Norma ASF nr. 8/2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

feature photo

 

In M. Of. nr. 267 din 21 aprilie 2015 a fost publicata Norma ASF nr. 8/2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative.

Din cuprins:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Prezenta norma reglementeaza modul in care activul personal net al participantului este utilizat in cazul in care acesta:

 1. a) a implinit varsta de 60 de ani si nu indeplineste una sau ambele conditii prevazute la art. 93 alin. (2) lit. b) si c) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege;
 2. b) beneficiaza de pensie de invaliditate in conditiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea pensiilor publice;
 3. c) decedeaza inainte de depunerea cererii pentru obtinerea unei pensii facultative conform art. 94 lit. c) din Lege.

ART. 2

Pana la adoptarea legii speciale privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor private, in situatiile prevazute la art. 93 alin. (2) lit. a) si art. 94 lit. b) si c) din Lege, participantul sau beneficiarul, dupa caz, primeste suma cuvenita, ca plata unica.

ART. 3

Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 alin. (1) din Lege.

 

CAPITOLUL II

Utilizarea activului personal net

 

SECTIUNEA 1

Utilizarea activului personal net in cazul in care participantul a implinit varsta de 60 de ani

 

ART. 4

Participantul care indeplineste conditia prevazuta la art. 93 alin. (2) lit. a) si nu indeplineste una sau ambele conditii prevazute la art. 93 alin. (2) lit. b) si c) din Lege are dreptul sa opteze pentru:

 1. a) intrarea in posesia contravalorii activului personal net, ca plata unica;
 2. b) continuarea platii contributiilor, in cazul in care acesta, dupa implinirea varstei de 60 de ani, continua sa desfasoare o activitate in sensul art. 74 alin. (1) din Lege.

ART. 5

Participantul care a optat pentru continuarea platii contributiilor, conform art. 4 lit. b), are dreptul sa solicite oricand contravaloarea activului personal net, in baza unei cereri de plata.

 

SECTIUNEA a 2-a

Utilizarea activului personal net al participantului in caz de invaliditate

 

ART. 6

(1) In cazul prevazut la art. 94 lit. b) din Lege, participantul are dreptul sa obtina contravaloarea activului personal net, ca plata unica.

(2) In cazul invaliditatii de gradul I si in cazul invaliditatii de gradul II, cand se constata pierderea totala a capacitatii de munca, participantul are dreptul sa obtina contravaloarea activului personal net.

(3) In cazul invaliditatii de gradul III, participantul are dreptul sa opteze, dupa caz, pentru:

 1. a) suspendarea platii contributiilor;
 2. b) continuarea platii contributiilor.

(4) Participantul aflat in situatia prevazuta la alin. (3) lit. a) isi pastreaza drepturile pe toata perioada de suspendare a platii contributiilor la fondul de pensii facultative.

 

SECTIUNEA a 3-a

Utilizarea activului personal net al participantului in caz de deces

 

ART. 7

In cazul decesului participantului inainte ca acesta sa solicite deschiderea dreptului la pensie, beneficiarul/ beneficiarii acestuia are/au dreptul la plata contravalorii activului personal net sau a cotei-parti cuvenite din activul personal net al participantului, dupa caz.

ART. 8

(1) In cazul in care administratorul ia act de decesul unui participant, acesta va proceda, in cel mai scurt timp posibil, la informarea potentialilor beneficiari prin transmiterea, la ultima adresa de domiciliu sau de corespondenta comunicata de catre participant, a unei informari cu referire la drepturile care le revin beneficiarilor asupra activului participantului conform legislatiei aplicabile, precum si la conditiile de exercitare a acestor drepturi.

(2) In situatia in care nu primeste nicio solicitare de plata a activului de la beneficiar/beneficiari, administratorul retransmite anual informarea prevazuta la alin. (1), pana la implinirea termenului general de prescriptie de 3 ani a dreptului de a solicita plata activului.

ART. 9

Prescriptia dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat incepe sa curga de la data decesului sau de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti declarative a mortii.

 

CAPITOLUL III

Plata sumei reprezentand contravaloarea activului personal net

 

ART. 10

(1) Plata sumei reprezentand contravaloarea activului personal net al participantului/beneficiarului se efectueaza prin virament in cont bancar sau prin mandat postal.

(2) In cazul in care participantul/beneficiarul solicita plata activului personal net prin virament in contul sau bancar, acesta include in documentatia prevazuta la art. 11, 12 sau 13, dupa caz, extrasul de cont care certifica codul IBAN si titularul contului.

ART. 11

(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net, participantul aflat in situatia prevazuta la art. 4 lit. a) depune la administratorul fondului de pensii facultative:

 1. a) cererea scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite;
 2. b) copia actului sau de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1), insotita de copia legalizata a actului de identitate, poate fi transmisa administratorului prin intermediul serviciilor postale sau similare.

(3) In cazul in care participantul aflat in situatia prevazuta la art. 4 lit. a) este reprezentat prin mandatar, avand procura speciala si autentica, mandatarul depune la sediul administratorului fondului de pensii facultative:

 1. a) cererea prevazuta la alin. (1) lit. a);
 2. b) copia actului de identitate al participantului, valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere;
 3. c) copia actului de identitate al mandatarului, valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.

ART. 12

(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net in conditiile art. 6 alin. (2), participantul, personal sau prin mandatar avand procura speciala si autentica, depune la administratorul fondului de pensii facultative urmatoarele documente:

 1. a) cererea scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite;
 2. b) decizia administrativa privind acordarea pensiei de invaliditate;
 3. c) decizia medicala privind capacitatea de munca, decizie care contine mentiunea “nerevizuibil prin afectiune” sau “nerevizuibil” conform Legii pensiilor publice, dupa caz;
 4. d) copia actului de identitate al participantului, valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere;
 5. e) certificatul de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu detine acest certificat, dupa caz.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e) se prezinta:

 1. a) in original si in copie, administratorul pastrand copiile acestora dupa ce verifica si certifica conformitatea cu originalul; sau
 2. b) in copie legalizata, situatie in care documentele pot fi transmise prin intermediul serviciilor postale sau similare.

(3) In cazul in care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezinta actul sau de identitate valabil la data depunerii cererii si depune copia acestuia, administratorul pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.

ART. 13

(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net in conformitate cu prevederile art. 7, fiecare beneficiar depune la administratorul fondului de pensii facultative, personal sau prin mandatar avand procura speciala si autentica, urmatoarele documente:

 1. a) cererea scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite;
 2. b) certificatul de deces;
 3. c) certificatul de mostenitor/legatar, certificatul de mostenitor suplimentar, actul de partaj voluntar, dupa caz, sau hotararea judecatoreasca definitiva, din care sa rezulte calitatea de mostenitor/legatar si cota-parte cuvenita din activul personal net al participantului decedat;
 4. d) copia actului de identitate al beneficiarului, valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.

(2) In cazul beneficiarilor minori, cererea prevazuta la alin. (1) poate fi semnata si depusa, dupa caz, de catre:

 1. a) persoana care exercita drepturile si obligatiile parintesti fata de minor, respectiv parintii, parintele supravietuitor, tutorele sau alta persoana care exercita aceste drepturi si obligatii potrivit legii;
 2. b) curatorul desemnat special in acest sens.

(3) In toate cazurile prevazute la alin. (2), plata activului personal net al participantului decedat se efectueaza intr-un cont bancar deschis pe numele minorului sau prin mandat postal, la adresa de domiciliu a acestuia.

(4) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se prezinta:

 1. a) in original si in copie, administratorul pastrand copiile acestora dupa ce verifica si certifica conformitatea cu originalul;

sau

 1. b) in copie legalizata, situatie in care documentele pot fi transmise prin intermediul serviciilor postale sau similare.

(5) In cazul in care beneficiarul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezinta actul sau de identitate valabil la data depunerii cererii si depune copia acestuia, administratorul pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.

ART. 14

(1) In cererea scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite, participantul/beneficiarul indica modalitatea de efectuare a acesteia, respectiv prin mandat postal sau prin virament in cont bancar.

(2) In cazul in care plata se efectueaza prin mandat postal, participantul/beneficiarul sau mandatarul, dupa caz, indica in cererea scrisa adresa de domiciliu conform actului de identitate la care se efectueaza plata.

(3) In cazul in care plata se efectueaza prin virament in cont bancar, participantul/beneficiarul sau mandatarul, dupa caz, indica in cererea scrisa denumirea bancii, codul IBAN si titularul contului participantului/beneficiarului.

(4) Plata sumelor prevazute la alin. (1) se face catre participant/beneficiar, reprezentarea prin mandatar a acestuia fiind permisa numai pentru completarea si depunerea cererii si a documentelor insotitoare.

ART. 15

In termenul prevazut la art. 17 alin. (1), administratorul are obligatia sa plateasca sumele aferente drepturilor participantului/beneficiarului din contul fondului de pensii facultative:

 1. a) in contul bancar al participantului sau al fiecarui beneficiar, dupa caz, consemnat in cererea scrisa, sau
 2. b) in contul unui furnizor de servicii postale, in vederea transmiterii de catre acesta a sumelor cuvenite participantului sau fiecarui beneficiar, prin mandat postal.

ART. 16

(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii, administratorul fondului de pensii facultative transmite catre participant, pe suport hartie, prin servicii postale sau prin orice alt mijloc specificat de catre acesta in cererea de plata si care poate fi probat ulterior, o informare cu privire la contravaloarea activului personal net cuvenit participantului.

(2) In termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii, administratorul fondului de pensii transmite catre fiecare beneficiar, pe suport hartie, prin servicii postale sau prin orice alt mijloc specificat de catre acesta in cererea de plata si care poate fi probat ulterior, o informare cuprinzand urmatoarele informatii:

 1. a) contravaloarea activului personal net al participantului decedat;
 2. b) suma cuvenita beneficiarului caruia i se adreseaza informarea.

(3) La solicitarea participantului/beneficiarului, administratorul transmite in mod gratuit istoricul operatiunilor efectuate pentru participant pana la data platii activului personal net al acestuia.

ART. 17

(1) Plata sumelor cuvenite participantului/ beneficiarului se efectueaza in 10 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete necesare pentru efectuarea platii activului.

(2) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, se solicita participantului, beneficiarului sau mandatarului, dupa caz, completarea ori inlocuirea acestora. Orice solicitare de completare ori inlocuire conduce la intreruperea termenului prevazut la alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii documentatiei complete.

(3) Suma cuvenita, care urmeaza a fi platita catre participant/beneficiar, se calculeaza avand la baza ultima valoare unitara a activului net, calculata si raportata de administrator si de depozitar pentru ziua lucratoare precedenta celei in care se face plata, din care se scad deducerile legale si comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele postale, dupa caz.

(4) Anularea unitatilor de fond aferente activului personal net al participantului se efectueaza in aceeasi zi cu transferul contravalorii acestora din contul operational in contul DIP al fondului de pensii facultative definit conform art. 3 alin. (2) lit. d) din Norma nr. 18/2009 privind operatiunile de incasari si plati efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2009.

(5) Plata sumelor cuvenite participantului/beneficiarului se efectueaza conform prevederilor alin. (1), dar nu mai tarziu de ziua lucratoare urmatoare celei in care se realizeaza anularea unitatilor de fond prevazuta la alin. (4).

ART. 18

Daca prospectul schemei de pensii a fondului prevede garantii cu privire la performantele investitiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor, administratorul plateste participantului/beneficiarului valoarea cea mai mare dintre activul personal al participantului si valoarea garantiilor oferite.

ART. 19

Activul personal al participantului aflat in situatiile prevazute la art. 93 alin. (2) lit. a) si art. 94 lit. b) si c) din Lege va fi administrat pana la data efectuarii platii unice a drepturilor cuvenite participantului/beneficiarului.

ART. 20

Drepturile cuvenite in calitate de beneficiar si nerevendicate in termenul general de prescriptie de 3 ani devin resurse financiare ale fondului in prima zi lucratoare ulterioara implinirii termenului general de prescriptie sau in ziua imediat urmatoare zilei in care administratorul a luat cunostinta de implinirea termenului general de prescriptie.

ART. 21

Calitatea de participant la fondul de pensii facultative inceteaza la momentul efectuarii platii reprezentand contravaloarea activului personal net.

ART. 22

Administratorul are obligatia sa pastreze si sa arhiveze istoricul operatiunilor participantului de la prima contributie si pana la plata contravalorii activului personal net, impreuna cu documentele aferente acestora, in conformitate cu prevederile legale.

 

CAPITOLUL IV

Raspunderea juridica

 

ART. 23

(1) Constituie contraventii savarsirea de catre administrator a urmatoarelor fapte:

 1. a) neefectuarea sau efectuarea cu intarziere a platii sumelor aferente participantului/beneficiarului conform prevederilor art. 10, art. 14 alin. (4), art. 15, 17 si 18;
 2. b) netransmiterea informarii conform prevederilor art. 16 alin. (1) si (2), respectiv a istoricului operatiunilor catre participant/beneficiar conform prevederilor art. 16 alin. (3);
 3. c) administrarea in mod necorespunzator a activului personal al participantului aflat in situatiile prevazute la art. 93 alin. (2) lit. a) si la art. 94 lit. b) si c) din Lege pana la data efectuarii platii unice a drepturilor cuvenite participantului/beneficiarului;
 4. d) nerespectarea prevederilor art. 22.

(2) Savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 120, art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2) – (4), (6),(7), (9) si (10) din Lege.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

ART. 24

(1) Prezenta norma intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2009 pentru aprobarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 2 septembrie 2009, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close