Modificarea si completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala

 

In M. Of. nr. 229 din 3 aprilie 2015 a fost publicata Legea nr. 61/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala.

Din cuprins:

ART. I

Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 5 august 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. La articolul 1, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Autoritatile romane abilitate cu aplicarea prezentei legi sunt Ministerul Justitiei si instantele judecatoresti.

(3) Dispozitiile prezentei legi reglementeaza conditiile in care se solutioneaza cererile de asistenta judiciara internationala avand ca obiect:

 1. a) comunicarea de acte judiciare si extrajudiciare in si din strainatate;
 2. b) obtinerea de probe prin comisii rogatorii internationale;
 3. c) transmiterea/obtinerea de informatii asupra dreptului strain.”
 4. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

Domeniul aplicarii

(1) Cererile de asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala formulate in domeniile reglementare de art. 1 alin. (3) se solutioneaza potrivit dispozitiilor prezentei legi si ale dreptului intern in materie.

(2) Dispozitiile prezentei legi nu aduc atingere prevederilor dreptului Uniunii Europene, conventiilor bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte, completand situatiile nereglementate de acestea.

(3) Pentru statele cu care Romania nu are legaturi conventionale, asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala poate fi acordata in baza curtoaziei internationale, sub rezerva principiului reciprocitatii; existenta reciprocitatii de fapt se dovedeste potrivit prevederilor art. 2.561 alin. (2) din Codul civil.”

 1. La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Actele judiciare sunt cele care se emit in cadrul unui proces civil sau comercial si a caror comunicare are loc potrivit legii, din dispozitia instantei, precum: citatii, cereri de chemare in judecata, hotarari, cereri privind exercitarea cailor de atac si alte asemenea comunicari.

(3) Actele extrajudiciare sunt cele emise de notari publici sau executori judecatoresti si pot fi folosite in cadrul unui proces civil sau comercial.”

 1. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 5

Rolul Ministerului Justitiei

(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala prin intermediul careia autoritatile romane solicitante efectueaza comunicarea de acte in strainatate. Dupa caz, autoritatile romane solicitante sunt instantele judecatoresti, respectiv notarii publici, executorii judecatoresti, precum si alte autoritati care au, potrivit legii, atributii in comunicarea actelor.

(2) Dupa primirea cererii de asistenta judiciara avand ca obiect comunicarea unor acte judiciare sau extrajudiciare si a documentelor anexate acesteia de la autoritatea romana solicitanta, Ministerul Justitiei efectueaza controlul de regularitate internationala si, dupa caz, le transmite, in functie de existenta si prevederile unei conventii internationale:

 1. a) autoritatii centrale din statul solicitat; sau
 2. b) misiunii diplomatice sau consulare a Romaniei din statul solicitat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe sau
 3. c) prin posta, direct destinatarului actului.”
 4. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:

ART. 5^1

“Controlul de regularitate internationala

(1) Controlul de regularitate internationala consta in verificarea conformitatii cererii de asistenta judiciara internationala si a actelor anexate acesteia cu dispozitiile conventiilor, tratatelor bilaterale sau multilaterale aplicabile, inclusiv cu declaratiile formulate de Romania in baza dispozitiilor unor conventii multilaterale.

(2) Ministerul Justitiei efectueaza controlul de regularitate internationala prevazut la alin. (1), pentru a verifica daca:

 1. a) intre Romania si statul solicitat exista norme conventionale ori reciprocitate in domeniul asistentei judiciare internationale si daca acestea sunt invocate ca temei legal al cererii;
 2. b) la cererea de asistenta judiciara internationala, completata pe formularul corespunzator, sunt anexate actele ce urmeaza a fi comunicate in strainatate; actele judiciare ce urmeaza a fi comunicate destinatarului din strainatate, in functie de emitent, trebuie sa fie semnate sau, dupa caz, sa aiba semnatura si parafa instantei;
 3. c) actele anexate cererii sunt insotite de traduceri, conform prevederilor art. 7.

(3) In cazul in care constata neindeplinirea conditiilor de regularitate internationala prevazute la alin. (2), Ministerul Justitiei restituie, motivat, cererea si actele anexate acesteia.”

 1. La articolul 6 alineatul (1), literele a) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) denumirea autoritatii solicitante;

………………………………………………………………..

 1. f) indicarea termenului fixat de autoritatea solicitanta.”
 2. La articolul 6 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) denumirea autoritatii solicitante;”.

 1. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

Traducerea cererii si a documentelor-anexa

Daca prin conventii internationale nu se prevede altfel, cererea si documentele-anexa vor fi traduse in limba statului solicitat, astfel:

 1. a) cererea de asistenta judiciara internationala – prin grija Ministerului Justitiei;
 2. b) documentele anexate cererii – prin grija autoritatii solicitante romane si pe cheltuiala partilor interesate, in afara de cazurile in care partilor li s-a aprobat ajutorul public judiciar de catre instanta romana sub forma suportarii cheltuielilor de traducere;
 3. c) formularul de dovada a comunicarii va avea titlul si mentiunile tiparite in limbile franceza, engleza si germana, prin grija Ministerului Justitiei.”
 4. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 7^1

Deblocarea cererii de asistenta judiciara

(1) Autoritatea solicitanta romana urmareste stadiul de solutionare al cererii de asistenta judiciara internationala avand ca obiect comunicarea unor acte judiciare sau extrajudiciare unei persoane fizice sau juridice cu domiciliul, resedinta sau sediul in strainatate.

(2) In situatia in care autoritatea solicitanta nu primeste rezultatul cererii de asistenta judiciara internationala inaintea termenului indicat in cerere, aceasta poate solicita Ministerului Justitiei, in calitate de autoritate centrala, sa intreprinda demersuri pe langa autoritatea solicitata straina in vederea deblocarii solutionarii cererii de asistenta judiciara internationala.

(3) Ministerul Justitiei va intreprinde demersurile necesare in vederea deblocarii cererii de asistenta judiciara numai la solicitarea expresa a autoritatii romane solicitante.”

 1. La articolul 8 alineatul (1), litera b) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) la comunicarea prin intermediul autoritatii centrale competente a statului solicitat ori al misiunii diplomatice sau consulare a Romaniei din statul solicitat – cu formularul prevazut la art. 6 alin. (3) sau cu formularul propriu al autoritatii solicitate, dupa caz.

(2) In cazul in care destinatarul nu locuieste la adresa indicata de reclamant, dupa primirea din strainatate a documentelor ce atesta aceasta situatie, autoritatea judiciara romana va proceda conform normelor relevante din Codul de procedura civila, daca prin conventii sau tratate internationale la care Romania este parte nu se prevede altfel.”

 1. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 9

(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala desemnata sa primeasca cererile de asistenta judiciara formulate de autoritati straine avand ca obiect comunicarea unor acte judiciare sau extrajudiciare unor persoane fizice sau juridice cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, cu sediul in Romania.

(2) Ministerul Justitiei va trimite cererea de asistenta judiciara si documentele anexate acesteia judecatoriei in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi are resedinta ori sediul destinatarul.”

 1. La articolul 10, denumirea marginala si alineatul (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 10

Rolul instantei judecatoresti

(1) Judecatoria romana solicitata va lua de indata masurile necesare in vederea indeplinirii procedurii de comunicare a actelor conform normelor din Codul de procedura civila, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.”

 1. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 11

(1) Cererea de comunicare de acte poate fi refuzata de catre instantele judecatoresti numai in cazul in care se apreciaza ca executarea acesteia ar aduce atingere suveranitatii sau sigurantei nationale.”

 1. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Comisia rogatorie poate fi solicitata pentru a permite partilor sa obtina probe care sunt destinate unei proceduri in curs sau viitoare.”

 1. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 15

Obiectul

Prin comisie rogatorie se poate solicita administrarea unor probe precum: audierea de martori, interogatoriul unei parti, obtinerea de documente sau informatii, efectuarea de expertize, realizarea unor anchete sociale, necesare pentru solutionarea unui caz determinat.”

 1. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 17

Rolul Ministerului Justitiei

(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala competenta sa transmita in strainatate cererile de comisie rogatorie formulate de instantele judecatoresti romane.

(2) Dupa primirea cererii de comisie rogatorie, Ministerul Justitiei efectueaza controlul de regularitate internationala si transmite cererea de comisie rogatorie, dupa caz, in functie de existenta si prevederile unei conventii internationale:

 1. a) autoritatii centrale competente din statul solicitat; sau
 2. b) misiunii diplomatice sau consulare a Romaniei din statul solicitat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Dispozitiile art. 5^1 referitoare la controlul de regularitate judiciara internationala, precum si cele ale art. 7^1 privind masurile de deblocare a cererii de asistenta judiciara internationala se aplica, in mod corespunzator, si cererilor de comisie rogatorie formulate de instantele judecatoresti romane.

(4) La cererea instantelor judecatoresti romane, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate pot sa efectueze comisii rogatorii pentru persoane care au cetatenia romana; aceste persoane pot fi asistate, la cerere, de un aparator.”

 1. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 19

Traducerea cererii si a raspunsului

(1) Cererea de comisie rogatorie este redactata in limba romana de catre instanta judecatoreasca solicitanta.

(2) Traducerea oficiala a cererii de comisie rogatorie si a actelor judiciare anexate acesteia in limba autoritatii statului solicitat se asigura de catre Ministerul Justitiei.

(3) Traducerea raspunsului la cererea de comisie rogatorie se efectueaza, prin grija Ministerului Justitiei, de catre un traducator autorizat.”

 1. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 21

Valoarea comisiei rogatorii

(1) Odata indeplinita, comisia rogatorie este primita de Ministerul Justitiei, care o va transmite instantei judecatoresti solicitante.

(2) Comisia rogatorie devine proba la dosarul cauzei pentru care a fost solicitata, avand aceeasi valoare ca si cand actul judiciar respectiv ar fi fost indeplinit de catre instanta judecatoreasca romana competenta.”

 1. Capitolul V “Accesul la justitie al strainului” se abroga.
 2. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 34

(1) In aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau comerciala (<<notificarea sau comunicarea actelor>>) si abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.348/2000*1) al Consiliului, procedura de comunicare a actelor judiciare si extrajudiciare se efectueaza dupa cum urmeaza:

 1. a) instantele romane comunica actele judiciare si extrajudiciare direct catre autoritatile primitoare sau, dupa caz, destinatarilor din statele membre ale Uniunii Europene, cu transmiterea unei copii a cererii de comunicare sau, dupa caz, a unei adrese de informare Ministerului Justitiei, pentru evidenta;
 2. b) notarii, executorii judecatoresti si alte autoritati, in competenta carora intra comunicarea de acte in strainatate, efectueaza transmiterea cererilor prin intermediul judecatoriilor in a caror circumscriptie isi au sediul profesional, dispozitiile lit. a) fiind aplicabile in mod corespunzator;
 3. c) autoritatea romana primitoare a cererii de comunicare de acte judiciare si extrajudiciare din statele membre ale Uniunii Europene este judecatoria in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul destinatarul. La restituirea actelor, judecatoria informeaza Ministerul Justitiei sau transmite o copie a formularelor intocmite, pentru evidenta.

(2) Costurile privind comunicarile actelor prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui functionar judiciar sau al unei alte persoane competente, desemnata ca autoritate primitoare in anumite state membre ale Uniunii Europene, se suporta de partea interesata, prin grija instantei, in afara de cazurile in care partii interesate i s-a aprobat de catre instanta ajutorul public judiciar.

(3) Cheltuielile de transmitere prin posta normala sau rapida, fax sau alte mijloace moderne sunt suportate de instanta.

————

*1) Publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L nr. 324/79 din 10 decembrie 2007.”

 

 1. La articolul 35, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:

“(2) Cererea de obtinere de probe si actele judiciare anexate acesteia sunt traduse in limba statului solicitat sau in limba pe care statul a declarat ca o accepta, de catre instanta roganta.

(3) Cheltuielile de transmitere prin posta, fax sau alte mijloace moderne sunt suportate de instanta.”

 1. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 37

(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala romana desemnata in temeiul art. 3 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.393/2007 si al art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea intre instantele statelor membre in domeniul obtinerii de probe in materie civila sau comerciala.

(2) Ministerul Justitiei efectueaza comunicarile in legatura cu informatiile care sunt necesare in temeiul art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.393/2007, precum si al art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 1.206/2001.

(3) In temeiul art. 3 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.206/2001, Ministerul Justitiei indeplineste atributiile referitoare la luarea unei decizii privind cererile formulate in baza art. 17 din acelasi regulament.”

 1. In cuprinsul legii sintagma “Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti” se inlocuieste cu sintagma “Ministerul Justitiei”.

ART. II

Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 5 august 2009, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close