Regulamentul ASF nr. 2/2015 privind activitatea de control periodic si inopinat desfasurata de catre ASF

In M.Of. nr. 148 din 27 februarie 2015 a fost publicat Regulamentul ASF nr. 2/2015 privind activitatea de control periodic si inopinat desfasurata de catre ASF.

Din cuprins:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1. Prezentul regulament stabileste in baza unor reguli unitare cadrul procedural de desfasurare a activitatii de control de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., precum si drepturile si obligatiile partilor implicate in activitatea de control, in vederea asigurarii unui caracter unitar tuturor actiunilor intreprinse cu ocazia controlului desfasurat la nivelul entitatilor reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F.

ART. 2. In conformitate cu prevederile art. 21^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 93/2012, directiile de specialitate din cadrul A.S.F. desfasoara activitati de control periodic si inopinat in vederea constatarii modului de respectare a reglementarilor legale in vigoare de catre entitatile reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F.

ART. 3. (1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatia prevazuta in legislatia specifica sectoarelor de supraveghere financiara.
(2) In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii, cu exceptia celor prevazute la alin. (2):
a) activitate de control – totalitatea actiunilor cu caracter periodic sau inopinat efectuate in scopul verificarii activitatii/operatiunilor desfasurate de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre A.S.F., ori determinate de aparitia unor disfunctii sau sesizari in scopul verificarii respectarii reglementarilor legale in vigoare;
b) ancheta – metoda de desfasurare a activitatii de control, realizata la sediul A.S.F., care urmareste stabilirea imprejurarilor si a conditiilor in care entitatile mentionate la art. 2 alin. (1) lit. a) si c) din O.U.G. nr. 93/2012 au efectuat unele operatiuni, in cazuri semnalate/identificate de incalcare a prevederilor legale specifice;
c) audiere – convocarea in baza unei decizii de audiere la sediul A.S.F. a persoanelor vizate pentru determinarea conditiilor si imprejurarilor in care a fost desfasurata o anumita activitate;
d) control inopinat – tip de control care consta in verificarea, de regula la sediul entitatii, a uneia sau mai multor activitati/operatiuni derulate intr-o perioada de timp determinata si a indeplinirii de catre aceasta a uneia sau mai multor obligatii, conform legislatiei incidente sectorului de supraveghere financiara;
e) control periodic – tip de control, realizat cu o anumita ciclicitate, prin verificarea, la sediul entitatii, a activitatii/operatiunilor desfasurate pe o perioada de timp determinata si a indeplinirii de catre aceasta a obligatiilor conform legislatiei incidente sectorului de supraveghere financiara;
f) control incrucisat – activitate de verificare la sediul entitatii sau al A.S.F. a inscrisurilor/operatiunilor unei entitati in corelatie cu inscrisurile/operatiunile unei alte entitati; controlul incrucisat poate avea si caracter inopinat;
g) coordonatorul echipei de control – persoana care are atributii specifice incredintate prin decizia de control semnata de presedintele A.S.F.;
h) decizie de control – act administrativ adoptat la nivelul A.S.F. prin care se dispune controlul periodic sau inopinat;
i) echipa de control – persoanele desemnate prin decizie de control pentru efectuarea actiunii de control;
j) entitate controlata – entitati reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F., prevazute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012;
k) persoana vizata – persoana fizica si/sau juridica, direct ori indirect implicata in activitatea supusa supravegherii si controlului A.S.F.;
l) plan anual integrat de control – document aprobat de Consiliul A.S.F. prin intermediul caruia se stabileste programarea anuala a controalelor periodice;
m) proces-verbal de control – document care cuprinde totalitatea aspectelor constatate ca urmare a desfasurarii controlului periodic sau inopinat;
n) sectoare de supraveghere financiara – Sectorul instrumente si investitii financiare, Sectorul asigurari-reasigurari, Sectorul sistemului de pensii private;
o) sondaj – metoda de verificare a inscrisurilor, a datelor si a operatiunilor considerate ca reprezentative pentru ansamblul unei activitati;
p) structura de control – componenta organizatorica din cadrul A.S.F. care are atributii privind controlul periodic si inopinat.

ART. 4. (1) Pentru exercitarea atributiei de control prevazute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, in conformitate cu prerogativele stabilite prin lege, A.S.F. coopereaza si face schimb de informatii cu orice alte institutii, organisme si autoritati din Romania, din state membre si din state terte.
(2) A.S.F. poate decide ca in actiunile de control la entitatile autorizate care desfasoara activitati in alte state membre ale Uniunii Europene in baza dreptului de stabilire sau liberei circulatii a serviciilor si a unor protocoale bilaterale sa participe autoritatile competente din respectivele state, precum si autoritatile europene relevante pentru activitatea respectivelor entitati, ESMA sau EIOPA, dupa caz.
(3) Consiliul A.S.F. aproba actiunile de control mentionate la alin. (2), cu luarea in considerare a informatiilor rezultate in urma cooperarii cu autoritatile competente din statele membre unde isi desfasoara activitatea entitatile autorizate care vor face obiectul actiunilor de control.

CAPITOLUL II
Functiile si atributiile structurilor de control

ART. 5. Activitatea de control este organizata procedural distinct pentru fiecare sector de supraveghere financiara, in functie de particularitatile activitatilor desfasurate la nivelul acestora, si are ca rol principal prevenirea, identificarea, combaterea actelor si faptelor de incalcare a legislatiei si a eventualelor abateri comise in legatura cu activitatile specifice desfasurate de entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, cu aplicarea masurilor/sanctiunilor ce se impun, dupa caz.

ART. 6. A.S.F., in exercitarea atributiilor sale prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) si art. 21^2 alin. (2) si (3) din O.U.G. nr. 93/2012, decide asupra tipului de control ce urmeaza a fi efectuat, precum si asupra locului de desfasurare a verificarilor, in functie de scopul, obiectivele si complexitatea activitatii investigate, in concordanta cu prevederile prezentului regulament si cu legislatia specifica aplicabila fiecarui sector de supraveghere financiara.

ART. 7. In aplicarea prevederilor art. 5, structurile cu atributii de control periodic si inopinat indeplinesc urmatoarele functii:
a) functia de control, in scopul identificarii actelor si faptelor de incalcare a legislatiei specifice aplicabile, rezultate din activitatea desfasurata de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre A.S.F.;
b) functia de monitorizare a adoptarii masurilor dispuse de catre Consiliul A.S.F.

ART. 8. Structurile de control care efectueaza activitati de control periodic si inopinat, pentru a realiza functiile prevazute la art. 7, au urmatoarele atributii principale:
a) efectueaza documentare care vizeaza entitatea ce va fi supusa controlului privind activitatile/operatiunile care au fost autorizate/supravegheate de catre A.S.F.;
b) efectueaza actiuni de control la entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, inclusiv asupra persoanelor vizate;
c) verifica respectarea reglementarilor aplicabile entitatilor controlate/persoanelor vizate;
d) propun Consiliului A.S.F. adoptarea de masuri si/sau sanctiuni cu privire la faptele constatate, in conditiile legii.

CAPITOLUL III
Reguli generale privind activitatea de control si responsabilitati

ART. 9. (1) Controlul periodic se organizeaza si se desfasoara in baza unui plan anual integrat de control, aprobat de catre Consiliul A.S.F.
(2) Planul anual integrat de control se va intocmi in conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, in baza analizei riscurilor pe care le poate induce entitatea ce va fi supusa controlului, avand in vedere si termenul de prescriptie a contraventiilor prevazut in legislatia specifica sectoarelor de supraveghere financiara.

ART. 10. (1) Ciclicitatea controlului periodic se determina tinand cont de perioada anterior controlata, natura si volumul activitatii entitatii, riscul si complexitatea produselor si serviciilor oferite de catre aceasta, gradul de conformare observat anterior, elementele relevante identificate in situatiile financiare anuale/rapoartele financiare si tehnice periodice sau in raportarile de supraveghere prudentiala.
(2) In procesul de selectare a entitatilor care vor fi incluse in planul de control se va tine cont si de rezultatele procesului de evaluare a entitatilor derulat la nivelul structurilor de supraveghere ale A.S.F.
(3) Selectarea operatiunilor si a documentelor ce urmeaza a fi verificate se realizeaza de catre echipa de control, in baza tematicii de control, luand in considerare obiectivele controlului, ponderea operatiunilor, precum si relevanta in activitatea desfasurata de entitatea supusa controlului.
(4) Durata estimativa a controlului periodic si numarul specialistilor care formeaza echipa de control se stabilesc tinand cont de volumul de activitate al entitatii supuse verificarii si de complexitatea actiunii de control.

ART. 11. A.S.F. poate decide reluarea verificarilor, extinderea perioadei controlate, precum si a ariei de verificare, daca ulterior efectuarii activitatii de control intra in posesia unor informatii si date suplimentare referitoare la entitate si operatiunile controlate.

ART. 12. (1) In baza colaborarii dintre structurile de control si cele de autorizare si supraveghere privind analizele de conformitate si cele de prudentialitate, precum si ca urmare a aparitiei unui/unei eveniment/informatii/sesizari care denota posibile incalcari ale legislatiei in vigoare si ameninta indeplinirea misiunii/obiectivelor A.S.F., se poate proceda la initierea controlului inopinat care urmareste anumite obiective tematice strict delimitate.
(2) Controlul inopinat se hotaraste de catre presedintele A.S.F., care poate declansa controlul din oficiu sau la solicitarea oricaruia dintre cei trei vicepresedinti.

ART. 13. Controalele desfasurate la sediul entitatilor pentru verificarea modului de indeplinire a planului de masuri stabilit prin decizie a Consiliului A.S.F., precum si controalele desfasurate ca urmare a solicitarilor entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de catre A.S.F. de limitare, suspendare sau de incetare a activitatii sunt asimilate controlului inopinat si intra sub incidenta prezentului regulament si a legislatiei specifice fiecarui sector de supraveghere financiara.

ART. 14. (1) A.S.F. poate suspenda in situatii justificate un control periodic pentru o perioada de maximum 90 de zile si va notifica entitatea cu privire la data de la care se va suspenda derularea acestuia si, ulterior, cu privire la data la care controlul va fi reluat.
(2) Suspendarea controlului se hotaraste de catre presedintele A.S.F. cu avizul vicepresedintelui coordonator.
(3) Notificarea privind reluarea actiunii de control va fi comunicata entitatii supuse controlului cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data reluarii actiunii de control.

ART. 15. Din motive obiective care tin de A.S.F. sau de entitatea controlata, precum si ca urmare a aparitiei unor elemente neprevazute care restrictioneaza/impiedica desfasurarea activitatii de control, durata actiunii de control poate fi prelungita pentru o perioada stabilita in functie de situatia existenta.

ART. 16. (1) Conducatorii structurilor de control din cadrul sectoarelor de supraveghere financiara sunt responsabili pentru organizarea si modul de desfasurare a activitatilor specifice de control.
(2) In exercitarea atributiilor, structurile de control din cadrul A.S.F. colaboreaza si fac schimb de informatii cu structurile de supraveghere, precum si cu toate celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F., in limita competentelor.

ART. 17. (1) In situatii justificate, pentru asigurarea unei aplicari corecte si unitare a prevederilor actelor normative emise de catre A.S.F., echipa de control solicita puncte de vedere structurilor organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F., care vor fi transmise acesteia.
(2) Structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F. sunt obligate sa raspunda solicitarilor primite din partea echipei de control in maximum cinci zile lucratoare.

CAPITOLUL IV
Drepturile si obligatiile entitatii controlate/persoanei vizate si ale echipei de control

ART. 18. Entitatea controlata/persoana vizata care face obiectul actiunii de control are urmatoarele drepturi:
a) sa fie notificata cu privire la inceperea actiunii de control, in cazul controlului periodic;
b) sa beneficieze, din partea echipei de control, de un tratament just si echitabil bazat pe un dialog institutional constructiv;
c) sa fie informata cu privire la rezultatele controlului efectuat;
d) sa formuleze obiectiuni la procesul-verbal de control intocmit de echipa de control, daca este cazul;
e) sa conteste masurile si sanctiunile dispuse prin actele emise de catre A.S.F.

ART. 19. Pe durata desfasurarii activitatii de control, entitatea controlata/persoana vizata are urmatoarele obligatii:
a) sa permita accesul echipei de control in spatiile in care se desfasoara activitatea pentru care a fost autorizata/avizata de catre A.S.F., precum si in spatiile unde se afla documentele aferente activitatii desfasurate si sistemele informatice utilizate;
b) sa raspunda la solicitarea A.S.F. de a fi prezenta, respectiv reprezentata la un nivel corespunzator, la data si ora stabilite, astfel incat sa asigure desfasurarea optima a activitatii de control;
c) sa permita si sa asigure efectuarea in bune conditii a activitatii de control si sa acorde sprijinul necesar desfasurarii acesteia;
d) sa puna la dispozitia echipei de control, la termenele si in forma solicitata, toate inscrisurile, informatiile, inregistrarile de orice fel, inclusiv cele telefonice in legatura cu ordinele de tranzactionare primite/transmise, fisierele, registrele si evidentele contabile aferente activitatii pe care o desfasoara, documentele in original, copiile certificate conform cu originalul, precum si traducerea legalizata in limba romana, dupa caz;
e) sa colaboreze pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii de control in vederea determinarii situatiilor de fapt, prin prezentarea in intregime a faptelor cunoscute si a tuturor documentelor justificative;
f) sa semneze procesele-verbale: de control, de ridicare date/documente si de audiere.

ART. 20. In exercitarea atributiilor ce le revin, membrii echipei de control au urmatoarele drepturi:
a) sa aiba acces in spatiile in care entitatea controlata isi desfasoara activitatea, precum si in spatiile unde se afla documentele si sistemele informatice de evidenta si prelucrare a datelor;
b) sa efectueze verificari in prezenta reprezentantului legal al entitatii controlate sau a unei persoanei desemnate de catre acesta, care are obligatia de a insoti echipa de control in orice sediu si incinta in care entitatea isi desfasoara activitatea, inclusiv in sediile societatilor carora le-au fost externalizate o parte dintre activitatile specifice;
c) sa solicite, in cazul audierilor, prezenta la sediul A.S.F. a reprezentantului legal al entitatii controlate si a altor persoane/angajati, in vederea furnizarii de informatii si de note explicative scrise, precum si a prezentarii de documente, inscrisuri, registre si evidente contabile;
d) sa solicite si sa verifice, in totalitate sau prin sondaj, orice inscrisuri, informatii, inregistrari de orice fel, inclusiv cele telefonice in legatura cu ordinele de tranzactionare primite/transmise, fisiere, registre si evidente contabile care pot avea legatura cu activitatea entitatii controlate, inclusiv cu activitatile externalizate/transferate de catre aceasta, dupa caz, precum si sistemele informatice de evidenta si prelucrare a datelor;
e) sa solicite copii, daca este cazul, ale documentelor, fisierelor, inscrisurilor, registrelor si inregistrarilor contabile in forma fizica/scanate/electronic, dupa caz;
f) sa solicite toate informatiile si explicatiile referitoare la actiunile/operatiunile desfasurate de catre entitatea supusa controlului;
g) sa solicite note explicative scrise reprezentantului legal al entitatii controlate, angajatilor acesteia, precum si reprezentantului legal al oricarei altei entitati careia i-au fost externalizate activitati specifice.

ART. 21. In exercitarea atributiilor ce le revin, membrii echipei de control au urmatoarele obligatii:
a) sa aduca la cunostinta in scris conducatorului ierarhic existenta sau aparitia unui potential conflict de interese, asa cum este definit in Codul de etica si integritate al A.S.F., prin completarea unei declaratii in acest sens;
b) sa se identifice prin prezentarea legitimatiei de serviciu si deciziei de efectuare a controlului;
c) sa aplice in mod corect prevederile legislatiei specifice aplicabile entitatii controlate;
d) sa pastreze confidentialitatea asupra datelor si informatiilor obtinute;
e) sa efectueze controlul astfel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a entitatii controlate;
f) sa respecte programul de lucru al entitatii controlate; controlul se poate desfasura si in afara programului de lucru al entitatii, cu acordul scris al reprezentantului legal al acesteia.

CAPITOLUL V
Activitatea de control efectuata de catre A.S.F.

SECTIUNEA 1
Initierea controlului

ART. 22. (1) Decizia de control periodic/inopinat reprezinta mandatul de control primit de echipa de control pentru a desfasura actiunea de control. Documentul este intocmit de structura de control, avizat de vicepresedintele coordonator si semnat de presedintele A.S.F. Decizia de control cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) temeiul legal al efectuarii controlului;
b) tipul controlului;
c) data de inceput a actiunii de control;
d) perioada supusa controlului;
e) obiectul/tematica de control;
f) denumirea si adresa entitatii supuse controlului;
g) componenta echipei de control si coordonatorul acesteia;
h) semnatura presedintelui si stampila A.S.F.;
i) numarul si data deciziei.
(2) Echipa de control are obligatia de a inregistra decizia de control in registrul de intrari-iesiri al entitatii la data prezentarii acesteia, precum si in registrul unic de control al entitatii care va fi supusa controlului.

ART. 23. (1) Structura de control are obligatia de a notifica entitatea care va fi supusa controlului periodic printr-o adresa transmisa prin posta cu confirmare de primire sau, dupa caz, prin fax, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data declansarii actiunii de control.
(2) Notificarea transmisa entitatii va cuprinde anexat obiectul/tematica de control si, dupa caz, prima solicitare de documente.

ART. 24. (1) In cazul audierilor, structura de control va emite decizia de audiere semnata de vicepresedintele coordonator, in care se inscriu data si ora la care persoanele convocate se vor prezenta, obiectul audierii, precum si eventualele documente care trebuie furnizate echipei de control.
(2) Data la care se vor prezenta persoanele convocate pentru audiere nu trebuie sa depaseasca doua zile lucratoare de la data primirii deciziei.

SECTIUNEA a 2-a
Efectuarea controlului

ART. 25. Echipa de control are obligatia de a prezenta decizia de control conducerii entitatii supuse controlului sau unui reprezentant legal al acesteia.

ART. 26. Conducerea entitatii supuse controlului are obligatia de a informa personalul angajat cu privire la prezenta echipei de control si responsabilitatea acestuia de a raspunde in cel mai scurt timp solicitarilor echipei de control.

ART. 27. (1) Conducatorul structurii de control are obligatia de a desemna un coordonator al echipei de control, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) lit. g).
(2) Coordonatorul echipei de control are atributia de a urmari ca actiunea de control sa se desfasoare conform prevederilor legale in vigoare, membrii echipei de control fiind raspunzatori de actiunile intreprinse in timpul controlului.
(3) Pentru atingerea obiectivelor activitatii de control, membrii echipei de control vor utiliza tehnici si instrumente de control specifice (chestionar, sondaj, interviu, observare etc.).

ART. 28. In desfasurarea activitatii de control, echipa de control va parcurge cel putin urmatoarele etape:
a) analiza preliminara (pregatirea controlului), respectiv analizarea entitatii ce urmeaza a fi controlata, efectuata in functie de natura, amploarea si forma de manifestare a riscurilor aferente activitatii, precum si de complexitatea produselor si serviciilor oferite;
b) documentarea care se efectueaza la sediul entitatii controlate, prin utilizarea tehnicilor si instrumentelor de control specifice;
c) solicitarea de informatii suplimentare entitatii controlate, in cazul in care informatiile si probele obtinute nu sunt suficiente;
d) transmiterea procesului-verbal de control entitatii controlate in vederea semnarii si formularii de eventuale observatii.

ART. 29. (1) Echipa de control poate solicita copii pe suport hartie si/sau pe suport electronic, dupa caz, pentru documentele pe care le considera necesare in sustinerea constatarilor si concluziilor actiunii de control.
(2) Pentru documentele pe suport hartie, copiile solicitate vor fi semnate, iar pentru documentele pe suport electronic, acestea vor fi certificate prin declaratii olografe sub semnatura privata sau sub semnatura electronica extinsa de catre conducatorul sau reprezentantul legal al entitatii controlate.
(3) Documentele in original intocmite la solicitarea echipei de control vor fi semnate de conducatorul sau de reprezentantul legal al entitatii controlate.

ART. 30. Componenta echipei de control poate fi modificata/completata in timpul derularii actiunii de control, temporar ori pentru intreaga perioada ramasa.

ART. 31. (1) Entitatea supusa controlului are obligatia de a pune la dispozitia echipei de control toate datele/documentele solicitate pentru a fi ridicate in copie/format electronic de catre aceasta in baza unui proces-verbal de ridicare date/documente.
(2) La solicitarile de informatii/explicatii formulate de membrii echipei de control, orice angajat al entitatii controlate sau persoana care se afla in relatii contractuale cu aceasta este obligat(a) sa raspunda in limita competentelor.
(3) Refuzul formal, tacit sau prin omisiune de a furniza informatiile solicitate conform alin. (1), in forma si la termenele solicitate de catre echipa de control, precum si impiedicarea fara drept a exercitarii prerogativelor conferite de lege A.S.F. se vor consemna intr-un proces-verbal care va sta la baza adoptarii de masuri in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(4) Procesul-verbal de ridicare date/documente prevazut la alin. (1) cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) data si locul incheierii procesului-verbal;
b) numarul deciziei de control in baza careia a fost declansat controlul;
c) numele, prenumele si functia persoanelor desemnate sa efectueze controlul;
d) denumirea entitatii controlate;
e) numele, prenumele si functia reprezentantului legal al entitatii controlate sau ale persoanelor care au reprezentat entitatea pe perioada controlului;
f) referiri la toate notele explicative date in scris de catre reprezentantul legal al entitatii supuse controlului si de personalul acesteia;
g) numarul de file prezentate/ridicate in format fizic si identificarea documentelor prezentate/ridicate in format electronic;
h) inscrisuri, date, situatii si/sau informatii pe care echipa de control le considera relevante;
i) mentiunea ca toate inscrisurile in original puse la dispozitia echipei de control au fost restituite, iar copiile prezentate/ridicate de catre echipa de control sunt complete si conforme cu originalele.
(5) Procesul-verbal de ridicare date/documente prevazut la alin. (1) se intocmeste in doua exemplare, unul pentru A.S.F. si celalalt pentru entitatea supusa controlului, si se semneaza de ambele parti. Cele doua exemplare ale procesului-verbal de ridicare date/documente se inregistreaza cu acelasi numar de inregistrare in registrul de intrari-iesiri al entitatii supuse controlului.
(6) In cazul in care reprezentantul legal al entitatii sau persoanele care au reprezentat entitatea pe perioada in care s-a desfasurat controlul refuza semnarea, acest fapt, precum si motivele invocate se consemneaza de catre echipa de control in procesul-verbal de ridicare date/documente.

ART. 32. In cazul audierilor se va intocmi un proces-verbal de audiere, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte implicata, in care se vor mentiona, dupa caz, elemente din cadrul celor prevazute la art. 31 alin. (4) si care va fi inregistrat la Registratura A.S.F. Prevederile art. 31 alin. (2), (3) si (6) se vor aplica in mod corespunzator si in cazul intocmirii procesului-verbal de audiere.

ART. 33. Pe parcursul actiunii de control, echipa de control va purta un dialog institutional ferm si constructiv cu entitatea controlata.

SECTIUNEA a 3-a
Intocmirea procesului-verbal de control si a notei de constatare

ART. 34. In urma desfasurarii tuturor activitatilor aferente controlului periodic sau inopinat, echipa de control va intocmi un proces-verbal de control, la sediul A.S.F. sau la sediul entitatii controlate, care va contine intr-o maniera clara si concisa cel putin elementele prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul regulament, din care rezulta motivul de fapt si temeiul de drept pe care acestea se fundamenteaza.

ART. 35. Echipa de control va consemna in procesul-verbal de control prevazut la art. 34, iregularitatile si disfunctionalitatile constatate, structurate dupa caz, atat pe elemente de conformitate, cat si pe elemente de risc.

ART. 36. (1) Entitatea controlata, sub semnatura reprezentantului legal, are dreptul de a formula in scris obiectiuni cu privire la constatarile consemnate in procesul-verbal de control, dupa cum urmeaza:
a) in termen de maximum trei zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de control, in cazul controlului inopinat;
b) in termen de maximum sapte zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de control, in cazul controlului periodic.
(2) In situatii exceptionale, la solicitarea temeinic motivata a entitatii si cu acordul vicepresedintelui coordonator din cadrul A.S.F., termenele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) pot fi prelungite cu o perioada care sa nu depaseasca durata maxima acordata initial.
(3) Entitatea controlata are obligatia de a informa persoanele care sunt responsabile cu privire la constatarile echipei de control legate de activitatea acestora in vederea formularii de eventuale observatii.

ART. 37. (1) Procesul-verbal de control intocmit in conformitate cu prevederile prezentului regulament se inregistreaza la Registratura A.S.F. si in registrul unic de control al entitatii controlate.
(2) In cazul in care entitatea refuza semnarea si/sau inregistrarea actului de control, echipa de control va consemna mentiunea “refuza sa semneze” in procesul-verbal.

ART. 38. Nota de constatare reprezinta un act de control bilateral si se intocmeste de catre echipa de control, in cazuri exceptionale dupa cum urmeaza:
a) cand se constata iregularitati si disfunctionalitati ca urmare a controlului efectuat, pentru clarificarea carora se impune continuarea verificarii la alta entitate si/sau de catre alte structuri ale A.S.F. si/sau alte institutii;
b) cand se impune efectuarea unor verificari incrucisate si la alte entitati decat cea la care s-a initiat controlul, in scopul instrumentarii si fundamentarii unor constatari;
c) cand se constata la o entitate supusa controlului iregularitati si disfunctionalitati a caror reconstituire ulterioara nu mai este posibila. In aceasta situatie, nota de constatare se intocmeste si se semneaza in momentul identificarii deficientelor respective.

ART. 39. (1) In nota de constatare se consemneaza situatia de fapt, precum si, daca este cazul, masurile luate operativ de entitate pentru remedierea iregularitatilor si disfunctionalitatilor identificate de catre echipa de control.
(2) Nota de constatare este anexa la procesul-verbal de control, se intocmeste in doua exemplare, unul pentru echipa de control si unul pentru entitatea controlata, si se semneaza de catre echipa de control, precum si de catre:
a) reprezentantul legal al entitatii controlate, in cazurile prevazute la art. 38 lit. a) si b);
b) alte persoane in prezenta carora s-a efectuat constatarea, in cazul prevazut la art. 38 lit. c).
(3) In cazul in care entitatea controlata refuza semnarea notei de constatare de catre reprezentantul legal, aceasta poate fi semnata de maximum 2 martori sau, in lipsa acestora, se va consemna mentiunea “refuza sa semneze”.

SECTIUNEA a 4-a
Finalizarea actiunii de control

ART. 40. (1) In situatia in care, in urma actiunii de control, entitatea nu a fost sanctionata sau nu au fost dispuse masuri cu privire la aceasta, finalizarea actiunii de control este reprezentata de comunicarea prin adresa scrisa catre entitatea controlata, prin care se atesta faptul ca, in urma activitatii de control, aceasta nu a fost sanctionata sau nu au fost dispuse masuri.
(2) In situatia in care, in urma actiunii de control, au fost dispuse sanctiuni/masuri de catre Consiliul A.S.F., actiunea de control se considera finalizata dupa comunicarea masurilor dispuse.
(3) Entitatea controlata are obligatia de a transmite in termenul fixat stadiul adoptarii masurilor dispuse de catre Consiliul A.S.F.
(4) In cazul netransmiterii stadiului de implementare a masurilor dispuse, entitatea controlata este notificata de catre directia de specialitate din cadrul A.S.F. si are obligatia de a se conforma in termenul stabilit de catre A.S.F.

CAPITOLUL VI
Sanctiuni

ART. 41. (1) Pe baza concluziilor rezultate in urma activitatii de control, Consiliul A.S.F. poate aplica sanctiuni potrivit legislatiei aplicabile sectoarelor de supraveghere financiara si/sau poate dispune masuri in scopul prevenirii unor situatii similare ori remedierii deficientelor constatate cu prilejul desfasurarii controlului si poate sesiza alte institutii ale statului, potrivit competentelor acestora.
(2) Netransmiterea la termen a stadiului adoptarii masurilor dispuse de catre A.S.F. ca urmare a constatarilor echipei de control se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(3) Nerespectarea masurilor dispuse de catre A.S.F. ca urmare a constatarilor echipei de control se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.
(4) Dispunerea sanctiunilor si/sau a masurilor se face in baza hotararii Consiliului A.S.F., prin decizie semnata de presedintele A.S.F., si se comunica entitatii/persoanei sanctionate.

ART. 42. Nerespectarea de catre entitatile si persoanele vizate supuse activitatii de control a prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza de catre A.S.F. in conformitate cu legislatia in vigoare.

ART. 43. La aplicarea sanctiunilor sau la dispunerea masurilor pentru o speta in cauza sau spete identice se va tine cont de punctele de vedere exprimate anterior de catre A.S.F. in conditiile existentei aceluiasi cadru legal in vigoare.

ART. 44. (1) Masurile sanctionatoare se pot publica in Buletinul A.S.F. si/sau, dupa caz, in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) Monitorizarea aplicarii sanctiunilor si/sau adoptarea masurilor prevazute la art. 41 alin. (1) se realizeaza de catre structurile de specialitate din cadrul A.S.F., conform atributiilor din Regulamentul de organizare si functionare al A.S.F.

ART. 45. Persoanele fizice sau juridice sanctionate pot formula plangere impotriva deciziei prin care sunt aplicate sanctiuni ori dispuse masuri, in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 46. Activitatile de control in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentului regulament vor continua in conformitate cu reglementarile in vigoare la data inceperii actiunii de control.

ART. 47. (1) Structurile de control din cadrul sectoarelor de supraveghere financiara vor asigura consolidarea si specializarea procedurilor proprii si metodelor de control, in acord cu prevederile prezentului regulament si cu cele mai bune practici in domeniu.
(2) Pentru aplicarea unei politici de control unitare la nivelul celor 3 sectoare, structurile de control vor elabora cadrul de obiective urmarit in activitatile de control periodic si vor asigura schimbul de informatii cu structurile de supraveghere in ceea ce priveste atat abordarea bazata pe riscuri, cat si cea de conformitate.

ART. 48. Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii acestuia.

ART. 49. La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1/2014 privind activitatea de control desfasurata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 24 ianuarie 2014.

ANEXA 1

PROCES-VERBAL DE CONTROL
intocmit ca urmare a actiunii de control desfasurate la ………..

A) Elemente introductive
a) decizia de control in baza careia a fost declansat controlul;
b) date privind entitatea supusa controlului;
c) numele, prenumele si functia reprezentantului legal al entitatii controlate sau ale persoanelor care au reprezentat entitatea pe perioada controlului;
d) perioada in care s-a desfasurat controlul;
e) perioada controlata;
f) numele, prenumele si functia persoanelor desemnate sa efectueze controlul;
g) note explicative date in scris de catre reprezentantul legal al entitatii supuse controlului si de personalul acesteia.

B) Constatari si recomandari ale echipei de control, incluse pe capitole, in functie de structura lor si in conformitate cu obiectivele tematicii de control aferente controlului, cu referire la cel putin urmatoarele elemente:
a) aspecte privind administrarea si gestionarea activitatii desfasurate;
b) calitatea si eficienta sistemului de guvernanta corporativa;
c) aspecte privind modul de reflectare a activitatii desfasurate in evidentele financiar-contabile;
d) aspecte privind principalele riscuri, vulnerabilitati, cerinte prudentiale si indicatori;
e) masurile deja dispuse de catre entitatea controlata pentru remedierea deficientelor constatate;
f) iregularitati si disfunctionalitati constatate, structurate dupa caz, atat pe elemente de conformitate, cat si pe elemente de risc, cu indicarea actului normativ incident;
g) sinteze referitoare la punctul de vedere al reprezentantilor legali ai entitatii controlate fata de solicitarile echipei de control, daca este cazul.
In cazul controlului inopinat se vor prezenta in cuprinsul procesului-verbal de control doar aspectele relevante din perspectiva obiectivelor de control urmarite.

C) Alte aspecte relevante*1)

D) Mentiuni finale (data si locul incheierii procesului-verbal, semnaturi etc.)

————
*1) Vor fi consemnate acele inscrisuri, date, situatii si/sau informatii pe care echipa de control le considera relevante, in actiunea de control periodic/inopinat, inclusiv anexe, acolo unde este cazul.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close