Instructiunile privind Loteria bonurilor fiscale

 

In M.Of. nr. 240 din 8 aprilie 2015 a fost publicat OMFP nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere in aplicare a OG nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Instructiunile de punere in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, prevazute in anexa nr. 1.

ART. 2

Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, prevazut in anexa nr. 2.

ART. 3

Se aproba modelul si continutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, prevazute in anexa nr. 3.

ART. 4

Se instituie Comisia pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, in componenta prevazuta in anexa nr. 4.

ART. 5

Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 6

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

INSTRUCTIUNI

de punere in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

 

ART. 1

In vederea organizarii extragerilor ocazionale aferente Loteriei bonurilor fiscale, o copie a Ordinului ministrului finantelor publice pentru organizarea respectivei extrageri se inainteaza de catre structura din cadrul Ministerul Finantelor Publice care a initiat ordinul Companiei Nationale “Loteria Romana – S.A.”, in termen de doua zile de la data publicarii ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 2

In prima zi lucratoare ulterioara datei organizarii extragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale, Compania Nationala “Loteria Romana – S.A.” comunica in format electronic si letric Serviciului de comunicare, relatii publice, mass-media si transparenta din cadrul Ministerului Finantelor Publice, respectiv Serviciului comunicare relatii publice si mass-media din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala procesul-verbal continand rezultatul extragerii, in vederea postarii acestuia pe site-urile celor doua institutii pentru o perioada de minimum 30 de zile.

ART. 3

(1) Unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala organizeaza procesul de preluare a cererilor de revendicare a premiilor aferente Loteriei bonurilor fiscale depuse in termenul legal, la care se anexeaza, in original, bonurile fiscale care indeplinesc potrivit legii criteriile pentru a fi considerate castigatoare, precum si copia actului de identitate sau a pasaportului titularului bonului.

(2) La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala unde a fost depus originalul bonului fiscal elibereaza o copie a acestuia care poarta mentiunea “conform cu originalul”.

ART. 4

(1) In vederea inregistrarii cererilor de revendicare a premiilor, Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pune la dispozitia tuturor administratiilor fiscale o aplicatie informatica in care acestea inregistreaza electronic toate elementele pe care le contine cererea contribuabilului si la care anexeaza scanat, in format PDF, bonul fiscal.

(2) Elementele inregistrate in aplicatia informatica potrivit alin. (1) constituie “Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale”.

(3) Aplicatia informatica prevazuta la alin. (1) este accesibila inclusiv directiilor generale regionale ale finantelor publice si Directiei generale antifrauda fiscala.

ART. 5

Dupa expirarea termenului prevazut de lege pentru revendicarea premiilor, Directia generala antifrauda fiscala, prin directiile regionale antifrauda fiscala, verifica autenticitatea si realitatea bonurilor fiscale, pe baza elementelor din “Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale”, si incarca rezultatul verificarilor in aplicatia informatica.

ART. 6

(1) In vederea respectarii termenului prevazut la art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, directiile generale regionale ale finantelor publice urmaresc definitivarea listelor cu castigatori aferente cererilor de revendicare depuse in aria de competenta teritoriala.

(2) In termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2015, pe baza informatiilor cuprinse in baza de date privind Loteria bonurilor fiscale, Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala extrage lista castigatorilor impreuna cu datele de identificare aferente acestora, precum si datele privind contul bancar unde se solicita virarea premiului si o transmite electronic catre Directia generala de legislatie Cod procedura fiscala, reglementari nefiscale si contabile din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare directie de specialitate, structura responsabila cu gestionarea fondului anual de premiere aferent Loteriei bonurilor fiscale.

(3) Directia de specialitate calculeaza valoarea unui premiu si dispune masurile necesare in vederea efectuarii platilor, cu respectarea termenului prevazut la art. 6 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2015.

(4) Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata premiilor in conditiile prevazute de alin. (3) se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

(5) Concomitent cu calcularea valorii unui premiu, directia de specialitate asigura transmiterea listei castigatorilor la Loteria bonurilor fiscale catre Serviciul de comunicare, relatii publice, mass-media si transparenta din cadrul Ministerului Finantelor Publice, respectiv Serviciul comunicare relatii publice si mass-media din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea publicarii acesteia pe site-urile celor doua institutii.

(6) Valoarea unui premiu se calculeaza prin impartirea fondului lunar de premiere la numarul total al bonurilor fiscale castigatoare revendicate in termen, iar suma astfel obtinuta se rotunjeste la leu in favoarea castigatorului. Se includ in numarul total al bonurilor fiscale la care se imparte fondul de premiere si bonurile care fac obiectul sesizarilor penale, situatie in care plata premiului este suspendata pana la solutionarea cauzei penale, conform legii.

(7) Sumele aferente premiilor revendicate a caror plata este suspendata potrivit legii se indisponibilizeaza pana la solutionarea cauzei penale, urmand ca, dupa caz, sa fie platite castigatorului sau sa fie reportate pentru urmatoarea extragere a Loteriei bonurilor fiscale.

ART. 7

(1) Ministerul Finantelor Publice stabileste fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, precum si repartizarea lunara a acestuia. Fondul anual de premiere cuprinde sumele acordate ca premii atat in cadrul Loteriei bonurilor fiscale organizate lunar, cat si ocazional.

(2) Premiile suspendate la plata potrivit art. 6 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2015, in cazul in care organul de cercetare penala competent constata ca a fost legal revendicat, se achita in termen de 30 de zile de la data depunerii documentului care atesta finalizarea cercetarii penale sau a hotararii judecatoresti definitive, dupa caz, din bugetul anului in care se face plata.

 

ANEXA 2

 

REGULAMENT

de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 

 1. Dispozitii generale

1.1. Loteria bonurilor fiscale consta in extragerea aleatorie de numere, in vederea acordarii de premii in bani persoanelor fizice rezidente si nerezidente in Romania, definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, detinatoare de bonuri fiscale care atesta cumpararea de bunuri sau servicii pe teritoriul Romaniei.

1.2. Loteria bonurilor fiscale se organizeaza lunar, putand fi organizata si ocazional, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

 1. Definitii si abrevieri

2.1. Definitii

2.1.1. urna – mecanism complex cu componente mecanice si electronice produs de o firma specializata pentru extragerea aleatoare de bile atat in regim automat, cat si manual;

2.1.2. bila – sfera din polimeri sintetici cu structura solida, echilibrata din punctul de vedere al greutatii, inscriptionata cu cifre;

2.1.3. inel – cerc din plexiglas, care este folosit pentru aducerea bilei extrase din zona de extragere in zona de prezentare;

2.1.4. bol – sfera din plexiglas transparenta folosita pentru amestecarea bilelor cu ajutorul aerului generat de turbosuflanta;

2.1.5. loader – componenta din plexiglas folosita pentru incarcarea bilelor in urna;

2.1.6. canal colector – componenta din plexiglas folosita pentru prezentarea bilelor extrase;

2.1.7. touchscreen – telecomanda folosita pentru actionarea urnelor;

2.1.8. cantar – instrument de precizie folosit pentru stabilirea greutatii individuale a bilelor.

2.2. Abrevieri

C.N.L.R. – S.A. – Compania Nationala “Loteria Romana” – S.A.

D.R.V. – Directia retea vanzari

S.P.P.L. – Serviciul promovare si produse loteristice

B.C.P. – Biroul comunicare protocol

M.F.P. – Ministerul Finantelor Publice

A.N.A.F. – Agentia Nationala de Administrare Fiscala

 1. Etapele desfasurarii Loteriei bonurilor fiscale

3.1. Pregatirea urnelor, bilelor si a cantarului pentru trageri (efectuate de coordonatorul tragerii)

3.1.1. Este verificata integritatea bilelor, numarul si asezarea lor in toate seturile de bile care pot fi folosite la tragere.

3.1.2. Se alimenteaza urnele cu curent electric.

3.1.3. Este verificata integritatea si functionarea urnelor prin efectuarea de teste cu bile.

3.1.4. Este scos cantarul din seif si se pozitioneaza pe masa unde va fi efectuata cantarirea cu minimum o ora inaintea procesului de cantarire (pentru aclimatizare si autocalibrare), apoi se caleaza (asezarea la orizontala);

3.1.5. Sunt cantarite bilele in prezenta Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale (comisia de tragere)

3.1.6. Sunt pregatite toate urnele de tragere (inclusiv cele de rezerva).

3.2. Extragerea variantelor castigatoare pentru Loteria bonurilor fiscale

3.2.1. Se introduc bilele in urne in prezenta comisiei de tragere pentru fiecare faza a Loteriei bonurilor fiscale, dupa cum urmeaza:

3.2.1.1. etapa I – bilele 1, 2, 3 … 12 aferente lunilor care participa (pentru extragerile ocazionale organizate pentru minimum doua luni) – urna Venus/Topaze;

3.2.1.2. etapa II – bilele de la 1 – 28/29/30/31 (reprezentand ziua emiterii bonului fiscal aferent lunii pentru care se efectueaza extragerea) – urna Venus;

3.2.1.3. etapa III – bilele de la 0 – 9 (pentru extragerea cifrelor reprezentand valoarea totala a bonului fiscal) – trei boluri ale urnei Topaze.

3.2.2. Coordonatorul activeaza tabloul de comanda al urnei si se selecteaza numarul de bile care urmeaza sa fie extras, aferent fiecarui joc.

3.2.3. Se extrag in prezenta comisiei de tragere bilele corespunzatoare pentru fiecare etapa:

3.2.3.1. etapa I = 1 bila (luna bonului) – in cazul extragerilor ocazionale;

3.2.3.2. etapa II = 1 bila (ziua bonului);

3.2.3.3. etapa III = 3 bile (valoarea bonului).

3.3. Pregatirea, completarea, semnarea si verificarea proceselor-verbale intocmite cu ocazia tragerilor

3.3.1. Se completeaza de catre coordonator procesele-verbale cu numele si functiile reprezentantilor autoritatilor (M.F.P., A.N.A.F., C.N.L.R. – S.A.), care participa la tragerea din luna respectiva, persoane care sunt stabilite prin ordin de catre ministrul finantelor publice si care participa la tragere conform programarii realizate de catre S.P.P.L. Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice indeplineste functia de presedinte al comisiei.

3.3.2. Se instruiesc de catre coordonator membrii comisiei de tragere referitor la modul de completare a proceselor-verbale si la modul de desfasurare a tragerilor.

3.3.3. In timpul tragerilor sunt completate procesele-verbale de catre membrii comisiei mentionate mai sus, pentru fiecare etapa in parte.

3.3.4. Dupa terminarea tragerilor sunt semnate procesele-verbale de catre membrii comisiei de tragere si sunt verificate de catre coordonatorul tragerii impreuna cu presedintele comisiei de tragere (in cazul aparitiei de greseli in completare atat in timpul tragerii, cat si dupa tragere, este inlocuit respectivul proces-verbal).

3.3.5. Dupa verificarea proceselor-verbale, acestea sunt predate reprezentantului C.N.L.R. – S.A. in vederea transmiterii, in prima zi lucratoare ulterioara datei extragerii, atat in format letric, cat si electronic, catre Serviciul de comunicare, relatii publice, mass-media si transparenta din cadrul M.F.P., respectiv catre Serviciul comunicare relatii publice si mass-media din cadrul A.N.A.F.

3.4. Sigilarea/Predarea plicului cu procesele-verbale si asigurarea/depozitarea urnelor, cantarului si a bilelor folosite

3.4.1. Se sigileaza plicul cu procese-verbale, se stampileaza si se semneaza de catre toti membrii comisiei de tragere.

3.4.2. Se preda plicul cu procese-verbale, sigilat si stampilat de catre coordonator, reprezentantului A.N.A.F./M.F.P., dupa caz.

3.4.3. Se depoziteaza bilele si cantarul in seif, dupa care acesta se inchide si se sigileaza.

3.4.4. Se asigura urnele cu prelate de protectie.

3.4.5. Se opreste alimentarea cu curent electric a urnelor.

3.5. Rezolvarea incidentelor de natura tehnica de catre coordonator si comisia de tragere

3.5.1. In cazul in care urna se defecteaza in timpul probelor premergatoare tragerii, tragerile se efectueaza cu urna de rezerva si cu setul de bile corespunzator.

3.5.2. In situatia in care urna se defecteaza in timpul extragerii bilelor, numerele deja extrase sunt validate si se reporneste procesul de extragere pentru bilele ramase, iar daca nu se reuseste acest lucru, se va continua extragerea folosindu-se urna de rezerva si setul de bile corespunzator acesteia, cu mentiunea ca in canalul colector se vor introduce bila/bilele deja validata/e.

3.5.3. Daca o urna se blocheaza dupa selectarea unei bile, iar aceasta nu mai poate fi extrasa, numarul bilei se valideaza. Se reporneste urna, iar daca nici aceasta operatiune nu reuseste, se trece la urna de rezerva cu setul de bile corespunzator, cu mentiunea ca in canalul colector se vor introduce bilele deja validate.

3.5.4. Orice alte incidente tehnice neprevazute sunt solutionate in functie de posibilitatile existente astfel incat sa se asigure finalizarea tragerii.

 1. Responsabilitati

4.1. D.R.V. – S.P.P.L. si B.C.P.

4.1.1. Organizeaza operatiunile de tragere si convoaca membrii comisiei de tragere (S.P.P.L./B.C.P.).

4.1.2. Asigura inscrierea persoanelor care doresc sa participe ca observatori la procedura tragerilor si selecteaza dintre acestia, in ordinea inscrierii, un numar de persoane in limita locurilor disponibile (B.C.P.).

4.1.3. Colaboreaza cu reprezentantii Serviciului de comunicare, relatii publice, mass-media si transparenta din cadrul M.F.P. si/sau reprezentantii Serviciului comunicare relatii publice si mass-media din cadrul A.N.A.F. in vederea transmiterii invitatiilor de participare pentru presa scrisa si audiovizuala si selecteaza un numar de observatori in ordinea prezentarii acreditarilor si in limita spatiului disponibil in locatia in care se desfasoara tragerile, astfel incat sa nu fie perturbata desfasurarea acestora (B.C.P.).

4.1.4. Intocmeste materialul pe care prezentatorul TV urmeaza sa il prezinte in timpul emisiunii, material care va contine numele membrilor comisiei.

4.1.5. Organizeaza evidenta participarilor la trageri a membrilor comisiei si a observatorilor (S.P.P.L./B.C.P.).

4.1.6. Ia masuri si colaboreaza cu studiourile de televiziune pentru a asigura, din punct de vedere tehnic, desfasurarea optima a tragerilor si cu privire la instalarea si pastrarea in bune conditii a echipamentului necesar tragerii (S.P.P.L.).

4.2. Presedintele comisiei de tragere

4.2.1. Supravegheaza, controleaza si raspunde de activitatile comisiei pe toata durata desfasurarii tragerii.

4.2.2. Verifica prezenta membrilor comisiei si inscrierea corecta a numelor si prenumelor acestora in tabelul de prezenta.

4.2.3. Asista la cantarirea bilelor folosite pentru tragerea respectiva si verifica incadrarea greutatii bilelor in tolerantele admise stabilite de producator. In cazul in care una sau mai multe bile dintr-un set nu se incadreaza in tolerantele admise conform certificatului emis de producator, presedintele va dispune inlocuirea intregului set de bile si reluarea operatiunilor de cantarire.

4.2.4. Semneaza procesele-verbale intocmite cu ocazia cantaririi bilelor, in care a fost consemnata greutatea bilelor.

4.2.5. Participa la verificarea functionarii urnelor.

4.2.6. Asista la introducerea bilelor in mecanismul de incarcare al urnei, verificand numarul bilelor introduse.

4.2.7. Supravegheaza desfasurarea efectiva a tragerii.

4.2.8. Dispune aplicarea masurilor necesare in situatia aparitiei unor incidente de natura tehnica legate de functionarea urnelor.

4.2.9. Consemneaza in procesele-verbale ale tragerilor numerele extrase.

4.2.10. Verifica inscrierea corecta in toate procesele-verbale a numerelor extrase.

4.2.11. Semneaza toate procesele-verbale intocmite cu ocazia tragerii respective.

4.3. Membrii comisiei de tragere

4.3.1. Asista la cantarirea de catre coordonator a bilelor folosite pentru tragerea respectiva si verifica incadrarea greutatilor acestora in tolerantele admise stabilite de producator.

4.3.2. Semneaza procesele-verbale intocmite de catre coordonator cu ocazia cantaririi bilelor, in care au fost consemnate greutatile acestora.

4.3.3. Participa, inainte de efectuarea tragerii, la verificarea functionarii urnelor.

4.3.4. Asista la introducerea bilelor de catre coordonator in mecanismul de incarcare al urnei, verificand numarul bilelor introduse.

4.3.5. Asista la desfasurarea efectiva a tragerii.

4.3.6. Consemneaza in procesele-verbale ale tragerilor numerele extrase.

4.3.7. Semneaza procesele-verbale in care sunt consemnate variantele extrase, intocmite cu ocazia tragerilor respective.

4.4. Coordonatorul tragerilor

4.4.1. Asigura instruirea membrilor comisiei de trageri inaintea inceperii operatiunilor de tragere.

4.4.2. Pregateste procesele-verbale pentru comisia de tragere.

4.4.3. Desigileaza seiful unde sunt depozitate bilele si cantarul.

4.4.4. Alimenteaza cu energie electrica echipamentele de tragere.

4.4.5. Verifica si testeaza functionarea urnelor, premergator efectuarii tragerilor.

4.4.6. Efectueaza cantarirea bilelor folosite pentru tragere.

4.4.7. Semneaza procesele-verbale, intocmite cu ocazia cantaririi, in care au fost consemnate greutatile bilelor.

4.4.8. Introduce numarul de bile corespunzator in mecanismul de incarcare a urnei.

4.4.9. Activeaza tabloul de comanda al urnei de tragere.

4.4.10. Efectueaza tragerile.

4.4.11. Informeaza presedintele comisiei de tragere in situatia aparitiei unor incidente de natura tehnica legate de functionarea urnelor si executa masurile dispuse de catre presedintele comisiei.

4.4.12. Verifica dupa terminarea tragerilor daca procesele-verbale au fost semnate de catre presedinte si de catre membrii comisiei.

4.4.13. Depoziteaza echipamentele de tragere si aplica sigiliul pe usa seifului.

4.4.14. Intrerupe alimentarea cu energie electrica a urnelor de tragere.

 1. Anexe

Anexa A – Modelul procesului-verbal pentru consemnarea rezultatelor tragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale

Anexa B – Modelul procesului-verbal incheiat cu prilejul cantaririi bilelor folosite la tragerile Loteriei bonurilor fiscale pentru extragerea numarului aferent zilei emiterii bonului fiscal

Anexa C – Modelul procesului-verbal incheiat cu prilejul cantaririi bilelor folosite la tragerile Loteriei bonurilor fiscale pentru extragerea numarului aferent valorii bonului fiscal

Anexa D – Modelul procesului-verbal incheiat cu prilejul cantaririi bilelor folosite la extragerea numarului aferent lunii castigatoare (extrageri ocazionale)

Anexa E – Modelul tabelului de prezenta a membrilor Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bunurilor fiscale

 

ANEXA A

la regulament

 

COMPANIA NATIONALA                           COMISIA DE TRAGERE

“LOTERIA ROMANA” – S.A.                   LOTERIA BONURILOR FISCALE

 

PROCES-VERBAL

pentru consemnarea rezultatelor tragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale

din data de ……….

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si desfasurare a Loteriei bonurilor fiscale, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutului cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, tragerile s-au desfasurat in prezenta comisiei de tragere compusa din urmatorii membri:

Dl ………………………………. – delegat al Ministerului Finantelor Publice – presedinte

Dl ………………………………. – delegat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – membru

Dl ………………………………. – delegat al Companiei Nationale “Loteria Romana” – S.A. – membru

 

Etapa I (Se completeaza in cazul extragerilor ocazionale.)

In conformitate cu Regulamentul de organizare si desfasurare a Loteriei bonurilor fiscale, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 417/2015, dupa verificarea urnei VENUS/TOPAZE si a bilelor corespunzatoare lunilor participante, comisia a supravegheat introducerea acestora in urna, dupa care s-a trecut la extragerea numarului castigator.

_______________

|               |

|               |

|_______________|

 

Etapa a II-a

In conformitate cu Regulamentul de organizare si desfasurare a Loteriei bonurilor fiscale, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 417/2015, dupa verificarea urnei VENUS si a celor 31 de bile (respectiv 28/29/30/31) inscriptionate cu numere de la 1 la 31, comisia a supravegheat introducerea acestora in urna, dupa care s-a trecut la extragerea numarului castigator.

_______________

|               |

|               |

|_______________|

 

Acest numar a fost inscris in prezentul proces-verbal si este data calendaristica reprezentand ziua emiterii bonului fiscal.

 

Etapa a III-a

In conformitate cu Regulamentul de organizare si desfasurare a Loteriei bonurilor fiscale, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 417/2015, dupa verificarea urnei TOPAZE (SN 009) si a bilelor inscriptionate cu cifre de la 0 la 9, comisia a supravegheat introducerea acestora in urna, dupa care s-a trecut la extragerea celor 3 cifre care compun numarul castigator, incepand cu cifra unitatilor si terminand cu cifra sutelor, reprezentand valoarea totala a bonului fiscal.

 

Cele 3 cifre extrase la etapa a III-a

_______________________________________________

|               |               |               |

|               |               |               |

|_______________|_______________|_______________|

1               2               3

 

Cele 3 cifre ale etapei a III-a au fost inscrise in prezentul proces-verbal in ordinea extragerii din urna si formeaza numarul castigator al acestei etape reprezentand valoarea totala a bonului fiscal, extras astazi ………….. .

 

ANEXA B

la regulament

 

COMPANIA NATIONALA                           COMISIA DE TRAGERE

“LOTERIA ROMANA” – S.A.                   LOTERIA BONURILOR FISCALE

 

PROCES-VERBAL

incheiat cu prilejul cantaririi bilelor folosite la tragerile Loteriei bonurilor fiscale pentru extragerea numarului aferent zilei emiterii bonului fiscal

din data de ………………

 

Intocmit astazi, ………………, cu prilejul cantaririi bilelor din setul de bile nr. …… folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (ziua bonului) din data de ………………, cu urna VENUS 2 (SN-VS 10 07 06 A)

______________________________________________________________________________

| Nr. bila         | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |

|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| Greutate [g]     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

______________________________________________________________________________

| Nr. bila         | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |

|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| Greutate [g]     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

______________________________________________________________________________

| Nr. bila         | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |

|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| Greutate [g]     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

________________________

| Nr. bila         | 31  |

| Greutate [g]     |     |

|__________________|_____|

 

Bilele cantarite astazi cu ajutorul cantarului OHAUS EXPLORER – EP213CM corespund din punct de vedere tehnic si se incadreaza in tolerantele admise stabilite de catre producator pentru corecta functionare a urnei.

 

Comisie:                     Coordonator tragere,

Presedinte:                  ………………….

Membri:

 

ANEXA C

la regulament

 

COMPANIA NATIONALA                           COMISIA DE TRAGERE

“LOTERIA ROMANA” – S.A.                   LOTERIA BONURILOR FISCALE

 

PROCES-VERBAL

incheiat cu prilejul cantaririi bilelor folosite la tragerile Loteriei bonurilor fiscale pentru extragerea numarului aferent valorii bonului fiscal

din data de ……….

 

Intocmit astazi, …………., cu prilejul cantaririi bilelor din setul de bile nr. …… folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (valoarea bonului) din data de ………….., cu urna TOPAZE (SN – 009)

 

set – …………… (culoare set)

______________________________________________________________________________

| Nr. bila         | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |

|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| Greutate [g]     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

set – …………… (culoare set)

______________________________________________________________________________

| Nr. bila         | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |

|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| Greutate [g]     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

set – …………… (culoare set)

______________________________________________________________________________

| Nr. bila         | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |

|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| Greutate [g]     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

Bilele cantarite astazi cu ajutorul cantarului OHAUS EXPLORER – EP213CM corespund din punct de vedere tehnic si se incadreaza in tolerantele admise stabilite de catre producator pentru corecta functionare a urnei.

 

Comisie:                     Coordonator tragere,

Presedinte:                  ………………….

Membri:

 

ANEXA D

la regulament

 

COMPANIA NATIONALA                           COMISIA DE TRAGERE

“LOTERIA ROMANA” – S.A.                   LOTERIA BONURILOR FISCALE

 

PROCES-VERBAL

incheiat cu prilejul cantaririi bilelor folosite la extragerea numarului aferent lunii castigatoare (extrageri ocazionale)

din data de ……………..

 

Intocmit astazi, …………., cu prilejul cantaririi bilelor din setul de bile nr. …… folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (extrageri ocazionale) din data de ………….., cu urna TOPAZE (SN – 009)

 

______________________________________________________________________________

| Nr. bila         | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |

|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| Greutate [g]     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

______________________________

| Nr. bila         | 11  | 12  |

|__________________|_____|_____|

| Greutate [g]     |     |     |

|__________________|_____|_____|

 

Bilele cantarite astazi cu ajutorul cantarului OHAUS EXPLORER – EP213CM corespund din punct de vedere tehnic si se incadreaza in tolerantele admise stabilite de catre producator pentru corecta functionare a urnei.

 

Comisie:                     Coordonator tragere,

Presedinte:                  ………………….

Membri:

 

ANEXA E

la regulament

 

COMPANIA NATIONALA

“LOTERIA ROMANA” – S.A.

 

TABELUL DE PREZENTA

a membrilor Comisiei pentru supravegherea extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 

Membrii comisiei convocati astazi, ………………., pentru conducerea, supravegherea si controlul Loteriei bonurilor fiscale

 

Presedinte:

Dl/Dna …………………………… – Ministerul Finantelor Publice

……………………..

 

Membri:

Dl/Dna …………………… – Agentia Nationala de Administrare Fiscala

……………………..

 

Dl/Dna ……………………………. – consilier juridic – Compania Nationala “Loteria Romana” – S.A.

……………………..

 

Dl ……………………………… – coordonator tehnic

……………………..

 

Presedinte,

……………

 

ANEXA 3

 

CERERE

de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale

 

Subsemnatul(a), ………………….., CNP …………………….., domiciliat in localitatea*1) ………………., str. ………………. nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., judetul/sectorul ……………, posesor al actului de identitate*2) ……. seria ……. nr. …………. eliberat de ……………., avand numarul de telefon ………………. si adresa de e-mail …………………, posesor al contului avand codul IBAN RO ………………………,

solicit acordarea premiului aferent extragerii lunare/ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale, organizate in data de …../……/……………. .

Detin bonul fiscal nr. ………….. din data de ………………. cu valoarea de ……………… emis de catre*3) ………………….. CIF …………………*4) cu aparatul de marcat electronic fiscal instalat la adresa ………………………*5).

Am luat cunostinta ca premiul va fi virat in contul mentionat mai sus.

Cunoscand prevederile si sanctiunile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, privind falsul in declaratii, declar ca datele inscrise in prezenta cerere sunt conforme cu realitatea.

Atasez prezentei cereri bonul fiscal in original si copia actului de identitate/pasaportului.

 

Data …………….                   Semnatura ………………

 

————

*1) In cazul cetatenilor nerezidenti se completeaza cu adresa de corespondenta.

*2) In cazul cetatenilor nerezidenti se completeaza cu elementele de identificare ale pasaportului sau ale unui alt act de identitate valabil.

*3) Se completeaza cu denumirea operatorului economic care a emis bonul fiscal.

*4) Se completeaza cu numarul corespunzator “CUI”, “CIF” sau “Cod Fiscal” fara atributul fiscal “RO”.

*5) Se completeaza cu adresa la care este instalat aparatul de marcat electronic fiscal cu care a fost emis bonul fiscal.

 

ANEXA 4

 

LISTA

persoanelor care pot face parte din comisia prevazuta la art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale*)

 

*) Pentru fiecare extragere, conducatorul fiecarei institutii desemneaza cate o persoana din lista pentru a face parte din Comisia pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale.

 

 1. Din cadrul Ministerului Finantelor Publice
 2. Atomei Marius – sef serviciu
 3. Pavel Adrian – sef serviciu
 4. Dragota Laura Raluca Alina – consilier
 5. Cojocaru Ionut – sef serviciu

 

 1. Din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
 2. Voicu Laura – inspector-sef serviciu
 3. Curelaru Lica Valentin – inspector-sef serviciu
 4. Cristea Alexandru – manager public

 

 1. Din cadrul Companiei Nationale “Loteria Romana” – S.A.
 2. Ciobotaru Claudia – consilier juridic
 3. Onel Alexandra – consilier juridic
 4. Piroi Valentin – sef serviciu
 5. Vasile Alice Mirela – consilier juridic
 6. Simion Iulian – coordonator tehnic
 7. Dobrescu Alin – coordonator tehnic
 8. Dumitrescu Andrei – coordonator tehnic
 9. Zamfir Emil – coordonator tehnic

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close