Regulamentul nr. 4/2015 pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit

 

In M.Of. nr. 275 din 23.04.2015 a fost publicat Regulamentul nr. 4/2015 pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la BNR a Centralei Riscului de Credit

Din cuprins:

“Art. I.

Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 si 49 bis din 20 ianuarie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

 1. La articolul 16 alineatul (2), prima liniuta va avea urmatorul cuprins:

„— identificarea debitorilor si evidentierea, dupa caz, a situatiilor speciale;”.

 1. 2. La articolul 35, litera d) va avea urmatorul cuprins:

„d) netransmiterea de catre persoanele declarante la CRC a informatiei de risc de credit referitoare la debitorii care indeplinesc conditia de a fi raportati si netransmiterea informatiilor referitoare la grupuri, precum si transmiterea informatiei de risc de credit eronate, existenta in baza de date a CRC, se sanctioneaza cu amenda de 500 lei daca se identifica 20 de debitori neraportati/grupuri neraportate, respectiv raportati/raportate eronat; se adauga la suma mentionata cate 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum si pentru cei raportati eronat identificati peste numarul de 20; informatia eronata de risc de credit, in sensul prezentului capitol, se refera la codul de identificare a debitorului, codul situatiei speciale, tipul si valoarea garantiilor, suma datorata utilizata si neutilizata, suma restanta, codul serviciului datoriei, data scadentei, incadrarea debitorului si componenta grupurilor;”.

 1. La articolul 43, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Pentru scopurile de analiza ale Bancii Nationale a Romaniei, persoanele declarante raporteaza lunar si/sau trimestrial informatiile cantitative si calitative continute in formularul F3 A, sectiunea 2. Informatiile care se raporteaza trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat partii extrabilantiere si expunerea la riscul de credit.

Persoanele declarante vor raporta aceste informatii in perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, in perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, in perioada de raportare din luna august pentru luna iunie si in perioada de raportare din luna noiembrie pentru luna septembrie.”

 1. Formularul F1 din anexa nr. 1, formularul F2A din anexa nr. 2, formularul F3A din anexa nr. 3, formularele F4A si F4B din anexa nr. 4 la Regulamentul nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit se inlocuiesc cu formularele din anexele nr. 1—5, care fac parte integranta din prezentul regulament.

 

Art. II.

Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 mai 2015.

Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei,

Mugur Constantin Isarescu

 

ANEXA Nr. 11

FISA DE ACREDITARE

Modul de completare

Zona 1 — PERSOANA DECLARANTA

Rubrica „Denumire”

Se completeaza cu denumirea completa a persoanei declarante care acorda acreditarea.

Rubrica „Cod”

Se completeaza cu codul informatic atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante care acorda acreditarea.

Rubrica „Adresa”

Se completeaza cu adresa persoanei declarante.

Rubrica „Telefon”

Se completeaza cu numarul de telefon al persoanei declarante.

Rubrica „Fax”

Se completeaza cu numarul de fax al persoanei declarante.

Zona 2 — PERSOANE ACREDITATE

Rubricile „Nume” si „Prenume”

Se completeaza cu numele si prenumele persoanei acreditate.

Rubrica „Functia”

Se completeaza cu functia detinuta de persoana acreditata in cadrul persoanei declarante.

Rubricile „Telefon/Fax/E-таіГ

Se completeaza cu numarul de telefon, fax si adresa de e-mail, de serviciu, ale persoanei acreditate.

Rubrica „Drepturi”

Se completeaza prin marcarea campului:

 1. a) „depline” — pentru persoanele acreditate care au dreptul sa transmita si sa receptioneze informatii de risc de credit si informatii despre fraudele cu carduri;
 2. b) „de consultare” — pentru persoanele care au numai drepturi de consultare a bazei de date a CRC.

Rubrica „Specimen semnatura”

Se completeaza cu semnatura uzuala a persoanei

acreditate.

Rubrica „Specimen stampila insotitoare”

Se completeaza cu amprenta stampilei ce insoteste

semnatura persoanei acreditate.

Zona 3 — ADMINISTRATORI

Rubricile „Nume” si „Prenume”

Se completeaza cu numele si prenumele persoanei

desemnate sa administreze utilizatorii persoanei declarante.

Rubricile „Telefon/Fax/E-mail”

Se completeaza cu numarul de telefon, fax si adresa de e-mail, de serviciu, ale administratorului.

Rubrica „Conducerea persoanei declarante”

Se completeaza cu semnatura unei persoane din

conducerea persoanei declarante si cu amprenta stampilei ce insoteste semnatura.

 

ANEXA Nr. 2

FORMULAR de raportare a debitorilor

Modul de completare

Rubrica „Nr.”

Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante.

Rubrica „Data”

Se completeaza cu data la care se emite formularul.

Rubricile „pentru luna” si „anul”

Se completeaza cu luna si anul pentru care se transmite informatia de risc de credit.

Rubrica „Persoana declaranta”

Se completeaza cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Rubrica „Cod”

Se completeaza cu codul informatic atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Sectiunea 1

Rubrica 0 — „Nr. crt.”

Se completeaza cu numarul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 — „Debitor — Cod de identificare”

Se completeaza astfel:

 1. a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;
 2. b) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
 3. c) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii, urmat de informatia solicitata de persoana declaranta la deschiderea contului curent;
 4. d) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii, urmat de informatia solicitata de persoana declaranta la deschiderea contului curent.

Rubrica 2 — „Debitor — Nume/Denumire”

Se completeaza cu numele sau denumirea completa a debitorului.

Rubrica 3 — „Situatie speciala”

Se completeaza in cazul in care debitorul se gaseste in una dintre situatiile prevazute in Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, astfel:

— cu litera R — in cazul in care debitorul se afla in situatia de reorganizare;

— cu litera I — in cazul in care debitorul se afla in situatia de insolventa;

— cu litera F — in cazul in care debitorul se afla in situatia de faliment.

In cazul in care debitorul nu se afla in niciuna dintre situatiile de mai sus, se va_ completa cu litera N.

Rubrica 4 — „Incadrare debitor”

Se completeaza cu incadrarea debitorului potrivit categoriei de clasificare a creditelor, in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit, si ale Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

— cu litera S pentru credite clasificate in categoria standard;

— cu litera O pentru credite clasificate in categoria in observatie;

— cu litera В pentru credite clasificate in categoria substandard;

— cu litera I pentru credite clasificate in categoria indoielnic;

— cu litera P pentru credite clasificate in categoria pierdere;

— cu litera N pentru debitorii pentru care nu se calculeaza incadrarea.

Rubrica 5 — „Sector institutional”

Se completeaza cu codul sectorului institutional din care face parte debitorul, din nomenclatorul „Sectoare institutionale”, conform SEC 2010.

Rubrica 6 — „Activitate”

Se completeaza astfel:

— in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzator activitatii principale;

— in cazul persoanelor juridice nerezidente se asimileaza un cod CAEN, corespunzator activitatii principale;

— in cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.

Rubrica 7 — „Forma de proprietate”

Se completeaza astfel:

— in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzator din nomenclatorul „Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finantelor Publice;

— in cazul persoanelor juridice nerezidente se asimileaza un cod corespunzator din nomenclatorul „Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finantelor Publice;

— in cazul persoanelor fizice, cu codul 01.

Rubrica 8 — „Tara”

Se completeaza astfel:

— in cazul persoanelor juridice rezidente si al persoanelor fizice romane, cu codul Romaniei;

— in cazul persoanelor fizice straine si al persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii care a emis pasaportul, respectiv al tarii in care este inregistrata persoana juridica.

Rubrica 9 — „Judet”

Se completeaza cu codul numeric al judetului in care debitorul — persoana juridica rezidenta este inregistrat la Registrul Comertului sau in care domiciliaza debitorul — persoana fizica.

Rubrica 10 — „Forma juridica de organizare”

Se completeaza cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul din nomenclatorul „Forma juridica de organizare”.

Rubrica 11 — „Grad de indatorare”

Se completeaza cu gradul de indatorare calculat pentru debitor.

Rubrica 12 — „Tip raportare”

Se completeaza astfel:

— cu litera S — in cazul in care debitorul raportat anterior nu mai indeplineste conditia de raportare;

— cu litera N — in cazul in care debitorul indeplineste conditia de raportare.

Sectiunea 2

Rubrica 0 — „Nr. crt.”

Se completeaza cu numarul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 — „Sucursala a unei persoane juridice — Cod de identificare”

Se completeaza astfel:

 1. a) cu codul unic de inregistrare al societatii-mama in cazul in care aceasta este o persoana juridica rezidenta;
 2. b) cu codul tarii, precum si cu codul de inregistrare din tara de origine a societatii-mama in cazul in care aceasta este o persoana juridica nerezidenta.

Rubrica 2 — „Sucursala a unei persoane juridice — Denumire”

Se completeaza cu denumirea societatii-mama a carei sucursala este persoana juridica raportata la Centrala Riscului de Credit.

Rubrica 3 — „Tara”

Se completeaza astfel:

— in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul Romaniei;

— in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii in care este inregistrata persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 3

FORMULAR de raportare a riscurilor individuale

Modul de completare

Rubrica „Nr.”

Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit formularului completat de persoana declaranta.

Rubrica „Data”

Se completeaza cu data la care se completeaza formularul.

Rubricile „pentru luna” si „anul”

Se completeaza cu luna si anul pentru care se transmite informatia de risc de credit.

Rubrica „Persoana declaranta”

Se completeaza cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Rubrica „Cod”

Se completeaza cu codul informatic atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Sectiunea 1

Rubrica 0 — „Nr. crt.”

Se completeaza cu numarul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 — „Cod unitate”

Se completeaza cu codul informatic atribuit de Banca Nationala a Romaniei unitatii teritoriale a persoanei declarante care a acordat creditul sau si-a asumat angajamentul.

Rubrica 2 — „Cod de identificare debitor”

Se completeaza astfel:

 1. a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;
 2. b) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
 3. c) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii care a emis pasaportul, urmat de informatia solicitata de persoana declaranta la deschiderea contului curent;
 4. d) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii, urmat de informatia solicitata de persoana declaranta la deschiderea contului curent.

Rubrica 3 — „Sume acordate”

Se completeaza cu suma reprezentand creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

Rubrica 4 — „Valuta”

Se completeaza cu codul valutei in care a fost acordat creditul.

Rubrica 5 — „Data acordarii”

Se completeaza cu data la care incepe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declaranta isi asuma angajamentul.

Rubrica 6 — „Data scadentei”

Se completeaza cu data pana la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data incetarii angajamentului persoanei declarante.

Rubrica 7 — „Credit/angajament luat impreuna cu alti debitori”

Se completeaza astfel:

— cu litera P — credit/angajament luat in nume propriu;

— cu litera C — credit/angajament luat impreuna cu alti debitori.

Rubrica 8 — „Cod risc”

Se completeaza cu un cod format din 4 pozitii, care corespund garantiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare si informatiilor referitoare la carduri si leasing, aferente creditelor acordate si/sau angajamentelor asumate, astfel:

— pozitia 1 — garantii:

lit. a: tip garantie:

A — garantii primite de la institutiile administratiei publice si asimilate;

В — garantii primite de la societati de asigurare si reasigurare;

C — garantii primite de la alte institutii financiare;

E — gajuri cu deposedare;

F — gajuri fara deposedare;

G — alte garantii primite de la clientela;

H — fara garantii;

I — depozite colaterale;

J — garantii primite de la institutii nefinanciare;

K — cladiri rezidentiale;

L — cladiri comerciale;

M — terenuri;

N — alte ipoteci imobiliare.

In cazul in care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garantii, se vor completa toate codurile acestora in ordinea descrescatoare a ponderii fiecareia;

lit. b: valoarea garantiei — Total:

Se completeaza cu valoarea totala a garantiilor aferente creditului acordat si/sau angajamentului asumat, conform evidentelor contabile.

— pozitia 2 — tip risc:

A1 — creante comerciale;

B1 — credite de trezorerie;

C1 — credite pentru finantarea operatiunilor de comert exterior;

D1 — credite pentru finantarea stocurilor;

D2 — credite pentru echipamente;

E1 — credite ipotecare;

E2 — alte credite pentru investitii imobiliare;

F1 — alte credite;

G1 — obligatiuni;

H1 — angajamente asumate in numele debitorului fata de o persoana fizica sau persoana juridica, alta decat persoanele declarante, sau fata de o institutie de credit/institutie financiara din strainatate;

H2 — angajamente asumate fata de debitor;

I1 — angajamente asumate in numele debitorului fata de o alta persoana declaranta care functioneaza pe teritoriul Romaniei;

J1 — depozite de garantii varsate pentru operatiuni cu instrumente financiare derivate;

K1 — credite de consum;

K2 — vanzari in rate;

— pozitia 3 — termen de acordare:

A — credite si angajamente pe termen scurt (pana la 12 luni);

В — credite si angajamente pe termen mediu (1—5 ani);

C — credite si angajamente pe termen lung (peste 5 ani);

— pozitia 4 — carduri si leasing:

C — pentru cardurile de credit;

D — pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;

L — pentru leasing;

N — pentru celelalte credite acordate si angajamente asumate de persoana declaranta.

Rubrica 9 — „Stare credit”

Se completeaza astfel:

— litera E — credit/angajament existent in portofoliul persoanei declarante si care nu a fost vandut, rascumparat, cumparat sau intermediat;

— litera R — credit rascumparat de persoana declaranta dupa ce anterior a fost vandut din portofoliu;

— litera C — credit cumparat de persoana declaranta de la o alta entitate si care nu a fost anterior in portofoliul propriu, respectiv nu a fost vandut de aceasta institutie.

Rubrica 10 —„Cod CRC”

Se completeaza cu un numar de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit la prima raportare a riscului respectiv, si se utilizeaza pentru toate raportarile ulterioare ale persoanei declarante.

Rubrica 11 — „Sume datorate”

— pozitia 1 — sume datorate — utilizate

Se completeaza astfel:

— pentru obligatiuni, cu valoarea de achizitie;

— pentru tipurile de risc A1—F1 si J1—K2 cu sumele inscrise in conturile de bilant aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;

— pentru angajamentele asumate de catre persoana declaranta, cu cifra 0 (zero).

In aceste sume sunt incluse si sumele restante.

— pozitia 2 — sume datorate — neutilizate

Se completeaza astfel:

— pentru tipurile de riscA1—F1, K1 si K2 care functioneaza ca o linie de credit cu sumele evidentiate in afara bilantului ca plafon neutilizat sau cu transele creditelor evidentiate extrabilantier;

— pentru tipurile de risc H1, H2 si 11, cu sumele evidentiate in afara bilantului ca angajamente asumate de persoana declaranta;

— pentru obligatiuni, cu cifra 0 (zero);

— pentru depozite de garantii varsate pentru operatiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).

Rubrica 12 — „Sume restante”

Se completeaza cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv inscrise in evidentele contabile in ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Pentru angajamentele asumate de catre persoana declaranta aceasta rubrica se completeaza cu cifra 0 (zero).

Rubrica 13 — „Serviciul datoriei”

Se completeaza astfel:

— cu litera A — in situatia in care ratele sunt platite la scadenta sau cu o intarziere de maximum 15 zile inclusiv;

— cu litera В — in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 16—30 zile inclusiv;

— cu litera C — in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 31—60 zile inclusiv;

— cu litera D — in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 61—90 zile inclusiv;

— cu litera E — in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 91—180 zile inclusiv;

— cu litera F — in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 181 si 1 an inclusiv;

— cu litera G — in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere de peste 1 an.

Rubrica 14 — „Restructurare”

Se completeaza astfel:

— cu litera A — expunere performanta cu masuri de restructurare constand in modificari ale termenilor si conditiilor, in cazul unui debitor care se confrunta sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultati in indeplinirea angajamentelor financiare (dificultati financiare);

— cu litera В — expunere performanta cu masuri de restructurare constand in refinantare, in cazul unui debitor care se confrunta sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultati in indeplinirea angajamentelor financiare (dificultati financiare);

— cu litera C — expunere neperformanta cu masuri de restructurare constand in modificari ale termenilor si conditiilor, in cazul unui debitor care se confrunta sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultati in indeplinirea angajamentelor financiare (dificultati financiare);

— cu litera D — expunere neperformanta cu masuri de restructurare constand in refinantare, in cazul unui debitor care se confrunta sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultati in indeplinirea angajamentelor financiare (dificultati financiare);

— cu litera E — refinantare, in cazul debitorilor fara dificultati financiare;

— cu litera N — credite fara restructurari/refinantari.

Rubrica 15 — „Comportament credit”

Se completeaza astfel:

— cu litera C — credit (toate facilitatile care nu sunt linie de credit);

— cu litera L — linie de credit.

Rubrica 16 — „Credite scoase in afara bilantului — Principal”*

Rubrica 17 — „Credit extrabilantier”*

Rubrica 18 — „Tip raportare”

Se completeaza astfel:

— cu litera N — pentru creditele si/sau angajamentele care nu se sterg si pentru creditele care au fost suplimentate si care se raporteaza ca fiind credite noi;

— cu litera R — pentru creditele refinantate si care se considera riscuri ce se sterg; pentru aceste credite se transmite si suma refinantata;

— cu litera E — pentru creditele externalizate si care se considera riscuri ce se sterg; pentru aceste credite se transmite si suma externalizata;

— cu litera P — pentru creditele la care se inregistreaza pierdere si care se considera riscuri ce se sterg; pentru aceste credite se transmite si valoarea pierderii;

— cu litera S — pentru creditele si/sau angajamentele care se sterg; pentru acestea se completeaza valoarea 0.

Rubrica 19 — „Identificator”

Se completeaza cu un cod atribuit de persoana declaranta.

Sectiunea 2

Rubrica 20 — „Clasa rating”

Se completeaza conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu un cod format din maximum 5 caractere alfanumerice care reprezinta clasa de rating in care a fost incadrat creditul, daca persoana declaranta detine informatia.

Rubrica 21 — „Probabilitate de nerambursare”

Se completeaza conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu o valoare intre 0 si 100, cu doua zecimale, care reprezinta probabilitatea de nerambursare a creditului, determinata de persoana declaranta, daca persoana declaranta detine informatia.

Rubrica 22 — „Tip garantie imobiliara”*

Rubrica 23 — „Valoare garantie imobiliara”*

Rubrica 24 — „Expuneri neperformante”*

Rubrica 25 — „Improbabilitate de plata”*

Rubrica 26 — „Stare de nerambursare”*

Rubrica 27 — „Credite depreciate”*

Rubrica 28 — „Suma de plata lunara — Total”*

Rubrica 29 — „Suma de plata lunara — Principal”*

Rubrica 30 — „Suma de plata lunara — Dobanda”*

Rubrica 31 — „Suma restanta — Dobanzi”*

Rubrica 32 — „Dobanzi penalizatoare — sume”*

Rubrica 33 — „Rata anualizata a dobanzii aplicata creditului”*

Rubrica 34 — „Dobanda anuala efectiva (DAE)”*

Rubrica 35 — „LTV — Raportul valoarea creditului pe garantii”*

Rubrica 36 — „Credite scoase in afara bilantului — Creante atasate si sume de amortizat”*

Rubrica 37 — „Credite scoase in afara bilantului — Creante atasate acumulate dupa scoaterea in afara bilantului”*

Rubrica 38 — „Ajustari la nivel individual pentru depreciere”*

Rubrica 39 — „Tip ajustari pentru depreciere”*

Rubrica 40 — „Credit nou/vechi”*

Rubrica 41 — „Tip operatiune credit”*

Rubrica 42 — „Valoarea activului ponderat la risc (RWA)”*

Acest indicator se raporteaza trimestrial.

Rubrica 43 — „Factorul de conversie asociat partii extrabilantiere”*

Acest indicator se raporteaza trimestrial.

Rubrica 44 — „Expunerea la riscul de credit”*

Acest indicator se raporteaza trimestrial.

Rubrica „RISC INDIVIDUAL” se obtine prin insumarea totalurilor rubricilor 11.1 si 11.2.

Se completeaza, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 11.

Rubrica „TOTAL SUME RESTANTE”

Se completeaza, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 12.

In cazul creditelor acordate si angajamentelor asumate in valuta, se raporteaza echivalentul in lei al acestora, la cursurile pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei, utilizate pentru inchiderea situatiilor financiare ale lunii pentru care se face raportarea.

In cazul creditelor si angajamentelor unui debitor raportat pentru prima data la Centrala Riscului de Credit si in cazul creditelor si angajamentelor acordate unei persoane recenzate in luna pentru care se face raportarea trebuie completate toate rubricile formularului, mai putin rubrica 10, „Cod CRC”, care se completeaza de Centrala Riscului de Credit si care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat.

In cazul creditelor si angajamentelor care au fost raportate anterior si care nu au facut obiectul unei proceduri de stergere, se completeaza rubricile 11—44.

 

ANEXA Nr. 4

SITUATIA riscului global privind persoanele recenzate

Modul de completare

Rubrica „Nr.”

Se completeaza prin inscrierea unui numar unic atribuit formularului completat de catre Centrala Riscului de Credit.

Rubrica „Data”

Se completeaza cu data la care se completeaza formularul.

Rubricile „pentru luna” si „anul”

Se completeaza cu luna si anul pentru care se transmite situatia.

Rubrica „Persoana declaranta”

Se completeaza cu denumirea persoanei declarante careia і se transmite situatia.

Rubrica „Cod”

Se completeaza cu codul informatic atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante careia і se transmite situatia.

Rubrica „Referinta”

Se completeaza in cazul in care formularul este emis ca urmare a solicitarii persoanei recenzate, cu numarul si data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit.

Rubrica „Nume/Denumire persoana recenzata”

Se completeaza cu numele sau denumirea completa a persoanei recenzate.

Rubrica „Cod de identificare”

Se completeaza astfel:

 1. a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;
 2. b) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
 3. c) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii care a emis pasaportul, urmat de informatia solicitata de persoana declaranta la deschiderea contului curent;
 4. d) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii, urmat de informatia solicitata de persoana declaranta la deschiderea contului curent.

Rubrica „Grup”

Se completeaza astfel:

— cu litera G — in cazul in care debitorul face parte dintr-un grup;

— cu litera I — in cazul in care debitorul nu face parte dintr-un grup.

Rubrica „Tara”

Se completeaza astfel:

— in cazul persoanelor juridice rezidente si al persoanelor fizice romane, cu codul Romaniei;

— in cazul persoanelor fizice straine si al persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii care a emis pasaportul, respectiv al tarii in care este inregistrata persoana juridica.

Rubrica „Judet”

Se completeaza cu codul numeric al judetului in care debitorul — persoana juridica rezidenta este inregistrat la registrul comertului sau in care domiciliaza debitorul — persoana fizica.

Rubrica „Sucursala a unei persoane juridice”

Se completeaza astfel:

— cu litera D — in cazul in care debitorul este sucursala a unei persoane juridice;

— cu litera N — in cazul in care debitorul nu este sucursala a unei persoane juridice.

Rubrica „Activitate”

Se completeaza astfel:

— in cazul persoanelor juridice rezidente cu codul CAEN corespunzator activitatii principale;

— in cazul persoanelor juridice nerezidente se asimileaza un cod CAEN, corespunzator activitatii principale;

— in cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.

Rubrica „Sector institutional”

Se completeaza cu codul sectorului institutional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul SECTOARE INSTITUTIONALE, conform SEC 2010.

Rubrica „Forma de proprietate”

Se completeaza astfel:

— in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzator din nomenclatorul „Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finantelor Publice;

— in cazul persoanelor juridice nerezidente se asimileaza un cod corespunzator din nomenclatorul „Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finantelor Publice;

— in cazul persoanelor fizice, cu codul 01.

Rubrica „Forma juridica de organizare”

Se completeaza cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul, din Nomenclatorul FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE.

Rubrica „Situatie speciala”

Se completeaza astfel:

— cu litera R — in cazul in care debitorul se afla in situatia de reorganizare;

— cu litera I — in cazul in care debitorul se afla in situatia de insolventa;

— cu litera F — in cazul in care debitorul se afla in situatia de faliment.

In cazul in care debitorul nu se afla in niciuna dintre situatiile de mai sus, se va completa cu litera N.

Rubrica „Incadrare debitor — total sistem”

Se completeaza cea mai slaba incadrare raportata pentru acest debitor, potrivit categoriei de clasificare a creditelor, astfel:

— cu litera S pentru credite clasificate in categoria standard;

— cu litera O pentru credite clasificate in categoria in observatie;

— cu litera В pentru credite clasificate in categoria substandard;

— cu litera I pentru credite clasificate in categoria indoielnic;

— cu litera P pentru credite clasificate in categoria pierdere.

Rubrica „Risc global”

Se completeaza cu totalul sumelor din coloana 12.

Rubrica „Informatii referitoare la fraudele cu carduri”

Se completeaza cu informatiile referitoare la fraudele cu carduri inregistrate in baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel:

— numar fraude cu carduri;

— total suma fraudata.

Rubrica „Informatii referitoare la incidentele de plati”

Se completeaza cu informatiile referitoare la incidentele de plati inregistrate in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, astfel:

— numarul total de incidente pe fiecare instrument, din care numarul incidentelor majore;

— perioade de interdictie bancara.

Informatiile referitoare la incidentele de plati sunt aferente zilei anterioare prelucrarii datelor de catre Centrala Riscului de Credit.

Sectiunea 1

Rubrica 1 — „Acro”

Se completeaza cu acronimul persoanei declarante, daca riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * daca a fost raportat de alta persoana declaranta.

Rubrica 2 — „Cod CRC”

Se completeaza cu numarul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit riscului respectiv.

Rubrica 3 — „Identificator”

Se completeaza cu codul atribuit de persoana declaranta, daca riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * daca a fost raportat de alta persoana declaranta.

Rubrica 4 — „Stare credit”

Se completeaza astfel:

— litera E — credit/angajament existent in portofoliul persoanei declarante si care nu a fost vandut, rascumparat, cumparat sau intermediat;

— litera R — credit rascumparat de persoana declaranta dupa ce anterior a fost vandut din portofoliu;

— litera C — credit cumparat de persoana declaranta de la o alta entitate si care nu a fost anterior in portofoliul propriu, respectiv nu a fost vandut de aceasta institutie.

Rubrica 5 — „Credit/angajament luat impreuna cu alti debitori”

Se completeaza astfel:

— cu litera P — credit/angajament luat in nume propriu;

— cu litera C — credit/angajament luat impreuna cu alti debitori.

Rubrica 6 — „Cod risc”

Se completeaza cu un cod format din 4 pozitii, care corespund garantiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare si comportamentului creditului, aferente creditelor acordate si/sau angajamentelor asumate, astfel:

— pozitia 1 — garantii:

lit. a: tip garantii:

A — garantii primite de la institutiile administratiei publice si asimilate;

В — garantii primite de la societati de asigurare si reasigurare;

C — garantii primite de la alte institutii financiare;

E — gajuri cu deposedare;

F — gajuri fara deposedare;

G — alte garantii primite de la clientela;

H — fara garantii;

I — depozite colaterale;

J — garantii primite de la institutii nefinanciare;

K — cladiri rezidentiale;

L — cladiri comerciale;

M — terenuri;

N — alte ipoteci imobiliare.

In cazul in care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garantii, se vor completa toate codurile acestora in ordinea descrescatoare a ponderii fiecareia.

lit. b: valoarea garantiei:

Se completeaza cu valoarea totala a garantiilor aferente creditului acordat si/sau angajamentului asumat, conform evidentelor contabile.

— pozitia 2 — tip risc:

A1 — creante comerciale;

В1 — credite de trezorerie;

C1 — credite pentru finantarea operatiunilor de comert

exterior;

D1 — credite pentru finantarea stocurilor;

D2 — credite pentru echipamente;

E1 — credite ipotecare;

E2 — alte credite pentru investitii imobiliare;

F1 — alte credite;

G1 — obligatiuni;

Н1 — angajamente asumate in numele debitorului fata de o persoana fizica sau persoana juridica, alta decat persoanele declarante, sau fata de o institutie de credit/institutie financiara din strainatate;

H2 — angajamente asumate fata de debitor;

I1 — angajamente asumate in numele debitorului fata de o alta persoana declaranta care functioneaza pe teritoriul Romaniei;

J1 — depozite de garantii varsate pentru operatiuni cu instrumente financiare derivate;

K1 — credite de consum;

K2 — vanzari in rate;

— pozitia 3 — termen de acordare:

A — credite si angajamente pe termen scurt (pana la 12 luni); В — credite si angajamente pe termen mediu (1—5 ani);

C — credite si angajamente pe termen lung (peste 5 ani);

— pozitia 4 — carduri si leasing:

C — pentru cardurile de credit;

D — pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;

L — pentru leasing;

N — pentru celelalte credite acordate si angajamente asumate de persoana declaranta.

Rubrica 7 — „Comportament credit”

Se completeaza astfel:

— cu litera C — credit (toate facilitatile care nu sunt linie de credit);

— cu litera L — linie de credit.

Rubrica 8 — „Serviciul datoriei”

Se completeaza astfel:

— cu litera A — in situatia in care ratele sunt platite la scadenta sau cu o intarziere de maximum 15 zile inclusiv;

— cu litera В — in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 16—30 de zile inclusiv;

— cu litera C — in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 31—60 de zile inclusiv;

— cu litera D — in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 61—90 de zile inclusiv;

— cu litera E — in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 91—180 de zile inclusiv;

— cu litera F — in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 181 si 1 an inclusiv;

— cu litera G — in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere de peste 1 an.

Rubrica 9 — „Valuta”

Se completeaza cu codul valutei in care a fost acordat creditul.

Rubrica 10 — „Restructurare”

Se completeaza astfel:

— cu litera A — expunere performanta cu masuri de restructurare constand in modificari ale termenilor si conditiilor, in cazul unui debitor care se confrunta sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultati in indeplinirea angajamentelor financiare (dificultati financiare);

— cu litera В — expunere performanta cu masuri de restructurare constand in refinantare, in cazul unui debitor care se confrunta sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultati in indeplinirea angajamentelor financiare (dificultati financiare);

— cu litera C — expunere neperformanta cu masuri de restructurare constand in modificari ale termenilor si conditiilor, in cazul unui debitor care se confrunta sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultati in indeplinirea angajamentelor financiare (dificultati financiare);

— cu litera D — expunere neperformanta cu masuri de restructurare constand in refinantare, in cazul unui debitor care se confrunta sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultati in indeplinirea angajamentelor financiare (dificultati financiare);

— cu litera E — refinantare, in cazul debitorilor fara dificultati financiare;

— cu litera N — credite fara restructurari/refinantari.

Rubrica 11 — „Sume acordate”

Se completeaza cu suma reprezentand creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

Rubrica 12 — „Sume datorate”

— pozitia 1 — sume datorate — utilizate

Se completeaza astfel:

— pentru obligatiuni, cu valoarea de achizitie;

— pentru tipurile de risc A1 — F1 si J1 — K2, cu sumele inscrise in conturile de bilant aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;

— pentru angajamentele asumate de catre persoana declaranta, cu cifra 0 (zero).

In aceste sume sunt incluse si sumele restante.

— pozitia 2 — sume datorate — neutilizate

Se completeaza astfel:

— pentru tipurile de risc A1 — F1, K1 si K2 care functioneaza ca o linie de credit, cu sumele evidentiate in afara bilantului ca plafon neutilizat sau cu transele creditelor evidentiate extrabilantier;

— pentru tipurile de risc H1, H2 si 11, cu sumele evidentiate in afara bilantului ca angajamente asumate de persoana declaranta;

— pentru obligatiuni, cu cifra 0 (zero);

— pentru depozite de garantii varsate pentru operatiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).

Rubrica 13 — „Sume restante”

Se completeaza cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv inscrise in evidentele contabile in ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Pentru angajamentele asumate de catre persoana declaranta aceasta rubrica se completeaza cu cifra 0 (zero).

Rubrica 14 — „Credite scoase in afara bilantului — Principal”*

Rubrica 15 — „Angajamente fata de alte persoane declarante”

Se completeaza cu suma corespunzatoare angajamentelor asumate de catre persoana declaranta in numele debitorului fata de alte persoane declarante (litera 11 pe pozitia 2 in rubrica 6 — „Codul riscului”).

Rubrica 16 — „Data acordarii”

Se completeaza cu data la care incepe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declaranta isi asuma angajamentul.

Rubrica 17 — „Data scadentei”

Se completeaza cu data pana la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data incetarii angajamentului persoanei declarante.

Rubrica „RISC GLOBAL” se obtine prin insumarea totalurilor rubricilor 12.1 si 12.2.

Se completeaza, pentru fiecare persoana recenzata, cu totalul sumelor din coloana 12.

Rubrica „TOTAL SUME RESTANTE”

Se completeaza, pentru fiecare persoana recenzata, cu totalul sumelor din coloana 13.

Rubrica „TOTAL ANGAJAMENTE FATA DE ALTE PERSOANE DECLARANTE”

Se completeaza, pentru fiecare persoana recenzata, cu totalul sumelor din coloana 15.

Sectiunea 2**

Rubrica 1 — „Cod de identificare debitor”

Se completeaza astfel:

— in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;

— in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii, urmat de informatia solicitata de persoana declaranta la deschiderea contului curent.

Rubrica 2 „Cod tara schimb transfrontalier”

Se completeaza astfel:

— in cazul registrelor centrale de credit din tarile participante la schimbul transfrontalier, cu codul tarilor respective;

— in cazul Centralei Riscului de Credit, cu codul Romaniei.

Rubrica 3 „Suma credite luate in nume propriu”

— pozitia 1 — mii euro:

Se completeaza cu expunerea, exprimata in mii euro, provenita din creditele luate de debitor in nume propriu, transmisa de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informatii pentru debitorul respectiv;

— pozitia 2 — mii lei:

Se completeaza cu expunerea, exprimata in mii lei, provenita din creditele luate de debitor in nume propriu, transmisa de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informatii pentru debitorul respectiv.

Rubrica 4 „Suma credite luate in comun”

— pozitia 1 — mii euro:

Se completeaza cu expunerea, exprimata in mii euro, provenita din creditele luate de debitor impreuna cu alti debitori, transmisa de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informatii pentru debitorul respectiv;

— pozitia 2 — mii lei:

Se completeaza cu expunerea, exprimata in mii lei, provenita din creditele luate de debitor impreuna cu alti debitori, transmisa de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informatii pentru debitorul respectiv.

Rubrica 5 „Suma angajamente luate in nume propriu”

— pozitia 1 — mii euro:

Se completeaza cu expunerea, exprimata in mii euro, provenita din angajamentele luate de debitor in nume propriu, transmisa de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informatii pentru debitorul respectiv;

— pozitia 2 — mii lei:

Se completeaza cu expunerea, exprimata in mii lei, provenita din angajamentele luate de debitor in nume propriu, transmisa de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informatii pentru debitorul respectiv.

Rubrica 6 „Suma angajamente luate in comun”

— pozitia 1 — mii euro:

Se completeaza cu expunerea, exprimata in mii euro, provenita din angajamentele luate de debitor impreuna cu alti debitori, transmisa de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informatii pentru debitorul respectiv;

— pozitia 2 — mii lei:

Se completeaza cu expunerea, exprimata in mii lei, provenita din angajamentele luate de debitor impreuna cu alti debitori, transmisa de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informatii pentru debitorul respectiv.

Rubrica 7 „Expunere totala”

— pozitia 1 — mii euro:

Se completeaza prin insumarea expunerilor din coloanele

3.1, 4.1, 5.1, 6.1;

— pozitia 2 — mii lei:

Se completeaza prin insumarea expunerilor din coloanele

3.2, 4.2, 5.2, 6.2.

 

ANEXA Nr. 5

SITUATIA CREDITELOR RESTANTE

Modul de completare

Rubrica „Nr.”

Se completeaza prin inscrierea unui numar unic atribuit formularului completat de catre Centrala Riscului de Credit.

Rubrica „Data”

Se completeaza cu data la care se completeaza formularul.

Rubrica „Persoana declaranta”

Se completeaza cu denumirea persoanei declarante careia і se transmite situatia.

Rubrica „Cod”

Se completeaza cu codul informatic atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante careia і se transmite situatia.

Rubrica „Nume/Denumire persoana recenzata”

Se completeaza cu numele sau denumirea completa a persoanei recenzate.

Rubrica „Cod de identificare”

Se completeaza astfel:

 1. a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;
 2. b) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
 3. c) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii care a emis pasaportul, urmat de informatia solicitata de persoana declaranta la deschiderea contului curent;
 4. d) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii, urmat de informatia solicitata de persoana declaranta la deschiderea contului curent.

Rubrica „Informatii referitoare la fraudele cu carduri”

Se completeaza cu informatiile referitoare la fraudele cu carduri inregistrate in baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel:

— numar fraude cu carduri;

— total suma fraudata.

Rubrica „Informatii referitoare la incidentele de plati”

Se completeaza cu informatiile referitoare la incidentele de plati inregistrate in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, astfel:

— numarul total de incidente pe fiecare instrument, din care numarul incidentelor majore;

— perioade de interdictie bancara.

Informatiile referitoare la incidentele de plati sunt aferente zilei anterioare efectuarii consultarii Centralei Riscului de Credit.

Rubrica 1 — „Luna/Anul”

Se completeaza cu luna si anul pentru care se transmite situatia creditelor restante.

Rubrica 2 — „Risc global”

Se completeaza cu riscul global al debitorului.

Rubrica 3 — „Sume restante — Serviciul datoriei — A”

Se completeaza cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A.

Rubrica 4 — „Sume restante — Serviciul datoriei — B”

Se completeaza cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei B.

Rubrica 5 — „Sume restante — Serviciul datoriei — C”

Se completeaza cu totalul sumelor restante aferente

creditelor care au serviciul datoriei C.

Rubrica 6 — „Sume restante — Serviciul datoriei — D”

Se completeaza cu totalul sumelor restante aferente

creditelor care au serviciul datoriei D.

Rubrica 7 — „Sume restante — Serviciul datoriei — E”

Se completeaza cu totalul sumelor restante aferente

creditelor care au serviciul datoriei E.

Rubrica 8 — „Sume restante — Serviciul datoriei — F”

Se completeaza cu totalul sumelor restante aferente

creditelor care au serviciul datoriei F.

Rubrica 9 — „Sume restante — Serviciul datoriei — G”

Se completeaza cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei G.

Rubrica 10 — „Total sume restante”

Se completeaza cu totalul sumelor restante.

Rubrica 11 — „Credite scoase in afara bilantului — Principal”*

Rubrica 12 — „Sume refinantate”

Se completeaza cu sumele creditelor refinantate la alte institutii si care se considera riscuri ce se sterg.

Rubrica 13 — „Sume raportate ca pierderi”

Se completeaza cu sumele nerecuperate trecute pe pierderi.

Rubrica 14 — „Sume externalizate”

Se completeaza cu sumele externalizate.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close