Modificarea si completarea Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si a Regulamentului CNVM nr. 6/2009

Modificarea si completarea Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale

In M. Of. nr. 206 din 27 martie 2015 a fost publicat Regulamentul ASF nr. 3/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale.

Din cuprins:

ART. I

Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 si 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. La articolul 2 alineatul (2), literele a) si a^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) anunt de oferta publica – anuntul lansat de o persoana sau un grup de persoane prin care se aduc la cunostinta publicului principalele informatii privind conditiile ofertei publice de cumparare, inclusiv cele referitoare la modalitatile prin care documentul de oferta este disponibil publicului;

a^1) agent de plata – o institutie financiara desemnata de emitent care are incheiat un contract cu emitentul si cu un depozitar central, in vederea efectuarii platilor prin intermediul depozitarului central si al participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru si prin intermediul careia detinatorii de valori mobiliare isi pot exercita drepturile financiare; in cazul in care emitentul este el insusi o institutie financiara, exercitarea de catre detinatorii de valori mobiliare a drepturilor financiare poate fi asigurata de catre depozitarul central prin intermediul respectivului emitent, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;”.

 1. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:

“d^1) data platii – data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa;”.

 1. La articolul 4, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Mentiunea <<Viza de aprobare aplicata pe prospectul de oferta publica sau, dupa caz, pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului/documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia>> se va inscrie pe coperta prospectului/documentului de oferta publica si va fi inclusa in orice alte notificari si comunicate cu caracter publicitar facute in legatura cu respectiva oferta publica.

………………………………………………………………..

(4) Prospectul/Documentul de oferta, anuntul de oferta, precum si orice alte comunicate cu caracter publicitar aferente ofertei publice sunt redactate cu acelasi caracter.”

 1. La articolul 5, alineatele (1), (1^1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 5

(1) Ulterior aprobarii prospectului de catre A.S.F., acesta este comunicat de catre emitent, ofertant sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare, dupa caz, operatorului pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza ori se intentioneaza admiterea la tranzactionare a valorilor mobiliare respective, la data publicarii prospectului sau cu cel mult o zi lucratoare anterior publicarii prospectului pentru prima data, potrivit art. 175 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.

(1^1) Ulterior aprobarii documentului de oferta de catre A.S.F., acesta este comunicat de catre ofertant operatorului pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare respective, la data publicarii anuntului de oferta.

(2) Dupa aprobarea documentului de oferta de catre A.S.F., ofertantul face cunoscuta oferta prin publicarea unui anunt de oferta publica. Anuntul se publica cel putin intr-un ziar tiparit sau on-line, de informare generala sau financiara de raspandire nationala si contine cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 24.”

 1. La articolul 5, alineatul (2^1) se abroga.
 2. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6

(1) Prospectul este pus la dispozitia investitorilor pe toata perioada de derulare a ofertei, intr-una sau mai multe dintre modalitatile prevazute la art. 175 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.”

 1. La articolul 6, alineatele (3) si (4) se abroga.
 2. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

Orice comunicat cu caracter publicitar aferent ofertei publice este adus la cunostinta publicului numai incepand cu data in care prospectul/documentul de oferta este disponibil publicului si pana cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de inchiderea ofertei.”

 1. La titlul II “Operatiuni cu valori mobiliare”, capitolul II, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 2-a

Prospectul de oferta”

 1. La articolul 17 alineatul (1), litera b) se abroga.
 2. La articolul 17, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Prospectul de oferta, comunicatele cu caracter publicitar, precum si orice alte documente aferente ofertei publice de vanzare nu cuprind mentiuni referitoare la pret, spatiul destinat acestor mentiuni fiind completat ulterior aprobarii prospectului de oferta publica.

………………………………………………………………..

(4) Intre data depunerii cererii de aprobare si pana la data publicarii prospectului se interzice oricarui emitent, oricarui intermediar sau oricarei persoane implicate in respectiva oferta publica sa desfasoare orice forma de publicitate privind emitentul si valorile mobiliare obiect al ofertei, cu exceptia declaratiilor de presa uzuale, programate anterior, a raportarilor periodice si a activitatilor de solicitare a intentiei de investitie.”

 1. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Orice comunicat cu caracter publicitar referitor la oferta trebuie sa includa urmatorul avertisment <<Cititi prospectul inainte de a subscrie>>, intr-un mod care sa asigure observarea sa imediata. In situatia comunicatelor cu caracter publicitar transmise prin mijloace audiovizuale acest avertisment trebuie mentionat cel putin verbal.”

 1. La articolul 21, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) In cazul in care termenii finali ai ofertei nu sunt inclusi nici in prospectul de baza, nici in cuprinsul vreunui amendament, termenii finali sunt pusi la dispozitia investitorilor in conformitate cu prevederile art. 175 din Legea nr. 297/2004. Termenii finali sunt depusi la A.S.F., in cazul in care Romania este stat membru de origine si sunt comunicati, de catre A.S.F., autoritatii competente din statul membru sau, dupa caz, din statele membre gazda, cat de curand posibil, dupa ce o oferta publica este facuta si, daca este posibil, inainte de inceperea ofertei publice ori de admiterea la tranzactionare. Termenii finali contin numai informatii referitoare la nota privind valorile mobiliare si nu sunt utilizati pentru completarea sau modificarea prospectului de baza.

………………………………………………………………..

(5) Termenii finali ai unei oferte sunt transmisi A.S.F. in conformitate cu alin. (3) si in cazul in care Romania este stat membru gazda. A.S.F. comunica ESMA acesti termeni finali.”

 1. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 30

(1) Ofertele publice de vanzare care au drept criteriu de alocare <<primul venit-primul servit>> pot fi initiate dupa cel putin doua zile lucratoare de la data publicarii prospectului.

(2) A.S.F. poate aproba ca ofertele publice de vanzare care nu sunt mentionate la alin. (1) sa fie initiate incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului.”

 1. La articolul 31, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Retragerea subscrierii de catre un investitor se face prin notificare scrisa catre intermediarul prin care s-a realizat subscrierea, iar intermediarul sau grupul de distributie (daca este cazul) va returna investitorilor valoarea achitata la momentul subscrierii in maximum 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii.”

 1. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 32

(1) In cazul in care pretul final de oferta si numarul valorilor mobiliare oferite publicului nu au fost incluse in cadrul prospectului la data aprobarii acestuia, potrivit art. 189 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, anuntul care va cuprinde aceste informatii este transmis A.S.F. la data publicarii sale de catre ofertant conform art. 175 alin. (3) din Legea nr. 297/2004. In cazul prevazut la art. 189 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, anuntul trebuie publicat cu cel putin doua zile lucratoare anterior datei de inchidere a ofertei.”

 1. La articolul 32, alineatul (2) se abroga.
 2. La articolul 32, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Retragerea subscrierii de catre un investitor in conformitate cu art. 189 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 se face prin notificare scrisa catre intermediarul prin care s-a realizat subscrierea.

(4) Subscrierile sunt considerate efectuate la pretul notificat conform alin. (1). Intermediarul sau grupul de distributie (daca este cazul) va returna investitorilor diferenta dintre valoarea achitata la momentul subscrierii si cea a valorilor mobiliare alocate acestora, in maximum 5 zile lucratoare de la inchiderea ofertei. In cazul retragerii subscrierii, potrivit alin. (3), intermediarul sau grupul de distributie (daca este cazul) va returna investitorilor valoarea achitata la momentul subscrierii in conformitate cu art. 31 alin. (3).”

 1. La articolul 48 alineatul (1), litera a) se abroga.
 2. Articolul 93 se abroga.
 3. La articolul 103, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare este emis de A.S.F. in termen de 10 zile de la data transmiterii certificatului constatator emis de ORC prevazut la alin. (2) si a declaratiei consiliului de administratie in care sa se precizeze daca la hotararea adunarii generale a actionarilor corespunzatoare s-a facut opozitie sau daca aceasta a fost atacata in justitie, cu respectarea prevederilor legale.”

 1. La titlul IV “Emitentii de valori mobiliare”, titlul capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Cerinte de raportare si conduita”

 1. Dupa articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 106^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 106^1

(1) Procesarea platilor reprezentand dividende si orice alte sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare potrivit deciziilor organelor societare/organelor in drept ale emitentului se va realiza prin intermediul depozitarului central al valorilor mobiliare, potrivit regulilor emise in acest sens de catre acesta, si al participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru in conformitate cu prevederile legale.

(2) In cazul unui actionar/detinator de valori mobiliare care nu are deschis un cont de valori mobiliare la un intermediar participant la sistemul de compensare-decontare si registru al depozitarului central, plata dividendelor/altor sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare se realizeaza de catre depozitarul central prin intermediul agentului de plata desemnat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de catre emitentul la care respectivul actionar/detinator de valori mobiliare are detineri.

(3) In cazul unui actionar/detinator de valori mobiliare care are deschis un cont de valori mobiliare la un intermediar participant la sistemul de compensare-decontare si registru al depozitarului central, plata dividendelor/altor sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare se realizeaza de catre depozitarul central prin intermediul depozitarului central si al participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru al depozitarului central.

(4) Regulile depozitarului valorilor mobiliare privind procesarea platilor vor cuprinde cel putin urmatoarele:

 1. a) modalitatea de procesare a platilor catre detinatorii de valori mobiliare care nu au conturi de valori mobiliare deschise la un participant la sistemul de compensare-decontare si registru si catre cei care au conturi de valori mobiliare deschise la un participant la sistemul de compensare-decontare si registru;
 2. b) termenele si modalitatile de primire si de transmitere a informatiilor si instructiunilor privind platile astfel incat sa se faciliteze comunicarea dintre emitenti, participanti si detinatori de valori mobiliare si sa se asigure informarea corespunzatoare a participantilor la sistem in vederea operarii de catre acestia a platilor in conturile clientilor din evidentele proprii;
 3. c) formatul mesajelor primite si transmise cu privire la plati care trebuie sa fie unul standardizat si sa permita transmiterea nealterata a informatiei catre persoanele vizate.”
 4. La articolul 113 litera G, litera b) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) modalitatile de plata si datele de identificare a agentului de plata.”

 1. La articolul 120, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In cazul platii dobanzilor sau al rambursarii imprumuturilor, emitentul publica comunicate de presa in cel putin un cotidian de difuzare nationala, in care specifica detalii cu privire la respectiva operatiune, inclusiv perioada de timp, datele platilor, locurile si modalitatile de plata si detalii referitoare la agentul de plata.”

 1. La articolul 122, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 122

(1) In cazul in care valorile mobiliare emise de un emitent pentru care Romania este stat membru de origine sunt admise la tranzactionare numai pe o piata reglementata din Romania, rapoartele prevazute de prezentul regulament sunt intocmite si aduse la cunostinta publicului in limba romana, cu exceptia rapoartelor prevazute la art. 112^2, art. 113 lit. A, B si G alin. (1) – (5), precum si la art. 117 lit. A si D care se aduc la cunostinta publicului si in limba engleza.”

 1. Articolul 129^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 129^3

(1) Data platii trebuie stabilita de emitent astfel incat aceasta data sa fie intr-o zi lucratoare ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare.

(2) In cazul dividendelor, adunarea generala a actionarilor stabileste data platii intr-o zi lucratoare care este ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.

(3) In cazul platii dobanzilor si/sau rambursarii imprumutului, emitentul stabileste data platii intr-o zi lucratoare care este ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare aferente fiecarei plati. Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (2) lit. d), in sensul prezentului alineat, data de inregistrare reprezinta data calendaristica stabilita de organele statutare ale emitentului si publicata de catre emitent, la care sunt identificate persoanele indreptatite sa incaseze sumele platite.”

 1. La articolul 132 alineatul (5), teza a doua se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Cererea trebuie sa cuprinda numarul total al actiunilor detinute de respectivul actionar, precum si modalitatea in care acesta doreste a fi realizata plata contravalorii actiunilor, cu respectarea modului de plata stabilit conform prevederilor art. 106^1.”

 1. La articolul 133 alineatul (6), teza a doua se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Cererea cuprinde numarul de actiuni pentru care se solicita retragerea precum si modalitatea in care se doreste a fi realizata plata contravalorii actiunilor, cu respectarea modului de plata stabilit conform prevederilor art. 106^1.”

ART. II

Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 588 din 25 august 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. La articolul 2, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“c) imputernicire – actul dat de catre un actionar unei persoane fizice sau juridice potrivit Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea exercitarii, in numele actionarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le detine in adunarea generala a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire;”.

 1. La articolul 2, dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele c^1) si c^2), cu urmatorul cuprins:

“c^1) imputernicire speciala – imputernicirea acordata pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala a unui emitent, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului;

c^2) imputernicire generala – imputernicire acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

 1. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

(1) Adunarile generale ale actionarilor se desfasoara cu respectarea prevederilor prezentului regulament, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 1. La articolul 5 punctul 6, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) procedura de vot prin imputernicire (prin reprezentare), precum si faptul ca pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de imputernicire. Modalitatea de obtinere a formularelor de imputernicire speciala pentru reprezentare in AGA, data-limita si locul unde vor fi depuse/primite imputernicirile, precum si mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnarii reprezentantilor prin mijloace electronice; si”.

 1. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“e) daca este cazul, formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, cu exceptia cazului in care formularele respective sunt trimise direct fiecarui actionar.”

 1. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Emitentul pune la dispozitia actionarilor interesati, impreuna cu documentele si materialele informative pregatite pentru AGA, sau transmite, in cazul in care se aplica alin. (2) a doua teza, cate 3 exemplare din formularul de imputernicire speciala, care vor avea urmatoarele destinatii: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent.”

 1. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“c) sa fie respectate prevederile art. 7 alin. (4) si totodata data de referinta sa fie anterioara datei-limita pana la care se pot depune/expedia catre societate imputernicirile.”

 1. Dupa articolul 11^1 se introduc doua noi articole, articolele 11^2 si 11^3, cu urmatorul cuprins:

“ART. 11^2

In vederea facilitarii identificarii, in cadrul adunarii generale a actionarilor, a actionarilor, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice, a reprezentantilor lor legali, actionarii inregistreaza, respectiv actualizeaza in sistemul depozitarului central, prin depunerea unei cereri adresate depozitarului central in cazul in care detinerile lor sunt inregistrate in conturi individuale, respectiv adresata intermediarului, in cazul in care detinerile lor sunt inregistrate in conturi globale la respectivul intermediar, datele lor de identificare si, in cazul actionarilor persoane juridice si ale reprezentantului legal, cu respectarea art. 11^3 si a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 11^3

(1) In vederea facilitarii identificarii actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor, documentele prevazute la art. 146 alin. (4^1) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, insotite de intreaga documentatie prevazuta de reglementarile depozitarului central pentru modificarea datelor de identificare, sunt transmise depozitarului central de catre actionari, in mod direct sau prin intermediarii ai caror clienti sunt, in cazul in care acesti actionari sunt titulari de conturi individuale administrate de catre depozitarul central.

(2) In baza documentelor mentionate la alin. (1), depozitarul central va actualiza in evidentele sale datele de identificare ale actionarilor, conform reglementarilor proprii emise in acest sens.

(3) Actionarii sau, dupa caz, intermediarii au obligatia de a retransmite depozitarului central documentele prevazute la art. 146 alin. (4^1) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv, dupa caz, pentru persoanele juridice, datele reprezentantului legal, ori de cate ori documentele transmise anterior au suferit modificari.

(4) In cazul in care nu au fost transmise documente, se considera ca nu au intervenit modificari in informatiile aflate in evidenta depozitarului central.”

 1. La articolul 14, alineatele (3), (5), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire generala/speciala, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. (6) – (6^2) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

………………………………………………………………..

(5) Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

(6) Cu exceptia limitarilor admise expres la alin. (1) – (5), societatile nu pot limita exercitarea drepturilor actionarilor prin intermediul reprezentantilor in alte scopuri decat acela de a solutiona potentialele conflicte de interese dintre reprezentant si actionarul in al carui interes trebuie sa actioneze cel dintai, inclusiv prin respectarea prevederilor alin. (7).

(7) Un actionar da in cadrul formularului de imputernicire speciala instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.”

 1. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 15

(1) Imputernicirea speciala trebuie sa contina:

 1. numele/denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeasi clasa si la numarul total de drepturi de vot;
 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea speciala);
 3. data, ora si locul de intrunire a adunarii generale la care se refera;
 4. data imputernicirii speciale; imputernicirile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor speciale datate anterior;
 5. precizarea clara a fiecarei probleme supuse votului actionarilor, cu posibilitatea ca actionarul sa voteze <<pentru>>, <<impotriva>> sau <<abtinere>>;
 6. in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administratie va fi trecut separat, actionarul avand posibilitatea sa voteze pentru fiecare candidat <<pentru>>, <<impotriva>> sau <<abtinere>> si totodata sa mentioneze numarul de voturi cumulate atribuite fiecaruia, pentru cazul in care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ. In situatia in care actionarul omite sa faca precizari referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului actionar vor fi distribuite egal de catre reprezentant, candidatilor pentru care actionarul a votat <<pentru>>.

(2) Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.”

 1. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 15^1

(1) Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

 1. numele/denumirea actionarului;
 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
 3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

(2) Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.”

 1. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 16

O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant detine imputerniciri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de imputerniciri exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi <<pentru>>, <<impotriva>> si <<abtinere>> fara a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezint <<a>> voturi <<pentru>>, <<b>> voturi <<impotriva>> si <<c>> <<abtineri>>). In cazul imputernicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al imputernicirii speciale. In cazul imputernicirilor generale persoana care actioneaza in calitate de reprezentant nu trebuie sa prezinte in adunarea generala a actionarilor nicio dovada privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.”

 1. La articolul 17, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) In conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, imputernicirea speciala/generala se poate transmite cu semnatura electronica extinsa.”

 1. Articolul 17^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 17^1

(1) Emitentul admis la tranzactionare va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul unei AGA, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile prezentului regulament, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) trebuie depusa la emitent in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la emitent odata cu imputernicirea generala.”

 1. Articolul 17^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 17^2

Pe langa formularele de imputernicire speciala in limba romana, emitentul ale carui actiuni sunt tranzactionate pe piata de capital va pune la dispozitia actionarilor si formulare de imputernicire speciala traduse in limba engleza. Imputernicirea speciala/Imputernicirea generala poate fi completata si transmisa emitentului de actionar, fie in limba romana, fie in limba engleza.”

 1. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Societatile trebuie sa permita actionarilor sa voteze prin corespondenta inainte de adunarea generala. Votul prin corespondenta nu poate fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantului actionarului si numai in masura in care acestea sunt proportionale cu realizarea obiectivului respectiv.”

 1. La articolul 18, alineatul (3) se abroga.
 2. La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 243 alin. (6^3) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 1. Articolul 18^1 se abroga.

ART. III

(1) Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si pe site-ul acesteia si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. I pct. 12, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

(2) Procedurile de convocare a AGA in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentului regulament se continua de catre emitenti, in conformitate cu legislatia in vigoare aplicabila la data convocarii. Actele si procedurile indeplinite pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament isi mentin valabilitatea. In situatia in care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament emitentii se afla in termenul legal de completare a convocatorului, acestia pot actualiza corespunzator convocatorul in ceea ce priveste “data platii”.

(3) Prezentul regulament transpune prevederile art. 1 pct. 1 din Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE si 2009/138/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009, (UE) nr. 1.094/2010 si (UE) nr. 1.095/2010 in ceea ce priveste competentele Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea Europeana de Asigurari si Pensii Ocupationale) si ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete).

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close