Formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

In M.Of. nr. 159 din 6 martie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 223/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003.

Din cuprins:

ART. I. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
– Punctul 17 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
a) Textul referitor la art. 10 din ordonanta de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“17. Art. 10 din ordonanta de urgenta:
(1) Trezoreria Statului acorda dobanzi la disponibilitatile pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de dobanzi, cu exceptia sumelor provenite din subventii bugetare.
(2) Pentru sumele pastrate in conturi deschise la Trezoreria Statului, cu exceptia celor prevazute la art. 5 alin. (10), operatorii economici si beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevazuti la art. 5 alin. (14), altii decat institutiile publice, beneficiaza de dobanda.
(3) Pentru operatiunile de plati dispuse din conturile purtatoare de dobanda, prevazute la alin. (2), derulate prin intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu institutiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situeaza la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei si Societatea Nationala de Transfer de Fonduri si Decontari – TRANSFOND – S.A.
(4) Din disponibilitatile pastrate in conturile deschise la Trezoreria Statului, prevazute la alin. (1) si (2), pentru care se acorda dobanda la vedere, se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisa a titularilor acestora.
(5) Institutiile si autoritatile publice, indiferent de forma de finantare si subordonare, nu beneficiaza de dobanda la vedere, cu exceptia disponibilitatilor acestora prevazute la alin. (1).
(6) La solicitarea scrisa a institutiilor si autoritatilor publice finantate integral din venituri proprii, acestea pot constitui la Trezoreria Statului depozite la termen numai din excedentele bugetelor proprii de venituri si cheltuieli ale anilor precedenti, inclusiv in situatia in care acestea cuprind sume primite de la alte bugete, dar pentru care legea nu prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin. Responsabilitatea cu privire la sumele constituite sub forma de depozite revine in totalitate ordonatorului de credite care isi gestioneaza bugetul de venituri si cheltuieli.
(7) Nivelul ratelor dobanzilor la vedere si al depozitelor la termen se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
(8) Dobanda aferenta certificatelor de trezorerie pentru populatie, nerascumparate la scadenta si transformate in certificate de depozit, se plateste de la bugetul de stat.
(9) Pentru operatiunile efectuate in contul deschis pe numele Comisiei Europene prevazut la art. 5 alin. (13), Trezoreria Statului nu percepe comisioane.
(10) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea institutiilor de credit si operatorilor economici se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura si nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.”
b) Normele metodologice aferente punctului 17 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La punctul 10.2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) disponibilitatile provenite din sumele pastrate de operatorii economici in contul 50.69 <<Disponibil al operatorilor economici>> si de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare in conturile analitice deschise in cadrul contului 50.98 <<Disponibil al operatorilor economici si al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare>>, altii decat institutiile publice;”.
2. La punctul 10.2, literele c) si d) se abroga.
3. La punctul 10.3, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) pentru disponibilitatile prevazute la pct. 10.2 lit. a) si b), calculul dobanzii se efectueaza dupa urmatoarea formula:

Sold mediu zilnic x rata dobanzii x 30 de zile
Suma dobanda = ———————————————-
360 x 100,

in care:
Sold mediu zilnic = suma soldurilor zilelor calendaristice / numar de zile calendaristice (28, 29, 30, 31).”

4. La punctul 10.3, litera b) se abroga.
5. Dupa punctul 10.3.1 se introduce un nou punct, punctul 10.3.2, cu urmatorul cuprins:
“10.3.2. In conditiile in care un titular de cont de disponibilitati formuleaza cerere de lichidare a contului, dobanda se calculeaza si se vireaza la sfarsitul acelei zile.”
6. Punctul 10.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“10.4. Institutiile si autoritatile publice finantate integral din venituri proprii pot solicita in scris la Trezoreria Statului constituirea de depozite la termen numai din excedentele bugetelor proprii de venituri si cheltuieli ale anilor precedenti.”
7. Punctul 10.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“10.5. La solicitarea scrisa a titularilor de conturi de disponibilitati, pentru care se acorda dobanda la vedere si care se incadreaza in prevederile pct. 10.2, se pot constitui depozite la termen.”
8. Punctul 10.5.1 se abroga.
9. Punctul 10.5.2 se abroga.
10. Punctul 10.5.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“10.5.3. Depozitele se constituie pe termen de o luna (30 de zile) sau de trei luni (90 de zile), in suma de minimum un milion lei, in multiplu de o mie lei, in contul 43 <<Depozite ale agentilor economici>> si in contul 44 <<Depozite ale institutiilor publice>>. Cuantumul si termenul pentru care se constituie depozitul si rata dobanzii se prevad intr-o conventie incheiata intre titularul disponibilitatilor respective si unitatea Trezoreriei Statului unde este deschis contul, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 13 la normele metodologice.”
11. Punctul 10.5.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“10.5.4. La scadenta depozitului, disponibilitatile se vireaza in contul de disponibilitati din care au provenit sumele.”
12. Punctul 10.5.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“10.5.5. In cazul in care titularul depozitului solicita preluarea de sume din depozit inainte de termen, acesta se desfiinteaza integral si sumele se vireaza in ziua respectiva din contul de depozit in contul din care au provenit sumele. Pentru perioada cuprinsa intre data constituirii depozitului si data desfiintarii depozitului, se calculeaza dobanda la vedere numai pentru sumele care se incadreaza in prevederile pct. 10.2. Suma dobanzii astfel calculata se vireaza in prima zi lucratoare a lunii urmatoare desfiintarii depozitului din bugetul Trezoreriei Statului, dupa caz, in contul de disponibilitati la vedere sau in contul de venituri bugetare la capitolul 31 <<Venituri din dobanzi>> subcapitolul 31.03.00 <<Alte venituri din dobanzi>>.
13. Punctul 10.10.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“10.10.1. Pentru operatiunile de plati dispuse de operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, care incaseaza dobanda la disponibilitatile din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului se percep comisioane care se situeaza la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei si Societatea Nationala de Transfer de Fonduri si Decontari – TRANSFOND – S.A.”
14. Punctul 10.10.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“10.10.2. Pentru operatiunile de plati dispuse de catre operatorii economici si beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, altii decat institutii publice, plata comisioanelor se efectueaza prin debitarea directa a contului, concomitent cu operatiunea de procesare a ordinului de plata. In situatia in care in conturi nu exista disponibilitati suficiente care sa permita debitarea acestora cu valoarea comisioanelor, unitatile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plata respective.”

ART. II. Anexa nr. 14 se abroga.

ART. III. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close