Normele metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate UAT in conditiile art. XII din OUG nr. 2/2015, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice

 

 

In M.Of. nr. 250 din 14 aprilie 2015 a fost publicata HG nr. 234/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in conditiile art. XII din OUG nr. 2/2015, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Se aproba Normele metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in conditiile art. XII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in conditiile art. XII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice

 

ART. 1

(1) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 1 octombrie 2015, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de pana la 15 ani, cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau integral, in limita sumei de 1.290.000 mii lei, in baza prevederilor art. XII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri, in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007 – 2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Imprumuturile se acorda cu o rata a dobanzii ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare acordarii imprumutului plus o marja de 3,00 puncte procentuale si care ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului.

(2) Imprumuturile prevazute la alin. (1) pot fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv de fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala membra a unei asociatii de dezvoltare intercomunitara, pentru partea sa de contributie la finantarea proiectului, numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Imprumuturile prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la limita de indatorare calculata conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2

(1) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 31 iulie 2015, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 400.000 mii lei, in baza prevederilor art. XII alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015, in vederea:

 1. a) finantarii corectiilor financiare aplicate proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile;
 2. b) asigurarii cofinantarii proiectelor finantate din programele nationale.

(2) Imprumuturile prevazute la alin. (1) lit. a) se acorda cu termen de rambursare de pana la 20 de ani, cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau integral, cu o rata a dobanzii ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare acordarii imprumutului plus o marja de 3,00 puncte procentuale si care ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului.

(3) Imprumuturile prevazute la alin. (1) lit. b) se acorda cu termen de rambursare de pana la 10 ani, cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau integral, cu o rata a dobanzii ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare acordarii imprumutului plus o marja de 3,00 puncte procentuale si care ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului.

(4) Imprumuturile prevazute la alin. (1) pot fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv de fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala membra a unei asociatii de dezvoltare intercomunitara, pentru partea sa de contributie la finantarea proiectului, numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Limita de indatorare pentru aceste imprumuturi este de maximum 70%, calculata conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

(1) Beneficiarii prevazuti la art. XII alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 transmit catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene Cererea privind confirmarea valorii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007 – 2013, respectiv Cererea privind confirmarea valorii corectiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile, intocmite potrivit modelelor prezentate in anexa nr. 1 si anexa nr. 2, dupa caz.

(2) In cazul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile derulate in parteneriat, beneficiarii prevazuti la art. XII alin. (3) lit. a) – c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015, membrii in parteneriat, solicita liderului de parteneriat transmiterea catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene a Cererii privind confirmarea valorii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007 – 2013, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1.

(3) In cazul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile derulate in parteneriat beneficiarii prevazuti la art. XII alin. (3) lit. a) – c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 membrii in parteneriat, care au in sarcina plata corectiilor financiare, transmit catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene Cererea privind confirmarea valorii corectiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2.

(4) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale membre intr-o asociatie de dezvoltare intercomunitara solicita acesteia transmiterea catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene a Cererii privind confirmarea valorii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007 – 2013, respectiv a Cererii privind confirmarea valorii corectiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile, dupa caz, intocmite potrivit modelelor prezentate in anexa nr. 1 si anexa nr. 2, dupa caz.

(5) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene transmit solicitantilor Notificarea privind confirmarea valorii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007 – 2013, respectiv Notificarea privind confirmarea valorii corectiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile, intocmite potrivit formularelor prevazute in anexa nr. 3 si anexa nr. 4, dupa caz, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii cererilor prevazute la alin. (1) – (4).

(6) Liderul de parteneriat prevazut la alin. (2) transmite membrilor parteneriatului notificarile primite de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si comunica prin adresa partea de contributie a fiecaruia.

(7) Beneficiarii prevazuti la art. XII alin. (3) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 transmit unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contracteaza imprumutul notificarile primite direct de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, notificarea si adresa prevazuta la alin. (6), dupa caz, precum si declaratia pe propria raspundere a ordonatorului de credite privind valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, intocmite potrivit modelului prezentat in anexa nr. 5.

(8) Asociatia de dezvoltare intercomunitara transmite unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contracteaza imprumutul notificarile primite de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si comunica prin adresa partea de contributie a fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale reprezentand valoarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007 – 2013, valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, respectiv valoarea corectiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile, in vederea contractarii imprumutului.

(9) Ordonatorul principal de credite intocmeste declaratia pe propria raspundere privind valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 5.

(10) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care solicita imprumutul pentru destinatiile prevazute la art. 1 si art. 2 alin. (1) lit. a), dupa caz, intocmesc, in baza documentelor primite de la beneficiarii prevazuti la art. XII alin. (3) lit. b) – d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015, a notificarilor prevazute la alin. (5), precum si a declaratiei prevazute la alin. (9), Situatia privind valoarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007 – 2013, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, respectiv Situatia privind valoarea corectiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile, potrivit modelelor prezentate in anexa nr. 6 si anexa nr. 7, dupa caz.

(11) Beneficiarii prevazuti la art. XII alin. (3) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 transmit unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contracteaza imprumutul declaratii pe propria raspundere a ordonatorului de credite privind valoarea cofinantarii proiectelor finantate din Programele nationale, aflata in sarcina lor, intocmite potrivit modelului prezentat in anexa nr. 8, pentru care se solicita contractarea imprumutului.

(12) Ordonatorul principal de credite declara pe propria raspundere valoarea cofinantarii proiectelor finantate din Programele nationale, aflata in sarcina unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral din bugetul local, pentru care se solicita contractarea imprumutului.

(13) In baza declaratiilor prevazute la alin. (11) si (12), unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care solicita imprumutul pentru destinatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) intocmesc Situatia privind valoarea cofinantarii locale a proiectelor finantate din Programele nationale, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 9;

ART. 4

(1) Pentru contractarea imprumuturilor, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale depun in doua exemplare, la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice, in termenele prevazute la art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1), dupa caz, in functie de destinatia imprumutului prevazut la art. 1 si 2 din prezenta hotarare, pentru fiecare caz in parte, urmatoarele documente, dupa caz:

 1. a) cererea pentru autorizarea contractarii imprumutului, semnata de catre ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 10;
 2. b) calculul gradului de indatorare a bugetului local al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 11;
 3. c) Situatia privind serviciul datoriei publice locale existente, intocmita pe perioada aferenta imprumutului pentru care se solicita autorizarea, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 12;
 4. d) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind situatia finantarilor rambursabile contractate si/sau garantate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, aflate in derulare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 13;
 5. e) hotararea autoritatii deliberative prin care se aproba contractarea imprumutului, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 14;
 6. f) Situatia privind valoarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007 – 2013, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 6;
 7. g) notificarile privind confirmarea valorii prefinantarii si/sau cofinantarii, proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007 – 2013, insotite de adresele prevazute la art. 3 alin. (6) si (7), dupa caz;
 8. h) declaratiile pe propria raspundere a ordonatorilor de credite privind valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile;
 9. i) Situatia privind valoarea corectiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 7;
 10. j) notificarile privind confirmarea valorii corectiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile, insotite de adresa prevazuta la art. 3 alin. (8), dupa caz;
 11. k) Situatia privind valoarea cofinantarii proiectelor finantate din programele nationale, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 9;
 12. l) declaratiile pe propria raspundere a ordonatorilor de credite privind valoarea cofinantarii proiectelor finantate din programele nationale;
 13. m) adresa prin care se confirma de unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului deschiderea conturilor aferente subdiviziunilor bugetare corespunzatoare din bugetul imprumuturilor interne in care se vor vira sumele cu titlu de imprumut si codurile IBAN ale acestora.

(2) Directiile generale regionale ale finantelor publice/Administratiile judetene ale finantelor publice inregistreaza cererile pentru autorizarea contractarii imprumuturilor insotite de documentele prevazute la alin. (1) lit. b) – m), dupa caz, in ordinea depunerii acestora de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

(3) La verificarea documentelor prevazute la alin. (1), directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice au in vedere urmatoarele:

 1. a) documentele prevazute la alin. (1) lit. a) – f), i) si k) sa fie semnate de ordonatorul principal de credite si sa aiba aplicata stampila unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. In cazul in care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decat primarul sau presedintele consiliului judetean, dupa caz, se va atasa si documentul/aprobarea autoritatii deliberative de delegare a atributiilor de ordonator principal de credite;
 2. b) referitor la anexa nr. 11, verifica si avizeaza veniturile proprii din coloanele 1, 2 si 3, prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, cod indicator 39.02 “Venituri din valorificarea unor bunuri”, pe baza datelor din conturile de executie;
 3. c) referitor la anexa nr. 11, sumele inscrise pe randurile 3, 4, 5 si 6 trebuie sa coincida cu sumele aferente perioadei imprumutului pentru care se solicita autorizarea contractarii inscrise la randul II “Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente” din anexa nr. 12;
 4. d) existenta documentelor prevazute la alin. (1) lit. g), h), j), l) si m);
 5. e) verifica ca valoarea totala a cheltuielilor pentru care se solicita imprumutul, inscrisa in fiecare dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. f), i) si k), sa fie egala cu suma solicitata in cuprinsul cererii pentru autorizarea contractarii imprumutului, intocmita in functie de destinatia imprumutului prevazut la art. 1 si 2.

(4) Responsabilitatea cu privire la intocmirea documentelor prevazute la alin. (1), precum si la incadrarea in scopul pentru care se contracteaza imprumutul revine in totalitate autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si ordonatorilor de credite ai institutiilor prevazute la art. XII alin. (3) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015.

(5) Dupa verificare, un exemplar al documentelor mentionate la alin. (1) lit. a) – f), i), k) si m) se transmite de catre directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice, dupa caz, in ordinea primirii si inregistrarii acestora, potrivit alin. (2), cu adresa de inaintare, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acestora, prin posta speciala, Ministerului Finantelor Publice – Directia generala de trezorerie si datorie publica, in atentia Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.

ART. 5

Comisia de autorizare a imprumuturilor locale analizeaza documentatia, in ordinea primirii si inregistrarii acesteia la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de trezorerie si datorie publica, si stabileste valoarea imprumutului, astfel incat aceasta sa se incadreze in limitele prevazute la art. XII alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015. Pentru calcularea valorii imprumutului solicitat in baza prevederilor art. XII alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 se va avea in vedere suma anuala minima (cu exceptia anilor marginali) a indicatorului “Serviciul anual al datoriei publice locale aferent imprumutului care poate fi contractat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015” din anexa nr. 11.

ART. 6

(1) In termen de maximum 7 zile lucratoare de la data emiterii hotararii Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, Ministerul Finantelor Publice, prin directia de specialitate, intocmeste conventia de imprumut, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 15, pe care o transmite in format electronic unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in vederea semnarii, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact mentionate in lista depusa la documentatia de autorizare. Totodata, conventia de imprumut se transmite spre stiinta directiilor generale regionale ale finantelor publice/administratiilor judetene ale finantelor publice, prin e-mail. Scadentarul de plata se transmite ulterior, acesta se elaboreaza in functie de data creditarii contului de imprumut al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu suma aprobata in hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.

(2) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, in termen de maximum 4 zile lucratoare de la primirea conventiei de imprumut, au obligatia sa tipareasca documentul in doua exemplare, sa il semneze/stampileze si sa il retransmita scanat, in format electronic, la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.ro. Totodata, in cadrul aceluiasi termen de 4 zile lucratoare, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale depun cele doua exemplare originale ale conventiei de imprumut, stampilate si semnate de ordonatorul principal de credite, la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice, dupa caz.

(3) In ziua urmatoare primirii celor doua exemplare originale ale conventiei de imprumut de la unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice le retransmit prin posta, cu adresa de inaintare, directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

ART. 7

(1) Pentru operativitate, Ministerul Finantelor Publice, prin directia de specialitate, dupa primirea in format electronic de la unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al conventiei de imprumut semnate si stampilate, incepe demersurile necesare in vederea semnarii.

(2) In termen de maximum 7 zile lucratoare de la data semnarii conventiei de imprumut de catre ambele parti, Ministerul Finantelor Publice, prin directia de specialitate, dispune virarea sumei aprobate prin hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale si prin conventia de imprumut in conturile aferente subdiviziunii bugetare corespunzatoare din bugetul imprumuturilor interne, indicate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale beneficiare.

(3) Un exemplar original al conventiei de imprumut, impreuna cu scadentarul de plata elaborat de Ministerul Finantelor Publice prin directia de specialitate, se transmite prin posta, cu adresa de inaintare, directiilor generale regionale ale finantelor publice/administratiilor judetene ale finantelor publice, pentru a fi retransmis, in ziua primirii, unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare. Scadentarul de plata se intocmeste in functie de data creditarii conturilor indicate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cu sumele acordate cu titlu de imprumut.

ART. 8

(1) Dupa primirea conventiei de imprumut semnate de ambele parti, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala aproba sau rectifica, dupa caz, bugetul imprumuturilor interne si comunica beneficiarilor prevazuti la art. XII alin. (3) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 sumele cu care isi rectifica bugetul. Bugetele aprobate sau rectificate, dupa caz, se depun la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care isi au conturile deschise.

(2) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale comunica asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, in termen de doua zile lucratoare de la aprobarea rectificarii prevazute la alin. (1), sumele aprobate din imprumut pentru cheltuielile aflate in sarcina acestora.

(3) In termen de doua zile lucratoare de la primirea comunicarii, asociatiile de dezvoltare intercomunitara au obligatia de a solicita unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care acestea sunt luate in evidenta fiscala deschiderea unui cont distinct de disponibil in vederea incasarii sumelor si a efectuarii platilor potrivit destinatiilor legale.

ART. 9

(1) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale incaseaza sumele virate de Ministerul Finantelor Publice din venituri din privatizare in conturi distincte prevazute in bugetul imprumuturilor interne, in functie de cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate din imprumut, respectiv aflate in sarcina acestora sau in sarcina beneficiarilor prevazuti la art. XII alin. (3) lit. b) – d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015.

(2) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care beneficiaza de imprumuturi contractate in conditiile art. XII alin. (1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 efectueaza plati din bugetul imprumuturilor interne, pentru cheltuielile aflate in sarcina acestora si a institutiilor publice finantate integral din bugetul local.

(3) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care contracteaza imprumuturi in conditiile art. XII alin. (1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015, pentru cheltuielile aflate in sarcina beneficiarilor prevazuti la art. XII alin. (3) lit. b) – d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015, vireaza sumele aferente, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzatoare, prevazute in bugetul imprumuturilor interne, in conturi distincte de venituri bugetare sau in contul de disponibil prevazut la art. 8 alin. (3), dupa caz, deschise pe numele beneficiarilor la Trezoreria Statului.

(4) In cazul corectiilor financiare aplicate proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, prevazute la art. XII alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vireaza, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzatoare, prevazute in bugetul imprumuturilor interne, sumele aferente acestor corectii in conturile distincte de venituri ale bugetelor locale si bugetelor institutiilor publice prevazute la art. XII alin. (3) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015, precum si in contul de disponibil prevazut la art. 8 alin. (3), dupa caz.

(5) Restituirea corectiilor financiare se face din conturile de venituri bugetare in care au fost primite initial de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sumele aferente fondurilor externe nerambursabile sau din contul de disponibil prevazut la art. 8 alin. (3), dupa caz.

(6) Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului deconteaza documentele de plata, depuse de beneficiari, numai dupa incasarea sumelor din imprumut, astfel:

 1. a) pentru beneficiarii prevazuti la art. XII alin. (3) lit. a) – c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015, in limita bugetelor aprobate sau rectificate in care au fost prevazute cheltuielile respective si a creditelor bugetare deschise cu aceasta destinatie, cu exceptia platilor aferente corectiilor financiare aplicate proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile pentru care platile se dispun din conturile distincte de venituri bugetare prevazute la alin. (4);
 2. b) pentru beneficiarii prevazuti la art. XII alin. (3) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015, in limita disponibilitatilor din contul de disponibil prevazut la art. 8 alin. (3).

ART. 10

(1) Rambursarea imprumuturilor contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se efectueaza in transe trimestriale egale, incepand cu trimestrul urmator acordarii acestora. Dobanda se calculeaza prin aplicarea ratei de dobanda, stabilita la art. XII alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) pct. 1 si lit. b) pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015, la soldul imprumutului, cu conventia “numar de zile calendaristice/360”. Datele de plata a ratei scadente si dobanzilor de platit aferente imprumutului sunt cuprinse in scadentarul de plata anexat la conventia de imprumut.

(2) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute la art. 120 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei.

(3) Dobanda de intarziere se calculeaza prin aplicarea ratei prevazute la alin. (2) la suma obligatiilor de plata restante, rate de capital plus dobanda aferenta, inmultita cu numarul de zile calendaristice de intarziere.

(4) Plata ratelor si a dobanzilor aferente imprumuturilor contractate, inclusiv a dobanzilor de intarziere, se efectueaza de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale in conturi distincte deschise pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificate cu codul de identificare fiscala al unitatilor administrativ-teritoriale, astfel:

 1. a) un cont distinct de disponibil – pentru incasarea rambursarii obligatiilor de plata aferente imprumuturilor acordate in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;
 2. b) un cont distinct de disponibil – pentru incasarea rambursarii obligatiilor de plata aferente imprumuturilor acordate in vederea finantarii corectiilor financiare aplicate proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile;
 3. c) un cont distinct de disponibil – pentru incasarea rambursarii obligatiilor de plata aferente imprumuturilor acordate pentru asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din programele nationale.

(5) Sumele incasate in conturile prevazute la alin. (4) se transmit zilnic de catre Trezoreria Operativa Centrala, in sistem electronic, directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, in scopul stabilirii modului de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, potrivit scadentarelor de plata si ordinii de stingere prevazute la art. XII alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015.

(6) Directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice va transmite Trezoreriei Operative Centrale, in sistem electronic, situatia privind distribuirea sumelor in ordinea: dobanzi de intarziere, dobanzi si rate de capital.

(7) Pe baza situatiei prevazute la alin. (6), Trezoreria Operativa Centrala va transfera, pe baza de nota contabila, sumele reprezentand rate de capital scadente in contul “Decontari in contul Trezoreriei Centrale – operatiuni proprii”, sumele reprezentand dobanzi aferente imprumutului, in contul “Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului – Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete”, iar sumele reprezentand dobanda de intarziere, in contul: “Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului – Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen”.

(8) Conturile prevazute la alin. (4) nu sunt purtatoare de dobanda. Eventualele sume virate in plus de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale fata de suma scadenta se pastreaza in conturi pana la scadenta urmatoare.

ART. 11

(1) Imprumuturile acordate pot fi rambursate anticipat partial/integral cu conditia informarii prealabile in scris a Ministerului Finantelor Publice cu privire la intentia de rambursare formulata de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

(2) Rambursarea anticipata partial/integral a imprumutului se efectueaza in contul “Decontari in contul Trezoreriei Centrale – operatiuni proprii” deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) De la data creditarii contului curent general al Trezoreriei Statului cu sumele rambursate anticipat partial/integral, valoarea imprumutului acordat initial se modifica prin act aditional la conventia de imprumut, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 16, cu actualizarea scadentarului de plata a imprumuturilor acordate.

ART. 12

(1) In cazul in care unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respecta termenele de rambursare prevazute in conventiile de imprumut, Directia generala de trezorerie si datorie publica transmite Directiei generale trezorerie si contabilitate publica, lunar, lista unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, grupate pe judete, care inregistreaza restante la plata in luna anterioara raportarii si suma totala datorata, aferenta ratelor de capital, dobanzilor si dobanzilor de intarziere, in vederea punerii in aplicare a prevederilor art. XII alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015.

(2) Directia generala trezorerie si contabilitate publica impreuna cu Directia generala de sinteza a politicilor bugetare comunica unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului lista primita conform alin. (1), in scopul sistarii alimentarii bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente atunci cand nu pot fi asigurate din venituri proprii.

(3) Pana la lichidarea obligatiilor de plata restante prevazute la alin. (2) ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligatii restante.

ART. 13

Anexele nr. 1 – 16 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close