Normele metodologice de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor care reglementeaza comertul preferential dintre UE si tarile partenere, precum si a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

feature photo

 

 

In M. Of. nr. 218 din 1 aprilie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 654/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor care reglementeaza comertul preferential dintre Uniunea Europeana si tarile partenere, precum si a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE-Turcia.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele metodologice de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor care reglementeaza comertul preferential dintre Uniunea Europeana si tarile partenere, precum si a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE-Turcia, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor ce reglementeaza comertul preferential dintre Comunitate si tarile partenere si a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE-Turcia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificarile ulterioare, se abroga.

ART. 3

Autorizatiile emise pana la data prezentului ordin raman valabile.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor care reglementeaza comertul preferential dintre Uniunea Europeana si tarile partenere, precum si a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

 

CAPITOLUL I

Autorizatia pentru intocmirea declaratiei pe factura in cadrul acordurilor care reglementeaza comertul preferential dintre Uniunea Europeana si tarile partenere

 

ART. 1

In vederea autorizarii, exportatorii care solicita sa faca dovada originii in procedura simplificata prin intocmirea “declaratiei pe factura” depun la directiile regionale vamale in a caror raza teritoriala de competenta se afla sediul lor principal o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 1.

ART. 2

Cererea este insotita de urmatoarele documente, in fotocopie:

 1. a) actul constitutiv al societatii;
 2. b) certificatul de inmatriculare in registrul comertului;
 3. c) contractele in baza carora se vor efectua exporturile de produse originare;
 4. d) descrierea procesului tehnologic de obtinere a produselor finite;
 5. e) structura de pret a produsului finit in cazul in care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare si regula de origine este una valorica;
 6. f) liste centralizatoare care sa cuprinda date referitoare la toate materiile prime si materialele efectiv folosite – cantitate, valoare, origine, incadrare tarifara – la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distinctie clara intre materialele originare, neoriginare si cele achizitionate de pe piata interna;
 7. g) copiile documentelor care au insotit la import/plasare sub regim vamal suspensiv materialele folosite la obtinerea produselor finite exportate, pentru operatiuni derulate in ultimele 12 luni, cum ar fi declaratia vamala, dovada de origine, factura aferenta, lista de colisaj, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare;
 8. h) copiile documentelor care insotesc la export/plasare sub regim vamal suspensiv produsele finite pentru operatiuni derulate in ultimele 12 luni, ce lichideaza operatiunile de import corespunzatoare, cum ar fi: declaratia vamala, dovada de origine (daca este cazul), factura aferenta, lista de colisaj, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare, declaratia furnizorului, precum si copii ale documentelor de regularizare privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare conform prevederilor regulii non-drawback;
 9. i) orice alte documente care sustin cele declarate in cerere.

ART. 3

Directiile regionale vamale analizeaza cererea depusa si elibereaza autorizatia de “exportator autorizat” avand in vedere, in special, urmatoarele aspecte:

 1. a) criteriul de origine aplicat;
 2. b) volumul si frecventa exporturilor;
 3. c) existenta unor contracte ferme;
 4. d) originea materiilor prime si a materialelor folosite;
 5. e) respectarea prevederilor referitoare la interzicerea drawbackului sau a scutirii de la plata taxelor vamale;
 6. f) respectarea regulii transportului direct si a principiului teritorialitatii.

 

CAPITOLUL II

Autorizatia pentru emitere in procedura simplificata a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

 

ART. 4

In vederea autorizarii, exportatorii care doresc sa emita certificate A.TR. in procedura simplificata depun la directiile regionale vamale, in a caror raza teritoriala de competenta se afla sediul lor principal, o cerere conform modelului din anexa nr. 1.

ART. 5

Cererea este insotita de urmatoarele documente, in fotocopie:

 1. a) actul constitutiv al societatii;
 2. b) certificatul de inmatriculare in registrul comertului;
 3. c) contractele in baza carora se vor efectua exporturile.

ART. 6

Directiile regionale vamale analizeaza cererea depusa si elibereaza autorizatia avand in vedere, in special, urmatoarele aspecte:

 1. a) volumul si frecventa exporturilor;
 2. b) existenta unor contracte ferme;
 3. c) respectarea regulii transportului direct.

ART. 7

Certificatele A.TR. emise in procedura simplificata pot fi vizate in caseta 12 in avans de autoritatea vamala sau pot fi vizate de catre exportator cu o stampila conform modelului din anexa nr. 2. In cazul in care se folosesc certificate vizate in avans de autoritatea vamala, in autorizatie se mentioneaza numele biroului vamal care va viza certificatele.

ART. 8

In cazul in care certificatele A.TR. sunt stampilate in avans de autoritatea vamala, in caseta 8 “Observatii” se va inscrie expresia “Procedura simplificata” in una dintre variantele lingvistice prevazute de Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamala CE-Turcia.

ART. 9

In cazul in care exportatorul foloseste stampila prevazuta in anexa nr. 2, acesta prezinta specimenul de stampila directiei regionale vamale pentru a se verifica daca este conform modelului prevazut de Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamala CE-Turcia. Specimenul de stampila se anexeaza la dosarul cu documente depuse in vederea autorizarii. In cazul inlocuirii stampilei, ca urmare a pierderii sau deteriorarii, se urmeaza aceeasi procedura si pentru noua stampila.

 

CAPITOLUL III

Autorizatia pentru intocmirea declaratiei de origine prevazuta de Acordul dintre UE si Republica Coreea

 

ART. 10

In vederea autorizarii, exportatorii care solicita sa faca dovada originii prin intocmirea “declaratiei de origine” pentru transporturi constituite din unul sau mai multe pachete care contin produse originare a caror valoare depaseste 6.000 euro depun la directiile regionale vamale in a caror raza teritoriala de competenta se afla sediul lor principal o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 1.

ART. 11

Cererea este insotita de urmatoarele documente, in fotocopie:

 1. a) actul constitutiv al societatii;
 2. b) certificatul de inmatriculare in registrul comertului;
 3. c) contractele in baza carora se vor efectua exporturile de produse originare;
 4. d) descrierea procesului tehnologic de obtinere a produselor finite;
 5. e) structura de pret a produsului finit, in cazul in care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare si regula de origine este una valorica;
 6. f) liste centralizatoare care sa cuprinda date referitoare la toate materiile prime si materialele efectiv folosite – cantitate, valoare, origine, incadrare tarifara – la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distinctie clara intre materialele originare, neoriginare si cele achizitionate de pe piata interna;
 7. g) orice alte documente care sustin cele declarate in cerere.

ART. 12

Directiile regionale vamale analizeaza cererea depusa si elibereaza autorizatia de “exportator autorizat” avand in vedere, in special, urmatoarele aspecte:

 1. a) criteriul de origine aplicat;
 2. b) existenta unor contracte;
 3. c) originea materiilor prime si a materialelor folosite;
 4. d) respectarea regulii transportului direct si a principiului teritorialitatii.

 

CAPITOLUL IV

Autorizatia unica

 

ART. 13

Un exportator care realizeaza frecvent exporturi din alte state membre poate folosi autorizatiile mentionate la art. 1 – 8 si pentru aceste exporturi.

ART. 14

Exportatorul trebuie sa mentioneze in cererea de autorizare statele membre din care si firmele prin care se vor realiza exporturile. Directia regionala vamala va comunica aceste informatii Directiei Generale a Vamilor.

ART. 15

Prevederile art. 1 – 8 se aplica corespunzator si la eliberarea autorizatiei unice.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii comune

 

ART. 16

In termen de 30 de zile de la primirea cererii, directia regionala vamala emite autorizatia sau comunica in scris exportatorului refuzul justificat. In cazul in care dosarul nu este complet si directia regionala vamala solicita documente suplimentare, termenul curge de la data prezentarii acestora.

ART. 17

(1) Autorizatia se emite conform modelului prevazut in anexa nr. 3. Fiecare directie regionala vamala va acorda un numar autorizatiilor emise incepand cu cifra 1. Numarul autorizatiei va fi inscris pe autorizatie sub forma RO/XXXXX/ZZZ unde “XXXXX” reprezinta codul directiei regionale vamale emitente, iar “ZZZ” numarul autorizatiei. Codurile utilizate de catre directiile regionale vamale vor fi urmatoarele:

 1. a) DRVB – Directia Regionala Vamala Bucuresti;
 2. b) DRVBV – Directia Regionala Vamala Brasov;
 3. c) DRVCJ – Directia Regionala Vamala Cluj;
 4. d) DRVCR – Directia Regionala Vamala Craiova;
 5. e) DRVGL – Directia Regionala Vamala Galati;
 6. f) DRVIS – Directia Regionala Vamala Iasi;
 7. g) DRVPL – Directia Regionala Vamala Ploiesti;
 8. h) DRVTM – Directia Regionala Vamala Timisoara.

(2) Autorizatia se emite in 2 exemplare. Exemplarul 1 se transmite exportatorului si exemplarul 2 ramane in evidentele directiei regionale vamale emitente.

(3) O copie a autorizatiei se transmite Directiei Generale a Vamilor, precum si tuturor directiilor regionale vamale care, la randul lor, le inainteaza birourilor vamale din raza lor teritoriala de competenta.

(4) Autorizatia eliberata pentru un exportator este valabila si pentru sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica ale acelui exportator.

ART. 18

(1) Controlul folosirii autorizatiei si al respectarii conditiilor avute in vedere la autorizare este efectuat de catre directia regionala vamala care a emis autorizatia, semestrial sau ori de cate ori este necesar. Controlul este finalizat printr-o nota de constatare care se prezinta exportatorului pentru luare la cunostinta si se anexeaza la dosarul cu documentele depuse de acesta in vederea autorizarii.

(2) In situatia in care in circulatia marfurilor sunt implicate birouri vamale si unitati ale exportatorului care se afla in raza teritoriala de competenta a altor directii regionale vamale, acestea colaboreaza cu directia regionala vamala emitenta la efectuarea controlului, atat in cazul controlului periodic, cat si in cazul unui control ulterior.

(3) In cazul in care in urma controalelor efectuate se constata nerespectarea conditiilor avute in vedere la autorizare sau nerespectarea prevederilor legale referitoare la regulile de origine, directia regionala vamala emitenta anuleaza autorizatia.

ART. 19

Autorizatia se anuleaza si la cererea titularului. Anularea se notifica in scris exportatorului, Directiei Generale a Vamilor si tuturor directiilor regionale vamale care vor informa birourile vamale din raza teritoriala de competenta, indicand data de la care autorizatia este anulata.

ART. 20

Modificarile survenite fata de datele inscrise in cererea de autorizare se comunica de exportator, in termen de 10 zile de la producerea acestora, directiei regionale vamale emitente. Directia regionala vamala emitenta notifica directiilor regionale vamale si Directiei Generale a Vamilor modificarile survenite fata de datele inscrise in autorizatie. Notificarile se anexeaza la autorizatie.

ART. 21

(1) In cazul in care un exportator autorizat pentru una din autorizatiile prevazute la cap. I, II si III doreste autorizarea si pentru celelalte autorizatii sau obtinerea autorizatiei unice, acesta depune o noua cerere completata corespunzator in vederea obtinerii autorizatiei dorite si anexeaza documentele necesare. La cerere anexeaza si originalul autorizatiei in vederea efectuarii completarilor corespunzatoare.

(2) Directia regionala vamala completeaza autorizatia existenta fara a emite o noua autorizatie.

(3) Pentru exportatorii autorizati inainte de 30 iunie 2011 care doresc obtinerea autorizatiei de la cap. III, se va inlocui formularul autorizatiei cu formularul prevazut in anexa nr. 3, completandu-se corespunzator toate datele privind autorizatiile detinute. Se va mentine acelasi numar de autorizatie.

ART. 22

Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close