CAFR: Procedurile de traducere a standardelor publicate de catre Federatia Internationala a Contabililor

 

In M. Of. nr. 299 din 30 aprilie 2015 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 22/2015 privind aprobarea Procedurilor CAFR de traducere a standardelor publicate de catre Federatia Internationala a Contabililor.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Procedurile Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) de traducere a standardelor publicate de catre Federatia Internationala a Contabililor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, si care urmeaza a fi utilizate de catre executivul CAFR in cadrul viitoarelor proiecte de traducere ale standardelor internationale emise de Federatia Internationala a Contabililor.

ART. 2

Prezenta hotarare se comunica, spre avizare, Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

ART. 3

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA

 

PROCEDURILE

Camerei Auditorilor Financiari din Romania de traducere a standardelor publicate de catre Federatia Internationala a Contabililor

 

ART. 1

Obligatiile Camerei Auditorilor Financiari din Romania in procesul de traducere a standardelor publicate de catre Federatia Internationala a Contabililor

Camera Auditorilor Financiari din Romania (Camera), in calitate de membru al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC), are obligatia de a promova si, implicit, de a aduce la cunostinta membrilor sai Standardele internationale emise de IAASB (Consiliul pentru Standarde Internationale de Audit si Asigurare) si IESBA (Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili). Aceste obligatii ii revin Camerei si potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2

Obiectivele Camerei

(1) Camera trebuie sa implementeze un proces care prevede o traducere completa, corecta si la timp a standardelor internationale emise de IFAC si sa asigure diseminarea la timp, in randul membrilor si stagiarilor sai, a standardelor traduse, care sunt relevante pentru desfasurarea activitatii lor.

(2) Aceasta procedura se aplica traducerii textului integral al unui standard, atunci cand procesul de traducere este desfasurat de catre Camera.

(3) Obiectivele prezentei proceduri sunt:

 1. a) obtinerea unei traduceri fidele a standardelor, fara adaugiri, modificari sau eliminari ale continutului si fara modificari ale intelesului standardelor finale. O traducere fidela respecta intentia, tonul si structura standardelor finale si permite celor care le citesc in limba romana sa obtina o intelegere a sensului lor, similara cu cea obtinuta de un vorbitor nativ de limba engleza, care detine calificari similare. Traducerea fidela acorda prioritate sensului textului original fata de modificarile necesare pentru adaptarea la circumstantele locale. Traducerea fidela nu presupune o traducere “cuvant cu cuvant”, ci trebuie sa aiba drept rezultat un text inteligibil in limba romana;
 2. b) obtinerea, in timp util, a unei traduceri a standardelor, avand in vedere ca traducerea initiala este disponibila intr-o perioada de timp rezonabila dupa ce standardul final a fost emis de catre IFAC; si
 3. c) asigurarea actualizarii periodice a traducerii standardelor, avand in vedere ca traducerea initiala este actualizata intr-o perioada de timp rezonabila, dupa ce un standard nou sau revizuit a fost emis de catre IFAC.

ART. 3

Obtinerea permisiunii de traducere si reproducere a standardelor publicate de catre Federatia Internationala a Contabililor

Camera va inainta catre IFAC in scris, in limba engleza, o Solicitare de permisiune si o Propunere de traducere, atunci cand intentioneaza sa traduca si sa reproduca standardele pentru care IFAC detine dreptul de autor, fie ca procesul de traducere este derulat in scopuri comerciale sau necomerciale, in conformitate cu Politica de traducere si reproducere a standardelor publicate de catre Federatia Internationala a Contabililor, emisa in iunie 2013 (denumita in continuare politica de traducere IFAC).

ART. 4

Acordul de traducere

(1) In situatia in care IFAC considera ca este adecvata oferirea permisiunii solicitate de traducere a standardelor, aceasta va intocmi un acord pe baza informatiilor din Solicitarea de permisiune si Propunerea de traducere.

(2) Acordul va fi redactat in limba engleza si va fi semnat de catre IFAC si Camera.

(3) Acest acord este confidential, conform prevederilor IFAC, neputand fi inaintat catre alte parti.

ART. 5

Procesul de traducere

(1) In situatia in care IFAC acorda permisiunea de traducere a standardelor publicate de catre IFAC, Camera trebuie sa respecte procesul de traducere convenit cu IFAC si prevazut in Propunerea de traducere.

(2) Procesul de traducere a standardelor publicate de catre IFAC va implica:

 1. a) un traducator principal;
 2. b) un comitet de traducere;
 3. c) un comitet de revizuire;
 4. d) personalul IFAC.

(3) Traducatorul principal, membrii Comitetului de traducere si cei ai Comitetului de revizuire sunt aprobati de catre Consiliul Camerei, care va stabili, dupa caz, si remuneratiile persoanelor implicate.

ART. 6

Traducatorul principal

Traducatorul principal va indeplini urmatoarele cerinte:

 1. a) este angajat sau colaborator al Camerei;
 2. b) este vorbitor fluent al limbii romane si are cunostinte excelente de limba engleza;
 3. c) are cunostinte si experienta in traducerea standardelor emise de IFAC;
 4. d) coordoneaza traducerea standardelor emise de IFAC;
 5. e) este responsabil de traducerea standardelor, inclusiv de schimbul de informatii si comentarii dintre membrii comitetului de revizuire si traducatori, precum si de coordonarea implicarii altor membri, asociati si altor parti interesate;
 6. f) comunica si colaboreaza cu personalul IFAC.

ART. 7

Comitetul de traducere

Comitetul de traducere va indeplini urmatoarele cerinte:

 1. a) este alcatuit din minimum 3 membri, inclusiv traducatorul principal, care trebuie sa fie traducatori autorizati sau auditori financiari cu experienta in traducerea textelor economice si financiare si au cunostinte avansate de limba engleza si gramatica limbii romane;
 2. b) este responsabil de calitatea traducerii standardelor care i-au fost repartizate, in conformitate cu prezentele proceduri de traducere si cu politica de traducere IFAC;
 3. c) este responsabil de utilizarea consecventa, pe parcursul traducerii, a termenilor-cheie, astfel incat textul final sa fie inteligibil.

ART. 8

Comitetul de revizuire

(1) Comitetul de revizuire va indeplini urmatoarele cerinte:

 1. a) este alcatuit din minimum 3 membri voluntari care trebuie sa cunoasca la un nivel avansat limba engleza si gramatica limbii romane;
 2. b) membrii Comitetului de revizuire trebuie sa fie auditori financiari practicieni sau sa aiba experienta in utilizarea standardelor care sunt traduse;
 3. c) membrii Comitetului de revizuire au responsabilitatea revizuirii traducerii standardelor.

(2) In cadrul etapei de revizuire se pot implica sau consulta parti interesate: Ministerul Finantelor Publice (in calitate de initiator legislativ national de audit) si organismul de supraveghere in interes public a profesiei contabile etc.

ART. 9

Personalul IFAC

Personalul IFAC va supraveghea si va monitoriza traducerea standardelor, avand un rol activ in asigurarea respectarii procesului de traducere agreat. Camera va tine cont si va aplica recomandarile personalului IFAC in indeplinirea atributiilor ce ii revin, conform prezentelor Proceduri de traducere si a politicii de traducere IFAC.

ART. 10

Etapele procesului de traducere si revizuire

(1) Etapele procesului de traducere sunt urmatoarele:

 1. a) aprobarea in Consiliul Camerei a initierii procedurii de traducere: aprobarea componentei Comitetului de traducere (inclusiv a traducatorului principal) si a Comitetului de revizuire;
 2. b) inaintarea catre IFAC in scris, a unei solicitari de permisiune si a unei propuneri de traducere (care prevede stabilirea programului de traducere);
 3. c) semnarea acordului de traducere cu IFAC;
 4. d) traducerea termenilor-cheie si transmiterea acestora catre IFAC;
 5. e) traducerea standardelor;
 6. f) revizuirea standardelor;
 7. g) aprobarea standardelor traduse (agrearea acestora cu IFAC, anterior publicarii);
 8. h) redactarea hotararii de adoptare a standardelor traduse, aprobarea acesteia de catre Consiliul Camerei si inaintarea sa spre avizare Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC);
 9. i) dupa avizarea CSIPPC, aceasta hotarare se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Camerei.

(2) Materialele si documentele rezultate din procesul de traducere si revizuire sunt confidentiale, toate partile implicate trebuind sa asigure caracterul confidential al acestora.

ART. 11

Aprobarea de catre Consiliul CAFR a initierii procedurii de traducere

Consiliul Camerei va aproba initierea procedurii de traducere, componenta Comitetului de traducere, inclusiv a traducatorului principal si a Comitetului de revizuire, in baza notei continand propunerile departamentului de specialitate al Camerei si a prevederilor prezentei proceduri.

ART. 12

Inaintarea catre IFAC a Solicitarii de permisiune si a Propunerii de traducere

Prin Solicitarea de permisiune si Propunerea de traducere Camera informeaza personalul IFAC cu privire la intentia sa de a traduce si de a reproduce standardele internationale emise de IFAC, oferind detalii despre procesul de traducere, componenta comitetelor de traducere si revizuire, calendarul traducerii etc.

ART. 13

Semnarea acordului cu IFAC

(1) Semnarea acordului de traducere si publicare a standardelor de catre Camera si IFAC se va face in conformitate cu prevederile prezentei proceduri si ale politicii de traducere IFAC. Conform normelor IFAC, acordul de traducere este un document confidential.

(2) CSIPPC va primi, spre informare, o sinteza a calendarului de traducere, conform acordului de traducere semnat cu IFAC.

ART. 14

Traducerea termenilor-cheie

Termenii-cheie presupun urmatoarele:

 1. a) termenii-cheie includ termenii individuali si frazele repetitive care trebuie utilizate consecvent pe parcursul traducerii. La propunerea traducatorilor si cu aprobarea Comitetului de revizuire se pot stabili termeni-cheie suplimentari, in functie de necesitate;
 2. b) Comitetul de traducere, sub coordonarea traducatorului principal, va alcatui si va traduce lista termenilor-cheie;
 3. c) Comitetul de revizuire revizuieste traducerea termenilor-cheie efectuata de Comitetul de traducere, inainteaza observatiile sale traducatorului principal si stabileste de comun acord cu acesta traducerea acelor termeni-cheie pentru care sunt propuse mai multe variante;
 4. d) lista termenilor-cheie este inaintata spre consultare CSIPPC;
 5. e) traducatorul principal, Comitetul de revizuire si reprezentantii CSIPPC vor conveni cu privire la acei termeni-cheie pentru care vor exista propuneri diferite de traducere. In cazul in care nu se poate ajunge la un consens, se va apela la personalul IFAC pentru a primi lamuri suplimentare, conform politicii de traducere IFAC;
 6. f) lista finala a termenilor-cheie conveniti de traducatorul principal, Comitetul de revizuire si reprezentantii CSIPPC va fi trimisa spre aprobare catre IFAC;
 7. g) dupa aprobarea listei de termeni-cheie, pe parcursul derularii traducerii, in urma consultarilor dintre Comitetul de traducere si Comitetul de revizuire, se poate considera necesara modificarea traducerii unui termen-cheie, din perspectiva utilizarii termenului respectiv in textul tradus. Aceasta modificare se va face cu respectarea metodologiei de la pct. b) – f);
 8. h) termenii-cheie, precum si modificarile aduse acestora ulterior vor fi utilizate consecvent in intregul text al standardelor traduse.

ART. 15

Traducerea standardelor

Traducerea standardelor publicate de IFAC se face astfel:

 1. a) standardele vor fi traduse utilizand lista de termeni-cheie convenita pentru traducerea textului complet al standardelor si respectand programul si calendarul de traducere stabilit cu IFAC;
 2. b) in functie de necesitati, Biroul permanent al Consiliului Camerei va aproba achizitionarea unui software specializat de traducere, compatibil cu programele de traducere utilizate de catre IFAC.

ART. 16

Revizuirea traducerii standardelor publicate de IFAC

Standardele publicate de IFAC si traduse de Camera se revizuiesc astfel:

 1. a) standardele traduse trebuie revizuite de catre membrii Comitetului de revizuire. Revizuirea se va axa pe acuratetea tehnica, utilizarea consecventa a termenilor-cheie si claritatea textului;
 2. b) comentariile membrilor Comitetului de revizuire vor fi trimise traducatorului principal, care fie le inainteaza traducatorilor, fie decide ca sunt necesare consultari suplimentare intre membrii Comitetului de traducere si ai Comitetului de revizuire;
 3. c) standardele revizuite de Comitetul de revizuire vor fi transmise catre CSIPPC spre consultare;
 4. d) eventualele comentarii primite de la reprezentantii CSIPPC cu privire la traducerea standardelor vor fi analizate de catre traducatorul principal si Comitetul de revizuire care impreuna cu reprezentantul CSIPPC vor conveni asupra unei traduceri finale.

ART. 17

Aprobarea standardelor publicate de IFAC care au fost traduse de Camera

Standardele publicate de IFAC si traduse de Camera se aproba astfel:

 1. a) varianta finala a traducerii in limba romana a standardelor internationale emise de IFAC va fi aprobata de catre Consiliul Camerei;
 2. b) hotararea de adoptare a standardelor finale, traduse in limba romana, aprobate de catre Consiliul Camerei, va fi transmisa catre CSIPPC spre avizare;
 3. c) hotararea de adoptare a standardelor avizata de catre CSIPPC impreuna cu standardele finale, traduse in limba romana, vor fi transmise catre IFAC. Aceasta forma reprezinta varianta oficiala a traducerii in limba romana, care va fi publicata.

ART. 18

Redactarea hotararii de adoptare a standardelor traduse

Consiliul Camerei va aproba hotararea de adoptare a standardelor traduse, care va fi ulterior transmisa catre CSIPPC, spre avizare. Dupa avizarea hotararii de catre CSIPPC, aceasta va fi publicata de catre Camera in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 19

Drepturi de autor

Pentru a pastra controlul asupra proprietatii sale intelectuale, IFAC solicita Camerei sa transfere catre IFAC drepturile de autor asupra standardelor traduse. IFAC, in calitate de detinator al drepturilor de autor asupra standardelor traduse, transmite catre Camera drepturile de publicare comerciala sau necomerciala si de distributie.

ART. 20

Publicarea standardelor traduse

(1) Traducerea in limba romana a standardelor internationale emise de IFAC va fi publicata de catre Camera numai in urma primirii unei notificari scrise, in acest sens, de la personalul IFAC, conform careia a fost aprobata traducerea in limba romana a standardelor.

(2) In cadrul procesului de publicare a standardelor publicate de IFAC si traduse de Camera, aceasta trebuie sa respecte politicile si procedurile IFAC, inclusiv pe cele referitoare la drepturile de autor, la utilizarea logo-ului IFAC si la inserarea unor formulari specifice in textul final publicat, asa cum sunt acestea prevazute in politica de traducere IFAC si asa cum sunt acestea convenite cu personalul IFAC.

ART. 21

Textul in limba engleza prevaleaza

In cazul oricarei dispute in legatura cu sensul unui cuvant sau al unei fraze din traducerea in limba romana a standardelor, va prevala textul original in limba engleza.

ART. 22

Prevederi tranzitorii

(1) Prezentele proceduri pot fi adaptate si actualizate, dupa caz, in functie de eventualele modificari aduse de catre IFAC politicii sale de traducere si reproducere a standardelor publicate de catre IFAC si in functie de fiecare proiect de traducere individual, al unui set de distinct de standarde internationale.

(2) Prezentele proceduri vor intra in vigoare dupa data aprobarii lor de catre Consiliul Camerei.

(3) Prezentele proceduri se completeaza cu prevederile Politicii de traducere si reproducere a standardelor publicate de catre IFAC.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close