Regulamentul ASF nr. 5/2015 privind listarea pe o piata dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a actiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania

 

In M. Of. nr. 264 din 21 aprilie 2015 a fost publicat Regulamentul ASF nr. 5/2015 privind listarea pe o piata dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a actiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania.

Din cuprins:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Prezentul regulament stabileste norme aplicabile in situatia listarii pe o piata dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a actiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania, emise de o societate cu sediul in Romania.

ART. 2

(1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatia prevazuta la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004, si in reglementarile emise in aplicarea acesteia de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F.

(2) De asemenea, in sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

  1. a) actiuni – actiunile emise de o societate cu sediul in Romania;
  2. b) actionar – persoana fizica sau entitatea de drept public ori privat care detine direct sau indirect:

(i) actiuni ale emitentului, in nume propriu si pe seama sa;

(ii) actiuni ale emitentului, in nume propriu, dar pe seama altei/altor persoane fizice sau entitati juridice;

(iii) titluri de interes, caz in care titularul titlurilor de interes este considerat detinatorul actiunilor reprezentate de titlurile de interes aferente;

  1. c) depozitar central – entitatea definita conform art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, care efectueaza operatiuni de depozitare a actiunilor, precum si operatiuni de registru pentru emitentul definit la lit. d);
  2. d) emitent – emitentul actiunilor;
  3. e) emitent al titlurilor de interes aferente actiunilor – entitatea care a emis titlurile de interes aferente actiunilor;
  4. f) titluri de interes aferente actiunilor (titluri de interes) – instrumente echivalente actiunilor care, pe langa drepturile si obligatiile aferente actiunilor pe care le reprezinta, confera detinatorului posibilitatea de a efectua decontarile printr-un sistem electronic guvernat de legislatia unui stat membru care prevede ca decontarea actiunilor prin sistemul de compensare-decontare se face doar prin intermediul respectivelor titluri de interese; un titlu de interes reprezinta o actiune.

 

CAPITOLUL II

Evidenta in sistemul depozitarului central a actiunilor reprezentate, in sistemul de compensare-decontare guvernat de legislatia unui stat membru, prin titluri de interes

 

ART. 3

(1) Actiunile reprezentate in sistemul de compensare-decontare guvernat de legislatia unui stat membru, prin titluri de interes, vor fi inregistrate intr-un cont global special deschis pe numele emitentului de titluri de interes si pe seama detinatorilor de titluri de interes in sistemul depozitarului central, daca emitentul titlurilor de interes este un participant la sistemul acestuia, sau, dupa caz, in sistemul unui participant al depozitarului central al carui client este emitentul titlurilor de interes, distinct de orice alt cont in care sunt inregistrate detineri de actiuni care nu sunt reprezentate prin titluri de interes.

(2) Actiunile ce vor fi reprezentate in sistemul de compensare-decontare guvernat de legislatia altui stat membru, prin titluri de interes, sunt indisponibilizate in contul special prevazut la alin. (1), astfel incat acestea sa nu poata fi transferate altfel decat in conditiile prevazute la alin. (3). Emiterea titlurilor de interes in scopul facilitarii decontarii actiunilor printr-un sistem electronic de compensare-decontare guvernat de legislatia altui stat membru se face numai in conditiile indisponibilizarii actiunilor aferente. Retragerea titlurilor de interes din sistemul de compensare-decontare se face numai in conditiile ridicarii indisponibilizarii pentru actiunile din contul prevazut la alin. (1).

(3) Ulterior deschiderii contului prevazut la alin. (1), emiterea titlurilor de interes si retragerea acestora din sistemul de compensare-decontare mentionat la alin. (1) se vor realiza cu respectarea prevederilor alin. (4) – (9), fara nicio alta restrictie.

(4) Depozitarul central poate opera transferuri asupra valorilor mobiliare, necesare emiterii/retragerii titlurilor de interes.

(5) Transferurile mentionate la alin. (4) se pot realiza intre conturile aceluiasi participant sau, dupa caz, intre conturile a 2 participanti in sistemul depozitarului central.

(6) Emiterea de titluri de interes se realizeaza in baza cererii detinatorului de actiuni, in conformitate cu si in conditiile prevederilor din documentele de emisiune a titlurilor de interes, si a confirmarii de catre depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantul la sistemul depozitarului central a efectuarii transferului actiunilor in contul special mentionat la alin. (1), precum si a indisponibilizarii actiunilor respective.

(7) In cazul retragerii titlurilor de interes din sistemul de compensare-decontare mentionat la alin. (1) la cererea detinatorului titlurilor de interes respective, transmise in conformitate cu si in conditiile prevederilor din documentele de emisiune a titlurilor de interes, emitentul titlurilor de interes trebuie sa notifice, fara intarziere, depozitarul central sau, dupa caz, participantul la sistemul depozitarului central cu privire la primirea unei cereri de retragere, astfel incat sa se poata ridica indisponibilizarea pentru actiunile aferente in vederea realizarii transferului, conform alin. (5), din contul special intr-un alt cont, pe numele persoanei care detinea titlurile de interes, obiect al cererii de retragere.

(8) Fiecare operatiune de indisponibilizare, respectiv de ridicare a indisponibilizarii pentru actiunile reprezentate prin titlurile de interes prin transferul acestora in sau din contul special, in sensul alin. (4) – (7), se va reflecta in sistemul depozitarului central in baza instructiunilor de tip “livrare fara plata” fara schimbarea dreptului de proprietate, transmise de participantul/participantii implicat/implicati.

(9) Instructiunile de transfer prevazute la alin. (6) si (7) vor avea intotdeauna la baza si vor fi conforme cu cererea de emitere/retragere, emitentul de titluri de interes fiind obligat sa emita/sa retraga titlurile de interes, fara intarziere, imediat dupa inregistrarea transferurilor.

ART. 4

(1) Prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) si art. 53 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in situatia in care participantul la depozitarul central deschide un cont in numele emitentului de titluri de interes si pe seama detinatorilor de titluri de interes, in care sunt inregistrate si indisponibilizate actiunile reprezentate, in sistemul de compensare-decontare guvernat de legislatia unui stat membru, prin respectivele titluri de interes.

(2) In cazul contului global special in care sunt evidentiate actiunile reprezentate prin titluri de interes, mentionat la art. 3 alin. (1), obligatia de raportare efectuata conform prevederilor art. 146 alin. (6) si (7) din Legea nr. 297/2004 este indeplinita prin furnizarea catre depozitarul central a informatiilor privind emitentul titlurilor de interes.

 

CAPITOLUL III

Drepturi si obligatii aferente actiunilor

 

ART. 5

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor reprezentate in sistemul de compensare-decontare guvernat de legislatia unui stat membru, prin titluri de interes, revin detinatorilor titlurilor de interes. Emitentul de titluri de interes va actiona exclusiv in baza instructiunilor date de catre detinatorii de titluri de interes si numai in limita acestora si faciliteaza primirea si exercitarea de catre detinatorii de titluri de interes a drepturilor aferente actiunilor corespunzatoare respectivelor titluri de interes, in conformitate cu si in conditiile prevederilor din documentele de emisiune a titlurilor de interes si din prezentul regulament.

(2) Emitentul de titluri de interes este responsabil integral pentru actiunile efectuate in baza instructiunilor date de catre detinatorii de titluri de interes si numai in limita acestora, precum si in cazul in care nu actioneaza conform acestor instructiuni, in toate cazurile, in conformitate cu si in conditiile prevederilor din documentele de emisiune a titlurilor de interes.

(3) Emitentul de titluri de interes este raspunzator pentru reflectarea asupra titlurilor de interes a tuturor evenimentelor corporative care se rasfrang asupra actiunilor aferente.

ART. 6

(1) Prevederile art. 116 alin. (1), (1^1), (2) si (6) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, (denumit in continuare Regulamentul nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare), se aplica in mod corespunzator si in cazul detinatorilor de titluri de interes si al persoanelor care au detineri constituite atat din actiuni, cat si din titluri de interes.

(2) Pentru calcularea drepturilor de vot detinute de o persoana conform alin. (1) se ia in considerare si numarul de actiuni corespunzatoare titlurilor de interes detinute.

(3) Detinatorul titlurilor de interes are obligatia de a informa cu privire la atingerea, depasirea sau scaderea sub pragurile prevazute la art. 116 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in mod concomitent, emitentul actiunilor reprezentate prin respectivele titluri de interes, A.S.F. si piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile, in termenul prevazut la art. 116 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Emitentul actiunilor reprezentate prin titluri de interes care a primit o informare potrivit alin. (3) trebuie sa aduca la cunostinta publicului respectiva operatiune in conformitate cu art. 105 alin. (3^1) din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in maximum 3 zile lucratoare de la primirea respectivei informari.

ART. 7

Prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004 se aplica in mod corespunzator si in cazul detinatorilor de titluri de interes, cu luarea in considerare a numarului de actiuni detinute de acestia, inclusiv a celor reprezentate prin titluri de interes.

 

CAPITOLUL IV

Evenimente corporative

 

ART. 8

(1) Emitentul titlurilor de interes in numele caruia sunt inregistrate actiunile reprezentate prin respectivele titluri de interes are calitatea de actionar in intelesul si in vederea aplicarii Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul nr. 6/2009.

(2) Accesul emitentului de titluri de interes la adunarea generala a actionarilor se realizeaza in conditiile art. 243 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.

ART. 9

Emitentul de titluri de interes este responsabil integral pentru informarea corecta, completa si la timp a detinatorilor de titluri de interes, cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a titlurilor de interes, cu privire la documentele si materialele informative aferente unei adunari generale a actionarilor, puse la dispozitia actionarilor de catre emitentul actiunilor.

ART. 10

(1) Emitentul titlurilor de interes voteaza in adunarea generala a actionarilor in conformitate si in limita instructiunilor detinatorilor de titluri de interes care au aceasta calitate la data de referinta stabilita conform art. 2 lit. d) din Regulamentul nr. 6/2009, precum si cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a titlurilor de interes.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (5) din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de titluri de interes poate, in adunarea generala a actionarilor aceluiasi emitent, sa exprime pentru unele dintre actiunile reprezentate prin titluri de interes voturi diferite de cele exprimate pentru alte actiuni reprezentate prin titluri de interes.

(3) La calcularea cvorumului de prezenta in cadrul unei adunari generale a actionarilor se iau in calcul numai acele actiuni pentru care emitentul de titluri de interes isi exprima votul in adunarea generala a actionarilor, inclusiv prin exprimarea unor optiuni de “abtinere”, in conformitate cu instructiunile primite potrivit alin. (1). Emitentul de titluri de interes comunica emitentului actiunilor, la momentul calcularii cvorumului de prezenta in cadrul adunarii generale a actionarilor, procentul de drepturi de vot aferente actiunilor reprezentate prin titluri de interes pentru care isi va exprima votul in adunarea generala a actionarilor.

ART. 11

In vederea exercitarii de catre un detinator de titluri de interes a drepturilor si obligatiilor ce ii revin in legatura cu o adunare generala a actionarilor, respectivul detinator de titluri de interes va transmite entitatii la care are deschis contul sau de titluri de interes instructiunile de vot cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, astfel incat respectivele informatii sa poata fi transmise emitentului de titluri de interes.

ART. 12

Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) prima teza din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de titluri de interes poate sa imputerniceasca pe fiecare dintre detinatorii de titluri de interes de la care a primit instructiuni in conformitate cu art. 10 alin. (1) sau pe orice tert sa participe si sa voteze la o adunare generala a actionarilor.

ART. 13

In vederea exercitarii dreptului prevazut la art. 7 din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de titluri de interes prezinta emitentului actiunilor o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte procentul din capitalul social pentru care exercita acest drept, procent ce se va calcula exclusiv cu luarea in considerare a numarului de actiuni corespunzatoare detinerilor de titluri de interes ale persoanelor care au dat instructiuni.

ART. 14

(1) Emitentul actiunilor plateste dividendele emitentului de titluri de interes proportional cu detinerile acestuia la data de inregistrare stabilita de adunarea generala a actionarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende, in aceleasi conditii si cu respectarea aceleiasi proceduri ca in cazul celorlalti actionari. Emitentul de titluri de interes este responsabil integral pentru ca sumele rezultand in urma platii dividendelor astfel primite sa revina detinatorilor de titluri de interes, proportional cu detinerile acestora la data de inregistrare stabilita de adunarea generala a actionarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende.

(2) Regula prevazuta la alin. (1) se aplica in cazul tuturor evenimentelor corporative in legatura cu actiunile reprezentate prin titluri de interes.

(3) Emitentul actiunilor are obligatia sa faca publice rapoartele prevazute de cap. III al titlului IV din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (3^1) si art. 122 alin. (2) din acelasi regulament.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

ART. 15

In vederea indeplinirii atributiilor sale de supraveghere si protectie a investitorilor, A.S.F. este in drept sa solicite emitentului titlurilor de interes documentele si informatiile din care rezulta detinerile si identitatea detinatorilor de titluri de interes, inclusiv, daca este cazul, instructiunile date de acestia emitentului titlurilor de interes.

ART. 16

Emiterea de titluri de interes se realizeaza cu acordul emitentului actiunilor.

ART. 17

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza potrivit dispozitiilor titlului X din Legea nr. 297/2004.

ART. 18

Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul A.S.F., precum si pe site-ul acesteia si intra in vigoare la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close