Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015

 

In M. Of. nr. 263 din 20 aprilie 2015 a fost publicat OMFP nr. 465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015, prevazute in anexa nr. 1.

ART. 2

Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

 1. anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2;
 2. anexa 27 “Situatia platilor efectuate la titlul 56 <<Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare>>” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3;
 3. anexa 41 “Corelatii intre formularele de situatii financiare” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 4.

ART. 3

Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.186 si 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza conform anexei nr. 5.

ART. 4

La pct. 2.8.(1) lit. d) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 96/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2015, sintagma: “In contabilitatea trezoreriei centrale se evidentiaza platile efectuate din bugetul de stat pentru Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune prin inregistrarea 658 (682) = 770” se elimina.

ART. 5

Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 6

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.

ART. 7

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015

 

CAPITOLUL I

Situatii financiare trimestriale si raportari financiare lunare

 

 1. Situatiile financiare care se intocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III in anul 2015 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile si note explicative.

Situatiile financiare trimestriale se intocmesc conform modelelor aprobate prin:

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele 1, 2, 3, 4 – 7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 si 40a – 40c la situatiile financiare);

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, cu completarile ulterioare (anexele 27 si 28 la situatiile financiare);

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 – 13, 29 si 31b);

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a si 20b la situatiile financiare);

– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situatiile financiare);

– Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, (anexa 16 la situatiile financiare);

– prezentul ordin.

2.(1). In ceea ce priveste intocmirea conturilor de executie pentru venituri si cheltuieli in anul 2015:

– informatiile referitoare la prevederi bugetare se completeaza potrivit structurii indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014, prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celorlalte acte normative in vigoare;

– informatiile referitoare la: drepturi constatate, incasari realizate, plati efectuate, cheltuieli efective se completeaza in functie de noile surse de finantare evidentiate in structura analitica a conturilor contabile (de exemplu: pentru sursa 10 – bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, informatiile se preiau de la sursele: E, F si G).

2.(2). Situatiile financiare trimestriale se intocmesc pe modelele prevazute la pct. 1 din prezentele norme metodologice, utilizand conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr. 1 “Planul de conturi general pentru institutiile publice”, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si potrivit anexei nr. 5 la prezentul ordin.

2.(3).1. La completarea formularului “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) in anul 2015 se vor avea in vedere urmatoarele:

Coloanele de la 1 la 9 se completeaza in mod similar cu anul 2014, astfel:

Veniturile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurarilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurarilor pentru somaj (sursa A), bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J) se completeaza in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) cu incasarile diminuate cu restituirile din venituri, evidentiate in conturile: 5200100, 5210100, 5240100, 52501, 5710100, 57401, 5750100.

Platile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurarilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurarilor pentru somaj (sursa A), bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J) se completeaza in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) cu soldurile conturilor de finantare bugetara 7700000 “Finantare de la buget” aferente fiecarei surse de finantare.

Soldul pentru conturile de finantare bugetara se stabileste ca diferenta intre plati efectuate si incasari (sume recuperate din finantarea anului curent reprezentand reconstituirea creditelor bugetare si sume recuperate din finantarea anilor precedenti) si reflecta totalul platilor nete de casa.

Dupa coloana 10 se introduc coloanele de la 11 la 15, care se completeaza astfel:

Coloana 10 – la incasari se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii (sursa F), evidentiate in contul: 5600101 “Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie”.

Coloana 10 – la plati se completeaza cu soldul contului 7700000 “Finantarea de la buget”, reprezentand platile nete de casa, efectuate din bugetul de venituri proprii (sursa F).

Coloana 11 – la incasari se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si subventii (sursa G), evidentiate in contul: 5610100 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii”.

Coloana 11 – la plati se completeaza cu soldul contului 7700000 “Finantarea de la buget”, reprezentand platile nete de casa, efectuate din bugetul de venituri proprii si subventii (sursa G).

Coloana 12 – la incasari se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii (sursa E), bugetul activitatii de privatizare (sursa H), evidentiate in contul: 5620101 “Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie”.

Coloana 12 – la plati se completeaza cu soldul contului 7700000 “Finantarea de la buget” reprezentand platile nete de casa, efectuate din bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii (sursa E) si bugetul activitatii de privatizare (sursa H).

Coloana 13 – la incasari se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetele creditelor externe (sursa B) si bugetele creditelor interne (sursa C), evidentiate in conturile: 5130101 “Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la trezorerie”, 5140101 “Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la trezorerie”, 5160101 “Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie”, 5170101 “Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie”, la codurile bugetare de venituri 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne” si 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”.

La raportarile trimestriale, pentru conturile: 5130301 “Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi contractate de stat”, 5130302 “Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi contractate de stat”, 5140301 “Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi garantate de stat”, 5140302 “Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi garantate de stat”, 5160301 “Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale”, 5160302 “Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale”, 5170301 “Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale”, 5170302 “Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator – din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale”, se completeaza soldul initial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la inceputul anului din conturile de disponibil in conturile bugetelor respective se completeaza pe rd. 14.3.

Coloana 13 – la plati se completeaza cu soldul contului 7700000 “Finantarea de la buget”, reprezentand platile nete de casa, efectuate din bugetul creditelor externe (sursa B) si bugetul creditelor interne (sursa C).

Coloana 14 – la incasari se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) evidentiate in contul: 5150103 “Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie – venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)”.

La raportarile trimestriale, pentru contul 5150600 “Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator” se completeaza soldul initial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la inceputul anului din contul de disponibil in contul bugetului respectiv se completeaza pe rd. 14.3.

Coloana 14 – la plati se completeaza cu soldul contului 7700000 “Finantarea de la buget”, reprezentand platile nete de casa, efectuate din bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D).

Coloana 15 – la incasari se completeaza cu incasarile in conturile de disponibil ramase deschise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare. Coloana 15 – la plati se completeaza cu platile din conturile de disponibil ramase deschise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Casele sectoriale de pensii nu completeaza ca si solduri initiale in coloana 15 deficitele la finele anului 2014 aferente bugetului asigurarilor sociale de stat, transmise la 31 decembrie 2014, care au fost inscrise in coloana 10.

Rezultatele din anii precedenti ale bugetului local, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii, bugetului aferent activitatii de privatizare, bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), in situatia in care este aprobat cu buget de venituri si cheltuieli, soldul initial al contului 5150600 “Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator”, in situatia in care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri si soldurile initiale ale conturilor de disponibil din imprumuturi din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator, se raporteaza la randul 14 “Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului” pe coloanele bugetelor respective in formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie”.

Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub forma de imprumut, evidentiate la rd. 14.2, se raporteaza in cursul exercitiului la incasari la “Numerar din activitatea de finantare”. Platile efectuate in cursul exercitiului din aceste sume se raporteaza la “Numerar din activitatea operationala” sau “Numerar din activitatea de investitii”, in functie de natura cheltuielilor, dupa caz.

La randul 14.1 “Sume recuperate din excedentul anului precedent” se completeaza sumele restituite la excedent din imprumuturi.

La sfarsitul exercitiului financiar, sumele raportate la rd. 14.1 si 14.2 trebuie sa fie egale.

Randurile 14.1 “Sume recuperate din excedentul anului precedent” si 14.2 “Sume utilizate din excedentul anului precedent” se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, bugetul activitatii finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile – sursa D, in situatia in care este aprobat cu buget de venituri si cheltuieli, bugetul aferent activitatii de privatizare.

Randul 14.3 “Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent” se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, precum si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe cu sumele transferate la inceputul anului din conturile de disponibil in conturile bugetelor respective.

In formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) corelatiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operationala, activitatea de investitii si activitatea de finantare si clasificatia bugetara, prevazute in Normele metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, nu se respecta in situatia platilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, titlul 58 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020” si de la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.

Platile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare, in functie de natura acestora.

Sumele incasate la codul bugetar 40.16.00 “Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata” se raporteaza in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) la activitatea operationala.

Institutiile publice finantate integral din bugetul de stat si institutiile publice de subordonare locala finantate integral din bugetul local inregistreaza sumele rambursate in contul platilor efectuate de la sursa de finantare (A), in conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului elibereaza extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale caror coduri de identificare fiscala sunt deschise conturile respective), in creditul contului 8077000 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget”. Aceste sume nu se raporteaza in anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie”.

Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor nete de casa si a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiilor publice cu cele din contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului. Datele inscrise in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) trebuie sa corespunda cu datele din evidenta Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situatia institutiei publice respective pentru a introduce corectiile corespunzatoare. Viza Trezoreriei Statului se acorda pentru datele inscrise pe randurile 14 si 15 coloana 3 si urmatoarele.

2.(3).2. In formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situatiile financiare), la randurile 15 si 16 se inscriu numai diferentele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei de raportare.

La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, dupa caz, formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situatiile financiare) va fi insotit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilitati deschise la institutiile de credit.

2.(4).1. Formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexele 5, 9, 12 si 17 la situatiile financiare) se intocmesc numai pentru veniturile incasate in anul curent (fara cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti), in structura bugetului aprobat.

In formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexele 5, 9 si 17 la situatiile financiare) vor fi evidentiate atat veniturile incasate prin trezorerie, cat si veniturile in valuta incasate prin institutiile de credit, care nu au tranzitat conturile de venituri din trezorerie.

Nu se intocmesc formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” pentru bugetele creditelor interne si bugetele creditelor externe.

In cazul bugetelor fondurilor externe nerambursabile – sursa D, formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” se intocmeste numai in cazul in care bugetul a fost aprobat cu venituri. Nu se cuprind in formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” sumele incasate la codul bugetar 41.04 “Sume aferente FEN”.

2.(4).2. Compartimentele de contabilitate a creantelor bugetare din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice vor centraliza si vor transmite formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare) avand ca anexe formularele ce poarta viza Trezoreriei Statului pentru administratiile judetene ale finantelor publice pe care le coordoneaza.

2.(5). In formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexele 6, 11, 15, 16 si 18 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexele 7 si 7b la situatiile financiare) vor fi evidentiate atat cheltuielile platite prin trezorerie, cat si cheltuielile bugetare platite in valuta prin institutiile de credit, dar care nu s-au efectuat din sume in lei transferate din conturile de cheltuieli din trezorerie.

2.(6). Formularul “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa 19 la situatiile financiare) se intocmeste potrivit prevederilor pct. 4.20 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 71/2013 si ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

In aplicarea instructiunilor prevazute in normele metodologice mentionate mai sus se vor avea in vedere si urmatoarele:

– la completarea informatiilor referitoare la plati, pe langa platile efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” se vor cuprinde si platile efectuate de la titlul 58 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”;

– la completarea informatiilor referitoare la rambursari, pe langa sumele incasate la capitolul 45 “Sume primite de la Uniunea Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari” se vor cuprinde si sumele incasate la capitolul 48 “Sume primite de la Uniunea Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014 – 2020”;

– coloana 8 nu se completeaza cu informatii privind sumele justificate si acceptate de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014 si Mecanismului financiar norvegian.

2.(7). Formularul “Situatia platilor efectuate la titlul 56 <<Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare>>” (anexa 27 la situatiile financiare) isi modifica denumirea in: “Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)”.

In anexa 27 “Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)”, totalul platilor raportate de institutiile publice la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” si la titlul 58 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020” se detaliaza pe fiecare sursa de finantare, pe naturi de cheltuieli, si trebuie sa corespunda cu totalul platilor raportate in anexa 7 sau 7b la situatiile financiare, la cele doua titluri (coloana 6).

2.(8). Unitatile de invatamant preuniversitar ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite depun la unitatea administrativ-teritoriala formularul “Bilant” cuprinzand toate activele, datoriile si capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finantare a acestora.

Formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritoriala va cuprinde veniturile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul local.

“Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritoriala va cuprinde si coloana 3 pentru finantarea de la bugetul de stat in scop informativ, fara a fi adunata la coloana 1 – Total.

Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitatile teritoriale ale Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, unitatile de invatamant preuniversitar intocmesc formularele: “Contul de executie a bugetului de stat” (anexele nr. 6 si 7 la situatiile financiare), “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare) si “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexele 3 si 4 la situatiile financiare), pe care le prezinta inspectoratelor scolare in vederea centralizarii. Aceste formulare vor cuprinde veniturile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul de stat.

In mod experimental, unitatile de invatamant preuniversitar de stat vor intocmi formularul “Bilant” si detaliat pe cele doua sectoare, buget de stat si, respectiv, buget local. O copie a formularului “Bilant” intocmit experimental pentru sectorul buget de stat va fi depusa in scop informativ si pentru verificare la inspectoratele scolare, fara a fi centralizat de acestea in bilantul propriu. Acesta va contine numai operatiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2015, avand ca solduri initiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2014.

2.(9).1. Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii depun la Casa Nationala de Pensii Publice formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare), formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare), formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare) si formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare).

Casa Nationala de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finantelor Publice: “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare), “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare), “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) si “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare), intocmite distinct pentru activitatea proprie si centralizat impreuna cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului Afacerilor Interne si ale Serviciului Roman de Informatii.

2.(9).2. Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii vor prezenta la Ministerul Finantelor Publice situatiile financiare trimestriale centralizate pentru total activitate, precum si situatiile financiare anuale intocmite distinct pe subsectorul S1311 “Administratia centrala” si S1314 “Asigurari sociale” care trebuie sa cuprinda conturile de executie elaborate in structura bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv in structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

2.(10). Sectoarele institutionale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt urmatoarele:

– societati nefinanciare (S.11);

– societati financiare (S.12):

– banca centrala (S.121);

– societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122);

– fonduri de piata monetara (S.123);

– fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara (S.124);

– alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125);

– auxiliari financiari (S.126);

– institutii financiare captive si alte entitati creditoare (S.127);

– societati de asigurare (SA) (S.128);

– fondurile de pensii (FP) (S.129).

– administratii publice (S.13):

– administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311);

– administratii locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313);

– fonduri de securitate sociala (S.1314).

– gospodariile populatiei (S.14);

– institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S.15);

– restul lumii (S.2).

2.(10).1. Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …..” (anexa 40a la situatiile financiare) se completeaza de ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice autonome si institutii publice de subordonare centrala, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.

In subsectorul administratie publica centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (cod S.1311) – reprezentand organisme centrale a caror competenta se intinde pe tot teritoriul tarii, cu exceptia administratiilor sistemelor de asigurari sociale – se cuprind institutiile publice definite in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora.

2.(10).2. Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …..” (anexa 40b la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice de subordonare locala, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.

In subsectorul administratie publica locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (cod S.1313) – reprezentand administratiile publice a caror competenta se intinde numai pe o unitate administrativa locala se cuprind institutiile publice locale definite in Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a acestora.

2.(10).3. Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……..” (anexa 40c la situatiile financiare) se completeaza de institutii si autoritati publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

In subsectorul Fonduri de securitate sociala (cod S.1314) se cuprind autoritatile care administreaza sistemele de asigurari sociale (sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, sistemul asigurarilor pentru somaj, sistemul asigurarilor sociale de sanatate, sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale si altele asemenea), precum si institutiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare, dupa cum urmeaza:

– Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si institutiile subordonate;

– Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti;

– Casa Nationala de Pensii Publice si institutiile subordonate;

– Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului Afacerilor Interne si ale Serviciului Roman de Informatii;

– Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si institutiile subordonate.

2.(10).4. In sfera de cuprindere a sectoarelor institutionale potrivit manualului Sistemului European de Conturi (SEC 2010) se mai cuprind:

 1. a) societati nefinanciare (cod S.11) – sectorul societati nefinanciare (S.11) cuprinde unitatile institutionale dotate cu personalitate juridica, care sunt producatori de piata si a caror activitate principala consta in producerea de bunuri si servicii nefinanciare, cum sunt: regii autonome, companii nationale, societati nationale, societati comerciale cu capital public sau privat, societati cooperatiste, societati agricole, institutii fara scop lucrativ aflate in serviciul societatilor nefinanciare (asociatii patronale, ale mestesugarilor) si alte asemenea;
 2. b) societati financiare (cod S.12), unde se includ:

– banca centrala (cod S.121) – Banca Nationala a Romaniei;

– societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) – cuprinde toate societatile si cvasisocietatile financiare, cu exceptia celor clasate in subsectoarele banca centrala si fonduri de piata monetara, care sunt implicate in principal in intermediere financiara si a caror activitate consta in primirea de depozite si/sau substitute apropiate pentru depozite de la alte unitati institutionale, prin urmare nu numai de la institutii financiare monetare si, pe cont propriu, acordarea de imprumuturi si/sau efectuarea de investitii in titluri de valori, cum sunt institutiile de credit si alte asemenea;

– fonduri de piata monetara (S.123) – este format din toate societatile financiare si cvasisocietatile, cu exceptia celor clasificate in subsectoarele banca centrala si institutii de credit, care sunt implicate in principal in intermedierea financiara. Activitatea acestora consta in a emite actiuni sau unitati ale fondurilor de investitii drept substitut pentru depozite si a investi in principal in actiuni/unitati ale fondurilor de investitii monetare, titluri pe termen scurt de natura datoriei si/sau depozite.

Urmatorii intermediari financiari sunt inclusi in subsectorul S.123: fondurile de investitii, inclusiv fondurile comune de plasament, organisme de plasament colectiv si alte fonduri de investitii ale caror actiuni sau unitati sunt substitut pentru depozite;

– fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara (S.124) – cuprinde toate sistemele de investitii colective, cu exceptia celor clasificate in subsectorul fondurilor de piata monetara, care sunt implicate in principal in intermediere financiara. Activitatea acestora consta in emiterea de actiuni sau unitati ale fondurilor de investitii care nu sunt substitut pentru depozite si efectuarea, pe cont propriu, de investitii, in principal in active financiare, altele decat active financiare pe termen scurt, si in active nefinanciare (de obicei bunuri imobiliare);

– alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) – cuprinde toate societatile si cvasisocietatile financiare a caror activitate principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara prin subscrierea de angajamente provenind de la unitati institutionale sub alte forme decat bani, depozite sau titluri de participare la fondurile de investitii ori angajamente legate de domeniul asigurarilor, pensii si sisteme standardizate de garantare, cum sunt: fonduri de investitii (fonduri deschise de investitii, societati de investitii si alte asemenea), institutii financiare nebancare (societati de leasing financiar, societati de credit de consum, societati de credit ipotecar, unitati cu personalitate juridica emitente de carduri de debit, societati de factoring, case de ajutor reciproc, societati de microfinantare, fonduri de garantare a creditelor si alte asemenea), institutii de plata, societati de servicii de investitii financiare, case de compensare cu functie de contraparte centrala;

– auxiliari financiari (S.126) – cuprinde toate societatile si cvasisocietatile financiare a caror functie principala consta in exercitarea de activitati strans legate de intermedierea financiara, fara a fi ele insele intermediari financiari, cum sunt: registrele actionarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fara functie de contraparte centrala, societati de administrare a fondurilor mutuale, alti auxiliari financiari a caror activitate este asociata cu intermedierea financiara.

Tot la codul S.126 se include: Autoritatea de Supraveghere Financiara;

– institutii financiare captive si alte entitati creditoare (S.127) – cuprinde toate societatile si cvasisocietatile financiare care nu sunt implicate nici in activitati de intermediere financiara, nici in furnizarea de servicii auxiliare si ale caror active sau pasive nu sunt, in marea lor majoritate, tranzactionate pe pietele libere;

– societati de asigurare (S.128) – cuprinde toate societatile si cvasisocietatile financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara rezultate din mutualizarea riscurilor, in principal sub forma de asigurari directe sau reasigurari, cum sunt: societati de asigurari, grupuri financiare de asigurari;

– fonduri de pensii (S.129) – cuprinde toate societatile si cvasisocietatile financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara rezultate din mutualizarea riscurilor sociale si necesitatilor persoanelor asigurate (asigurari sociale), cum sunt: fonduri de pensii private sau administrate privat.

Fondurile de pensii in calitate de sisteme de asigurari sociale asigura venituri dupa pensionare si, adesea, indemnizatii in caz de deces sau handicap;

 1. c) gospodariile populatiei (S.14) – cuprinde persoane sau grupuri de persoane atat in calitate de consumatori, cat si de intreprinzatori, producatori de bunuri de piata sau de servicii financiare si nefinanciare de piata (producatori de piata), cu conditia ca productia de bunuri si servicii sa nu fie realizata de unitati distincte tratate drept cvasisocietati. Acest sector include, de asemenea, persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice in calitate de producatori de bunuri si servicii nefinanciare exclusiv pentru consum final propriu.

Acest sector institutional cuprinde, de asemenea: asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, asociatiile de persoane fara personalitate juridica (altele decat cvasisocietatile), care sunt producatori de bunuri si servicii pentru piata, institutiile fara scop lucrativ si fara personalitate juridica aflate in serviciul gospodariilor populatiei, persoanele institutionalizate (in manastiri, unitati de asistenta sociala si alte asemenea);

 1. d) institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S.15) – cuprinde institutiile fara scop lucrativ dotate cu personalitate juridica ce deservesc gospodariile populatiei si care sunt producatori nonpiata privati. Resursele lor principale sunt cotizatii voluntare, in bani sau in natura, efectuate de gospodariile populatiei in calitate de consumatori, din varsamintele provenite de la administratiile publice si din veniturile din proprietate, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societati stiintifice, asociatii de consumatori, biserici si comunitati religioase, cluburi sociale, recreative, culturale si sportive, organizatii de caritate, asociatii si fundatii de binefacere finantate prin transferuri voluntare (in numerar sau in natura), provenite de la alte entitati si alte asemenea;
 2. e) restul lumii (S.2.) – este o grupare de unitati care nu se caracterizeaza prin functii si resurse; aceasta cuprinde unitatile nerezidente in masura in care acestea efectueaza operatiuni cu unitati institutionale rezidente sau au alte relatii economice cu unitatile rezidente. Conturile acestui sector furnizeaza o vedere de ansamblu a relatiilor economice care leaga economia tarii cu restul lumii. Sunt incluse institutiile Uniunii Europene si organizatiile internationale.

2.(10).5. In vederea intocmirii corecte a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……..” (anexa 40a la situatiile financiare), a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……..” (anexa 40b la situatiile financiare) si a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……..” (anexa 40c la situatiile financiare), institutiile publice trebuie sa dezvolte conturile contabile in analitice distincte, astfel incat acestea sa poata furniza informatii detaliate pe sectoare, precum si pe subsectoarele administratiei publice: subsectorul administratie publica centrala, subsectorul administratie publica locala, subsectorul asigurari sociale.

2.(11). Precizarile privind dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice, prevazute in cap. III la pct. 10, lit. b.5) si b.6) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completarile ulterioare, raman valabile si in anul 2015.

2.(12). Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finantelor Publice formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare).

2.(13). Modelele formularelor valabile pentru raportarile trimestriale si lunare in anul 2015 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie.

 

CAPITOLUL II

Depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor financiare lunare

 

 1. Situatiile financiare trimestriale intocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, precum si de administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finantelor Publice la termenul prevazut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru trimestrul I – 11 mai, pentru trimestrul II – 10 august, iar pentru trimestrul III – 9 noiembrie 2015.
 2. Situatiile financiare intocmite de institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari si tertiari de credite se depun la institutiile ierarhic superioare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) si (9) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Situatiile financiare intocmite de institutiile de subordonare locala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, intocmesc raportarile financiare lunare prevazute la cap. II “Raportari financiare lunare” din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

4.(1). Executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” si executia cheltuielilor efectuate de la titlul 58 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020” se raporteaza distinct in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) si formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

Formularele se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate si plati efectuate pentru raportarile lunilor ianuarie – noiembrie, iar pentru raportarile lunii decembrie se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare initiale, credite bugetare definitive si plati efectuate.

Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli, atat in programare, cat si in executie.

4.(2). Termenele de depunere la Ministerul Finantelor Publice a raportarilor financiare lunare in anul 2015 sunt cele prevazute la cap. III “Depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor financiare lunare” din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

 1. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, transmit raportarile financiare lunare si in format electronic, insotite de o adresa de inaintare scanata si semnata de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
 2. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, care raporteaza lunar conturile de executie bugetara solicitate prin prezentele norme metodologice si indicatori din bilant, vor urmari concordanta datelor lunare transmise cu cele raportate prin situatiile financiare trimestriale. In cazul unor diferente majore, se vor comunica cauzele acestor diferente, precum si corectia datelor raportate.
 3. Sanctiunile pentru nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice sunt prevazute la art. 42 alin. (1) si (8) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ANEXA 2

(Anexa 3 la situatiile financiare)

 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A – Buget local ct. 5210100/7700000

B – Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000

C – Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102/7700000

D – Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000

E – Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000

F – Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000

G – Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000

H – Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000

I – Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000

J – Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/7700000

K – Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000

L – Alte disponibilitati (ct. 5xx)

 

cod 03                                                             – lei –

______________________________________________________________________________

|Denumirea      |Cod |TOTAL|CASA   |Buget  | A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L|

|indicatorului  |rand|     |ct.    |de     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |    |     |5310101|stat*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |    |     |       |ct.    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |    |     |       |5200100|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |    |     |       |/      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |    |     |       |7700000|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|        A      |  B |1 = 2|   2   |   3   | 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|

|               |    |+ 3 +|       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |    |… +|       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |    |15   |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|NUMERAR DIN    |   1|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|ACTIVITATEA    |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|OPERATIONALA   |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|Incasari       |   2|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|Plati          |   3|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|Numerar net din|   4|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|activitatea    |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|operationala   |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|(rd. 02 – rd.  |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|03)            |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|NUMERAR DIN    |   5|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|ACTIVITATEA DE |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|INVESTITII     |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|Incasari       |   6|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|Plati          |   7|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|Numerar net din|   8|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|activitatea de |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|investitii (rd.|    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|06 – rd. 07)   |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|NUMERAR DIN    |   9|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|ACTIVITATEA DE |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|FINANTARE      |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|Incasari       |  10|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|Plati          |  11|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|Numerar net din|  12|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|activitatea de |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|finantare (rd. |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|10 – rd. 11)   |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|CRESTEREA      |  13|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|(DESCRESTEREA) |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|NETA DE NUMERAR|    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|SI ECHIVALENT  |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|DE NUMERAR (rd.|    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|04 + rd. 08 +  |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|rd. 12)        |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|NUMERAR SI     |  14|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|ECHIVALENT DE  |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|NUMERAR LA     |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|INCEPUTUL      |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|ANULUI         |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|Sume recuperate|14.1|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|din excedentul |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|anului         |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|precedent**)   |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|Sume utilizate |14.2|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|din excedentul |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|anului         |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|precedent**)   |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|Sume           | 143|    x|      x|      x| x| x| x| x| x| x| X| X| x|  |  | x|

|transferate din|    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|disponibilul   |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|neutilizat la  |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|finele anului  |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|precedent***)  |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|NUMERAR SI     |  15|     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|ECHIVALENT DE  |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|NUMERAR LA     |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|SFARSITUL      |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|PERIOADEI (rd. |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|13 + rd. 14 +  |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|rd. 14.1 – rd. |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|14.2 – rd.     |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|14.3)          |    |     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

*) La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1 – Total.

**) Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D – in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli).

***) Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe.

 

Conducatorul institutiei,   Conducatorul compartimentului     Viza trezoreriei

financiar-contabil,

…………………….   ………………………….   …………..

 

ANEXA 3

(Anexa 27 la situatiile financiare)

 

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)

la data de …………..

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A – Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 – sanatate)

B – Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10 – local)

C – Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 – stat + asigurari + local)

D – Bugetul creditelor externe (s06 – stat + local)

E – Bugetul creditelor interne (s07 – stat + local)

F – Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20 stat + asigurari + autonome)

G – Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10 stat + autonome)

 

– lei –

 

____

|cod |

|56  |

|____|_________________________________________________________________________

|    |               |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |din  |

|    |               |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |care:|

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|Nr. |Denumirea      |Cod |Buget|Buget |Bugetul|Bugetul| A| B| C| D| E| F|  G  |

|crt.|indicatorilor  |rand|de   |local |asigu- |asigu- |  |  |  |  |  |  |     |

|    |               |    |stat |(s02 -|rarilor|rarilor|  |  |  |  |  |  |     |

|    |               |    |(s01 |local)|sociale|pentru |  |  |  |  |  |  |     |

|    |               |    |-    |      |de stat|somaj  |  |  |  |  |  |  |     |

|    |               |    |stat)|      |(s03 – |(s04 – |  |  |  |  |  |  |     |

|    |               |    |     |      |bass)  |somaj) |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

| A  |         B     |    |   1 |  2   |   3   |   4   | 5| 6| 7| 8| 9|10|  11 |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|   1|Total plati    |  01|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul VIII   |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |cod 56 + titlul|    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |X cod 58) (rd. |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |2 + rd. 11)    |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|   2|Total plati    |  02|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul VIII   |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |cod 56) (rd. 03|    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |la rd. 10)     |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|   3|Cheltuieli de  |  03|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |personal       |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul I)     |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|   4|Bunuri si      |  04|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |servicii       |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul II)    |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|   5|Subventii      |  05|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul IV)    |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|   6|Transferuri    |  06|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |intre unitati  |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |ale            |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |administratiei |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |publice (titlul|    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |VI)            |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|   7|Alte           |  07|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |transferuri    |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul VII)   |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|   8|Asistenta      |  08|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |sociala (titlul|    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |IX)            |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|   9|Alte cheltuieli|  09|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul XI)    |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|  10|Active         |  10|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |nefinanciare   |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul XIII)  |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|  11|Total plati    |  11|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul X cod  |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |58) (rd. 12 la |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |rd. 19)        |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|  12|Cheltuieli de  |  12|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |personal       |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul I)     |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|  13|Bunuri si      |  13|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |servicii       |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul II)    |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|  14|Subventii      |  14|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul IV)    |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|  15|Transferuri    |  15|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |intre unitati  |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |ale            |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |administratiei |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |publice (titlul|    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |VI)            |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|  16|Alte           |  16|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |transferuri    |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul VII)   |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|  17|Asistenta      |  17|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |sociala (titlul|    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |IX)            |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|  18|Alte cheltuieli|  18|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul XI)    |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

|  19|Active         |  19|     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |nefinanciare   |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|    |(titlul XIII)  |    |     |      |       |       |  |  |  |  |  |  |     |

|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

 

Conducatorul institutiei,             Conducatorul compartimentului

……………………..                 financiar-contabil,

…………………………

 

ANEXA 4

(Anexa 41 la situatiile financiare)

 

Corelatii intre formularele de situatii financiare pentru sectorul administratia publica (S1311 + S1313 + S1314)

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarea situatie:

la situatiile financiare trimestriale.

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) cu anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03) si anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 04):

(Rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03) + rd. 14 col. 1 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 04).

(Rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03) + rd. 17 col. 1 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 04).

 

Corelatii intre formularele de situatii financiare pentru subsectorul administratia centrala (S1311)

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:

1) la situatiile financiare trimestriale;

2) la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, cu soldul contului 1210000 “Rezultatul patrimonial”, in cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu: “unitati de invatamant preuniversitar”);

3) la “unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala”, ca urmare a efectuarii inregistrarilor la nivelul unitatilor teritoriale subordonate:

891 “Bilant de deschidere” = 121 “Rezultatul patrimonial”

sau:

121 “Rezultatul patrimonial” = 892 “Bilant de inchidere”

Exceptia de la punctul 3 nu este valabila pentru situatiile financiare centralizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, unde corelatia de mai sus trebuie respectata.

 

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:

1) la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, cu soldul contului 1210000 “Rezultatul patrimonial”, in cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu: “unitati de invatamant preuniversitar”);

2) la “unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala”, ca urmare a efectuarii inregistrarilor la nivelul unitatilor teritoriale subordonate:

891 “Bilant de deschidere” = 121 “Rezultatul patrimonial”

sau:

121 “Rezultatul patrimonial” = 892 “Bilant de inchidere”

Exceptia de la punctul 2 nu este valabila pentru situatiile financiare centralizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, unde corelatia de mai sus trebuie respectata.

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03):

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03).

 

NOTA:

Corelatia nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmatoarea corelatie:

Rd. 41 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03) + rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 04).

 

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03).

 

NOTA:

Corelatia nu se respecta in urmatoarele situatii:

1) La Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, cu soldul contului 7700000 “Finantarea de la buget” – bugetul de stat, in cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu: “unitati de invatamant preuniversitar”);

2) In cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmatoarea corelatie:

Rd. 41 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04):

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

 

Corelatii intre formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) si anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17):

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 61 + rd. 62 + rd. 86 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 04 col. 02 din formularul 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 61 + rd. 62 + rd. 86 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17):

Titluri de participare:

Rd. 08 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 08 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Creante comerciale si avansuri:

Rd. 10 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 10 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 22 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 22 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Creantele bugetului general consolidat:

Rd. 24 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatia nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmatoarea corelatie:

Rd. 24 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Rd. 24 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatia nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmatoarea corelatie:

Rd. 24 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori:

Rd. 26 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 26 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Conturi la trezorerie, casa in lei:

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 33.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta:

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatiile de la rd. 33, rd. 33.1, 35 si 35.1 nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se vor respecta urmatoarele corelatii:

Rd. 41 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 41 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 41.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 17 + rd. 22 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Pentru respectarea acestei corelatii se va proceda astfel:

Suma raportata la 31 decembrie 2014 la rd. 33.1 in bilant se va prelua la rd. 41.1 in bilant.

Suma raportata la 31 decembrie 2014 la rd. 15 in anexa 40a se va prelua la rd. 22 in anexa 40a.

Rd. 41.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 17 + rd. 22 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Datorii comerciale si avansuri:

Rd. 53 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 53 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 61 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 61 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Imprumuturi pe termen lung:

Rd. 54 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 54 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Provizioane pe termen lung:

Rd. 55 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 489 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 55 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 489 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile:

Rd. 64 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 64 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Sume datorate Comisiei Europene/altor donatori:

Rd. 66 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 66 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Imprumuturi pe termen scurt:

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatia nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmatoarea corelatie:

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatia nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmatoarea corelatie:

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Salariile angajatilor:

Rd. 72 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 72 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:

Rd. 73 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 73 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Provizioane pe termen scurt:

Rd. 75 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 489.3 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 75 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 489.3 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Corelatii intre formularul “Bilant” anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie” (cod 03) si anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatia de mai sus nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmatoarea corelatie:

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatia nu se respecta in urmatoarele situatii:

1) la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, cu soldul contului 7700000 “Finantarea de la buget” – bugetul de stat in cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu: “unitati de invatamant preuniversitar”);

2) in cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmatoarea corelatie:

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Corelatii intre formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) si anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatia de mai sus nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmatoarea corelatie:

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatia de mai sus nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmatoarea corelatie:

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = rd. 42 + rd. 63 + rd. 66 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Corelatii intre formularele de situatii financiare la subsectorul Administratia locala (S1313)

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:

1) la situatiile financiare trimestriale;

2) la unitatile administrativ-teritoriale:

– in cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu: “unitati de invatamant preuniversitar”), in bilantul centralizat al unitatii administrativ-teritoriale se va prelua si rezultatul patrimonial al institutiilor subordonate finantate din bugetul de stat, in timp ce in “Contul de rezultat patrimonial” al bugetului local acesta nu va fi preluat.

 

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarea situatie:

1) la unitatile administrativ-teritoriale:

In cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu: “unitati de invatamant preuniversitar”), in bilantul centralizat al unitatii administrativ-teritoriale se va prelua si rezultatul patrimonial al institutiilor subordonate finantate din bugetul de stat, in timp ce in “Contul de rezultat patrimonial” al bugetului local acesta nu va fi preluat.

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03):

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03)

 

NOTA:

Corelatia nu se respecta in urmatoarele situatii:

1) la unitatile administrativ-teritoriale, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in bilantul centralizat si care nu sunt raportate in fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;

2) la unitatile de invatamant preuniversitar care au finantare si din buget de stat si din buget local, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in bilant si care nu sunt raportate in fluxul de trezorerie ale acestora.

 

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03).

 

NOTA:

Corelatia nu se respecta in urmatoarele situatii:

1) la unitatile administrativ-teritoriale, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in bilantul centralizat si care nu sunt raportate in fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;

2) la unitatile de invatamant preuniversitar care au finantare si din buget de stat si din buget local, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in bilant si care nu sunt raportate in fluxul de trezorerie ale acestora.

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04):

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18):

Titluri de participare:

Rd. 08 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 126 + rd. 134 + rd. 142 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 08 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 126 + rd. 134 + rd. 142 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Creante comerciale si avansuri:

Rd. 10 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 10 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 22 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18);

Rd. 22 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Creantele bugetului general consolidat:

Rd. 24 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 24 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Sume de primit de la Comisia Europeana:

Rd. 26 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 26 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Conturi la trezorerie, casa in lei:

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 8 + rd. 19 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 8 + rd. 19 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 33.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 9 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 9 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta:

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 35.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Datorii comerciale si avansuri:

Rd. 53 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 53 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 61 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 61 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Imprumuturi pe termen scurt:

Rd. 70 + rd. 71 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 70 + rd. 71 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Salariile angajatilor:

Rd. 72 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 72 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:

Rd. 73 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 73 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Provizioane pe termen scurt:

Rd. 75 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 75 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Imprumuturi pe termen lung:

Rd. 54 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 241 + rd. 290 + rd. 298 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 54 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 241 + rd. 290 + rd. 298 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Provizioane pe termen lung:

Rd. 55 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 55 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

 

Corelatii intre formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) si anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

 

NOTA:

Corelatia nu se respecta in urmatoarele situatii:

1) la unitatile administrativ-teritoriale, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in anexa 40b si nu sunt raportate in fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;

2) la unitatile de invatamant preuniversitar care au finantare si din buget de stat si din buget local, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in anexa 40b si nu sunt raportate in fluxul de trezorerie ale acestora.

 

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

 

NOTA:

Corelatia nu se respecta in urmatoarele situatii:

1) la unitatile administrativ-teritoriale, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in anexa 40b si nu sunt raportate in fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;

2) la unitatile de invatamant preuniversitar care au finantare si din buget de stat si din buget local, in situatia existentei unor conturi de sume de mandat care provin din finantarea de la bugetul de stat, ale caror solduri sunt raportate in anexa 40b si nu sunt raportate in fluxul de trezorerie ale acestora.

 

Corelatii intre formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) si anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

 

Corelatii intre formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) si anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18):

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

 

Corelatii intre formularele de situatii financiare din subsectorul Asigurari sociale (S1314)

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

NOTA:

Corelatia nu se respecta in urmatoarea situatie: la situatiile financiare trimestriale.

 

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03):

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03).

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03).

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data…” (cod 04):

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19):

Titluri de participare:

Rd. 08 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 08 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Creante comerciale si avansuri:

Rd. 10 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 10 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 22 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 22 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Creantele bugetului general consolidat:

Rd. 24 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 24 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Sume de primit de la Comisia Europeana:

Rd. 26 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 26 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Conturi la trezorerie, casa in lei:

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 33.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta:

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 35.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Datorii comerciale si avansuri:

Rd. 53 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 53 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 61 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 61 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Imprumuturi pe termen lung:

Rd. 54 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 246 + rd. 291 + rd. 300) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 54 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 246+ rd. 291 + rd. 300) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Provizioane pe termen lung:

Rd. 55 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 332.1 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 55 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 332.1 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Imprumuturi pe termen scurt:

Rd. 70 + rd. 71 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 70 + rd. 71 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Salariile angajatilor:

Rd. 72 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 72 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:

Rd. 73 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 73 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Provizioane pe termen scurt:

Rd. 75 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 75 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

 

Corelatii intre formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) si anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

 

Corelatii intre formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) si anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

 

Corelatii intre formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) si anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19):

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

 

ANEXA 5

 

Modificari si completari la Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

 

 1. Capitolul VI “Planul de conturi general pentru institutii publice” se modifica si se completeaza astfel:
 2. Clasa 1 “Conturi de capitaluri”, grupa 10 “Capital, rezerve, fonduri” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

– La contul sintetic de gradul I: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” se elimina urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

10200 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului”;

1020000 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului”.

– Dupa contul sintetic de gradul I: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

10201 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului”;

1020101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului”;

1020102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice”.

– La contul sintetic de gradul I: 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale” se elimina urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

10400 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale”;

1040000 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale”.

– Dupa contul sintetic de gradul I: 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale” se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

10401 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale”;

1040101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale”;

1040102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala”.

 1. Clasa 5 “Conturi la trezorerii si institutii de credit”, grupa 56 “Disponibil al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii” se modifica si se completeaza astfel:

– La contul sintetic de gradul II: 56201 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” se elimina urmatorul cont sintetic de gradul III:

5620100 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii”.

– Dupa contul sintetic de gradul II: 56201 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul III:

5620101 “Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie”;

5620102 “Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la institutii de credit”;

5620103 “Disponibil in valuta al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la institutii de credit”.

 1. Clasa 6 “Conturi de cheltuieli”, grupa 65 “Alte cheltuieli operationale” se modifica si se completeaza astfel:

– La contul sintetic de gradul I: 658 “Alte cheltuieli operationale” se elimina urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

65800 “Alte cheltuieli operationale”;

6580000 “Alte cheltuieli operationale.

– Dupa contul sintetic de gradul I: 658 “Alte cheltuieli operationale” se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

65801 “Alte cheltuieli operationale”;

6580101 “Alte cheltuieli operationale – transfer active fixe si stocuri intre institutii publice”;

6580109 “Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni”.

 1. Clasa 7 “Conturi de venituri si finantari”, grupa 77 “Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala, fonduri cu destinatie speciala” se modifica si se completeaza astfel:

– La contul sintetic de gradul I: 779 “Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” se elimina urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

77900 “Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”;

7790000 “Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”.

– Dupa contul sintetic de gradul I: 779 “Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

77901 “Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”;

7790101 “Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe si stocuri intre institutii publice”;

7790109 “Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni”.

 1. Anexa nr. 2 “Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice” la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 si 831 bis din 24 decembrie 2013, se modifica si se completeaza astfel:

– contul 4280101 “Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an” se dezvolta in analitic pe clasificatia functionala si clasificatia economica a cheltuielilor numai in cazul in care operatiunile respective implica plata unor cheltuieli aferente bugetului institutiei (de exemplu: nu se dezvolta pe clasificatia cheltuielilor in situatia garantiilor gestionarilor care se pastreaza intr-un cont de disponibil distinct si nu reprezinta o cheltuiala in bugetul institutiei la momentul restituirii);

– contul 4500600 “Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori – fonduri externe nerambursabile postaderare” se dezvolta in analitic pe clasificatia veniturilor numai in situatia in care implica incasarea unui venit in bugetul institutiei (de exemplu: nu se dezvolta pe clasificatia veniturilor la Autoritatea de Certificare si Plata);

– contul 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului” se dezvolta in analitic pe clasificatia veniturilor numai in situatia in care implica incasarea unui venit in bugetul institutiei (de exemplu: nu se dezvolta pe clasificatia veniturilor in cazul pieselor rezultate din dezmembrarea unui activ fix si care se folosesc in continuare);

– contul 5620101 “Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie” se dezvolta pe clasificatia veniturilor;

– contul 5620102 “Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la institutii de credit” se dezvolta pe clasificatia veniturilor si clasificatia functionala si economica a cheltuielilor;

– contul 5620103 “Disponibil in valuta al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la institutii de credit” se dezvolta pe clasificatia veniturilor si clasificatia functionala si economica a cheltuielilor.

III. In intreg cuprinsul Normelor metodologice se modifica si se completeaza simbolurile si denumirile conturilor, precum si detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II si gradul III, potrivit prevederilor pct. I din anexa nr. 5.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close