Conditiile de acordare a majorarii salariale pentru functionarii publici cu statut special si personalul din sistemul administratiei penitenciare

In M.Of. nr. 172 din 12 martie 2015 a fost publicat Ordinul Ministerului Justitiei nr. 821/C/2015 privind conditiile de acordare a majorarii salariale pentru functionarii publici cu statut special si personalul civil din sistemul administratiei penitenciare care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.

Art. 1. Prezentul ordin reglementeaza conditiile de acordare, in anul 2015, a majorarii salariale prevazute de art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare majorare.

Art. 2. (1) Prezentul ordin se aplica functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si Ministerul Justitiei, precum si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare.
(2) Prin personal civil din sistemul administratiei penitenciare se intelege functionarii publici si personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 3. (1) Majorarea se acorda pentru personalul prevazut la art. 2, inclusiv pentru cei care lucreaza in ture, care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, respectiv sambata si duminica, precum si in zilele de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, cu respectarea obligatorie a planificarilor de prezenta intocmite de unitate.
(2) Baza de calcul a majorarii o reprezinta salariul de baza prevazut de legislatia in vigoare la data de 31 decembrie 2009.
(3) Majorarea se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat in zilele respective, indiferent daca acest interval de timp reprezinta concomitent si munca suplimentara, determinandu-se pe baza raportului dintre baza de calcul si durata normala a timpului de lucru din luna in care s-au desfasurat activitatile.
(4) Majorarea se plateste prin adaugare la drepturile salariale cuvenite in luna pentru care se efectueaza plata.

Art. 4. Majorarea se acorda daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) exista o programare in ture sau alta forma de organizare a programului normal de lucru si/sau exista ordinul/dispozitia sefului ierarhic de desfasurare a activitatii in aceste zile, scris(a) sau verbal(a), dar consemnat(a) in prima zi lucratoare, in scris, emis(a) conform competentelor si regulilor stabilite la nivelul fiecarei unitati, cu aprobarea conducatorului unitatii;
b) nu beneficiaza de alte drepturi salariale sub forma de majorari, sporuri sau compensatii ori de cuantumul acestora, prevazute expres pentru activitatile desfasurate in zilele de repaus saptamanal si/sau in zilele de sarbatori legale;
c) se incadreaza in cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul ordonatorilor de credite.

Art. 5. (1) Plata majorarii se face pe baza centralizatorului lunar al orelor prestate, al carui model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Centralizatorul lunar prevazut la alin. (1) se intocmeste de seful structurii in care isi desfasoara activitatea ori de catre persoanele desemnate de conducatorul unitatii, se aproba de conducatorul unitatii sau, dupa caz, de persoanele delegate potrivit competentelor si se comunica structurii financiar-contabile, pana la data de 5 a lunii.
(3) In cazul personalului delegat sa desfasoare activitati la alte institutii, plata majorarii se face pe baza centralizatorului lunar intocmit si aprobat conform alin. (2), potrivit documentelor doveditoare eliberate si transmise de aceste institutii, din care sa reiasa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4.
(4) Pentru personalul ale caror raporturi de serviciu/munca au incetat sau au fost suspendate, precum si pentru cel mutat, plata majorarii se efectueaza odata cu plata ultimelor drepturi salariale.
(5) Pentru personalul detasat, imputernicit pe o functie de conducere sau pus la dispozitie la o unitate, alta decat cea la nivelul careia isi desfasoara activitatea, plata majorarii se efectueaza odata cu plata ultimelor drepturi salariale.

Art. 6. (1) Dispozitiile legale privind compensarea muncii suplimentare raman aplicabile.
(2) Timpul liber corespunzator se acorda in conditiile legii pentru munca suplimentara desfasurata peste durata normala a timpului de lucru si presupune ca pentru numarul de ore efectiv lucrate se acorda acelasi numar de ore libere.

Art. 7. (1) Structurile cu atributii de control si structurile de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor verifica modul de respectare a dispozitiilor prezentului ordin, conform competentelor.
(2) Conducatorii unitatilor din sistemul administratiei penitenciare dispun masurile necesare pentru aplicarea dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 8. (1) Orice dispozitie contrara prezentului ordin se abroga.
(2) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA
MINISTERUL JUSTITIEI
Administratia Nationala a Penitenciarelor
Unitatea ………………………………………………….
Aprob
Conducatorul unitatii,
………………………………………………..
CENTRALIZATOR LUNAR
al orelor prestate de catre personalul din ………………………………………(denumirea structurii) in luna ……………………………………… in zilele de sambata si duminica, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza

Nr.

crt.

Numele si prenumele Activitatea

desfasurata

Cine a dispus desfasurarea activitatii Data si intervalul de timp Nr.

de ore

Semnatura persoanei care a prestat activitatea Semnatura

sefului

structurii

Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Intocmit
………………………………
(numele, prenumele, data si semnatura)

Sursa: Monitorul Oficial

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close