Modificarea si completarea OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

In M. Of. nr. 171 din 12 martie 2015 a fost publicata Legea nr. 29/2015 pentru aprobarea OUG nr. 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

Din cuprins:

ART. I

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 23 decembrie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

 1. La articolul VIII punctul 4 articolul 4^1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) In exercitarea competentelor sale prevazute de lege, Autoritatea de Supraveghere Financiara colecteaza si proceseaza orice date si informatii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformarii societatilor de servicii de investitii financiare, precum si, in cazul in care este autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a societatilor financiare holding si a societatilor financiare holding mixte, la cerintele prudentiale prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si de reglementarile emise in aplicarea acestora, si pentru investigarea posibilelor incalcari ale acestor cerinte.”

 1. La articolul VIII, dupa punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 65^1, cu urmatorul cuprins:

65^1. La articolul 107, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

«(2^1) In cazul unei institutii de credit administrate in sistem unitar, presedintele consiliului de administratie nu trebuie sa exercite simultan si functia de director general in cadrul aceleiasi institutii de credit. In mod exceptional, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, acest cumul de functii poate fi exercitat in cazuri bine justificate de catre institutia de credit.»”

 1. La articolul VIII punctul 67, alineatul (1) al articolului 108 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 108

(1) Fiecare dintre membrii consiliului de administratie si directorii sau, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului unei institutii de credit, precum si persoanele desemnate sa asigure conducerea structurilor care privesc activitatile de administrare si control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum si orice alte activitati care pot expune institutia de credit unor riscuri semnificative trebuie sa dispuna in orice moment de o buna reputatie, de cunostinte, aptitudini si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii institutiei de credit si responsabilitatilor incredintate si trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase. Componenta respectivelor organe ale institutiei de credit trebuie sa reflecte in ansamblu o gama suficient de larga de experiente profesionale relevante.”

 1. La articolul VIII punctul 69 articolul 108^1, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1) – (2^3), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) In cazul institutiilor de credit semnificative din perspectiva dimensiunii, a organizarii interne si a naturii, extinderii si complexitatii activitatilor desfasurate, cu exceptia cazului in care reprezinta statul, persoanele prevazute la alin. (1), atunci cand cumuleaza mai multe mandate, nu se pot afla in mai mult de una dintre urmatoarele situatii:

 1. a) exercita un mandat intr-o functie executiva, concomitent cu doua mandate in functii neexecutive;
 2. b) exercita concomitent patru mandate in functii neexecutive.

(2^2) In scopul aplicarii alin. (2^1), se considera ca fiind un singur mandat:

 1. a) mandatele in functii executive sau neexecutive detinute in cadrul aceluiasi grup;
 2. b) mandatele in functii executive sau neexecutive detinute in cadrul institutiilor de credit si firmelor de investitii care sunt membre ale aceleiasi scheme de protectie institutionala, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 3. c) mandatele in functii executive sau neexecutive detinute in cadrul entitatilor, financiare sau nefinanciare, in care institutia de credit are o detinere calificata.

(2^3) Mandatele detinute in organizatii sau entitati care nu urmaresc, in mod predominant, obiective comerciale nu trebuie avute in vedere in sensul alin. (2^1).”

 1. La articolul VIII, dupa punctul 71 se introduc doua noi puncte, punctele 71^1 si 71^2, cu urmatorul cuprins:

    “71^1. Dupa articolul 117^1 se introduce un nou articol, articolul 117^2, cu urmatorul cuprins:

«ART. 117^2

(1) Institutiile de credit pot derula tranzactii cu clientii doar pe baze contractuale, actionand intr-o maniera prudenta si cu respectarea legislatiei specifice in domeniul protectiei consumatorului.

(2) Documentele contractuale trebuie sa fie redactate astfel incat sa permita clientilor intelegerea tuturor termenilor si conditiilor contractuale, in special a prestatiilor la care acestia se obliga potrivit contractului incheiat. Institutiile de credit nu pot pretinde clientului dobanzi, penalitati, comisioane ori alte costuri si speze bancare, daca plata acestora nu este stipulata in contract.»

71^2. – Dupa articolul 119 se introduce un nou articol, articolul 119^1, cu urmatorul cuprins:

«ART. 119^1

Institutiile de credit nu pot conditiona acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clientilor de vanzarea ori cumpararea actiunilor sau a altor titluri de capital/instrumentelor financiare emise de institutia de credit ori de o alta entitate apartinand grupului din care face parte institutia de credit sau de acceptarea de catre client a altor produse/servicii oferite de institutia de credit ori de o entitate apartinand grupului acesteia, care nu au legatura cu operatiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat.»”

 1. La articolul VIII punctul 167 articolul 226 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) sa restrictioneze sau sa limiteze activitatea, operatiunile ori reteaua institutiei de credit, inclusiv prin retragerea aprobarii acordate pentru infiintarea sucursalelor din strainatate, sau sa solicite incetarea activitatilor care implica riscuri excesive la adresa soliditatii institutiei de credit;”.

 1. La articolul VIII punctul 167 articolul 226 alineatul (3), dupa litera k) se introduce un noua litera, litera k^1), cu urmatorul cuprins:

“k^1) sa limiteze sau sa interzica distribuirea de catre institutia de credit a profitului din elemente distribuibile, definite la art. 4 alin. (1) pct. 128 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, catre actionarii sau membrii acesteia, si/ori plata de dobanda catre detinatorii de instrumente de capital de nivel 1 suplimentar, daca interdictia nu reprezinta caz de nerambursare pentru institutia de credit;”.

 1. La articolul VIII punctul 169 articolul 228, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 228

(1) Banca Nationala a Romaniei are competenta aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 229 alin. (1) si masurilor sanctionatoare prevazute la art. 229 alin. (2) lit. a) si b) in toate cazurile in care constata ca o institutie de credit persoana juridica romana si/sau oricare dintre persoanele prevazute la art. 108 alin. (1) ori persoanele desemnate sa asigure conducerea sucursalelor institutiei de credit se fac vinovate de urmatoarele fapte:”.

 1. La articolul VIII punctul 170 articolul 229 alineatul (2), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:

“a^1) interzicerea temporara a exercitarii unor functii intr-o institutie de credit de catre persoanele prevazute la art. 108 alin. (1) sau de catre persoanele desemnate sa asigure conducerea sucursalelor institutiei de credit, responsabile de savarsirea faptei;”.

 1. La articolul VIII punctul 171, partea introductiva a articolului 229^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 229^1

Banca Nationala a Romaniei aplica sanctiunile prevazute la art. 229 alin. (1) si masurile sanctionatoare prevazute la art. 229 alin. (2) lit. a) si c) in cazurile in care constata ca o persoana fizica ori juridica, o institutie de credit, persoana juridica romana, si/sau oricare dintre persoanele prevazute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate sa asigure conducerea sucursalelor institutiei de credit se fac vinovate de urmatoarele fapte:”.

 1. La articolul VIII punctul 176, alineatul (2) al articolului 233 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Actele cu privire la o institutie de credit, prin care sunt dispuse masuri sau sunt aplicate sanctiuni si masuri sanctionatoare potrivit prezentului capitol, se emit de catre guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia instituirii supravegherii speciale, a retragerii aprobarii acordate persoanelor prevazute la art. 108 alin. (1), a retragerii autorizatiei institutiei de credit si a suspendarii exercitarii dreptului de vot al actionarilor/membrilor institutiei de credit, a caror aplicare este de competenta consiliului de administratie.”

 1. La articolul VIII punctul 183 articolul 278, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) Autoritatea de Supraveghere Financiara stabileste prin reglementari atributiile consiliului de administratie si ale directorilor sau, dupa caz, ale consiliului de supraveghere si ale directoratului unei societati de servicii de investitii financiare, in vederea respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora.”

 1. La articolul VIII, dupa punctul 193 se introduc doua noi puncte, punctele 193^1 si 193^2, cu urmatorul cuprins:

    “Art. 193^1. – Articolul 406 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«ART. 406

(1) Fondurile si instrumentele financiare ale participantilor la sistemele de plati si sistemele de decontare a instrumentelor financiare, constituite la dispozitia agentului de decontare sau a operatorului de sistem, in conformitate cu regulile sistemului respectiv si in limitele solicitate de acestea, in scopul garantarii indeplinirii obligatiilor participantului la sistemul in cauza, nu pot face obiectul executarii silite de catre terti si nu pot fi grevate de alte garantii reale ori sarcini de catre participantul debitor.

(2) Fondurile si instrumentele financiare prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la procedura inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

(3) In cazul insolventei unui participant la sistemul de plati, fondurile si instrumentele financiare prevazute la alin. (1) sunt utilizate in scopul indeplinirii obligatiilor decurgand din ordinele de transfer irevocabile si din pozitiile nete rezultate din compensare, care revin participantului pana la data pronuntarii inclusiv a hotararii de deschidere a procedurii insolventei.

(4) In cazul incetarii calitatii de participant la sistemul de plati, fondurile si instrumentele financiare prevazute la alin. (1) sunt utilizate in scopul indeplinirii obligatiilor decurgand din ordinele de transfer irevocabile si din pozitiile nete rezultate din compensare, care revin participantului pana la momentul incetarii calitatii de participant.

(5) Fondurile si instrumentele financiare existente in conturile participantilor la sistemele de plati si sistemele de decontare a instrumentelor financiare, care sunt destinate indeplinirii obligatiilor participantului decurgand din ordinele de transfer irevocabile si din pozitiile nete rezultate din compensare, nu pot face obiectul executarii silite de catre terti, inclusiv prin masuri asiguratorii sau executorii, decat dupa indeplinirea obligatiilor anterior mentionate.

(6) Instrumentele financiare inregistrate in conturile participantilor la sistemele de decontare a instrumentelor financiare, conturi destinate exclusiv inregistrarii detinerilor clientilor acestora, nu sunt afectate, in caz de insolventa a participantului, si nu pot face obiectul executarii silite a participantului de catre terti, inclusiv prin masuri asiguratorii sau executorii.»

Art. 193^2. – Articolul 410 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«ART. 410

Desfasurarea, fara drept, de activitati dintre cele prevazute la art. 5 alin. (1), precum si inceperea desfasurarii activitatilor ca institutie de credit fara a obtine autorizatia potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la un an la 5 ani.»”

ART. II

Institutiile de credit aplica prevederile referitoare la raportul dintre componentele fixa si variabila ale remuneratiei totale statuate in reglementarile emise in aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, pentru remuneratia acordata pentru serviciile prestate sau performantele obtinute incepand cu anul 2014, remuneratie datorata in temeiul unor contracte incheiate fie inainte de 1 ianuarie 2014, fie ulterior acestei date.”

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close