separate sau agregate in mod artificial, in vederea evitarii aplicarii cerintelor prezentelor reglementari.

SECTIUNEA a 4-a
Raportul consolidat asupra platilor catre guverne

36^9. – (1) Societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, active in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare, care intra sub incidenta legislatiei nationale, au obligatia de a intocmi un raport consolidat asupra platilor efectuate catre guverne in conformitate cu pct. 36^4 – 36^8 daca, in calitate de societati-mama, au obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate.
(2) O societate-mama este considerata, de asemenea, a fi activa in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare daca oricare dintre filialele sale este activa in industria sau in sectorul mentionat. Filialele avute in vedere in acest scop sunt aceleasi cu cele cuprinse in perimetrul de consolidare utilizat la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate.
36^10. – (1) Raportul consolidat cuprinde numai platile catre guverne rezultate in urma operatiunilor de extractie si/sau de exploatare forestiera.
(2) In cazul in care o entitate controlata in comun, cuprinsa in consolidare, isi desfasoara activitatea in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare, in scopul intocmirii raportului consolidat prevazut de prezenta sectiune sunt avute in vedere platile corespunzatoare participatiei detinute in acea entitate controlata in comun.

SECTIUNEA a 5-a
Publicarea

36^11. – Raportul prevazut la pct. 36^4 si raportul consolidat prevazut la pct. 36^9 asupra platilor catre guverne se publica potrivit legislatiei nationale.
36^12. – Membrii organelor responsabile ale unei societati, care actioneaza in limitele competentelor conferite de legislatia nationala, au responsabilitatea de a se asigura, aplicand la nivel maxim cunostintele si abilitatile de care dispun, ca raportul asupra platilor catre guverne este intocmit si publicat in conformitate cu cerintele legislatiei nationale. Entitatile mentionate la pct. 36^4 si 36^9, care intocmesc si publica un raport in conformitate cu cerinte de raportare ale unei tari terte evaluate ca fiind echivalente cu cele prevazute in prezentele reglementari, sunt exceptate de la cerintele prezentului capitol, cu exceptia obligatiei de a publica respectivul raport potrivit legislatiei nationale in vigoare.”
15. Dupa punctul 42^1 se introduce un nou punct, punctul 42^2, cu urmatorul cuprins:
“42^2. – In situatia in care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.”
16. La punctul 67, alineatul (2) se abroga.
17. La punctul 70, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“70. – (1) Conturile la banci cuprind: valorile de incasat, cum sunt cecurile si efectele comerciale depuse la banci, disponibilitatile in lei si valuta, cecurile entitatii, precum si dobanzile aferente disponibilitatilor si creditelor acordate de banci in conturile curente. Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi incluse in numerar si echivalente de numerar doar in masura in care acestea sunt detinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, si nu in scop investitional.”
18. La punctul 95, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“95. – (1) Beneficiile sub forma actiunilor proprii ale entitatii (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajatilor in cadrul tranzactiilor cu plata pe baza de actiuni cu decontare in actiuni, sunt inregistrate in contul 643 «Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii», in contra-partida contului 1031 «Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii», la valoarea justa a instrumentelor de capitaluri proprii, de la data acordarii acelor beneficii. Recunoasterea cheltuielilor aferente serviciului prestat de angajati are loc in momentul prestarii acestuia.”
19. Punctul 128 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“128. – In contul 117 «Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29» se evidentiaza distinct: rezultatul reportat provenit din preluarea la inceputul exercitiului financiar curent a rezultatului din contul de profit si pierdere al exercitiului financiar precedent, rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile, rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai putin IAS 29, precum si rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus.”
20. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, soldul contului 233 “Imobilizari necorporale in curs de executie” se transfera fie asupra contului 1173 “Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile”, fie in contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare” sau contul 208 “Alte imobilizari necorporale”, in functie de stadiul realizarii proiectului si modul de indeplinire a conditiilor de recunoastere a acestuia ca activ.
Eventualele ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie se transfera, de asemenea, fie asupra rezultatului reportat (articol contabil 2933 “Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie” = 1173 “Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile”), fie asupra contului 2903 “Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare” sau contului 2908 “Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale”.
Entitatile a caror activitate presupune cheltuieli de explorare si evaluare a resurselor minerale care au fost inregistrate in contul 233 “Imobilizari necorporale in curs de executie” transfera soldul contului respectiv in contul 206 “Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale”. Ajustarile pentru depreciere corespunzatoare acestora se transfera in contul 2907 “Ajustari pentru deprecierea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost”.
Conturile 233 “Imobilizari necorporale in curs de executie” si 2933 “Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie” se elimina din Planul de conturi prevazut la punctul 143, precum si din tot cuprinsul reglementarilor.
21. In Planul de conturi prevazut la punctul 143, precum si in tot cuprinsul reglementarilor, denumirea Clasei 1 “Conturi de capitaluri si provizioane” se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate”.
22. In Planul de conturi prevazut la punctul 143, precum si in tot cuprinsul reglementarilor, conturile sintetice la nivel de 4 cifre din cadrul contului 149 “Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” se modifica si se completeaza astfel:
“1491. Pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
1495. Pierderi rezultate din reorganizari, care sunt determinate de anularea titlurilor detinute (A)
1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)”.
23. In Planul de conturi prevazut la punctul 143, precum si in tot cuprinsul reglementarilor, denumirea contului 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii”.
24. In Planul de conturi prevazut la punctul 143, precum si in tot cuprinsul reglementarilor, conturile sintetice la nivel de 4 cifre din cadrul contului 269 “Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare” se modifica si se completeaza astfel:
“2691. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la filiale (P)
2692. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati (P)
2693. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati controlate in comun (P)
2695. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P).”
25. In Planul de conturi prevazut la punctul 143, precum si in tot cuprinsul reglementarilor, denumirea contului 507 “Certificate verzi acordate” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 507 “Certificate verzi primite”.
26. In Planul de conturi prevazut la punctul 143, precum si in tot cuprinsul reglementarilor, simbolul contului 5412 “Acreditive in valuta” se modifica astfel: 5414 “Acreditive in valuta”.
27. In Planul de conturi prevazut la punctul 143, precum si in tot cuprinsul reglementarilor, denumirea contului 642 “Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 642 “Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor”.
28. In Planul de conturi prevazut la punctul 143, precum si in tot cuprinsul reglementarilor, denumirea contului 6868 “Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 6868 “Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor si a altor datorii”.
29. In Planul de conturi prevazut la punctul 143, precum si in tot cuprinsul reglementarilor, denumirea contului 7412 “Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 7412 “Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale”.
30. In Planul de conturi prevazut la punctul 143, precum si in tot cuprinsul reglementarilor, conturile sintetice la nivel de 4 cifre din cadrul contului 761 “Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt” se modifica si se completeaza astfel:
“7611. Venituri din actiuni detinute la filiale
7612. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate
7613. Venituri din actiuni detinute la entitati controlate in comun
7615. Venituri din alte imobilizari financiare
7617. Venituri din investitii financiare pe termen scurt”.
31. Din Planul de conturi prevazut la punctul 143 se elimina conturile 643 “Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit” si 644 “Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii”.
32. In Planul de conturi prevazut la punctul 143 se introduc urmatoarele noi conturi: 1691 “Prime privind rambursarea obligatiunilor” (A), 1692 “Prime privind rambursarea altor datorii” (A), 615 “Cheltuieli cu pregatirea personalului”, 6421 “Cheltuieli cu avantajele in natura acordate salariatilor”, 6422 “Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor”, 643 “Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii”, 644 “Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit” si 6586 “Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale”*3).
————
*3) In acest cont se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

33. In functiunea conturilor prevazuta la punctul 144, functiunea contului 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Contul 169
Cu ajutorul contului 169 «Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii» se tine evidenta primelor de rambursare reprezentand diferenta dintre valoarea de rambursare a obligatiunilor si a altor datorii, pe de o parte, si valoarea initiala a acestora, pe de alta parte.
In debitul contului 169 «Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii» se inregistreaza suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni si altor datorii.
In creditul contului 169 «Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii» se inregistreaza valoarea primelor privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii, amortizate.
Soldul contului reprezinta valoarea primelor privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii, neamortizate.”
34. In functiunea conturilor prevazuta la punctul 144, functiunea contului 265 “Alte titluri imobilizate” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Contul 265
Cu ajutorul contului 265 «Alte titluri imobilizate» se tine evidenta altor titluri de valoare detinute pe o perioada indelungata, in capitalul social al entitatilor, altele decat filialele, entitatile asociate si entitatile controlate in comun.”
35. In functiunea conturilor prevazuta la punctul 144, functiunea contului 293 “Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Contul 293
Cu ajutorul contului 293 «Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie» se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale si a investitiilor imobiliare in curs de executie, evaluate la cost.”
36. Din functiunea conturilor prevazuta la punctul 144 se elimina functiunea urmatoarelor conturi: 233 “Imobilizari necorporale in curs de executie”, 642 “Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor”, 643 “Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit” si 644 “Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii”.
37. In functiunea conturilor prevazuta la punctul 144 se adauga functiunea urmatoarelor conturi:
“Contul 615
Cu ajutorul contului 615 «Cheltuieli cu pregatirea personalului» se tine evidenta cheltuielilor cu pregatirea personalului.
Contul 642
Cu ajutorul contului 642 «Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor» se tine evidenta cheltuielilor cu avantajele in natura, respectiv cu tichetele de masa, de vacanta, de cresa si cadou acordate salariatilor, potrivit legii.
Contul 643
Cu ajutorul contului 643 «Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii» se tine evidenta cheltuielilor cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii.
Contul 644
Cu ajutorul contului 644 «Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit» se tine evidenta cheltuielilor cu primele reprezentand participarea personalului la profit, acordate potrivit legii.”

ART. II. Prezentul ordin transpune partial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 182 din 29 iunie 2013.

ART. III. Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2015.

ART. IV. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga art. 5 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2012.

ART. V. Societatile care au aplicat prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, dar ale caror valori mobiliare la data bilantului nu mai sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, pot aplica in continuare prevederile ordinului respectiv sau pot aplica reglementarile contabile specifice entitatilor ale caror valori mobiliare la data bilantului nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

ART. VI. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close