Modificarea Normelor metodologice privind datoria publica

 

 

In M. Of. nr. 284 din 27 aprilie 2015 a fost publicata HG nr. 275/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin HG nr. 1.470/2007.

Din cuprins:

ART. I

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. La punctul 2.d), definitia privind “redeschiderea emisiunilor de titluri de stat” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“- redeschiderea emisiunilor de titluri de stat – operatiunea prin care Ministerul Finantelor Publice decide atragerea de sume suplimentare de la investitori rezidenti sau nerezidenti, prin intermediul unei emisiuni de titluri de stat cu dobanda aflate deja in portofoliul acestuia;”.

 1. La punctul 2.d), dupa ultima liniuta se introduc 10 noi definitii, cu urmatorul cuprins:

“- sesiune suplimentara de oferte necompetitive (SSON) – licitatie organizata numai pentru emisiuni de tip benchmark, in ziua lucratoare imediat urmatoare derularii licitatiei de referinta, in care se ofera dealerilor primari titluri de stat cu aceleasi caracteristici ca cele lansate la licitatia de referinta;

– dealer primar – entitate acceptata de Ministerul Finantelor Publice pentru a derula direct operatiuni cu titluri de stat pe piata primara interna, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;

– Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat «Medium Term Notes» (Programul) – o facilitate neangajanta care se incheie de Ministerul Finantelor Publice cu un grup de institutii financiare selectate de emitent, in cadrul careia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat in baza unei documentatii contractuale standard, termenii si conditiile financiare aferente emisiunilor lansate in cadrul Programului fiind stabilite la momentul efectuarii fiecarei tranzactii. Programul se aproba prin hotarare a Guvernului;

– dealer in Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat «Medium Term Notes» – institutie financiara care a semnat cu Ministerul Finantelor Publice documentul «Dealer Agreement» si care poate fi desemnata intermediar/administrator al unei viitoare tranzactii, ca urmare a unui proces de selectie;

– agent fiscal si platitor in cadrul Programului MTN – institutie financiara selectata de catre Ministerul Finantelor Publice sa indeplineasca rolul de agent pentru efectuarea operatiunilor de inregistrare si plata aferente evenimentelor de plata pentru obligatiunile de stat emise pe pietele externe de capital;

– operatiunea de rascumparare anticipata a titlurilor de stat – tranzactia de rambursare inainte de scadenta a unei datorii existente, prin rascumpararea totala sau partiala a unei emisiuni de titluri de stat aflate in circulatie, utilizand fie resursele financiare existente in disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, fie sumele atrase in acest scop prin emisiuni de titluri de stat;

– operatiunea de preschimbare a titlurilor de stat – tranzactia de retragere, totala sau partiala, inainte de scadenta (etapa de rascumparare a operatiunii), a titlurilor de stat aferente unei/unor emisiuni aflate in circulatie si de inlocuire a acestora cu titluri de stat provenind dintr-o emisiune noua sau din redeschiderea uneia existente (etapa de emisiune);

– diferentele din reevaluarea titlurilor de stat rascumparate anticipat sau preschimbate – diferenta dintre pretul net al titlurilor de stat la data efectuarii operatiunii de rascumparare anticipata sau preschimbare si valoarea nominala (la par) a acestora. Diferentele din reevaluare pot fi favorabile, cand influenteaza pozitiv soldul datoriei (pretul net este sub par), sau nefavorabile, cand influenteaza negativ soldul datoriei (in cazul in care pretul net este peste par), determinand scaderea si, respectiv, cresterea soldului datoriei publice;

– pretul brut – pretul de cumparare sau de vanzare al titlurilor de stat in care este inclusa dobanda acumulata; pretul brut se exprima ca procent din valoarea nominala;

– pretul net – pretul de cumparare sau de vanzare al titlurilor de stat care nu include dobanda acumulata; pretul net se exprima ca procent din valoarea nominala.”

 1. La punctul 2.d), dupa litera d) din paragraful “Pe piata interna a titlurilor de stat, daca in prospectul de emisiune nu se prevede altfel, formulele de baza utilizate sunt:” se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

“e) Dobanda acumulata aferenta titlurilor de stat se exprima in moneda in care este denominat instrumentul, cu doua zecimale, si se calculeaza dupa urmatoarea formula:

 

a

Da = VN x D x ——,

Z x f

 

unde:

Da = dobanda acumulata;

VN = valoarea nominala a titlului de stat;

D = rata cuponului exprimata cu doua zecimale;

a = numarul de zile scurse de la data platii ultimului cupon (exclusiv) pana la data decontarii tranzactiei (inclusiv);

Z = numarul total de zile intre platile de cupon (365 sau 366 in cazul anilor bisecti);

f = frecventa platilor de cupon intr-un an.”

 

 1. Subpunctul 3.2.6^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“3.2.6^1. In scopul limitarii riscurilor asumate de catre stat in utilizarea instrumentelor de datorie, in functie de complexitatea fiecarei tranzactii si a documentatiei contractuale aferente, Ministerul Finantelor Publice, prin directia de specialitate, poate selecta firme de avocatura pentru prestarea de servicii de consultanta juridica, conform legii;”.

 1. La punctul 4.1.a), b).1^1, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“4.1.a), b).1^1. Procedura lansarii emisiunilor de titluri de stat destinate populatiei pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti – S.A. si supravegheata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara presupune parcurgerea urmatoarelor etape:”.

 1. La punctul 4.1.a), b).1^1, dupa subpunctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3^1, cu urmatorul cuprins:

“3^1. Ministerul Finantelor Publice selecteaza agentul de plata pentru emisiune, in baza unei cereri de oferta;”.

 1. La punctul 4.1.a), b).1^1, dupa subpunctul 7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8, cu urmatorul cuprins:

“8. Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa plateasca comisioane, inclusiv comisionul catre sindicatul de intermediere, cheltuieli legate de realizarea de activitati de promovare a tranzactiei, prin mijloace de comunicare mass-media, si alte costuri aferente lansarii emisiunilor de titluri de stat destinate populatiei din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi», art. 20 «Bunuri si servicii», alin. 20.24 «Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor», alin. 20.24.02 «Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne».”

 1. Dupa punctul 4.1.a), b).1^1 se introduce un nou punct, punctul 4.1.a), b).1^2, cu urmatorul cuprins:

“4.1.a), b).1^2. Procedura de rascumparare anticipata/preschimbare a titlurilor de stat in lei emise pe piata interna are in vedere urmatoarele:

 1. In scopul administrarii riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale si in functie de conditiile de piata, Ministerul Finantelor Publice poate utiliza operatiuni specifice de piata prin rascumpararea anticipata a unor titluri de stat emise in lei pe piata interna si tranzactionate pe piata secundara si/sau preschimbarea acestora cu titluri de stat noi, in lei, pe piata interna, emise fie prin plasarea de emisiuni noi, fie prin redeschiderea emisiunilor existente.
 2. Cadrul general privind obiectivele, strategia si modul de utilizare a operatiunilor de rascumparare anticipata si preschimbare a titlurilor de stat in administrarea datoriei publice se aproba de catre ministrul finantelor publice.
 3. Operatiunile de administrare a datoriei publice se comunica de Ministerul Finantelor Publice, fie prin intermediul prospectelor de emisiune, fie prin anunturi prealabile, in baza unei fundamentari aprobate la nivelul secretarului de stat coordonator, care va contine cel putin urmatoarele elemente: scopul utilizarii instrumentelor respective, instrumentele utilizate, respectiv seriile de titluri de stat care fac obiectul operatiunii de rascumparare anticipata sau preschimbare, caracteristicile emisiunii noi, precum si referintele indicative de pret ale titlurilor care se rascumpara sau se preschimba de la momentul analizei.
 4. Ministerul Finantelor Publice poate rascumpara anticipat orice titlu de stat in lei aflat in circulatie care face obiectul unei operatiuni de rascumparare anticipata sau preschimbare. Seriile de titluri de stat care sunt eligibile pentru operatiunile de rascumparare anticipata si preschimbare se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, impreuna cu volumul indicativ aferent acestor operatiuni.
 5. Rascumpararile anticipate/Preschimbarile de titluri de stat se efectueaza prin licitatie, fie de catre Ministerul Finantelor Publice, fie de catre Banca Nationala a Romaniei sau prin alt agent autorizat de catre Ministerul Finantelor Publice in acest scop. Suma finala si celelalte caracteristici ale emisiunilor rascumparate anticipat sau preschimbate si ale emisiunii de obligatiuni noi sau redeschise vor fi stabilite la momentul executarii tranzactiei, in functie de conditiile de piata, si ulterior publicate prin mijloacele de comunicare anterior mentionate.
 6. Cu doua zile lucratoare inainte de licitatie, Ministerul Finantelor Publice anunta titlurile de stat care fac obiectul rascumpararii anticipate sau preschimbarii, prin publicarea pe website-ul Ministerului Finantelor Publice si prin utilizarea acelorasi mijloace de comunicare utilizate in cazul licitatiilor pe piata primara, respectiv prin intermediul platformelor electronice de stiri financiare.
 7. Participantii la operatiunile de rascumparare anticipata sau preschimbare de titluri de stat sunt dealerii primari.
 8. In ziua licitatiei, dealerii primari prezinta oferta in cont propriu si in contul clientilor lor, detinatori legali de titluri de stat din seriile anuntate pentru rascumparare anticipata/preschimbare.
 9. In cazul operatiunilor de rascumparare anticipata de titluri de stat, Ministerul Finantelor Publice publica urmatoarele elemente:

– data licitatiei, locul si momentul-limita pentru depunerea ofertelor;

– data decontarii tranzactiei;

– volumul indicativ;

– elemente de identificare a titlurilor de stat ce urmeaza sa fie rascumparate, respectiv tipul, seria (codul ISIN), rata anuala a cuponului, data scadentei etc.;

– valoarea nominala individuala;

– valoarea nominala totala minima cu care se poate participa individual la licitatie;

– valoarea dobanzii acumulate pe titlu la data decontarii tranzactiei;

– precizarea daca se accepta sau nu oferte necompetitive, iar, daca se accepta, procentul maxim in care acestea trebuie sa se incadreze, precum si categoriile de investitori care pot transmite astfel de oferte.

 1. Dealerii primari specifica in ofertele depuse pretul net, exprimat cu 4 zecimale, la care sunt dispusi sa vanda titlurile catre Ministerul Finantelor Publice. In cazul in care pretul net al ofertei este mai mic decat pretul net maxim acceptat, oferta este acceptata in totalitate; in cazul in care pretul net al ofertei este egal cu pretul net maxim acceptat, Ministerul Finantelor Publice poate accepta intreaga oferta la acest nivel sau o poate accepta partial.
 2. In cazul operatiunilor de preschimbare de titluri de stat, Ministerul Finantelor Publice publica urmatoarele elemente:

– data licitatiei, locul si momentul-limita pentru depunerea ofertelor;

– data decontarii tranzactiei;

– volumul indicativ pentru titlurile de stat ce vor fi preschimbate;

– elemente de identificare ale titlurilor de stat, atat pentru titlurile emise, cat si pentru cele care fac obiectul preschimbarii: tipul, seria (codul ISIN), rata anuala a cuponului, data scadentei, valoarea nominala individuala;

– valoarea nominala totala minima pentru care se vor depune oferte individuale, daca este cazul;

– valoarea dobanzii acumulate pe titlu la data decontarii tranzactiei, atat pentru titlurile nou-emise, cat si pentru cele care fac obiectul preschimbarii;

– precizarea daca se accepta sau nu oferte necompetitive, iar, daca se accepta, procentul maxim in care acestea trebuie sa se incadreze, precum si categoriile de investitori care pot transmite astfel de oferte;

– in ziua licitatiei, Ministerul Finantelor Publice publica pretul net fix, exprimat cu 4 zecimale, care va sta la baza rascumpararii titlurilor supuse preschimbarii.

11.1. Dealerii primari specifica in ofertele depuse pretul net la care sunt dispusi sa cumpere titlurile din seria nou-emisa sau redeschisa (exprimat cu 4 zecimale), numarul si valoarea nominala totala a acestora (care se va incadra in valoarea totala individuala a ofertelor depuse pentru seriile de titluri de stat vizate pentru preschimbare), precum si numarul si valoarea nominala totala a titlurilor pe care doresc sa le preschimbe.

11.2. In cadrul alocarii pentru titlul de stat nou-emis/redeschis, in cazul in care pretul net al unei oferte individuale este mai mare decat pretul net minim acceptat, oferta este acceptata. Valoarea ofertelor de preschimbare pentru fiecare participant se calculeaza dupa formula:

 

    

  \

VTOPP = /__ NPRi x PFi x VNPi,

i

 

unde:

VTOPP = valoarea totala a ofertelor de preschimbare pentru fiecare participant;

NPRi = numarul de titluri pe care participantul doreste sa le preschimbe pentru fiecare serie (cod ISIN) supus preschimbarii;

PFi = pretul brut fix stabilit de Ministerul Finantelor Publice pentru fiecare ISIN supus preschimbarii;

VNPi = valoarea nominala individuala aferenta fiecarui ISIN ce va fi preschimbat.

 

In cazul in care pretul net al unei oferte este egal cu pretul net minim acceptat, Ministerul Finantelor Publice poate accepta integral sau partial oferta la acest nivel de pret.

In cazul depunerii mai multor oferte la acelasi nivel de pret, alocarea titlurilor se va face pro rata.

11.3. Numarul de titluri noi alocate pentru fiecare transa se determina pentru fiecare participant, rotunjit in plus, dupa formula:

 

SAT

NTNA = —————,

PNT X VNN + Da

 

unde:

NTNA = numarul de titluri noi alocate pentru fiecare transa individuala;

SAT = suma individuala alocata pe fiecare transa pentru titlurile noi, pentru fiecare participant;

PNT = pretul net al transei individuale;

VNn = valoarea nominala aferenta seriilor de titluri nou-emise/redeschise;

Da = dobanda acumulata pentru titlurile noi.

 

11.4. Ponderea de alocare a titlurilor preschimbate pentru fiecare participant se determina dupa formula:

 

NPR x PF x VNP

PAi = ———————–,

  

\

/__ NPRi x PFi x VNPi

i

 

unde:

PAi = ponderea fiecarui ISIN in total oferta individuala a fiecarui participant;

NPR = numarul de titluri pe care participantul doreste sa le preschimbe pentru un anumit ISIN supus preschimbarii;

PF = pretul brut fix stabilit de Ministerul Finantelor Publice pentru un anumit ISIN supus preschimbarii;

VNP = valoarea nominala individuala aferenta unui anumit ISIN ce se preschimba;

NPRi = numarul de titluri pe care participantul doreste sa le preschimbe pentru fiecare ISIN supus preschimbarii;

PFi = pretul brut fix stabilit de Ministerul Finantelor Publice pentru fiecare ISIN supus preschimbarii;

VNPi = valoarea nominala individuala aferenta fiecarui ISIN ce se preschimba.

 

11.5. Dupa stabilirea valorii alocate individuale aferente preschimbarii pentru fiecare participant, se va stabili numarul de titluri preschimbate din fiecare ISIN aferent fiecarui participant, rotunjindu-se in minus, dupa formula:

 

 PAi x min(VTOPP; VAI)

NTTRi = ———————,

 PFi x VNPi

 

unde:

NTTRi = numarul total de titluri preschimbate aferent fiecarui participant din fiecare ISIN;

PAi = ponderea fiecarui ISIN in total oferta individuala a fiecarui participant;

VTOPP = valoarea totala a ofertelor de preschimbare pentru fiecare participant;

VAI = valoarea de alocare individuala a fiecarui participant;

PFi = pretul brut fix stabilit de Ministerul Finantelor Publice pentru fiecare ISIN supus preschimbarii;

VNPi = valoarea nominala individuala aferenta fiecarui ISIN ce se preschimba.

 

11.6. In cadrul etapei de emisiune aferente operatiunii de preschimbare, Ministerul Finantelor Publice poate emite titluri de stat intr-un volum maxim egal cu suma totala solicitata de catre detinatorii titlurilor de stat supuse preschimbarii. Diferenta dintre valoarea bruta adjudecata de fiecare participant si valoarea bruta aferenta titlurilor oferite spre preschimbare de catre acesta va fi platita de fiecare dintre participanti la data decontarii operatiunii.

 1. Rezultatul licitatiei se publica printr-un anunt postat pe website-ul Ministerului Finantelor Publice, pe platformele electronice de stiri financiare, pe platforma de licitatie si/sau pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei, in calitate de agent al statului, dupa caz.
 2. Ministerul Finantelor Publice poate rascumpara anticipat sau preschimba titluri de stat emise si tranzactionate pe piata interna in functie de conditiile de piata, de obiectivele urmarite de catre Ministerul Finantelor Publice, precum si de apetitul si cererea detinatorilor titlurilor de stat.
 3. Titlurile de stat din seriile care fac obiectul rascumpararii anticipate sau preschimbarii se anuleaza, iar volumul in circulatie al seriei de titluri se diminueaza in mod corespunzator cu valoarea nominala aferenta titlurilor anulate.
 4. Utilizarea operatiunilor de administrare a datoriei publice poate genera schimbarea fluxurilor de numerar pentru obligatiile de natura datoriei publice guvernamentale existente si/sau viitoare, date fiind caracteristicile obligatiunilor de tip benchmark care fac obiectul tranzactiei. Decontarea operatiunilor de administrare a datoriei publice interne se evidentiaza potrivit prevederilor subpct. 4 de la pct. 4.1.a), b)1, ale subpct. 5.3.1, precum si:

– cu diferenta favorabila de reevaluare din operatiunea de rascumparare anticipata sau preschimbare a titlurilor de stat, exprimata ca diferenta intre valoarea nominala a titlurilor de stat rascumparate sau preschimbate si pretul net al acestora, in cazul in care pretul net e mai mic decat valoarea nominala, diminuandu-se obligatia de plata a capitalului aferent titlurilor de stat rascumparate anticipat sau preschimbate;

– cu diferenta nefavorabila de reevaluare din operatiunea de rascumparare anticipata sau preschimbare a titlurilor de stat, exprimata ca diferenta intre valoarea nominala a titlurilor de stat si pretul net al acestora, in cazul in care pretul net este mai mare decat valoarea nominala, majorandu-se obligatia de plata a capitalului aferent titlurilor de stat rascumparate anticipat sau preschimbate, care se va asigura, dupa caz, din sursele prevazute la subpct. 5.3.1.;

– dobanda acumulata datorata pentru titlurile de stat supuse operatiunilor de rascumparare anticipata sau preschimbare reprezinta cheltuiala a bugetului de stat si se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi», titlul 30 «Dobanzi», art. 30.01 «Dobanzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.01 «Dobanzi aferente datoriei publice interne directe».”

 1. Punctul 4.1.a), b)2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“4.1.a), b)2. Procedura lansarii emisiunilor de titluri de stat pe pietele internationale are in vedere urmatoarele:

 1. Ministrul finantelor publice aproba oportunitatea si/sau necesitatea lansarii unei emisiuni de titluri de stat pe pietele internationale, ca emisiune individuala sau in cadrul Programului, si demararea procesului de selectie a institutiilor financiare care vor intermedia emisiunea si a procesului de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania si/sau din strainatate pentru acordarea de asistenta juridica.
 2. Ulterior aprobarii lansarii unei emisiuni individuale sau a unei emisiuni in cadrul Programului se desfasoara procesul de selectie a institutiilor financiare care vor intermedia emisiunea, in paralel cu procesul de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania si/sau din strainatate pentru acordarea de asistenta juridica pentru emisiune, conform legii. In acest scop, Ministerul Finantelor Publice transmite cererea de oferta catre institutii financiare care au capacitate si experienta in intermedierea unor astfel de tranzactii si/sau programe. In cuprinsul acesteia se specifica principalele caracteristici ale emisiunii si/sau Programului, cum ar fi: valoarea estimata a emisiunii si/sau Programului, scadenta, criteriile de selectie, termenul-limita pana la care pot fi primite oferte, precum si alte elemente considerate relevante de catre emitent daca este cazul. Criteriile de selectie pot include, dupa caz, elemente de evaluare cantitative si calitative, cum ar fi: nivelul comisioanelor si cheltuielilor aferente tranzactiei, cheltuielile cu consultanta juridica, strategia de lansare a emisiunii, capacitatea de distributie a emisiunii catre potentiali investitori, istoricul si experienta in finalizarea unor tranzactii similare ale emitentilor suverani, activitatea pe piata primara si secundara, interna si externa a titlurilor de stat emise de Romania, performanta in calitate de dealer primar pe piata interna, precum si alti factori considerati relevanti de emitent, inclusiv rotatia dealerilor care intermediaza emisiunea de euroobligatiuni.
 3. Selectia institutiilor financiare care vor asigura intermedierea emisiunii si/sau Programului se realizeaza de catre directia de specialitate, prin analizarea si evaluarea tuturor ofertelor primite si fundamentarea propunerii de numire a administratorilor emisiunii si/sau a dealerilor in cadrul Programului printr-o nota interna aprobata de ministrul finantelor publice. Procesul de selectie poate include si o etapa intermediara prin intocmirea unei “liste scurte” de ofertanti, cu care au loc negocieri in scopul imbunatatirii ofertelor depuse initial si care se aproba de catre ministrul finantelor publice.
 4. Ca urmare a selectarii institutiilor financiare, Ministerul Finantelor Publice acorda acestora mandatul privind intermedierea emisiunii si/sau Programului, care cuprinde responsabilitatile si obligatiile partilor in realizarea tranzactiei si/sau intermedierea Programului, precum si nivelul comisioanelor percepute si eventuale cheltuieli care sunt suportate de fiecare parte, dupa caz.
 5. Lista dealerilor in cadrul Programului poate fi revizuita anual de catre Ministerul Finantelor Publice, in functie de strategia de finantare si necesitatile de a accesa diverse piete de obligatiuni, luand in considerare o serie de criterii, cum ar fi activitatea dealerului in tranzactionarea titlurilor de stat emise de Romania, pozitia in clasamentele internationale pentru tranzactii efectuate de emitenti suverani din regiune, experienta si capacitatea de a efectua tranzactii pe diverse piete, disponibilitatea si actiunile intreprinse pentru asigurarea consultantei oferite ministerului pe subiecte legate de dezvoltarea pietei titlurilor de stat.
 6. In paralel cu procesul de selectie a institutiilor financiare care vor intermedia emisiunea individuala sau a unei emisiuni in cadrul Programului, Ministerul Finantelor Publice selecteaza societatile profesionale civile de avocati din Romania si/sau din strainatate pentru acordarea de asistenta juridica pentru emisiune potrivit prevederilor subpct. 3.2.6^1, fie pe baza criteriilor precizate in cererea de oferta in cazul unei emisiuni individuale, fie cu respectarea procedurii interne pentru selectarea societatilor profesionale civile de avocati, aprobata prin ordinul ministrului finantelor publice in cazul unei emisiuni in cadrul Programului.
 7. Pentru efectuarea activitatilor de administrare a fluxurilor financiare aferente obligatiunilor externe, Ministerul Finantelor Publice poate selecta una sau mai multe institutii care sa furnizeze servicii de agent fiscal si platitor, tinand cont de experienta, capacitatea acestora de a desfasura astfel de activitati pe diferite piete, precum si de nivelul costurilor oferite in furnizarea serviciilor.
 8. Nivelul comisioanelor de administrare poate fi agreat fie pentru fiecare emisiune in parte, fie aprobat anual de catre ministrul finantelor publice, stabilindu-se grila de comisioane, pe categorii de maturitati, la un nivel comparabil cu cele platite de emitenti suverani si institutii financiare internationale pentru instrumente similare.
 9. In vederea stabilirii momentului oportun pentru lansarea emisiunii pe pietele externe, directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu intermediarii tranzactiei, va monitoriza in permanenta evolutia pietelor financiare internationale si, in functie de specificul fiecarei tranzactii, se vor efectua si urmatoarele actiuni, dupa caz: elaborarea sau actualizarea prospectului de tara, organizarea de intalniri intre administratorii tranzactiei si institutii reprezentative ale statului («due dilligence»), promovarea emisiunii prin organizarea turneelor de promovare («road-shows») in centre financiare recomandate de catre administratorii tranzactiei, negocierea documentatiei contractuale, stabilirea termenilor si conditiilor financiare: cupon, randament, pret, stabilirea comisioanelor aferente, daca acestea nu au fost deja stabilite.
 10. Emisiunile individuale sau cele in cadrul Programului se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. Suma aferenta emisiunii, maturitatea, cuponul, numarul de serii, precum si toti ceilalti termeni si conditii financiare se stabilesc la momentul lansarii emisiunii, in functie de conditiile de piata.
 11. In functie de conditiile de piata si de necesitatile de finantare a deficitului bugetar si refinantare a datoriei publice guvernamentale, precum si pentru a beneficia de oportunitatile oferite de pietele internationale, in baza unei fundamentari in acest sens, in cadrul emisiunilor individuale si/sau al emisiunilor efectuate in cadrul Programului se pot emite, concomitent sau intr-un interval de timp care nu va depasi 30 de zile de la data finalizarii emisiunii sau seriei anterioare de titluri de stat, doua sau mai multe serii de titluri de stat care pot avea caracteristici diferite (de exemplu, maturitati, valute, mod de calcul al ratei dobanzii, discont), in baza unui singur ordin de aprobare a efectuarii emisiunii seriilor respective al ministrului finantelor publice. Lansarea acestor serii se va putea realiza in baza unei singure documentatii contractuale sau in baza unor documentatii diferite, in functie de necesitatile tranzactiei, conform subpct. 10, si cu aceiasi administratori ai tranzactiei, cu exceptia cazului in care in ordinul de aprobare a emisiunii se prevede altfel.
 12. Documentatia specifica Programului si a emisiunilor din cadrul Programului, precum si cea aferenta emisiunilor individuale se semneaza de catre ministrul finantelor publice, si anume: Acordul de subscriere sau Acordul-cadru, Acordul privind descrierea procedurilor de lucru pentru initierea si finalizarea fiecarei tranzactii in parte, Acordul de agent fiscal si platitor, termenii si conditiile proforma care se aplica fiecarei emisiuni in cadrul Programului, nota globala, nota definitiva si altele asemenea.
 13. Suma aferenta emisiunii individuale sau a unei emisiuni in cadrul Programului se vireaza in contul Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor legale in vigoare. Valoarea nominala va fi reintregita, dupa caz, cu valoarea comisionului de administrare a tranzactiei si a altor cheltuieli aferente emisiunii, la care se adauga discontul, in cazul in care emisiunea se lanseaza cu discont.

Reintregirea valorii nominale a emisiunii se efectueaza:

– din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi», titlul 20 «Bunuri si servicii», art. 20.24 «Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe» – cu valoarea comisionului de administrare si a altor cheltuieli aferente; si

– din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi», titlul 30 «Dobanzi», art. 30.02 «Dobanzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobanzi aferente datoriei publice externe directe» – cu valoarea discontului.

Reintregirea valorii nominale a emisiunii se efectueaza astfel:

– in cazul in care emisiunea de titluri de stat in valuta este destinata refinantarii unui titlu de stat/imprumut in valuta scadent, reintregirea se efectueaza in valuta;

– in cazul in care emisiunea de titluri de stat in valuta este destinata finantarii deficitului bugetar sau finantarii deficitului bugetar si refinantarii datoriei publice, reintregirea se efectueaza in lei. Sumele in lei cu care s-a efectuat reconstituirea de la bugetul de stat a valorii nominale a imprumutului se utilizeaza la finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice la data reintregirii sau ulterior acestei date. Reintregirea valorii nominale a emisiunii se efectueaza in lei la cursul de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei, in ziua lucratoare anterioara datei incasarii sumelor in valuta.

 1. In cazul in care pretul tranzactiei este cu prima, aceasta reprezinta o cheltuiala negativa a bugetului de stat. Echivalentul in lei obtinut din vanzarea valutei reprezentand prima incasata, la cursul publicat de BNR in ziua lucratoare anterioara datei efectuarii operatiunii de schimb valutar, reprezinta cheltuiala negativa si se va inregistra in bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi», titlul 30 «Dobanzi», art. 30.02 «Dobanzi aferente datoriei publice externe», cod 30.02.04 «Prime la emisiunea titlurilor de stat».
 2. In functie de evolutiile pietelor financiare interne si internationale, tinand cont de necesitatile de finantare a deficitului bugetar si refinantare a datoriei publice guvernamentale si in baza unei fundamentari in acest sens, conform subpct. 1 si 10, emisiunile de titluri de stat lansate pe pietele internationale pot fi redeschise. Dobanda acumulata incasata ca urmare a redeschiderii reprezinta venit al bugetului de stat. Echivalentul in lei obtinut din vanzarea valutei reprezentand dobanda acumulata incasata, la cursul publicat de BNR in ziua lucratoare anterioara datei efectuarii operatiunii de schimb valutar, va fi virat la capitolul bugetar 31.01 «Venituri din dobanzi», subcapitolul 31.01.03 «Alte venituri din dobanzi».”
 3. Dupa punctul 4.1.a), b)2 se introduce un nou punct, punctul 4.1.a), b)2^1, cu urmatorul cuprins:

“4.1.a), b)2^1. Procedura de rascumparare anticipata sau preschimbare a titlurilor de stat emise in valuta pe pietele internationale are in vedere urmatoarele:

 1. In scopul administrarii riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale Ministerul Finantelor Publice poate utiliza operatiuni specifice de piata prin rascumpararea anticipata a unor titluri de stat emise in valuta si tranzactionate pe pietele secundare si/sau preschimbarea acestora cu titluri de stat noi emise in valuta pe pietele internationale de capital sau prin redeschiderea unor emisiuni existente.
 2. Rascumpararea anticipata sau preschimbarea titlurilor de stat existente in valuta se va face in functie de pretul obtinut la momentul tranzactiei.
 3. In cadrul aceleiasi operatiuni, Ministerul Finantelor Publice poate rascumpara anticipat sau preschimba mai multe serii de titluri de stat in valuta emise si tranzactionate pe pietele internationale de capital, prin utilizarea sumelor disponibile in acest sens ori a celor obtinute printr-o noua emisiune sau prin redeschiderea unei emisiuni existente.
 4. Ministerul Finantelor Publice poate rascumpara anticipat sau preschimba titluri de stat in valuta emise si tranzactionate pe pietele internationale, in functie de conditiile de piata (pretul de tranzactionare al acestora, precum si conditiile de emitere de noi titluri de stat in valuta), de obiectivele urmarite in administrarea datoriei publice, precum si de cererea investitorilor si/sau a detinatorilor titlurilor de stat care se doresc a fi rascumparate anticipat si/sau preschimbate.
 5. In cadrul realizarii unei operatiuni de rascumparare anticipata sau preschimbare, etapele parcurse sunt urmatoarele:

5.1. Oportunitatea si/sau necesitatea realizarii unei operatiuni de rascumparare anticipata sau preschimbare a titlurilor de stat pe pietele internationale de capital se aproba de catre ministrul finantelor publice, in baza unei fundamentari care poate include si modalitatea si criteriile de selectie a institutiilor financiare care vor intermedia tranzactia si a societatilor profesionale civile de avocati din Romania si/sau din strainatate pentru acordarea de asistenta juridica.

5.2. Ulterior aprobarii notei privind rascumpararea anticipata sau preschimbarea se desfasoara procesul de selectie a institutiilor financiare care vor intermedia tranzactia, in paralel cu procesul de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania si/sau din strainatate pentru acordarea de asistenta juridica pentru tranzactie. In acest scop, Ministerul Finantelor Publice transmite cererea de oferta catre institutii financiare care au capacitate si experienta in intermedierea unor astfel de tranzactii. In cuprinsul acesteia se specifica principalele caracteristici ale tranzactiei, cum ar fi: seriile de titluri care se intentioneaza a fi rascumparate sau preschimbate, valoarea, respectiv maturitatea noii emisiuni de titluri de stat, criteriile de selectie, termenul-limita pana la care pot fi primite oferte, precum si alte elemente considerate relevante, daca este cazul. Criteriile de selectie pot include elemente de evaluare cantitative si calitative, dupa caz: nivelul comisioanelor si cheltuielilor aferente tranzactiei, cheltuielile cu consultanta juridica, strategia de structurare a tranzactiei, istoricul si experienta in finalizarea unor tranzactii similare ale emitentilor suverani, activitatea pe piata primara si secundara, a titlurilor de stat emise de Romania pe piata interna si externa, precum si alti factori considerati relevanti de emitent, inclusiv asigurarea rotatiei dealerilor care intermediaza tranzactia.

5.3. Ministerul Finantelor Publice selecteaza institutiile financiare care vor intermedia operatiunea de rascumparare anticipata sau preschimbare cu respectarea prevederilor de la pct. 4.1.a), b)2 subpct. 3 si 4. In cazul operatiunii de preschimbare institutiile financiare selectate vor asigura atat intermedierea noii emisiuni, cat si pe cea a operatiunii de preschimbare a titlurilor de stat aferente unei emisiuni sau unor emisiuni existente.

5.4. In paralel cu procesul de selectie a institutiilor financiare care vor intermedia operatiunea de rascumparare anticipata sau preschimbare, Ministerul Finantelor Publice selecteaza, potrivit legii, societatile profesionale civile de avocati din Romania si/sau din strainatate pentru acordarea de asistenta juridica pentru tranzactie potrivit prevederilor subpct. 3.2.6^1, pe baza criteriilor precizate in cererea de oferta, sau, dupa caz, cu respectarea normelor interne aprobate prin ordinul ministrului finantelor publice, pentru selectarea societatilor profesionale civile de avocati.

5.5. Nivelul comisioanelor de administrare aferente tranzactiei poate fi agreat fie pentru fiecare tranzactie in parte, fie anual in baza unei note interne aprobate de catre ministrul finantelor publice, prin care ministerul va stabili grila de comisioane, pe categorii de maturitati, la un nivel comparabil cu cele platite de emitenti suverani si institutii financiare internationale pentru instrumente similare.

5.6. In vederea stabilirii momentului oportun pentru realizarea tranzactiei, directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu intermediarii tranzactiei, va monitoriza in permanenta evolutia pietelor financiare internationale. De asemenea, in functie de specificul fiecarei tranzactii se vor parcurge si urmatoarele etape, dupa caz: elaborarea sau actualizarea prospectului de emisiune sau de tara, precum si a altor documente necesare realizarii tranzactiei, organizarea de intalniri intre administratorii tranzactiei si institutii reprezentative ale statului («due dilligence»), promovarea emisiunii prin organizarea de turnee de promovare («road-shows») in centre financiare recomandate de catre administratorii tranzactiei.

5.7. Operatiunea de rascumparare anticipata sau preschimbare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. Termenii si conditiile financiare se stabilesc la momentul lansarii tranzactiei, in functie de conditiile de piata.

5.8. Ministerul Finantelor Publice poate emite un volum mai mare comparativ cu suma solicitata pentru rascumparare sau preschimbare de catre detinatorii titlurilor de stat.

5.9. Documentatia specifica noii emisiuni, conform pct. 4.1.a), b)2, subpct. 11, precum si documentatia specifica operatiunilor de rascumparare anticipata sau preschimbare se semneaza de catre ministrul finantelor publice. Documentatia specifica operatiunilor de rascumparare anticipata sau preschimbare poate include dupa caz: Tender Offer Memorandum, contractul dintre emitent si administratorii tranzactiei, contractul dintre emitent si agentul mandatat sa distribuie Tender Offer Memorandum, scrisoarea de notificare a bursei de valori si altele asemenea.

5.10. Titlurile de stat din seriile care fac obiectul rascumpararii anticipate sau preschimbarii se anuleaza, iar volumul seriei de titluri se va diminua in mod corespunzator cu suma aferenta titlurilor anulate.

5.11. In cazul operatiunii de rascumparare anticipata a titlurilor de stat, plata se efectueaza dupa cum urmeaza:

– capitalul aferent titlurilor de stat rascumparate anticipat se va plati din sursele in valuta ale Ministerului Finantelor Publice legal constituite cu aceasta destinatie;

– diferenta nefavorabila de reevaluare din operatiunea de rascumparare anticipata a titlurilor de stat exprimata ca diferenta intre valoarea nominala a titlurilor de stat si pretul net al acestora, in cazul in care pretul net este mai mare decat valoarea nominala, majoreaza obligatia de plata a capitalului aferent titlurilor de stat rascumparate anticipat si se va plati din sursele in valuta ale Ministerului Finantelor Publice legal constituite cu aceasta destinatie;

– diferenta favorabila de reevaluare din operatiunea de rascumparare anticipata a titlurilor de stat exprimata ca diferenta intre valoarea nominala a titlurilor de stat si pretul net al acestora, in cazul in care pretul net este mai mic decat valoarea nominala, diminueaza obligatia de plata a capitalului aferent titlurilor de stat rascumparate anticipat;

– dobanda acumulata datorata aferenta titlurilor de stat care fac obiectul operatiunii de rascumparare anticipata se va plati din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi», titlul 30 «Dobanzi», art. 30.02 «Dobanzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobanzi aferente datoriei publice externe directe»;

– din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi», titlul 20 «Bunuri si servicii», art. 20.24 «Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe» – cu valoarea comisionului de administrare si a altor cheltuieli aferente.

5.12. In cazul operatiunii de preschimbare a titlurilor de stat se aplica urmatoarele prevederi:

– suma aferenta emisiunii noi din care s-au retinut obligatiile de plata aferente emisiunii preschimbate se vireaza in contul Ministerului Finantelor Publice potrivit prevederilor legale in vigoare;

– sumei aferente emisiunii noi i se aplica prevederile de la pct. 4.1.a), b)2, subpct. 13, 14 si 15; si

– suma aferenta emisiunii noi se reintregeste cu dobanda acumulata datorata aferenta titlurilor de stat care fac obiectul operatiunii de preschimbare, care se va plati din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi», titlul 30 «Dobanzi», art. 30.02 «Dobanzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobanzi aferente datoriei publice externe directe»;

– suma reprezentand capitalul titlurilor de stat preschimbate se considera achitata cu suma retinuta din capitalul titlurilor de stat nou-emise;

– diferenta favorabila de reevaluare din operatiunea de preschimbare a titlurilor de stat exprimata ca diferenta intre valoarea nominala a titlurilor de stat si pretul net al acestora, in cazul in care pretul net este mai mic decat valoarea nominala, diminueaza obligatia de plata a capitalului aferent titlurilor de stat preschimbate;

– diferenta nefavorabila de reevaluare din operatiunea de preschimbare a titlurilor de stat exprimata ca diferenta intre valoarea nominala a titlurilor de stat si pretul net al acestora, in cazul in care pretul net este mai mare decat valoarea nominala, majoreaza obligatia de plata a capitalului aferent titlurilor de stat preschimbate.”

 1. La punctul 5.3, subpunctul 5.3.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“5.3.2. Rambursarea ratelor de capital pentru imprumuturile in valuta contractate in vederea finantarii deficitului bugetar, refinantarii datoriei publice si rambursarii anticipate se va face din sursele in valuta ale Ministerului Finantelor Publice legal constituite cu aceasta destinatie si/sau prin refinantarea acestora la cursul de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua lucratoare anterioara datei scadentei, permitand astfel rambursarea integrala sau partiala in valuta a acestora, folosind disponibilitatile existente.

Mecanismul aferent rambursarii ratelor de capital pentru imprumuturile in valuta contractate in vederea finantarii deficitului bugetar, refinantarii datoriei publice si rambursarii anticipate, in functie de obiectivele privind managementul datoriei publice, poate fi, dupa caz:

5.3.2.1. Rambursarea integrala a ratelor de capital in valuta/valutele obligatiei care urmeaza sa se plateasca la scadenta utilizand disponibilul in valuta/valutele rambursarii inregistrat cu 3 zile bancare inaintea efectuarii operatiunii;

5.3.2.2. Rambursarea ratelor de capital in valuta/valutele obligatiei care urmeaza sa se plateasca la scadenta utilizand partial valuta/valutele rambursarii din disponibilul inregistrat cu 3 zile bancare inaintea efectuarii operatiunii, iar diferenta pana la valoarea integrala a ratelor de capital se asigura prin cumpararea de valuta. Contravaloarea in lei a valutei/valutelor cumparate se asigura prin refinantare la cursul/cursurile de schimb publicat/publicate de Banca Nationala a Romaniei in ziua lucratoare anterioara datei scadentei;

5.3.2.3. Rambursarea ratelor de capital se asigura integral prin cumpararea de valuta. Contravaloarea in lei a valutei cumparate se asigura prin refinantare la cursul/cursurile de schimb publicat/publicate de Banca Nationala a Romaniei in ziua lucratoare anterioara datei scadentei.”

 1. Punctul 5.13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“5.13. Ministerul Finantelor Publice, prin aparatul de inspectie economica-financiara, urmareste modul in care beneficiarii finantarilor rambursabile garantate de stat sau subimprumutate constituie si asigura sursele de rambursare a finantarilor rambursabile si de plata a dobanzilor, comisioanelor si/sau a celorlalte costuri aferente finantarilor rambursabile respective.”

 1. Dupa punctul 6.8^1 se introduc doua noi puncte, punctele 6.8^2 si 6.8^3, cu urmatorul cuprins:

“6.8^2. In cazul in care beneficiarii finantarilor garantate de stat nu efectueaza plata obligatiilor scadente catre creditor si nu solicita Ministerului Finantelor Publice efectuarea platii in baza documentelor prevazute la pct. 6.8 si/sau 6.8^1, atunci Ministerul Finantelor Publice efectueaza plata obligatiilor scadente in contul acestora catre creditor in baza prevederilor scrisorilor de garantie si acordurilor/contractelor de imprumut/credit.

6.8^3. In cazul in care beneficiarii finantarilor contractate de stat si subimprumutate nu efectueaza plata obligatiilor scadente catre Ministerul Finantelor Publice sau finantator, dupa caz, ori nu informeaza in scris Ministerul Finantelor Publice ca are dificultati in onorarea obligatiilor de plata sau nu furnizeaza acestuia documentele prevazute la pct. 6.8, 6.8^1, atunci Ministerul Finantelor Publice efectueaza plata din fondul de risc catre creditor in baza prevederilor acordurilor de imprumut subsidiar sau contractelor de imprumut sau credit si, dupa caz, pe baza Raportului de inspectie economico-financiara intocmit de directiile specializate cu atributii in domeniul inspectiei economico-financiare, sau a notificarii finantatorului ca nu a incasat suma datorata la data scadentei.”

 1. Punctele 6.9 si 6.11 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“6.9. In cazul in care specificatiile din cererea de plata sunt in conformitate cu clauzele acordului de imprumut sau contractelor de imprumut/credit, pe baza documentelor prevazute la pct. 6.8, 6.8^1 si a prevederilor de la pct. 6.8^2 si 6.8^3, Ministerul Finantelor Publice solicita Bancii Nationale a Romaniei plata sumelor scadente catre creditor in contul indicat de beneficiarul final al finantarii rambursabile garantate de stat si/ori contractate de stat si subimprumutate si de creditor la data specificata in cerere si dispune transferarea contravalorii in lei a valutei din fondul de risc in aceeasi zi in care este cumparata valuta, la cursul de schimb valutar publicat de Banca Nationala a Romaniei, in ziua lucratoare anterioara decontarii operatiunii.

Aceeasi procedura se aplica si in cazul finantarilor rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subimprumutate, contractate in valuta de la un finantator intern.

………………………………………………………………..

6.11. In cazul finantarilor rambursabile garantate de stat si/sau subimprumutate, contractate, in conditiile legii, de la un finantator intern, pe baza documentelor prevazute la pct. 6.8, 6.8^1 si/sau 6.9 si a prevederilor de la pct. 6.8^2 si 6.8^3, Ministerul Finantelor Publice dispune plata sumei in lei datorate creditorului intern in contul indicat de beneficiarul/beneficiarul final al finantarii rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subimprumutate, precum si de catre creditorul intern.”

ART. II

Prevederile subpct. 5.3.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016. Sumele utilizate pana la data de 31 decembrie 2015 din imprumuturile pentru finantarea deficitului bugetar, refinantarea datoriei publice si rambursarea anticipata se considera finantare definitiva la data de 1 ianuarie 2016.

ART. III

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.461/2007 privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat si procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 28 decembrie 2007, si Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.462/2007 privind aprobarea procedurii de contractare a datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat pe pietele internationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 28 decembrie 2007.

ART. IV

Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close