Decizie a Consiliului UE privind Directiva privind sistemul comun al TVA

Decizia de punere in aplicare (UE) 2015/156 a Consiliului din 27 ianuarie 2015 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei de punere in aplicare 2012/232/UE de autorizare a Romaniei in vederea aplicarii unei masuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) si de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (1), in special articolul 395 alineatul (1),

avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

intrucat:

(1)

Printr-o scrisoare inregistrata la Secretariatul General al Comisiei la 13 februarie 2014, Romania a solicitat autorizarea de a aplica in continuare o masura de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) si de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE pentru a limita dreptul de deducere in ceea ce priveste cheltuielile legate de anumite vehicule rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in interes de serviciu. Prin scrisoarea inregistrata la Comisie la 15 septembrie 2014, Romania si-a completat cererea cu un raport privind aplicarea Deciziei de punere in aplicare 2012/232/UE a Consiliului (2).

(2)

In conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, printr-o scrisoare datata 12 noiembrie 2014, cu privire la cererea depusa de Romania. Printr-o scrisoare datata 13 noiembrie 2014, Comisia a informat Romania ca dispune de toate informatiile necesare pentru a analiza solicitarea.

(3)

Articolul 168 din Directiva 2006/112/CE autorizeaza o persoana impozabila sa deduca taxa pe valoarea adaugata (TVA) perceputa pentru furnizarea de bunuri si servicii primite de persoana respectiva in masura in care bunurile si serviciile sunt utilizate in scopul operatiunilor sale impozabile. Articolul 26 alineatul (1) litera (a) din directiva respectiva prevede obligatia de a declara TVA atunci cand un activ folosit in cadrul unei activitati economice este utilizat in folosul propriu de catre o persoana impozabila sau de catre personalul acesteia sau, mai general, este utilizat in alte scopuri decat pentru desfasurarea activitatii sale.

(4)

Decizia de punere in aplicare 2012/232/UE a autorizat Romania sa aplice o masura de derogare in temeiul articolului 395 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE pentru limitarea la 50 % a dreptului de deducere a TVA aferent cumpararii, achizitionarii intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a TVA aferent cheltuielilor legate de vehiculele respective, inclusiv combustibilul, in cazul in care vehiculele nu sunt utilizate in mod exclusiv in scopuri profesionale.

(5)

Decizia de punere in aplicare 2012/232/UE a expirat la 31 decembrie 2014.

(6)

Pentru a asigura aplicarea neintrerupta a masurii de derogare, este oportun ca prezenta decizie sa se aplice de la 1 ianuarie 2015.

(7)

In conformitate cu articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf din Decizia de punere in aplicare 2012/232/UE, Romania a prezentat Comisiei un raport cu privire la aplicarea respectivei decizii incluzand o examinare a limitarii procentului care se aplica dreptului de deducere. Astfel cum a fost cazul derogarii in vigoare pana in prezent, Romania continua sa sustina ca o rata de 50 % este justificabila.

(8)

Se considera ca derogarea va avea doar un efect neglijabil asupra valorii globale a incasarilor din impozite colectate in etapa de consum final si nu va avea niciun impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii care provin din TVA. Prin urmare, Romania ar trebui sa fie autorizata sa aplice in continuare masura respectiva pentru o perioada limitata, pana la 31 decembrie 2017.

(9)

In cazul in care Romania solicita o prelungire suplimentara a masurii de derogare dupa 2017, ar trebui transmis Comisiei, pana la 31 martie 2017, un nou raport impreuna cu cererea de prelungire,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

In Decizia de punere in aplicare 2012/232/UE, articolul 4 se inlocuieste cu urmatorul text:

„Articolul 4

(1)   Prezenta decizie expira la 31 decembrie 2017.

(2)   Orice cerere de prelungire a aplicarii masurilor prevazute in prezenta decizie se transmite Comisiei pana la 31 martie 2017.

O astfel de cerere trebuie insotita de un raport care sa includa o examinare a limitarii procentului care se aplica dreptului de deducere a TVA in baza prezentei decizii.”

Articolul 2

Prezenta decizie se aplica de la data de 1 ianuarie 2015.

Articolul 3

Prezenta decizie se adreseaza Romaniei.

Adoptata la Bruxelles, 27 ianuarie 2015.

Pentru Consiliu

Presedintele

REIRS
(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  Decizia de punere in aplicare 2012/232/UE a Consiliului din 26 aprilie 2012 de autorizare a Romaniei in vederea aplicarii unei masuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) si de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 117, 1.5.2012, p. 7).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close