Modificarea si completarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale

feature photo

 

In M. Of. nr. 213 din 30 martie 2015 a fost publicat Regulamentul ASF nr. 4/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 60/2005, si pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de imprumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare in lipsa, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010.

Din cuprins:

ART. I

Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 983 si 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele h^1) si h^2), cu urmatorul cuprins:

“h^1) legatura electronica directa – conexiune intre doi operatori de sisteme de compensare-decontare prin care un operator devine participant la sistemul de compensare-decontare a instrumentelor financiare al unui alt operator, pe baza acelorasi termeni si conditii care se aplica oricarui altui participant la sistemul de compensare-decontare a instrumentelor financiare gestionat de catre acesta din urma;

h^2) legatura electronica indirecta – acord intre un operator de sistem de compensare-decontare si o terta parte, alta decat un operator, care este participant la sistemul de compensare-decontare a instrumentelor financiare al unui alt operator. O astfel de conexiune este stabilita de un operator de sistem de compensare-decontare pentru a facilita transferul de instrumente financiare catre participantii sai de la participantii unui alt operator;”.

 1. La articolul 2 alineatul (2), litera k) se abroga.
 2. La articolul 2 alineatul (2), litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“n) participant – entitate enumerata la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;”.

 1. La articolul 40, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) plata dividendelor, in conformitate cu prevederile art. 146 alin. (5^1) din Legea nr. 297/2004;

 1. b) plata dobanzii sau a principalului, in conformitate cu prevederile art. 146 alin. (5^1) din Legea nr. 297/2004;”.
 2. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 42

(1) Sunt considerati participanti la sistemul depozitarului central si sunt admisi in sistem, conform procedurilor acestuia, participantii mentionati la art. 2 alin. (2) lit. n).

(2) Depozitarul central va notifica Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., in termen de o zi lucratoare, admiterea in sistem a participantilor mentionati la alin. (1), inclusiv in cazul participantilor pentru care A.S.F. si-a exprimat acordul de principiu in conformitate cu prevederile art. 104.

(3) Participantii trebuie sa deschida conturi la depozitarul central, astfel incat sa asigure separarea instrumentelor financiare detinute in nume propriu de cele detinute in numele clientilor.”

 1. Articolele 51 – 53 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 51

(1) Depozitarul central poate sa mentina urmatoarele sisteme de conturi:

 1. a) conturi individuale de instrumente financiare deschise in numele proprietarilor de instrumente financiare, altele decat cele derivate;
 2. b) conturi globale de instrumente financiare deschise de catre participanti in care sunt inregistrate instrumente financiare, altele decat cele derivate.

(2) In cazul utilizarii conturilor de instrumente financiare prevazute la alin. (1), responsabilitatea privind existenta instrumentelor financiare la decontare revine:

 1. a) intermediarului care a introdus respectivul ordin de vanzare; sau, dupa caz,
 2. b) entitatii autorizate care presteaza activitati de custodie pentru vanzator, sub conditia confirmarii instructiunii de decontare de catre entitatea respectiva.

ART. 52

In cazul conturilor de instrumente financiare prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a), depozitarul central va evidentia distinct:

 1. a) instrumentele financiare detinute in numele si pe contul participantilor;
 2. b) instrumentele financiare detinute in numele si pe contul clientilor participantilor;
 3. c) instrumentele financiare ce fac obiectul unui contract de garantie, incheiat cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 4. d) instrumentele financiare obiect al sechestrului/popririi;
 5. e) instrumentele financiare ale proprietarilor ce nu au conturi deschise la un participant.

ART. 53

(1) In cazul conturilor de instrumente financiare prevazute la art. 51 alin. (1) lit. b), participantii la sistemul depozitarului central au obligatia de a deschide si a mentine subconturi pentru clientii proprii si de a inregistra zilnic in evidentele proprii detinerile pe fiecare client, in conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 297/2004.

(2) Subconturile prevazute la alin. (1) vor fi evidentiate astfel incat sa se asigure separarea instrumentelor financiare detinute in nume propriu de cele detinute in numele clientilor.

(3) Subconturile prevazute la alin. (1) pot fi:

 1. a) conturi individuale de instrumente financiare in numele proprietarilor de instrumente financiare;
 2. b) conturi globale de instrumente financiare in numele altor entitati care sunt autorizate sa deschida conturi de instrumente financiare pentru clientii acestora.

(4) Participantii si/sau, dupa caz, depozitarul central au urmatoarele obligatii:

 1. a) de a asigura pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare inregistrate in conturile mentinute de acestia;
 2. b) de a facilita primirea sau exercitarea de catre clientii proprii a drepturilor aferente instrumentelor financiare;
 3. c) de a executa instructiunile clientilor proprii, conform contractelor cu acestia;
 4. d) de a nu utiliza instrumentele financiare ale clientilor proprii, fara acordul explicit al acestora.

(5) Acordul explicit al clientilor prevazut la alin. (4) lit. d) nu se aplica in situatia efectuarii de tranzactii de vanzare speciala/impusa, in conformitate cu reglementarile operatorului sistemului de compensare-decontare.

(6) In cazul unui participant strain la sistemul depozitarului central sau, dupa caz, al unui client strain al unui participant la sistemul depozitarului central, depozitarul central sau, dupa caz, participantul la sistemul depozitarului central trebuie sa ia masurile necesare astfel incat sa asigure exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare pe care participantul strain la sistemul depozitarului central sau, dupa caz, clientul strain le-ar putea mentine in numele unor terte persoane.”

 1. Articolul 54 se abroga.
 2. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 55

La cererea A.S.F., a oricaror altor institutii imputernicite prin lege sau a depozitarului central, participantii depozitarului central care deschid conturi globale de instrumente financiare vor raporta detinerile fiecarui investitor in cel mai scurt timp posibil. In acest sens, participantii au obligatia de a solicita si de a transmite informatiile necesare in vederea identificarii proprietarului instrumentelor financiare si, dupa caz, a beneficiarului real.”

 1. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 61

(1) Depozitarul central trebuie sa tina registrele de instrumente financiare in forma electronica si trebuie sa detina un sistem informatic capabil sa indeplineasca urmatoarele functii de procesare a datelor:

 1. a) executarea operatiunilor de transfer de instrumente financiare pe baza principiului dublei inregistrari, cu verificarea prealabila a urmatoarelor conditii:
 2. numarul instrumentelor financiare creditate este egal cu numarul instrumentelor financiare debitate si numarul instrumentelor financiare transferate dintr-un cont este egal cu numarul instrumentelor financiare adaugate in contul sau in conturile in care se transfera;
 3. contul care urmeaza a fi debitat contine un numar suficient de instrumente financiare;
 4. instrumentele financiare ce urmeaza a fi transferate nu sunt indisponibilizate;
 5. b) modificarea valorii nominale a actiunilor si conversia instrumentelor financiare in actiuni.

(2) Participantii la sistemul depozitarului central trebuie sa tina registrele de instrumente financiare in forma electronica si trebuie sa detina un sistem informatic care sa indeplineasca urmatoarele functii de procesare a datelor:

 1. a) executarea operatiunilor de transfer de instrumente financiare intre subconturile din cadrul unui cont global, pe baza principiului dublei inregistrari, cu verificarea prealabila a urmatoarelor conditii:
 2. numarul instrumentelor financiare creditate este egal cu numarul instrumentelor financiare debitate si numarul instrumentelor financiare transferate dintr-un cont este egal cu numarul instrumentelor financiare adaugate in contul sau in conturile in care se transfera;
 3. contul care urmeaza a fi debitat contine un numar suficient de instrumente financiare;
 4. instrumentele financiare ce urmeaza a fi transferate nu sunt indisponibilizate;
 5. b) modificarea valorii nominale a actiunilor si conversia instrumentelor financiare in actiuni.

(3) Depozitarul central poarta raspunderea identificarii proprietarului tuturor instrumentelor financiare depozitate in sistemul administrat de acesta, in cazul in care respectivele instrumente financiare sunt inregistrate in conturi individuale deschise de catre depozitarul central in numele proprietarilor de instrumente financiare; in cazul in care instrumentele financiare respective sunt inregistrate in conturi individuale si/sau globale deschise de respectivii participanti in sistemul depozitarului central, participantii depozitarului central poarta raspunderea identificarii proprietarului unor instrumente financiare dintre cele depozitate in sistemul administrat de depozitarul central.”

 1. La articolul 63 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“e) informatii cu privire la plata dividendelor, a dobanzilor sau a altor sume distribuite, precizandu-se data declarata, valoarea dividendului sau a sumei distribuite, suma retinuta la sursa cu titlu de impozit, daca este cazul, precum si data platii.”

 1. La articolul 64, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 64

(1) Inregistrarile referitoare la investitori, volumul instrumentelor financiare detinute de fiecare investitor si situatia acestor instrumente financiare sunt realizate de:

 1. a) depozitarul central, pentru conturile individuale de instrumente financiare administrate de acesta in numele investitorilor;
 2. b) participanti, pentru conturile globale, atat pentru cele in nume propriu, cat si pentru cele ale clientilor, potrivit prevederilor art. 151 alin. (1) si (2) din Legea nr. 297/2004.”
 3. La articolul 66, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) evidenta privind transferurile de proprietate efectuate in sistemul depozitarului central, altele decat cele rezultate in urma tranzactiilor efectuate pe pietele reglementate si/sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare;”.

 1. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 100

(1) Depozitarul central va stabili conditii si va emite proceduri privind operatiunile transfrontaliere si legaturile electronice directe si indirecte, in ambele sensuri, stabilite cu alti operatori de sistem de compensare-decontare, care vor contine mentiuni speciale cu privire la legea nationala ce se va aplica fiecarei operatiuni derulate prin intermediul legaturilor electronice respective.

(2) In cazul stabilirii unei legaturi electronice directe sau indirecte prin intermediul careia un alt operator de sistem de compensare-decontare devine participant sau client al unui participant la sistemul depozitarului central, se aplica cel putin urmatoarele:

 1. a) operatorul de sistem de compensare-decontare respectiv va trebui sa respecte reglementarile incidente din Romania;
 2. b) depozitarul central este obligat sa masoare, sa monitorizeze si sa gestioneze riscurile suplimentare care decurg din utilizarea legaturii electronice directe si indirecte respective sau a serviciilor intermediarului respectiv si sa ia masuri adecvate pentru reducerea acestor riscuri.

(3) Stabilirea unei legaturi electronice directe, prin intermediul careia un alt operator de sistem de compensare-decontare devine participant la sistemul depozitarului central, se poate realiza cu operarea de catre respectivul operator de sistem/un alt participant la sistemul depozitarului central a contului/conturilor deschis/deschise in sistemul depozitarului central pentru transferul intre sisteme al instrumentelor financiare, in conformitate cu reglementarile emise de depozitarul central in acest sens.

(4) Pentru stabilirea cerintelor specifice mentionate la alin. (1), depozitarul central trebuie sa urmareasca contracararea deplina a oricarui risc potential rezultat din legaturile electronice directe si indirecte. In acest sens trebuie avut in vedere riscul legal, financiar si operational sau orice alt tip de riscuri relevante identificate de depozitarul central.

(5) Pana la stabilirea conditiilor si emiterea procedurilor de catre depozitarul central prevazute la alin. (1), stabilirea unei legaturi electronice se realizeaza numai in conformitate cu prevederile prezentului regulament.”

 1. Articolul 101 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 101

(1) Depozitarul central poate sa incheie contracte cu alti operatori de sisteme de compensare-decontare, in scopul emiterii unor proceduri comune de administrare centralizata a instrumentelor financiare emise de societati emitente cu sediul in statele membre sau nemembre, inregistrate in sistemele de compensare-decontare respective.

(2) Depozitarul central poate sa stabileasca legaturi electronice directe sau indirecte, in ambele sensuri, cu alti operatori de sisteme de compensare-decontare, cu conditia ca aceste legaturi sa nu afecteze lungimea ciclului de decontare, iar decontarea sa se realizeze, in continuare, pe baza principiului DvP, in toate cazurile in care aceasta modalitate de decontare este aplicabila.

(3) Depozitarul central are obligatia de a evalua integritatea financiara si increderea operationala a oricarui sistem de compensare-decontare cu care intentioneaza sa stabileasca o legatura electronica directa sau indirecta.

(4) Stabilirea de catre depozitarul central de legaturi electronice directe si indirecte, in ambele sensuri, pentru transferul intre sisteme al instrumentelor financiare se va realiza astfel incat riscurile aferente operatiunilor implicate sa fie reduse. In acest sens, inainte de a stabili o legatura electronica directa sau indirecta si, in mod permanent, dupa stabilirea acesteia, depozitarul central identifica, evalueaza, monitorizeaza si gestioneaza toate sursele potentiale de riscuri pentru sistemul de compensare-decontare propriu si pentru participanti, care decurg din legatura respectiva, si ia masuri adecvate pentru reducerea acestor riscuri.

(5) In cazul in care depozitarul central considera ca, prin stabilirea unei legaturi electronice directe solicitate de un alt operator de sistem de compensare-decontare, va fi afectata desfasurarea ordonata si eficienta a activitatii sale, acesta poate refuza accesul in sistemul de compensare-decontare administrat de acesta, in baza unei decizii motivate, cu notificarea A.S.F.

(6) In cazul neacordarii accesului unui alt depozitar la sistemul de compensare-decontare, depozitarul central solicitant are dreptul ca, intr-un termen stabilit de depozitarul central prin reglementari proprii, de la data primirii refuzului, sa indeplineasca toate cerintele indicate in motivele de refuz.

(7) In caz de neacordare a accesului la sistemul depozitarului central, solicitantul are dreptul de a contesta refuzul la A.S.F.”

 1. In cuprinsul regulamentului, termenul “membru” (al unui depozitar central) se inlocuieste cu termenul “participant”.

ART. II

Alineatul (1) al articolului 9 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de imprumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare in lipsa, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 16 martie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 9

(1) Depozitarul central trebuie sa asigure permanent suportul tehnic corespunzator transmiterii de catre participantii la sistemul depozitarului central a raportarilor prevazute la art. 146 alin. (6) si (7) din Legea nr. 297/2004 si a informatiilor prevazute la art. 67 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, respectiv a reconcilierii zilnice prevazute la art. 8. In cazul in care nu detin ei insisi informatiile necesare, in vederea identificarii proprietarului actiunilor sau, dupa caz, a beneficiarului real, participantii la sistemul depozitarului central vor solicita informatiile necesare de la clientii proprii, care au obligatia de a le furniza.”

ART. III

Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si pe site-ul acesteia si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close