Modificarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

 

In M. Of. nr. 233 din 6 aprilie 2015 a fost publicata Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice.

Din cuprins:

ART. I

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, cu urmatoarele modificari si completari:

 1. La articolul 1, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

“(5^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului si din celelalte institutii si autoritati publice, salarizat la acelasi nivel, precum si personalul din cadrul Consiliului Concurentei si al Curtii de Conturi, inclusiv personalul prevazut la art. 5 din aceste institutii, care beneficiaza de un cuantum al salariilor de baza si al sporurilor mai mici decat cele stabilite la nivel maxim in cadrul aceleiasi institutii sau autoritati publice pentru fiecare functie/grad/treapta si gradatie, va fi salarizat la nivelul maxim daca isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.”

 1. La articolul 1, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(7) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, prin derogare de la alin. (1), salarizarea personalului din structurile cu rol de organisme intermediare pentru Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice, Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operational Mediu si Programul operational pentru Pescuit/Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu exceptia agentiilor pentru dezvoltare regionala.”

 1. La articolul 1, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:

“(7^1) Prin derogare de la alin. (1), de drepturile prevazute la alin. (7) beneficiaza si personalul autoritatii competente pentru acreditarea agentiilor de plati si a organismului de coordonare, personalul Directiei pentru coordonarea agentiilor de plati – organism de coordonare, personalul din cadrul structurilor care indeplinesc prin delegare functii de gestionare si implementare a asistentei financiare nerambursabile pentru Programul operational pentru pescuit/Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime, Programul National de Dezvoltare Rurala, personalul agentiei de plata pentru Programul operational pentru pescuit si personalul structurii de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.”

 1. La articolul 1, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:

“(8^1) Asimilarea functiilor si salariilor personalului prevazut la alin. (7^1) cu functiile si nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum si stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.”

 1. La articolul 1, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

“(11) Prin derogare de la prevederile alin. (2), personalul care isi desfasoara activitatea in centrele de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica/alte centre rezidentiale pentru persoane cu afectiuni neuropsihiatrice nou-infiintate sau reorganizate dupa anul 2009 beneficiaza de sporul pentru conditii deosebit de periculoase in mod similar cu personalul din centrele de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica/alte centre rezidentiale pentru persoane cu afectiuni neuropsihiatrice care in luna decembrie 2014 a beneficiat de acest spor, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.”

 1. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Prin nivel de salarizare in plata pentru functiile similare se intelege acelasi cuantum al salariului de baza cu cel al salariatilor avand aceeasi functie, in care au fost incluse, dupa data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de incadrare, precum si sumele aferente sporurilor de care au beneficiat inainte de aceasta data, daca salariatul angajat, numit sau promovat indeplineste aceleasi conditii de studii – medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, specifice locului de munca la data angajarii sau promovarii.

(1^2) Prevederile alin. (1^1) se aplica si pentru calculul indemnizatiei de incadrare pentru persoanele care sunt demnitari, ocupa functii publice si de demnitate publica, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei.”

 1. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 8^1

(1) Ordonatorii principali si secundari de credite pot beneficia de serviciile specialistilor din cadrul institutiilor publice aflate in coordonarea sau sub autoritatea acestora.

(2) In perioada in care desfasoara aceasta activitate, personalul de specialitate prevazut la alin. (1) isi pastreaza toate drepturile salariale de la locul de munca si beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport si cazare.

(3) Cheltuielile de personal si cele pentru transport si cazare sunt suportate de angajator.”

 1. La articolul 12, dupa alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (7) – (11), cu urmatorul cuprins:

“(7) Incepand cu luna iulie 2015, personalul din structurile din domeniile informatii pentru aparare, cercetare sau operatii speciale ale Ministerului Apararii Nationale beneficiaza de dreptul prevazut la art. 14 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, in procent de pana la 30% din solda de functie/salariul de baza.

(8) La stabilirea indemnizatiilor, compensatiilor, sporurilor, majorarilor salariilor de baza prin acordarea de clase de salarizare suplimentare si altor drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare pentru personalul din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care ocupa functii publice specifice de inspector antifrauda, inspector-sef antifrauda, inspector general adjunct antifrauda si inspector-general antifrauda, nu se aplica prevederile art. 3.

(9) Prin exceptie de la prevederile art. 1, personalul prevazut la alin. (8) beneficiaza de sporul pentru risc si suprasolicitare neuropshihica de pana la 25%, prevazut la art. 5 din cap. VIII din anexa nr. VI – Familia ocupationala de functii bugetare «Justitie» la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, acordat in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(10) Prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (1), in situatia in care personalul Directiei generale antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se acorda o majorare de 75% din salariul de baza.

(11) Dreptul prevazut la alin. (10) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat in zilele respective si se determina pe baza raportului dintre salariul de baza si durata normala a timpului de lucru.”

 1. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 32

(1) Salarizarea personalului Institutului National de Statistica, inclusiv a personalului din directiile regionale si judetene de statistica, precum si a personalului Centrului National de Pregatire in Statistica se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Asimilarea functiilor si salariilor din cadrul Institutului National de Statistica, inclusiv din cadrul directiilor regionale si judetene de statistica, precum si a celor din Centrul National de Pregatire in Statistica cu functiile si nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum si stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului si al presedintelui Institutului National de Statistica.”

 1. Dupa articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 32^1

(1) Salarizarea personalului din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Asimilarea functiilor si salariilor din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte cu functiile si nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum si stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului si al secretarului de stat din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte.”

 1. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 33

(1) Pana la aplicarea integrala a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, personalul de specialitate, cu studii superioare, care ocupa functii, potrivit legii, la cabinetele presedintelui, vicepresedintilor si consilierilor de conturi ai Curtii de Conturi a Romaniei, respectiv ai Autoritatii de Audit este asimilat functiei de auditor public extern din cadrul acestor institutii.

(2) Nivelul salariului de baza stabilit pentru oricare dintre functiile prevazute la alin. (1) nu poate fi inferior salariului de baza pentru functia de auditor public extern corespunzator vechimii minime in specialitate de 12 ani.”

 1. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 43

Termenul prevazut la art. II din Legea nr. 143/2014 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 777 din 24 octombrie 2014, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 iulie 2015.”

 1. Dupa articolul 48 se introduc doua noi articole, articolele 49 si 50, cu urmatorul cuprins:

“ART. 49

La anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile ulterioare, capitolul III – Culte, literele C si D se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«C. Personalul din conducerea cultelor si a unitatilor de cult, altul decat cel asimilat functiilor de demnitate publica

______________________________________________________________________________

|Nr. | Functia clericala sau        | Numarul de |  Functia didactica cu care  |

|crt.| asimilata                    | posturi    |  se asimileaza              |

|    |                              | pentru care|                             |

|    |                              | se asigura |                             |

|    |                              | sprijin    |                             |

|    |                              | lunar la   |                             |

|    |                              | salarizare |                             |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|  1.| Vicepresedinte uniune, vicar |         46 | Profesor cu studii          |

|    | administrativ patriarhal,    |            | superioare, cu grad didactic|

|    | vicar general, secretar      |            | I si vechime in invatamant  |

|    | general, consilier           |            | peste 40 de ani             |

|    | patriarhal, prim-rabin       |            |                             |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|  2.| Secretar patriarhal,         |         41 | Profesor cu studii          |

|    | inspector general bisericesc,|            | superioare, cu grad didactic|

|    | vicar administrativ eparhial,|            | I si vechime in invatamant  |

|    | vicar episcopal              |            | intre 22 si 25 de ani       |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|  3.| Secretar Cancelaria          |        729 | Profesor cu studii          |

|    | patriarhala, consilier       |            | superioare, cu gradul       |

|    | eparhial, secretar eparhial, |            | didactic II si vechime in   |

|    | inspector eparhial, exarh,   |            | invatamant intre 2 si 6 ani |

|    | protopop                     |            |                             |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|  4.| Staret, superioara, egumen   |        466 | Profesor cu studii          |

|    |                              |            | superioare, cu gradul       |

|    |                              |            | didactic II si vechime in   |

|    |                              |            | invatamant intre 2 si 6 ani |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

 

 1. Personal clerical angajat in unitatile cultelor recunoscute din Romania

______________________________________________________________________________

|Nr. |      Functia clericala       | Numarul de |  Functia didactica cu care  |

|crt.|                              | posturi    |  se asimileaza              |

|    |                              | pentru care|                             |

|    |                              | se asigura |                             |

|    |                              | sprijin    |                             |

|    |                              | lunar la   |                             |

|    |                              | salarizare |                             |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|    | Preot, diacon, pastor,       |     15.250 |                             |

|    | vestitor, imam, rabin,       |            |                             |

|    | cantor, oficiant de cult     |            |                             |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|  1.| Cu studii superioare:        |     10.969 | Profesor cu studii          |

|    |                              |            | superioare                  |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|    | gradul I                     |      3.018 | gradul didactic I           |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|    | gradul II                    |      3.250 | gradul didactic II          |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|    | definitiv                    |      2.440 | definitiv                   |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|    | debutant                     |      2.261 | debutant                    |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|  2.| Cu studii medii:             |      4.281 | Invatator, educator,        |

|    |                              |            | maistru-instructor cu studii|

|    |                              |            | medii                       |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|    | gradul I                     |        663 | gradul didactic I           |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|    | gradul II                    |        784 | gradul didactic II          |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|    | definitiv                    |      1.690 | definitiv                   |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

|    | debutant                     |      1.144 | debutant»                   |

|____|______________________________|____________|_____________________________|

 

ART. 50

La anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, capitolul III – Culte, litera E se modifica dupa cum urmeaza:

 1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductiva si literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«ART. 2

(1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care isi desfasoara activitatea in cadrul cultelor din Romania, recunoscute potrivit legii, se stabileste dupa cum urmeaza:

………………………………………………………………..

 1. b) personalul din conducerea cultelor care isi desfasoara activitatea in tara, altul decat cel prevazut la lit. a), beneficiaza de sprijin lunar la salarizare, potrivit functiilor pe care le ocupa, la nivelul salariilor de baza stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, conform asimilarilor;
 2. c) personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult din tara beneficiaza de sprijin lunar la salarizare in cuantum de 65% din salariile de baza stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii in activitatea clericala detinuta in cadrul cultelor din Romania, conform asimilarilor.»
 3. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«ART. 5

(1) Pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor, care desfasoara activitati deosebite in vederea mentinerii identitatii lingvistice, culturale si religioase a romanilor din afara granitelor, se aloca de la bugetul de stat, prin unitatea centrala de cult din Romania, o suma reprezentand echivalentul in lei a 208.000 de euro lunar.»

 1. La articolul 9 alineatul (1) litera b), a doua liniuta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«- 42 de contributii pentru personalul neclerical trimis sa deserveasca asezamintele din strainatate ale Bisericii Ortodoxe Romane. Contributia lunara reprezinta echivalentul in lei a 50% din drepturile in valuta stabilite in cuantum net, prin asimilare cu functiile pe care este incadrat personalul roman trimis sa isi desfasoare activitatea in cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al altor forme de reprezentare a Romaniei in strainatate;»”.

ART. II

Drepturile prevazute la art. 12 alin. (9) – (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, astfel cum a fost aprobata prin prezenta lege, se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close