Norma ASF nr. 5/2015 privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri in agricultura

feature photo

 

In M. Of. nr. 169 din 11 martie 2015 a fost publicata Norma ASF nr. 5/2015 privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri in agricultura.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Prezenta norma stabileste conditiile si documentele in baza carora Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., acorda avizul prealabil fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri in agricultura in vederea inregistrarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, precum si avizul in scopul functionarii lor, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea, avizarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri in agricultura, in vederea acordarii de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme daunatoare plantelor sau incidente de mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 2/2014, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 64/2013.

(2) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta in O.U.G. nr. 64/2013, precum si in Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.G. nr. 26/2000.

ART. 2

(1) Fondul mutual pentru gestionarea unor riscuri in agricultura, denumit in continuare Fond, are drept scop unic asigurarea membrilor afiliati in vederea acordarii acestora de plati compensatorii pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevazute de O.U.G. nr. 64/2013, dupa cum urmeaza:

 1. a) fenomene climatice nefavorabile;
 2. b) boli ale animalelor;
 3. c) organisme daunatoare plantelor si masurile aplicate in scopul eradicarii si prevenirii raspandirii acestora;
 4. d) incidente de mediu.

(2) Fondul se constituie ca asociatie in baza prevederilor O.G. nr. 26/2000 si ale O.U.G. nr. 64/2013.

(3) Fondul isi desfasoara activitatea in baza propriului statut si a normelor privind functionarea acestuia.

(4) Consiliul director al Fondului este format din 5 membri, indeplineste atributiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. a) si c) din O.G. nr. 26/2000 si imputerniceste un Comitet executiv in vederea exercitarii atributiilor prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d) din respectiva ordonanta.

(5) Comitetul executiv este condus de catre un director general in baza unui contract de mandat, care nu poate depasi 4 ani.

ART. 3

(1) Procesul de avizare al Fondului de catre A.S.F. cuprinde doua etape:

 1. a) avizarea prealabila in vederea inregistrarii ca Fond in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
 2. b) avizarea in scopul functionarii Fondului.

(2) Avizarea prealabila in vederea inregistrarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor nu garanteaza obtinerea avizului in scopul functionarii.

(3) Taxa de avizare pentru fiecare etapa este de 1.000 lei si se achita in contul indicat de A.S.F. pe site-ul acesteia.

ART. 4

In vederea obtinerii avizului prealabil necesar inregistrarii la Registrul asociatiilor si fundatiilor, solicitantii vor depune la registratura A.S.F. urmatoarele documente:

 1. cerere standard, in forma prevazuta in anexa nr. 1, semnata de persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice a Fondului;
 2. actul constitutiv si statutul, in forma autentica, cu respectarea art. 5;
 3. documente care sa permita evaluarea indeplinirii de catre membrii Consiliului director a conditiilor prevazute de prezenta norma, respectiv declaratia prevazuta in anexa nr. 4 si documentele aferente, pentru fiecare dintre ei;
 4. dovada achitarii taxei de avizare.

ART. 5

(1) Actul constitutiv si statutul Fondului se elaboreaza in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 si ale O.U.G. nr. 64/2013 si vor cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

 1. Actul constitutiv:
 2. a) datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
 3. b) exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului unic al constituirii asociatiei care il reprezinta asigurarea membrilor afiliati in vederea acordarii de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de evenimentele prevazute la art. 2 alin. (1);
 4. c) denumirea asociatiei care trebuie sa includa sintagma “Fond mutual in agricultura”;
 5. d) sediul asociatiei;
 6. e) durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 7. f) patrimoniul initial al asociatiei la data constituirii acesteia;
 8. g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control;
 9. h) persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
 10. i) semnaturile membrilor asociati.
 11. Statutul:
 12. a) elementele prevazute la pct. 1, cu exceptia celor precizate la lit. g) si h);
 13. b) precizarea scopului unic si a obiectivelor Fondului;
 14. c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
 15. d) drepturile si obligatiile asociatilor;
 16. e) categoriile de resurse patrimoniale ale Fondului;
 17. f) cuantumul cotizatiei membrilor asociati si/sau modul de calcul al acesteia si termenele de plata a acesteia, precum si, daca este cazul, prevederi privind neplata cotizatiei la termen;
 18. g) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale Fondului;
 19. h) regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale;
 20. i) regulile generale privind organizarea si functionarea Consiliului director si a Comitetului executiv;
 21. j) conditiile stabilite de catre Consiliul director pentru programele de compensatii financiare;
 22. k) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60 din O.G. nr. 26/2000.

(2) Conditiile stabilite de catre Consiliul director pentru programele de compensatii financiare cuprind:

 1. a) enumerarea fenomenelor climatice nefavorabile, a bolilor animalelor, a organismelor daunatoare plantelor si a incidentelor de mediu care pot fi la originea cererii de compensatie financiara, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2013;
 2. b) dispozitii referitoare la conditiile de obtinere a compensatiilor financiare;
 3. c) modalitatea de gestionare a sumelor depuse in fondul de compensatii si a sumelor platite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din Regulamentul UE nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, denumit in continuare Regulament;
 4. d) norme privind atribuirea responsabilitatilor legate de datoriile realizate potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din Regulament;
 5. e) dispozitii exprese referitoare la constituirea de sucursale, dizolvarea si lichidarea Fondului;
 6. f) dispozitii exprese privind neingradirea afilierii fermierilor la Fond, precum si accesul structurilor de audit/control nationale si ale Uniunii Europene la evidentele contabile si la orice alt document avand legatura cu rambursarile din fonduri publice si compensatiile financiare platite membrilor.

ART. 6

A.S.F. poate solicita prezentarea de documente si informatii suplimentare in vederea fundamentarii deciziei privind avizul prealabil.

ART. 7

(1) A.S.F. va decide, intr-o perioada de 30 de zile lucratoare de la data primirii documentatiei complete prevazute la art. 4 – 6, asupra acordarii avizului prealabil.

(2) A.S.F. poate respinge cererea de acordare a avizului prealabil daca:

 1. a) documentele depuse nu respecta prevederile art. 5;
 2. b) persoanele prevazute la art. 4 pct. 3 nu indeplinesc conditiile prevazute de prezenta norma.

(3) Decizia de avizare prealabila va include si avizarea membrilor Consiliului director.

ART. 8

In vederea obtinerii avizului de functionare, solicitantul va depune la Registratura A.S.F. urmatoarele documente:

 1. a) cerere standard, in forma prevazuta in anexa nr. 2;
 2. b) copii ale documentelor care sa ateste inregistrarea Fondului in Registrul asociatilor si fundatiilor;
 3. c) documente din care sa rezulte ca Fondul este in relatii de munca/colaborare cu cel putin un actuar si ca are o functie adecvata de evaluare a daunelor, incluzand proceduri, procese si personal, sau ca externalizeaza aceasta functie, pentru dovedirea capacitatii de expertiza tehnica;
 4. d) declaratia prevazuta in anexa nr. 5 si documentele aferente, pentru fiecare dintre membrii Comitetului executiv, incluzand directorul general, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta norma in scopul asigurarii unei capacitati adecvate de gestiune financiara;
 5. e) un plan de activitate/afaceri pentru o perioada de 3 ani de la data depunerii cererii prevazute la lit. a), care trebuie sa cuprinda cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 3;
 6. f) extrasul de cont al unei banci autorizate in Romania care sa ateste varsarea integrala a contributiei fiecarui membru asociat.

ART. 9

(1) A.S.F. va decide, intr-o perioada de 30 de zile lucratoare de la data primirii documentatiei complete prevazute la art. 8, asupra acordarii avizului de functionare.

(2) A.S.F. poate respinge cererea de acordare a avizului de functionare daca:

 1. a) documentele depuse nu respecta prevederile art. 8;
 2. b) persoanele prevazute la art. 8 nu indeplinesc conditiile prevazute de prezenta norma;
 3. c) din planul de activitate/afaceri prezentat rezulta ca fondul nu va dispune de resurse financiare suficiente pentru plata compensatiilor;
 4. d) din documentele prezentate reiese ca nu are capacitate de expertiza tehnica.

(3) Decizia de avizare de functionare va include si avizarea membrilor Comitetului executiv si a directorului general.

ART. 10

Membrii Consiliului director al Fondului trebuie sa prezinte documentele prevazute in anexa nr. 4 si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. a) sa dispuna de buna reputatie, onestitate, probitate morala si experienta profesionala adecvate responsabilitatilor incredintate;
 2. b) sa nu fi fost condamnati definitiv pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, infractiuni de fals, uz de fals, inselaciune, inselaciune privind asigurarile, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta, spalarea banilor, finantarea terorismului, deturnare de fonduri, infractiuni de evaziune fiscala, abuz in serviciu, infractiuni de coruptie, infractiuni prevazute de legislatia privind piata financiar-bancara sau orice alte servicii financiare, de legislatia privind societatile cu scop lucrativ, de legislatia privind falimentul, insolventa sau protectia consumatorilor ori alte infractiuni similare prevazute in alte state ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a Fondului, dupa caz, inclusiv pentru tentative de savarsire a acestor fapte, cu exceptia cazului in care a intervenit reabilitarea in Romania ori intr-un stat strain;
 3. c) sa nu fi fost declarati faliti sau sa nu fi facut parte din conducerea unei asociatii/fundatii/societati cu scop lucrativ care, dupa incetarea activitatii sub orice forma, nu si-a respectat obligatiile fata de terti;
 4. d) sa aiba studii superioare.

ART. 11

Membrii Comitetului executiv si directorul general trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 10, sa aiba o experienta de cel putin 4 ani intr-o functie de conducere in domeniul financiar-bancar si sa nu detina aceasta calitate la alta persoana juridica pe toata perioada exercitarii mandatului; calitatea de membru al Comitetului executiv, respectiv de director general nu poate fi cumulata cu nicio alta functie in cadrul Fondului.

ART. 12

In vederea evaluarii indeplinirii conditiei prevazute la art. 10 lit. a), A.S.F. va putea lua in considerare, pentru ultimii 5 ani, in masura in care prezinta relevanta, situatii cum ar fi:

 1. a) persoana a fost sanctionata deoarece a exercitat, fara aprobarea unei autoritati de supraveghere din domeniul financiar-bancar, o functie pentru care, potrivit legislatiei in vigoare, era prevazuta obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobari;
 2. b) in exercitarea unei functii de administrare si/sau de conducere a unei institutii din domeniul financiar-bancar, persoana nu si-a asumat responsabilitatile decurgand din aceasta calitate ori a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia prin care s-a urmarit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;
 3. c) in perioada in care persoana a exercitat o functie de administrare si/sau de conducere la o institutie din domeniul financiar-bancar, ca urmare a activitatii desfasurate, institutia respectiva a facut obiectul unor proceduri de redresare financiara ori a altor masuri similare instituite de autoritatea competenta ori a inregistrat o deteriorare grava a situatiei financiare care a condus la insolventa si/sau falimentul ei;
 4. d) persoana a fost sau este cercetata penal ori judecata pentru oricare dintre infractiunile prevazute la art. 10 lit. b);
 5. e) masura in care lipsa corectitudinii in afacerile derulate in trecut poate submina integritatea persoanei in cauza, care poate fi evaluata avandu-se in vedere urmatoarele aspecte:

(i) persoanei in cauza i s-a refuzat inregistrarea, autorizarea, acordarea calitatii de membru sau i s-a refuzat licentierea pentru o activitate comerciala, o afacere ori o profesie, i-a fost revocata, retrasa sau radiata o asemenea inregistrare, autorizare, calitate de membru sau licenta ori a fost exclus de catre un organism de reglementare sau profesional;

(ii) persoana in cauza are interdictie de a ocupa o functie de conducere intr-o asociatie/fundatie/societate cu scop lucrativ si/sau de a lucra in institutii financiar-bancare;

 1. f) persoana este sau a fost investigata, in sarcina acesteia sunt sau au fost dispuse masuri si/sau aceasta a fost sanctionata administrativ pentru nerespectarea legislatiei privind piata financiar-bancara sau orice alte servicii financiare.

ART. 13

(1) Orice modificare a documentelor sau a conditiilor in baza carora s-a acordat avizul prealabil sau avizul de functionare se va realiza doar dupa avizarea de catre A.S.F.

(2) Externalizarea unor activitati ale Fondului nu trebuie sa afecteze desfasurarea activitatii acestuia, iar Comitetul executiv ramane raspunzator pentru activitatile externalizate. Externalizarea este supusa notificarii prealabile a A.S.F. cu 30 de zile calendaristice anterior datei la care se preconizeaza incheierea contractului de externalizare. Notificarea trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii si documente: hotararea privind aprobarea externalizarii, fundamentarea oportunitatii externalizarii, descrierea activitatii ce va fi externalizata, proiectul contractului de externalizare.

(3) A.S.F. are dreptul sa retraga orice aviz acordat in conformitate cu dispozitiile prezentei norme, care a fost obtinut pe baza unor informatii false, eronate sau neconforme cu realitatea.

ART. 14

Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezenta norma.

ART. 15

Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii acesteia.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close