Modificarea H.G. privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu

feature photo

In M.Of. nr. 201 din 26.03.2015 s-a publicat Hotararea nr. 170/2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu:

“Art. I.
Hotararea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu, publicata inMonitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) GNM este un corp specializat de inspectie si control, iar comisarii sunt functionari publici numiti in functii publice specifice, in conditiile legii, care pot lua masuri de sanctionare, de suspendare/incetare a activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii mediului sau pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului si a masurilor stabilite in notele de constatare si in rapoartele de inspectie si control.”
2. La articolul 8, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (41) si (42), cu urmatorul cuprins:
„(41) Comisarul general conduce aparatul de lucru al GNM, numeste si elibereaza din functie personalul acestuia, in conditiile legii.
(42) In cazul absentei comisarului general, precum si in cazul in care comisarul general se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita functia, calitatea de ordonator tertiar de credite, precum si celelalte atributii care revin comisarului general se exercita in numele acestuia de catre unul dintre comisarii generali adjuncti desemnat prin decizie in acest sens.”
3. La articolul 13 alineatul (1), literele a), f), o) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) propune autoritatii publice centrale pentru protectia mediului elaborarea, promovarea si reactualizarea periodica a reglementarilor, ghidurilor si normelor tehnice privind activitatea de control si inspectie;
……………………
f) propune organului emitent suspendarea si/sau anularea acordului/avizului/autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu ale carei prevederi nu sunt respectate de catre titularul actelor de reglementare;
……………………
o) constata faptele ce au condus la prejudiciul asupra mediului, eventualele amenintari iminente cu un astfel de prejudiciu si efectueaza investigatii pentru identificarea persoanei(lor) responsabile;
……………………
s) participa la schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind domeniul de competenta;”.
4. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele bl) si b2), cu urmatorul cuprins:
„b1) controleaza activitatile cu impact asupra mediului si aplica, dupa caz, sanctiuni contraventionale persoanelor fizice sau juridice care le desfasoara;
b2) controleaza respectarea masurilor de protectie a mediului prevazute in actele de reglementare emise de autoritatea
competenta pentru protectia mediului, verifica indeplinirea masurilor stabilite prin programele pentru conformare si planurile de actiuni pentru activitati economice si asigura controlul de specialitate;”.
5. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
„d1) controleaza respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului pentru realizarea proiectelor, pe parcursul executarii lucrarilor si la finalizarea proiectelor;”.
6. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera q) se introduce o noua litera, litera q1), cu urmatorul cuprins:
„q1) confisca bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii savarsite in domeniul protectiei mediului;”.
7. La articolul 13 alineatul (1), litera m) se abroga.
8. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera r) se introduc doua noi litere, literele r1) si r2), cu urmatorul cuprins:
„r1) preleveaza probe spre a fi analizate de laboratoare autorizate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
r2) dispune, in conditiile prevazute de lege, incetarea activitatii unitatilor sau instalatiilor, in caz de poluare a factorilor de mediu si/sau in cazul producerii de disconfort populatiei, in cazul nerespectarii obligatiei de a solicita si obtine autorizatie/autorizatie integrata de mediu pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului conform prevederilor legale in vigoare, precum si in cazul anularii acestor acte de reglementare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului emitenta sau de catre instantele de judecata;”.
9. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera s) se introduce o noua litera, litera s1), cu urmatorul cuprins:
„s1) deruleaza activitati de perfectionare profesionala in domeniu, pentru personalul din cadrul GNM, precum si pentru alte autoritati si institutii publice, asociatii sau fundatii, la solicitarea acestora, in conformitate cu prevederile legale;”.
10. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera u) se introduce o noua litera, litera u1), cu urmatorul cuprins:
„u1) sprijina si coordoneaza dezvoltarea retelei de voluntari de mediu, potrivit metodologiei care se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania.”
11. La articolul 13 alineatul (2) punctul A, literele a), b), e) si f) se abroga.
12. La articolul 13 alineatul (2) punctul A, litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„m) controleaza respectarea prevederilor legislatiei din domeniul emisiilor industriale si ia masurile corespunzatoare potrivit legii;”.
13. La articolul 13 alineatul (2) punctul A, dupa litera m) se introduc doua noi litere, literele n) si o), cu urmatorul cuprins:
„n) controleaza respectarea prevederilor referitoare la protectia atmosferei si ia masuri corespunzatoare, potrivit legii;
o) controleaza respectarea obligatiilor ce revin titularilor de activitati care detin surse fixe de poluare atmosferica, prevazute in programele de reducere a emisiilor, in planurile de mentinere a calitatii aerului, in planurile de calitate a aerului si in planurile de actiune pe termen scurt si ia masuri corespunzatoare, potrivit legii.”
14. La articolul 13 alineatul (2), partea introductiva a punctului B se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„B. In domeniul controlului gestiunii deseurilor, substantelor si amestecurilor periculoase:”.
15. La articolul 13 alineatul (2) punctul B, literele a), b), i) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) exercita, pe intreg teritoriul tarii, controlul activitatilor operatorilor economici privind conformarea la cerintele legislatiei de mediu in domeniul gestiunii deseurilor de orice natura;
b) constata neconformitatile din actele de reglementare emise pentru activitatile din domeniul gestiunii deseurilor, aplica masurile legale si stabileste proceduri de control al surselor de poluare care au ca origine activitati de eliminare a deseurilor (incineratoare, depozite de deseuri);
………………………………
i) monitorizeaza/controleaza producatorii, importatorii, reprezentantii unici, utilizatorii din aval si distribuitorii de substante ca atare, in amestecuri si in articole din punctul de vedere al respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), precum si al respectarii deciziilor Agentiei Europene pentru Produse Chimice;
j) verifica respectarea prevederilor legale privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor periculoase, precum si respectarea prevederilor privind restrictiile la producerea, introducerea pe piata si utilizarea anumitor substante periculoase ca atare, in compozitia unor preparate sau articole;”.
16. La articolul 13 alineatul (2) punctul B, dupa litera b) se introduc sapte noi litere, literele b1)—b7), cu urmatorul cuprins:
„b1) controleaza activitatile operatorilor economici privind transportul deseurilor;
b2) participa la elaborarea strategiilor si politicilor de mediu privind gestionarea deseurilor care sunt incluse in Strategia Nationala pentru Gestionarea Deseurilor si Planul National pentru Gestionarea Deseurilor;
b3) efectueaza controlul respectarii prevederilor reglementarilor in domeniul substantelor si al amestecurilor periculoase, constata si sanctioneaza incalcarea cerintelor legale si stabileste masurile de remediere si termenele pentru indeplinirea acestora;
b4) controleaza realizarea importului, exportului si tranzitului de substante si amestecuri periculoase, in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare si cu cele ale conventiilor internationale din acest domeniu la care Romania este parte;
b5) solicita si primeste informatii despre proprietatile substantelor sau ale amestecurilor periculoase, inclusiv despre compozitia chimica a acestora;
b6) controleaza respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea si valorificarea deseurilor provenite in urma activitatii de crestere si ingrasare a animalelor si pasarilor, de prelucrare si industrializare a produselor animaliere si cerealiere, precum si activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animaliera;
b7) controleaza aplicarea reglementarilor privind comercializarea si/sau utilizarea ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor, pentru evitarea poluarii mediului de catre acestea;”.
17. La articolul 13 alineatul (2) punctul B, literele k), p), q) si r) se abroga.
18. La articolul 13 alineatul (2) punctul B, dupa litera s) se introduc doua noi litere, literele s1) si s2), cu urmatorul cuprins:
„s1) furnizeaza informatiile necesare pentru intocmirea rapoartelor autoritatilor competente prevazute de legislatia europeana si de cea nationala din domeniul de competenta;
s2) colaboreaza cu autoritatile competente si cu cele de control din tara si din celelalte state membre, pe domeniul sau de competenta;”.
19. La articolul 13 alineatul (2) punctul B, litera s) se abroga.
20. La articolul 13 alineatul (2), dupa punctul B se introduce un nou punct, punctul B1, cu urmatorul cuprins:
„B1. In domeniul bunei practici de laborator si al metodelor de testare:
a) este reprezentant al autoritatii nationale de certificare si monitorizare a conformitatii cu principiile de buna practica de laborator (BPL) pentru laboratoarele care efectueaza teste toxicologice si ecotoxicologice prevazute in Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH);
b) efectueaza inspectii BPL si verificari de studiu si, in cazul respectarii principiilor BPL de catre laboratorul inspectat, emite un certificat care sa ateste conformitatea cu principiile BPL;
c) elaboreaza planul national de monitorizare a conformitatii cu principiile BPL pentru laboratoarele certificate;
d) ofera informatii referitoare la BPL pe domeniul sau de competenta, la cererea autoritatilor nationale sau europene de reglementare;
e) ofera informatii pentru industria chimica, instalatiile de testare si sponsorii studiilor, pe domeniul sau de competenta, referitoare la metodele de testare prevazute in Regulamentul (CE) nr. 440/2008 si in ghidurile de testare ale OECD si la principiile de buna practica de laborator ale OECD;
f) raporteaza anual Comisiei Europene despre stadiul implementarii principiilor BPL in Romania.”
21. La articolul 13 alineatul (2) punctul C, dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:
„s) controleaza si verifica indeplinirea obligatiilor care revin operatorilor care introduc pentru prima data pe piata lemn, precum si comerciantilor in ceea ce priveste informatiile referitoare la furnizorii de lemn sau produse din lemn, conform Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, cu modificarile si completarile ulterioare, in domeniul sau de competenta.”
22. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Modelul procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii si modelul instiintarii de plata sunt prevazute in anexa nr. 2.”
23. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 17
Personalul GNM este format din functionari publici si personal contractual. Salarizarea personalului GNM se face in conditiile prevazute de legislatia privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.”
24. Anexele nr. 1, 2 si 12 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

Art. II.
(1) Incadrarea personalului in numarul maxim de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(2) Aplicarea procedurilor prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close