Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative

 

In M. Of. nr. 274 din 23 aprilie 2015 a fost publicata Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative.

Din cuprins:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Prezenta lege stabileste normele in materie de autorizare, desfasurare a activitatii si transparenta ale administratorilor de fonduri de investitii alternative, denumiti in continuare AFIA, care administreaza si/sau distribuie in Romania titluri de participare ale unor fonduri de investitii alternative, denumite in continuare FIA.

(2) Rezervate fiind dispozitiile alin. (5) si ale art. 2, prezenta lege se aplica:

 1. a) persoanelor juridice stabilite in Romania care administreaza unul sau mai multe FIA, indiferent daca este vorba de un FIA din Romania, din alt stat membru sau dintr-un stat tert;
 2. b) AFIA stabiliti in state terte pentru care Romania este desemnat ca stat membru de referinta conform prevederilor art. 39;
 3. c) AFIA stabiliti in alte state membre care distribuie in Romania titlurile de participare ale unuia sau mai multor FIA din alte state membre;
 4. d) AFIA stabiliti in alte state membre care administreaza unul sau mai multe FIA din Romania;
 5. e) AFIA stabiliti in alte state membre care distribuie in Romania titlurile de participare ale unuia sau mai multor FIA din state terte;
 6. f) AFIA stabiliti in state terte care distribuie in Romania titlurile de participare ale unuia sau mai multor FIA.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), nu prezinta relevanta:

 1. a) daca FIA este de tip deschis sau inchis;
 2. b) daca FIA imbraca forma contractuala de trust sau forma statutara ori daca acesta are orice alta forma juridica;
 3. c) care este structura juridica a AFIA.

(4) In categoria FIA mentionate la alin. (3) sunt incluse organismele de plasament colectiv, altele decat organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (A.O.P.C.), care sunt obligate sa solicite inregistrarea la Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., conform prevederilor art. 114 alin. (2) si art. 115 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004, respectiv A.O.P.C. care, in conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din acelasi act normativ, nu au obligatia inregistrarii la A.S.F.

(5) Prezenta lege nu se aplica urmatoarelor entitati:

 1. a) holdingurilor, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 27;
 2. b) institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale care intra sub incidenta Directivei 2003/41/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale, fondurilor de pensii facultative care intra sub incidenta Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, fondurilor de pensii administrate privat care intra sub incidenta Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, infiintata potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 452/2001, altor sisteme de pensii neintegrate in sistemul public, precum si produselor de pensii al caror scop il reprezinta furnizarea unui beneficiu la varsta pensionarii inclusiv, dupa caz, entitatilor autorizate care sunt responsabile de administrarea unor astfel de institutii, fonduri sau produse si care actioneaza in numele acestora, cu conditia sa nu administreze FIA;
 3. c) institutiilor supranationale, precum Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii, Fondul European de Investitii, institutiile europene de finantare a dezvoltarii si bancile bilaterale de dezvoltare, Banca Mondiala, Fondul Monetar International, altor institutii supranationale si organizatii internationale similare, in cazul in care aceste institutii sau organizatii administreaza unul sau mai multe FIA si in masura in care FIA in cauza actioneaza in interes public;
 4. d) Bancii Nationale a Romaniei (BNR);
 5. e) autoritatilor si organelor nationale, regionale si locale sau altor institutii care administreaza fonduri ce sprijina sistemele de asigurari sociale si sistemele de pensii;
 6. f) schemelor de participare a angajatilor sau schemelor de economii ale angajatilor;
 7. g) entitatilor cu scop special de securitizare.

(6) A.S.F. este autoritatea competenta in ceea ce priveste reglementarea, autorizarea si supravegherea AFIA stabiliti in Romania, care fac obiectul prevederilor prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) A.S.F. stabileste metode adecvate pentru a verifica, atunci cand este relevant, pe baza orientarilor si recomandarilor elaborate de catre Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete, denumita in continuare ESMA, respectarea de catre AFIA a obligatiilor ce le revin in temeiul prezentei legi. In cazul in care A.S.F. considera oportun, aceasta va comunica ESMA decizia sa motivata cu privire la intentia de a nu aplica orientarile si recomandarile ESMA.

(8) In termen de 30 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, A.S.F. notifica ESMA si Comisia Europeana cu privire la calitatea sa de autoritate competenta in Romania sa indeplineasca atributiile prevazute la alin. (6) si (7).

ART. 2

(1) Prezenta lege nu se aplica AFIA stabiliti in Romania care administreaza unul sau mai multe FIA ai caror singuri investitori sunt insusi AFIA, societatile-mama sau sucursalele AFIA ori alte sucursale ale acestor societati-mama, cu conditia ca niciunul dintre acesti investitori sa nu fie el insusi un FIA.

(2) Alin. (3) si (4) sunt singurele care se aplica in cazul AFIA mentionati la lit. a) si b), cu luarea in considerare a prevederilor art. 50:

 1. a) AFIA stabiliti in Romania care fie direct, fie indirect, printr-o societate de care AFIA este legat printr-o administrare sau un control comun ori printr-o participatie directa sau indirecta importanta stabilita conform reglementarilor A.S.F., administreaza portofolii de FIA ale caror active administrate, inclusiv activele obtinute prin utilizarea efectului de levier, nu depasesc in total un prag de 100.000.000 euro; sau
 2. b) AFIA stabiliti in Romania care fie direct, fie indirect, printr-o societate de care AFIA este legat printr-o administrare sau un control comun ori printr-o participatie directa sau indirecta importanta stabilita conform reglementarilor A.S.F., administreaza portofolii de FIA ale caror active administrate nu depasesc in total un prag de 500.000.000 euro in cazul in care portofoliile FIA sunt compuse din FIA care nu utilizeaza efectul de levier, iar drepturile de rascumparare nu pot fi exercitate intr-o perioada de 5 ani de la data investitiei initiale in fiecare FIA.

(3) AFIA mentionati la alin. (2) sunt obligati:

 1. a) sa se inregistreze la A.S.F.;
 2. b) sa transmita A.S.F. datele de identificare proprii si cele ale FIA pe care le administreaza in momentul inregistrarii;
 3. c) sa furnizeze A.S.F. informatii privind strategiile de investitii pentru FIA pe care le administreaza in momentul inregistrarii;
 4. d) sa furnizeze periodic A.S.F. informatii privind principalele instrumente financiare in care investesc si principalele expuneri si cele mai importante concentrari ale FIA pe care le administreaza, determinate conform prevederilor art. 5 alin. (3), art. 110 si anexei IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste derogarile, conditiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenta si supravegherea, denumit in continuare Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013, pentru a permite A.S.F. sa monitorizeze in mod eficace riscul sistemic; si
 5. e) sa informeze A.S.F. in cazul in care nu mai intrunesc conditiile mentionate la alin. (2).

(4) In cazurile in care nu mai indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2), AFIA in cauza solicita A.S.F. autorizarea in termen de 30 de zile calendaristice, in conformitate cu procedurile relevante prevazute de prezenta lege.

(5) AFIA mentionati la alin. (2) nu beneficiaza de niciunul dintre drepturile acordate in temeiul prezentei legi, cu exceptia cazului in care aleg in mod voluntar sa intre sub incidenta prezentei legi, caz in care acestea nu mai beneficiaza de exceptiile prevazute la alin. (3) si (4).

ART. 3

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. administrarea FIA – desfasurarea, cu privire la unul sau mai multe fonduri de investitii alternative, cel putin a functiilor de administrare a investitiilor mentionate la art. 5 alin. (2);
 2. AFIA – orice persoana juridica a carei activitate principala o reprezinta administrarea unuia sau mai multor FIA;
 3. AFIA extern – persoana juridica indicata la pct. 2, responsabila pentru administrarea FIA, desemnata in acest scop de catre actionarii/Consiliul de administratie/Consiliul de supraveghere al FIA infiintat in baza unui act constitutiv – societate de investitii. In cazul unui FIA infiintat in baza unui contract de societate – fond de investitii, AFIA extern este reprezentat de persoana juridica indicata la pct. 2 care a avut initiativa infiintarii respectivului fond de investitii;
 4. DAFIA – Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 1.095/2010;
 5. autoritati competente ale AFIA stabiliti in Uniunea Europeana – autoritatile competente din alte state membre ale Uniunii Europene care supravegheaza AFIA stabiliti in respectivele state membre;
 6. autoritatile competente in legatura cu depozitarul:
 7. a) daca depozitarul este o institutie de credit autorizata in temeiul Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE, autoritatile competente definite la art. 4 alin. (1) pct. 40 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
 8. b) daca depozitarul este o firma de investitii autorizata in temeiul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a Directivei 2011/61/UE (reformare), autoritatile competente definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din directiva in cauza;
 9. c) daca depozitarul intra in una dintre categoriile de institutii mentionate la art. 21 alin. (3) lit. (c) din DAFIA, autoritatile nationale din statul sau membru de origine care sunt imputernicite in temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative sa supravegheze astfel de categorii de institutii;
 10. d) daca depozitarul este o entitate mentionata la art. 21 pct. 3 al treilea alineat din DAFIA, autoritatile nationale din statul membru in care entitatea in cauza isi are sediul social si care sunt imputernicite in temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative sa supravegheze aceste entitati sau organul oficial competent sa inregistreze ori sa supravegheze aceste entitati in temeiul normelor de deontologie profesionala care le sunt aplicabile;
 11. e) daca depozitarul este numit depozitar pentru un FIA dintr-un stat tert in conformitate cu art. 21 pct. 5 lit. b) din DAFIA si nu face parte din domeniul de aplicare al lit. a) – d), autoritatile nationale relevante din tara terta in care depozitarul isi are sediul social;
 12. f) in cazul FIA din Romania, autoritatea competenta in legatura cu depozitarul care indeplineste conditiile prevazute la art. 20 este A.S.F.;
 13. autoritati competente pentru FIA din Uniunea Europeana – autoritatile nationale dintr-un stat membru care sunt imputernicite in temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative sa supravegheze FIA;
 14. autoritati de supraveghere in ceea ce priveste un FIA dintr-un stat tert – autoritatile nationale dintr-un stat tert care sunt imputernicite in temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative sa supravegheze FIA;
 15. autoritati de supraveghere in ceea ce priveste un AFIA stabilit intr-un stat tert – autoritatile nationale dintr-un stat tert care sunt imputernicite in temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative sa supravegheze AFIA;
 16. broker principal – o institutie de credit, o firma de investitii reglementata sau alta entitate supusa unor reglementari prudentiale si unei supravegheri continue, care ofera servicii unor investitori profesionali, in special pentru finantarea sau executarea unor tranzactii cu instrumente financiare in calitate de contraparte, si care poate furniza si alte servicii, cum ar fi compensarea si decontarea tranzactiilor, servicii de custodie, imprumuturi de valori mobiliare, servicii personalizate de asistenta tehnologica si operationala;
 17. capital initial – fondurile definite conform art. 26 alin. (1) lit. (a) – (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 18. comision de performanta – o cota din profitul FIA obtinuta de AFIA drept compensatie pentru administrarea FIA, fara a include cota din profitul FIA dobandita de AFIA ca randament al investitiilor AFIA in FIA;
 19. conflict de interese – una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 30 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013, care pot aparea intre persoanele indicate la art. 14 alin. (1);
 20. control – relatia dintre societatea-mama si o filiala, astfel cum este descrisa la pct. 35;
 21. distribuire – o oferta sau un plasament, direct sau indirect, efectuat la initiativa AFIA sau in numele AFIA, de titluri de participare ale unui FIA pe care acesta il administreaza si adresat unor investitori domiciliati sau care au sediul social intr-un stat membru;
 22. efect de levier – orice metoda prin care AFIA mareste expunerea unui FIA pe care il administreaza fie prin imprumut de numerar sau valori mobiliare, fie prin pozitii de instrumente financiare derivate sau prin orice alte mijloace;
 23. emitent – entitate juridica de drept public sau privat care are sediul social in Uniunea Europeana si ale carei actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Uniunea Europeana definita la art. 4 alin. (1) pct. 21 din Directiva 2014/65/UE. Emitentul este, in cazul certificatelor de depozit reprezentand valori mobiliare, entitatea care emite valorilor mobiliare reprezentate;
 24. entitati cu scop special de securitizare – entitati al caror unic scop este de a desfasura activitati de securitizare conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 24/2009 al Bancii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind statisticile referitoare la activele si pasivele societatilor vehicul investitional angajate in operatiuni de securitizare si alte activitati adecvate pentru indeplinirea acestui scop;
 25. ESRB – Comitetul European pentru Risc Sistemic;
 26. FIA din Romania – acele A.O.P.C. infiintate in Romania care atrag capital de la cel putin 2 (doi) investitori, in vederea plasarii acestuia in conformitate cu o politica de investitii definita in interesul respectivilor investitori si care indeplinesc conditiile indicate la art. 1 alin. (3);
 27. FIA din Uniunea Europeana:
 28. a) orice FIA care este autorizat sau inregistrat intr-un stat membru al Uniunii Europene conform legislatiei aplicabile in respectivul stat membru; sau
 29. b) orice FIA care nu este autorizat sau inregistrat intr-un stat membru, dar are sediul social si/sau sediul principal intr-un stat membru;
 30. FIA dintr-un stat tert – un FIA care nu este un FIA din Uniunea Europeana;
 31. FIA de tip “feeder” – un FIA care:
 32. a) investeste cel putin 85% din activele sale in titluri de participare ale unui alt FIA (FIA de tip “master”);
 33. b) investeste cel putin 85% din activele sale in mai multe FIA de tip “master”, in cazul in care FIA respective de tip “master” au strategii de investitii identice; sau
 34. c) are, in orice alt fel, o expunere de 85% din active la unul sau mai multe astfel de FIA de tip “master”;
 35. FIA de tip “master” – un FIA in care investeste un alt FIA sau fata de care un alt FIA are o expunere in conformitate cu pct. 23;
 36. filiala – societatea controlata de o societate-mama definita la pct. 35, inclusiv orice societate subordonata societatii-mama care conduce grupul de societati in cauza;
 37. fonduri proprii – fonduri proprii, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, respectiv suma fondurilor proprii de nivel 1 si a fondurilor proprii de nivel 2;
 38. holding – o societate care detine participatii la una sau mai multe alte societati si al carei obiectiv comercial este de a aplica una sau mai multe strategii de afaceri prin intermediul filialelor sale, al societatilor sale asociate sau al participatiilor sale pentru a contribui la valoarea lor pe termen lung, si care:
 39. a) fie este o societate care actioneaza in nume propriu si ale carei actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din UE; fie
 40. b) nu este infiintata cu scopul principal de a genera beneficii pentru investitorii sai prin vanzarea filialelor sale sau a societatilor sale asociate, in conformitate cu raportul anual sau alte documente oficiale ale societatii;
 41. instrument financiar – un instrument definit conform art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;
 42. investitor profesional – un investitor care este considerat a fi un client profesional sau poate fi, la cerere, considerat a fi un client profesional, in sensul definitiei prevazute de reglementarile privind serviciile de investitii financiare, emise in aplicarea Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CEE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului;
 43. investitor de retail – un investitor care nu este investitor profesional;
 44. O.P.C.V.M. – un organism de plasament colectiv in valori mobiliare definit conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012;
 45. participatie calificata – o participatie, directa sau indirecta, intr-un AFIA care reprezinta cel putin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot, astfel cum este prevazut la art. 228 din Legea nr. 297/2004, avand in vedere conditiile de cumulare stabilite prin reglementarile emise in aplicarea acestei legi, sau care permite exercitarea unei influente semnificative asupra administrarii AFIA in care este detinuta participatia respectiva;
 46. reprezentant legal – o persoana fizica domiciliata intr-un stat din Uniunea Europeana sau o persoana juridica avand sediul social in Uniunea Europeana si care, fiind numita in mod expres de catre un AFIA stabilit intr-un stat tert, actioneaza in numele AFIA in cauza pe langa autoritatile, clientii, organismele si partenerii de afaceri din Romania ai AFIA in ceea ce priveste obligatiile ce le revin AFIA dintr-un stat tert in temeiul prezentei legi;
 47. reprezentantii angajatilor – reprezentantii salariatilor prevazuti in Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor, denumita in continuare Legea nr. 467/2006;
 48. societate-mama – societatea care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
 49. a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor la o alta societate (filiala); sau
 50. b) are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei alte societati (filiala) si este simultan actionar sau asociat la societatea in cauza; sau
 51. c) are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei societati (filiala) al carei actionar sau asociat este, in temeiul unui contract incheiat cu societatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statutul societatii in cauza, daca legislatia sub incidenta careia intra filiala permite ca ea sa fie supusa unor astfel de contracte sau clauze;
 52. d) este actionar sau asociat al unei societati, si:

(i) fie majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale societatii in cauza (filiala) care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar in cauza, in cursul exercitiului financiar precedent si pana la momentul intocmirii conturilor consolidate, au fost numiti doar prin exercitarea drepturilor sale de vot;

(ii) fie controleaza singura, in temeiul unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati ai societatii in cauza (filiala), majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor societatii in cauza.

Pct. (i) nu se aplica daca o alta societate detine drepturile mentionate la lit. a), b) sau c) in ceea ce priveste filiala.

In aplicarea lit. a), b) si d), drepturile de vot, de numire sau de revocare ale oricarei alte filiale, precum si cele ale oricarei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii-mama sau a unei alte filiale, trebuie adaugate la cele ale societatii-mama.

In aplicarea lit. a), b) si d), din drepturile mentionate la paragraful anterior se scad urmatoarele drepturi:

 1. conferite de actiunile detinute in contul unei persoane care nu este nici societatea-mama, nici o filiala a acesteia, sau
 2. conferite de actiuni detinute ca garantie, cu conditia ca aceste drepturi sa fie exercitate in conformitate cu instructiunile primite sau ca detinerea acestor actiuni sa constituie, pentru societatea care le detine, o operatiune curenta in cadrul activitatilor sale in materie de imprumuturi, cu conditia ca drepturile de vot sa fie exercitate in interesul persoanei care ofera garantia.

In aplicarea lit. a) si d), din totalul drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor filialei se scad drepturile de vot conferite de actiunile detinute de insasi societate, de o filiala a societatii in cauza sau de o persoana actionand in nume propriu, dar pe seama acestor societati;

 1. societate necotata – o societate care are sediul social in Uniunea Europeana si ale carei actiuni nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata definita conform art. 125 din Legea nr. 297/2004;
 2. stabilit – inseamna:
 3. a) pentru AFIA, “care are sediul social”;
 4. b) pentru FIA, “autorizat sau inregistrat” sau daca FIA nu este autorizat sau inregistrat, “care are sediul social”;
 5. c) pentru depozitari, “care are sediul social sau o sucursala”;
 6. d) pentru reprezentantii legali persoane juridice, “care are sediul social sau o sucursala”;
 7. e) pentru reprezentantii legali persoane fizice, “domiciliat”.
 8. stat membru – un stat membru al Uniunii Europene. Sunt asimilate statelor membre ale Uniunii Europene si statele semnatare ale Acordului privind spatiul economic european (EEA), altele decat statele membre, in limitele definite in respectivul acord si actele subsecvente;
 9. stat membru de origine al FIA:
 10. a) statul membru in care FIA este autorizat sau inregistrat conform legislatiei aplicabile in respectivul stat membru sau, in cazul unor autorizari sau inregistrari multiple, statul membru in care FIA a fost autorizat sau inregistrat pentru prima data; sau
 11. b) daca FIA nu este nici autorizat, nici inregistrat intr-un stat membru, statul membru in care FIA are sediul social si/sau sediul principal;
 12. stat membru de origine al AFIA – statul membru in care un AFIA are sediul social; pentru AFIA stabiliti intr-un stat tert, toate referirile la “statul membru de origine al AFIA” inseamna “stat membru de referinta”, astfel cum este prevazut la cap. VII;
 13. stat membru gazda al unui AFIA – oricare dintre urmatoarele:
 14. a) un stat membru, altul decat statul membru de origine, in care un AFIA din Uniunea Europeana administreaza un FIA din Uniunea Europeana;
 15. b) un stat membru, altul decat statul membru de origine, in care un AFIA din Uniunea Europeana distribuie titluri de participare ale unui FIA din Uniunea Europeana;
 16. c) un stat membru, altul decat statul membru de origine, in care un AFIA din Uniunea Europeana distribuie titluri de participare ale unui FIA dintr-un stat tert;
 17. d) un stat membru, altul decat statul membru de referinta, in care un AFIA stabilit intr-un stat tert administreaza FIA din Uniunea Europeana;
 18. e) un stat membru, altul decat statul membru de referinta, in care un AFIA stabilit intr-un stat tert distribuie titluri de participare ale unui FIA din Uniunea Europeana; sau
 19. f) un stat membru, altul decat statul membru de referinta, in care un AFIA stabilit intr-un stat tert distribuie titluri de participare ale unui FIA dintr-un stat tert;
 20. g) un stat membru, altul decat statul membru de origine, in care un AFIA din Uniunea Europeana furnizeaza serviciile mentionate la art. 5 alin. (5);
 21. stat membru de referinta – statul membru definit in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4);
 22. stat tert – orice stat care nu este membru al Uniunii Europene sau care nu este semnatar al EEA;
 23. sucursala – structura organizata de tip sediu, fara personalitate juridica distincta a unui AFIA sau a unui FIA autoadministrat care presteaza o parte sau toate serviciile pentru care AFIA sau FIA autoadministrat a fost autorizat. Toate sediile din Romania ale unui AFIA sau ale unui FIA autoadministrat cu sediul social situat intr-un alt stat membru sau intr-un stat tert sunt considerate ca fiind o singura sucursala;
 24. titluri de participare ale FIA – actiuni sau unitati de fond emise de FIA in functie de forma juridica de constituire a acestuia din urma – fie potrivit unui act constitutiv, fie potrivit unui contract de societate.

ART. 4

(1) Fiecare FIA administrat in conformitate cu prezenta lege este administrat de catre un singur AFIA, care este tinut la respectarea dispozitiilor prezentei legi. AFIA este:

 1. a) fie un AFIA extern definit conform art. 3 pct. 3; sau
 2. b) in cazul in care FIA este constituit ca societate pe actiuni, iar organul de conducere al FIA decide sa nu numeasca un AFIA extern, FIA insusi, care, in acest caz, este autorizat drept AFIA, situatie in care se considera ca FIA este administrata intern sau se autoadministreaza.

(2) In cazul in care un AFIA nu este in masura sa asigure respectarea prezentei legi de catre FIA sau de catre o alta entitate care actioneaza in numele FIA, AFIA in cauza informeaza de indata A.S.F. si, daca este cazul, autoritatile competente din statul membru de origine al FIA. In acest caz, A.S.F. impune AFIA sa ia masurile necesare pentru remedierea situatiei, conform reglementarilor A.S.F.

(3) In cazul in care neconformitatea persista, A.S.F. poate decide incetarea administrarii de catre AFIA a FIA in cauza, cu luarea in considerare a prevederilor alin. (2). In acest caz, titlurile de participare ale respectivului FIA nu mai sunt distribuite in Uniunea Europeana. In cazul in care este vorba despre un AFIA stabilit intr-un stat tert care administreaza un FIA dintr-un stat tert, titlurile de participare ale respectivului FIA nu mai sunt distribuite in Romania sau in alt stat membru. A.S.F., in calitate de autoritate competenta din statul membru de origine al AFIA, informeaza de indata autoritatile competente din statul membru gazda al AFIA cu privire la masura dispusa.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea AFIA

 

ART. 5

(1) Persoanele juridice indicate la art. 1 alin. (2) pot desfasura activitatea de administrare a FIA numai daca sunt autorizate in temeiul prezentei legi. AFIA autorizati in conformitate cu prezenta lege trebuie sa indeplineasca in orice moment conditiile de autorizare.

(2) Principalele activitati pe care un AFIA le poate desfasura atunci cand administreaza un FIA sunt urmatoarele:

 1. a) administrarea portofoliului;
 2. b) administrarea riscurilor.

(3) AFIA poate desfasura, in cadrul administrarii colective a unui FIA si alte activitati, precum:

 1. a) administrarea entitatii:

(i) servicii juridice si de contabilitate a fondului;

(ii) cereri de informare din partea clientilor;

(iii) evaluarea si stabilirea pretului, inclusiv returnari de taxe;

(iv) controlul respectarii legislatiei aplicabile;

(v) tinerea registrului detinatorilor de titluri de participare;

(vi) distributia veniturilor;

(vii) emisiuni si rascumparari de titluri de participare;

(viii) decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;

(ix) tinerea evidentelor;

 1. b) distribuire;
 2. c) activitati legate de activele FIA, si anume servicii necesare pentru indeplinirea atributiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acesteia, consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile de entitati, precum si alte servicii legate de administrarea FIA si a societatilor si a altor active in care a investit.

(4) Un AFIA extern nu are dreptul sa se implice in alte activitati decat cele prevazute la alin. (2) si (3). Sub conditia autorizarii in calitate de societate de administrare a investitiilor, denumita in continuare S.A.I., in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012, acesta poate desfasura si activitatea de administrare suplimentara a unuia sau mai multor O.P.C.V.M.

(5) Un AFIA extern poate sa desfasoare suplimentar activitatilor mentionate la alin. (3) si urmatoarele activitati si servicii:

 1. a) administrarea portofoliilor individuale de investitii, inclusiv a celor detinute de catre fondurile de pensii, pe baza discretionara si in mod individual, conform mandatelor date de investitori, in cazul in care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;
 2. b) servicii conexe care cuprind:

(i) consultanta de investitii;

(ii) activitati de pastrare si administrare legate de titlurile de participare emise de organismele de plasament colectiv;

(iii) preluarea si transmiterea de ordine privind instrumente financiare.

ART. 6

(1) FIA administrate intern nu se pot implica in alte activitati decat propria administrare, in conformitate cu art. 5 alin. (2) si (3).

(2) AFIA nu pot fi autorizati in temeiul prezentei legi sa desfasoare si/sau sa presteze:

 1. a) exclusiv serviciile prevazute la art. 5 alin. (5);
 2. b) serviciile conexe mentionate la art. 5 alin. (5) lit. b) fara a fi, de asemenea, autorizati sa presteze serviciile mentionate la alin. (5) lit. a);
 3. c) activitatile mentionate la art. 5 alin. (3); sau
 4. d) activitatile mentionate la art. 5 alin. (2) lit. a) fara a desfasura, de asemenea, activitatile mentionate la art. 5 alin. (2) lit. b) ori invers.

(3) Prestarea serviciilor mentionate la art. 5 alin. (5) trebuie realizata conform art. 3 alin. (4), art. 7 alin. (6) si art. 10 lit. f) din Legea nr. 297/2004, precum si conform reglementarilor privind regulile de conduita aplicabile in cazul furnizarii serviciilor si a activitatilor de investitii.

(4) AFIA stabiliti in Romania trebuie sa furnizeze A.S.F. informatiile care ii sunt necesare acesteia pentru a monitoriza in orice moment respectarea conditiilor prevazute de prezenta lege.

(5) Intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 nu sunt obligati sa obtina o autorizatie in temeiul prezentei legi pentru a furniza servicii de investitii, cum ar fi administrarea portofoliului individual al unui FIA. Cu toate acestea, intermediarii respectivi pot oferi sau plasa titluri de participare ale FIA unor investitori din Uniunea Europeana in mod direct sau indirect, numai in masura in care respectivele titluri de participare pot fi distribuite in conformitate cu prezenta lege.

ART. 7

(1) In vederea desfasurarii activitatii de administrare a FIA, AFIA stabiliti in Romania trebuie sa solicite A.S.F. autorizarea in aceasta calitate.

(2) Pentru documentarea solicitarii prevazute la alin. (1), AFIA trebuie sa transmita la A.S.F. urmatoarele:

 1. a) informatii despre persoanele care conduc in mod efectiv activitatea AFIA;
 2. b) informatii cu privire la identitatea actionarilor sau asociatilor directi sau indirecti ai AFIA, persoane fizice sau juridice, care detin participatii calificate, precum si valoarea respectivelor participatii;
 3. c) un program de activitate care prezinta structura organizatorica a AFIA, inclusiv informatii despre modul in care AFIA intentioneaza sa isi respecte obligatiile ce ii revin in temeiul cap. II, III si IV si, dupa caz, cap. V, VI, VII si VIII;
 4. d) informatii privind politicile si practicile de remunerare in conformitate cu art. 13;
 5. e) informatii cu privire la dispozitiile luate in vederea delegarii si subdelegarii catre entitati terte a activitatilor mentionate la art. 19;
 6. f) informatii privind strategiile de investitii, inclusiv tipurile de fonduri de baza, daca FIA este un fond de fonduri, politica AFIA cu privire la utilizarea efectului de levier, profilurile de risc si alte caracteristici ale FIA pe care le administreaza sau intentioneaza sa le administreze, inclusiv informatii privind statele membre sau tarile terte in care FIA sunt stabiliti sau se asteapta sa fie stabiliti;
 7. g) informatii cu privire la locul unde este stabilit FIA de tip “master”, daca FIA in cauza este un fond de tip “feeder”;
 8. h) regulile sau actul constitutiv ale fiecarui FIA pe care AFIA intentioneaza sa il administreze;
 9. i) informatii privind dispozitiile luate pentru numirea depozitarului, in conformitate cu art. 20, pentru fiecare FIA pe care AFIA intentioneaza sa il administreze;
 10. j) orice informatii suplimentare mentionate la art. 22 alin. (1) pentru fiecare FIA pe care AFIA intentioneaza sa il administreze.

(3) In cazul in care o S.A.I. autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012, solicita autorizarea in calitate de AFIA in temeiul prezentei legi, S.A.I. respectiva nu mai trebuie sa furnizeze informatii sau documente pe care aceasta le-a furnizat deja pentru autorizarea in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012, daca informatiile si documentele in cauza sunt in continuare actuale.

(4) A.S.F. informeaza trimestrial ESMA cu privire la autorizatiile acordate sau retrase in conformitate cu dispozitiile prezentului capitol.

ART. 8

(1) A.S.F. acorda autorizatia unui AFIA stabilit in Romania doar daca:

 1. a) A.S.F. stabileste ca AFIA indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege; AFIA detine un capital initial si fonduri proprii suficiente in conformitate cu art. 9;
 2. b) persoanele care conduc in mod efectiv activitatea AFIA au o buna reputatie si o experienta suficienta conform reglementarilor A.S.F., inclusiv in legatura cu strategiile de investitii urmarite de FIA administrate de AFIA; identitatea respectivelor persoane si a oricarei persoane care le succede in functie este comunicata de indata A.S.F., iar conducerea activitatii AFIA este asigurata de cel putin doua persoane care intrunesc astfel de conditii;
 3. c) actionarii sau asociatii AFIA care detin participatii calificate corespund cerintelor privind necesitatea de a asigura administrarea solida si prudenta a AFIA; si
 4. d) sediul central si sediul social ale AFIA sunt situate in Romania.

(2) Autorizatia acordata de catre A.S.F. este valabila in toate statele membre, respectivii AFIA fiind inscrisi in Registrul A.S.F.

(3) A.S.F. procedeaza la consultarea autoritatilor competente din celelalte state membre, anterior autorizarii urmatorilor AFIA:

 1. a) filiala unei AFIA, a unei societati de administrare a O.P.C.V.M., a unei firme de investitii, a unei institutii de credit sau a unei societati de asigurare, autorizate intr-un alt stat membru;
 2. b) filiala unei societati-mama a unui AFIA, a unei societati de administrare a O.P.C.V.M., a unei firme de investitii, a unei institutii de credit sau a unei societati de asigurare, autorizate intr-un alt stat membru; si
 3. c) o societate controlata de aceleasi persoane fizice sau juridice ca si cele care controleaza: un alt AFIA, o societate de administrare a O.P.C.V.M., o firma de investitii, o institutie de credit sau o societate de asigurare autorizata intr-un alt stat membru.

(4) A.S.F. refuza autorizarea unui AFIA, cand buna desfasurare a activitatii sale de supraveghere este impiedicata de:

 1. a) legaturi stranse intre AFIA si alte persoane fizice sau juridice;
 2. b) actele cu putere de lege sau actele administrative ale unei tari terte aplicabile persoanelor fizice sau juridice cu care AFIA are legaturi stranse;
 3. c) dificultatile legate de aplicarea respectivelor acte cu putere de lege si acte administrative.

(5) A.S.F. poate dispune restrangerea domeniului de aplicare al autorizatiei acordate unui AFIA, in special in privinta strategiilor de investitii ale FIA pe care AFIA este autorizat sa le administreze.

(6) A.S.F. informeaza solicitantul in scris, in termen de 3 luni de la data depunerii unei cereri complete, daca i s-a acordat sau nu autorizatia. Acest termen se poate prelungi cu maximum 3 luni, in cazul in care A.S.F. considera necesar, avand in vedere circumstantele specifice cazului si dupa ce au notificat AFIA cu privire la aceasta.

Se considera ca o cerere este completa daca AFIA a prezentat cel putin informatiile mentionate la art. 7 alin. (2) lit. a) – d), f) si g). AFIA pot incepe administrarea FIA in Romania prin utilizarea strategiilor de investitii descrise in cererea de autorizare in conformitate cu art. 7 alin. (2) lit. f) din momentul acordarii autorizatiei, dar nu mai devreme de 30 de zile de la transmiterea eventualelor informatii lipsa in conformitate cu art. 7 alin. (2) lit. e) si h) – j).

ART. 9

(1) AFIA care este un FIA administrat intern trebuie sa dispuna de un capital initial de cel putin echivalentul in lei a 300.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

(2) Atunci cand un AFIA este numit ca administrator extern al FIA, AFIA in cauza are un capital initial de cel putin echivalentul in lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

(3) Atunci cand valoarea portofoliilor FIA administrate de AFIA depaseste echivalentul in lei a 250.000.000 euro, AFIA trebuie sa-si suplimenteze fondurile proprii cu o cota de 0,02% din suma cu care valoarea portofoliilor administrate de aceasta depaseste echivalentul in lei al sumei de 250.000.000 euro. Totalul dintre valoarea capitalului initial si valoarea sumei suplimentare a fondurilor proprii reprezinta echivalentul in lei a cel mult 10.000.000 euro.

(4) In sensul alin. (3), FIA administrate de AFIA, inclusiv FIA pentru care AFIA a delegat activitati in conformitate cu art. 19, cu exceptia portofoliilor FIA pe care AFIA le administreaza prin delegare, sunt considerate a fi portofoliile AFIA.

(5) Pe langa maximul valorii prevazute la alin. (3), valoarea fondurilor proprii ale AFIA nu este niciodata inferioara valorii prevazute la art. 97 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(6) Un AFIA poate sa nu asigure pana la 50% din fondurile proprii suplimentare mentionate la alin. (3) in cazul in care acesta beneficiaza de o garantie egala cu suma specificata emisa de o institutie de credit sau de o societate de asigurare care are sediul social intr-un stat membru sau intr-un stat tert, cu conditia sa faca obiectul unor norme prudentiale pe care A.S.F. le considera echivalente cu cele prevazute in legislatia Uniunii.

(7) Pentru a acoperi eventualele riscuri de raspundere civila profesionala aferente activitatilor pe care AFIA le pot desfasura in temeiul prezentei legi, atat FIA administrate intern, cat si AFIA externi:

 1. a) fie detin fonduri proprii suplimentare corespunzatoare pentru a acoperi eventualele riscuri de raspundere civila care decurg din neglijenta profesionala; fie
 2. b) detin o asigurare de raspundere civila profesionala pentru raspunderea care decurge din neglijenta profesionala care este corespunzatoare riscurilor acoperite.

(8) Fondurile proprii, inclusiv fondurile proprii suplimentare mentionate la alin. (7) lit. a), sunt investite in active lichide sau in active usor convertibile in numerar pe termen scurt si nu includ pozitii speculative.

(9) Alin. (7) si (8) si masurile de aplicare a acestora adoptate de Comisia Europeana sunt singurele care se aplica AFIA care sunt si S.A.I. care administreaza O.P.C.V.M.

ART. 10

(1) AFIA supun autorizarii A.S.F., inainte de punerea in aplicare, orice modificare a conditiilor semnificative care au stat la baza autorizarii, prevazute la art. 7 alin. (2) lit. a), b), e), f), h) si i). In cazul modificarii conditiilor prevazute la art. 7 alin. (2) lit. c), d), g) si j), AFIA notifica A.S.F. in acest sens cu 7 zile anterior intrarii in vigoare a respectivelor modificari.

(2) In cazul in care A.S.F. decide sa impuna restrictii sau sa respinga respectivele modificari, aceasta informeaza AFIA in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii de autorizare. Acest termen poate fi prelungit cu inca maximum 30 de zile, in cazul in care A.S.F. considera necesar datorita circumstantelor specifice cazului si dupa ce a notificat AFIA cu privire la aceasta. Modificarile intra in vigoare in cazul in care A.S.F. emite o decizie de autorizare sau nu formuleaza observatii in decursul perioadei de evaluare.

ART. 11

A.S.F. poate retrage autorizatia eliberata unui AFIA in cazul in care acesta:

 1. a) nu isi incepe activitatea in termen de 12 luni de la data obtinerii autorizatiei, renunta in mod expres la autorizatie sau a renuntat sa exercite activitatea reglementata prin prezenta lege in ultimele 6 luni;
 2. b) a obtinut autorizatia prin declaratii false sau alte modalitati ilegale;
 3. c) nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza autorizarii;
 4. d) nu mai respecta prevederile Directivei 2013/36/UE si ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, in cazul in care autorizatia acopera si serviciul de administrare de portofolii in mod discretionar, mentionat la art. 5 alin. (5) lit. a);
 5. e) a incalcat in mod grav sau sistematic dispozitiile adoptate in temeiul prezentei legi; sau
 6. f) se incadreaza in oricare dintre cazurile in care, conform legislatiei nationale, se impune retragerea autorizatiei pentru aspecte care nu intra in domeniul de aplicare al prezentei legi.

 

CAPITOLUL III

Conditii de functionare a AFIA

 

ART. 12

(1) AFIA stabiliti in Romania trebuie sa respecte in orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii lor, urmatoarele reguli prudentiale:

 1. a) sa actioneze cu onestitate, competenta, prudenta, diligenta si echitate in desfasurarea activitatilor lor;
 2. b) sa actioneze in interesul FIA sau al investitorilor FIA pe care le administreaza si al integritatii pietei;
 3. c) sa pastreze si sa utilizeze eficient resursele si procedurile necesare pentru buna desfasurare a activitatilor lor;
 4. d) sa ia toate masurile rezonabile prevazute la art. 16 – 29 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013, pentru a evita conflictele de interese si, in cazul in care acestea nu pot fi evitate, pentru a identifica, a gestiona, a monitoriza si, dupa caz, a face publice conflictele de interese cu scopul de a le impiedica sa afecteze negativ interesele FIA si ale investitorilor acestora, precum si pentru a garanta ca FIA pe care le administreaza sunt tratate in mod echitabil;
 5. e) sa se conformeze tuturor reglementarilor aplicabile desfasurarii activitatilor lor, astfel incat sa promoveze interesul FIA sau al investitorilor FIA pe care le administreaza si integritatea pietei;
 6. f) sa trateze toti investitorii FIA in mod echitabil.

Investitorii intr-un FIA beneficiaza de un tratament preferential doar daca acest tratament preferential este mentionat in regulile sau in actul constitutiv al FIA in cauza.

(2) AFIA autorizati sa presteze si serviciul de administrare de portofolii in mod discretionar mentionat la art. 5 alin. (5) lit. a):

 1. a) nu sunt autorizati sa investeasca intregul portofoliu al clientului sau o parte a acestuia in titluri de participare ale FIA pe care le administreaza, cu exceptia cazului in care primesc aprobarea prealabila a clientului;
 2. b) isi pot incepe activitatea cu conditia dobandirii calitatii de membru al Fondului de compensare a investitorilor infiintat in conformitate cu prevederile titlului II, cap. IX din Legea nr. 297/2004.

ART. 13

(1) AFIA trebuie sa intocmeasca si sa aplice politici si practici de remunerare pentru categoriile de personal ale caror activitati profesionale au un impact semnificativ asupra profilului sau de risc sau asupra profilurilor de risc ale FIA pe care le administreaza, inclusiv pentru persoanele aflate in functii de conducere, persoanele care isi asuma riscurile si cele cu functii de control, precum si pentru orice angajat ce primeste o remuneratie totala care il plaseaza in aceeasi categorie de remunerare cu persoanele aflate in functii de conducere si cu persoanele care isi asuma riscurile, care sa fie compatibile cu o administrare solida si eficace a riscurilor si sa promoveze acest tip de administrare si care sa nu incurajeze asumarea de riscuri incompatibila cu profilurile de risc, cu regulile sau cu actul constitutiv al FIA pe care le administreaza.

(2) AFIA stabilesc politicile si practicile de remunerare in conformitate cu dispozitiile din anexa nr. 1.

ART. 14

(1) AFIA trebuie sa ia toate masurile rezonabile prevazute la art. 30 – 37 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013, in vederea identificarii conflictelor de interese care apar in cursul administrarii FIA intre:

 1. a) AFIA, inclusiv directorii si angajatii acestuia sau orice alta persoana legata direct sau indirect de AFIA prin control, si FIA administrat de AFIA sau investitorii acestui FIA;
 2. b) FIA sau investitorii acestui FIA si un alt FIA sau investitorii acestui FIA;
 3. c) FIA sau investitorii acestui FIA si un alt client al AFIA;
 4. d) FIA sau investitorii acestui FIA si un O.P.C.V.M. administrat de AFIA sau investitorii acestui O.P.C.V.M.; sau
 5. e) doi clienti ai AFIA.

(2) FIA mentin si aplica dispozitii organizatorice si administrative eficiente, in vederea adoptarii tuturor masurilor rezonabile prevazute la art. 30 – 37 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013 destinate sa identifice, sa previna, sa gestioneze si sa monitorizeze conflictele de interese pentru a le impiedica sa influenteze interesele FIA si ale investitorilor lor.

(3) AFIA separa, in cadrul mediului lor de lucru, sarcinile si responsabilitatile care pot fi considerate incompatibile sau care pot eventual genera conflicte de interese. AFIA evolueaza daca conditiile lor de functionare pot implica orice alte conflicte de interese si ii informeaza in acest sens pe investitorii FIA.

(4) In cazul in care dispozitiile organizatorice luate de AFIA pentru a identifica, a preveni, a gestiona si a monitoriza conflictele de interese nu sunt suficiente pentru a garanta ca riscul de a afecta interesele investitorilor este evitat conform prevederilor art. 30 – 37 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013, AFIA ii informeaza in mod clar pe acestia, inainte de a actiona in numele lor, in legatura cu natura generala sau sursa acestor conflicte de interese si elaboreaza politici si proceduri adecvate.

(5) Atunci cand AFIA, actionand pentru un FIA, utilizeaza serviciile unui broker principal, conditiile se prevad in scris intr-un contract. In contract se stipuleaza in special posibilitatea transferului si a reutilizarii activelor FIA, care respecta regulile sau actul constitutiv al FIA. Contractul prevede informarea depozitarului cu privire la contractul in cauza.

AFIA actioneaza cu competenta, prudenta si diligenta necesare in selectarea si numirea brokerilor principali cu care se incheie un contract.

ART. 15

(1) AFIA separa din punct de vedere functional si ierarhic functiile de administrare a riscurilor de unitatile operationale, inclusiv de functiile de administrare a portofoliului. Separarea functionala si ierarhica a functiilor de administrare a riscurilor este verificata de A.S.F. conform principiului proportionalitatii, intelegandu-se ca AFIA poate demonstra, in orice caz, ca masurile specifice de protectie impotriva conflictelor de interese permit desfasurarea independenta a activitatilor de administrare a riscurilor si ca procesul de administrare a riscurilor satisface cerintele impuse de prezenta lege si asigura o eficacitate continua.

(2) AFIA implementeaza sisteme adecvate de administrare a riscurilor pentru a identifica, evalua, administra si monitoriza in mod corespunzator toate riscurile relevante pentru strategia de investitii a fiecarui FIA si la care este sau poate fi expus fiecare FIA, in conformitate cu prevederile art. 30-37 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013. In acest sens, AFIA nu trebuie sa se bazeze in mod exclusiv sau mecanic pe ratinguri de credit emise de agentiile de rating de credit definite la art. 3 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit, pentru a evalua bonitatea activelor FIA.

AFIA evalueaza sistemele de administrare a riscurilor cu o frecventa adecvata, cel putin o data pe an, si le adapteaza atunci cand este necesar, in conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 231/2013.

(3) Fiecare AFIA trebuie cel putin:

 1. a) sa implementeze o procedura documentata si actualizata periodic de verificare prealabila cand investesc in numele FIA, conform strategiei de investitii, obiectivelor si profilului de risc ale FIA;
 2. b) sa se asigure ca riscurile asociate fiecarei pozitii de investitii a FIA si efectul general al acestora asupra portofoliului FIA pot fi permanent identificate, evaluate, administrate si monitorizate in mod corespunzator, inclusiv prin utilizarea unor proceduri adecvate de simulari de criza;
 3. c) sa se asigure ca profilul de risc al FIA corespunde dimensiunii, structurii portofoliului si strategiilor si obiectivelor de investitii ale FIA stabilite in regulile sau actul constitutiv al acestuia, in prospect si in documentele de oferta.

(4) A.S.F. monitorizeaza caracterul adecvat al proceselor AFIA de evaluare a ratingurilor de credit, evalueaza utilizarea referirilor la ratingurile de credit, astfel cum sunt mentionate la alin. (2). In cadrul politicilor de investitii ale AFIA cu privire la FIA si, atunci cand este cazul, incurajeaza atenuarea impactului acestor referiri, in vederea reducerii dependentei exclusive pe astfel de ratinguri de credit.

(5) AFIA stabilesc nivelul maxim al efectului de levier pe care il pot utiliza pentru fiecare FIA pe care il administreaza, precum si drepturile de reutilizare a garantiilor colaterale sau de orice alt tip acordate in cadrul acordului privind utilizarea efectului de levier, tinand cont, printre altele, de:

 1. a) tipul de FIA;
 2. b) strategia de investitii a FIA;
 3. c) sursele care genereaza un efect de levier pentru FIA;
 4. d) orice alta interconexiune sau relatie relevanta cu alte institutii prestatoare de servicii financiare care ar putea genera riscuri sistemice;
 5. e) necesitatea de a limita expunerea fata de o singura contrapartida;
 6. f) masura in care efectul de levier este garantat;
 7. g) raportul dintre active si pasive;
 8. h) volumul, natura si importanta activitatilor AFIA pe pietele in cauza.

ART. 16

(1) Pentru fiecare FIA administrat si care nu este un FIA de tip inchis care nu utilizeaza efectul de levier, AFIA utilizeaza un sistem adecvat de administrare a lichiditatilor si adopta proceduri care le permit sa monitorizeze riscul de lichiditate al FIA si sa garanteze ca profilul de lichiditate a investitiilor FIA respecta obligatiile sale de baza. AFIA realizeaza in mod periodic simulari de criza, in conditii normale si in conditii exceptionale de lichiditate, care le permit sa evalueze riscul de lichiditate al FIA si sa monitorizeze in consecinta riscul de lichiditate al FIA.

(2) AFIA se asigura ca, pentru fiecare FIA administrat, strategia de investitii, profilul de lichiditate si politica de rascumparare sunt coerente.

ART. 17

(1) AFIA trebuie sa utilizeze in orice moment resurse umane si tehnice adecvate si corespunzatoare necesare pentru buna administrare a FIA.

(2) In functie de natura FIA administrat de AFIA, AFIA intocmeste si aplica proceduri administrative si contabile solide si dispozitive de control si de protectie in domeniul prelucrarii electronice a datelor, precum si mecanisme adecvate de control intern, incluzand, in special, norme privind tranzactiile personale ale angajatilor sai sau detinerea ori administrarea investitiilor cu scopul de a investi pe cont propriu si garantand, cel putin, ca fiecare tranzactie in care sunt implicate FIA poate fi reconstituita in ceea ce priveste originea sa, partile acesteia, natura sa, momentul, precum si locul in care a fost efectuata si ca activele FIA administrate de AFIA sunt investite in conformitate cu regulile sau actul constitutiv al FIA si dispozitiile legale in vigoare.

ART. 18

(1) AFIA se asigura ca, pentru fiecare FIA administrat, sunt stabilite proceduri adecvate si consecvente astfel incat sa se poata realiza o evaluare corespunzatoare si independenta a activelor FIA in conformitate cu prezenta lege, cu legislatia specifica aplicabila si cu regulile sau actul constitutiv al FIA.

(2) Normele aplicabile evaluarii activelor si calcularii valorii unitare a activului net a FIA sunt stabilite in legislatia tarii unde este stabilit FIA si/sau in regulile ori actul constitutiv al acestuia.

(3) AFIA se asigura, de asemenea, ca valoarea unitara a activului net a FIA este calculata si comunicata investitorilor in conformitate cu prezenta lege, cu legislatia aplicabila in domeniul pietei de capital si cu regulile sau actul constitutiv al FIA.

(4) Procedurile de evaluare utilizate asigura evaluarea activelor, precum si calcularea valorii unitare a activului net cel putin o data pe an.

(5) In cazul in care FIA este de tip deschis, in sensul ca emite titluri de participare care fac obiectul unei emisiuni si rascumparari la intervale de timp regulate, conform reglementarilor emise de A.S.F., aceste evaluari si calcule se efectueaza, de asemenea, cu o frecventa adecvata activelor detinute de FIA si frecventei sale de emisiune si de rascumparare, in conformitate cu prevederile art. 67 – 74 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013.

(6) Daca FIA este de tip inchis, in sensul ca emite titluri de participare care nu fac obiectul unei emisiuni si rascumparari la intervale de timp regulate, conform reglementarilor emise de A.S.F., aceste evaluari si calcule se efectueaza, de asemenea, in cazul majorarii sau diminuarii capitalului de catre FIA in cauza.

(7) Investitorii FIA indicate la alin. (5) si (6) sunt informati cu privire la evaluari si calcule astfel cum este stabilit in dispozitiile relevante din regulile sau actul constitutiv al FIA.

(8) AFIA se asigura ca functia de evaluare este exercitata fie de:

 1. a) un evaluator extern, care este o persoana juridica sau fizica independenta de FIA, de AFIA si de orice alta persoana care are legaturi stranse cu FIA sau AFIA; fie de
 2. b) AFIA insusi, cu conditia ca sarcina de evaluare sa fie independenta din punct de vedere functional de administrarea portofoliului si de politica de remunerare si ca alte masuri sa garanteze limitarea conflictelor de interese si prevenirea influentei nejustificate asupra angajatilor.

Depozitarul numit pentru un FIA nu poate fi numit ca evaluator extern al respectivului FIA, decat in cazul in care a separat din punct de vedere functional si ierarhic exercitarea functiilor sale de depozitar de sarcinile sale de evaluator extern, iar eventualele conflicte de interese sunt identificate, gestionate, monitorizate si comunicate in mod corespunzator investitorilor FIA.

(9) In cazul in care functia de evaluare este exercitata de un evaluator extern, AFIA trebuie sa demonstreze ca:

 1. a) evaluatorul extern este fie:

(i) persoana juridica, membru corporativ al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, denumita in continuare ANEVAR, al carei obiect de activitate se refera la prestarea de servicii in domeniul financiar-contabil si/sau de consultanta pentru afaceri si management si sa desemneze in calitate de reprezentant al sau pentru a realiza evaluarile in conformitate cu reglementarile pietei de capital, un membru acreditat ANEVAR (specializare Evaluare intreprinderi) sau un membru al unor organizatii profesionale de evaluare afiliate Grupului European al Asociatiilor de Evaluatori (TEGoVA) ori al altor organizatii internationale recunoscute de ANEVAR;

(ii) persoana fizica membru acreditat ANEVAR (specializare Evaluare intreprinderi) sau membru al unor organizatii profesionale de evaluare afiliate TEGoVA ori al altor organizatii internationale recunoscute de ANEVAR;

 1. b) evaluatorul extern poate oferi suficiente garantii profesionale pentru a-si putea indeplini in mod eficace functia corespunzatoare de evaluare in conformitate cu alin. (1) – (3); si
 2. c) numirea evaluatorului extern respecta dispozitiile art. 19 alin. (1) – (3), precum si actele delegate de Comisia Europeana in acest domeniu.

(10) Evaluatorul extern numit nu deleaga functia de evaluare unei parti terte.

(11) AFIA notifica numirea evaluatorului extern A.S.F., care poate solicita numirea unui alt evaluator extern in locul acestuia, in cazul in care conditiile prevazute la alin. (9) nu sunt sau nu mai sunt indeplinite.

(12) Evaluarea se realizeaza cu impartialitate, competenta, prudenta si diligenta profesionala.

(13) In cazul in care functia de evaluare nu este exercitata de un evaluator extern, A.S.F. poate cere AFIA sa dispuna verificarea procedurilor sale de evaluare si/sau a evaluarilor sale de catre un evaluator extern sau, dupa caz, de catre un auditor.

(14) AFIA sunt responsabili de corecta evaluare a activelor FIA, precum si de calcularea valorii activului net si de publicarea acestei valori a activului net. Numirea de catre AFIA a unui evaluator extern nu afecteaza raspunderea AFIA fata de FIA si de investitorii acestuia.

(15) Cu luarea in considerare a prevederilor alin. (14), evaluatorul extern raspunde fata de AFIA pentru pierderile suferite de AFIA ca urmare a neglijentei sau a neindeplinirii intentionate a sarcinilor sale.

ART. 19

(1) AFIA poate delega catre terti, sub conditia avizarii prealabile a A.S.F. si pe baza de contract scris, exercitarea activitatilor mentionate la art. 5 alin. (2), in conformitate cu reglementarile A.S.F. emise in aplicarea prezentei legi. In ceea ce priveste activitatile mentionate la art. 5 alin. (3), delegarea acestora se realizeaza sub conditia notificarii A.S.F., pe baza de contract scris si in conformitate cu reglementarile A.S.F. emise in aplicarea prezentei legi.

(2) Delegarea activitatilor mentionate la alin. (1) se realizeaza cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

 1. a) AFIA trebuie sa poata justifica intreaga sa structura de delegare cu motive obiective;
 2. b) delegatul trebuie sa dispuna de resurse suficiente pentru a indeplini sarcinile respective, iar persoanele care desfasoara in mod efectiv activitatea delegatului trebuie sa aiba o reputatie suficient de buna si o experienta suficienta conform reglementarilor A.S.F.;
 3. c) in cazul in care delegarea vizeaza administrarea portofoliului sau administrarea riscurilor, trebuie acordata numai unor entitati care sunt autorizate sau inregistrate intr-un stat membru, avand ca obiect de activitate administrarea activelor si care sunt supuse supravegherii autoritatilor competente din statele membre respective sau, in cazul in care aceasta conditie nu poate fi indeplinita, trebuie acordata numai cu conditia autorizarii prealabile din partea A.S.F.;
 4. d) in cazul in care delegarea se refera la administrarea de portofoliu sau la administrarea de riscuri si este acordata unei entitati dintr-un stat tert, trebuie sa fie asigurata, in plus fata de cerintele prevazute la lit. c), cooperarea dintre A.S.F. si autoritatea de supraveghere a entitatii in cauza;
 5. e) delegarea nu trebuie sa impiedice buna desfasurare a supravegherii AFIA si, in special, nu trebuie sa impiedice nici AFIA sa actioneze, nici FIA sa fie administrat in interesul investitorilor sai;
 6. f) AFIA trebuie sa poata demonstra ca delegatul este calificat si capabil sa exercite functiile in cauza, ca a fost selectionat cu diligenta si ca AFIA poate sa monitorizeze in mod eficace si in orice moment activitatea delegata, sa dea in orice moment instructiuni suplimentare delegatului si sa retraga delegarea cu efect imediat atunci cand acest lucru este in interesul investitorilor. AFIA evalueaza in permanenta serviciile furnizate de fiecare delegat.

(3) Administrarea portofoliului sau administrarea riscurilor nu poate fi delegata:

 1. a) depozitarului ori unui delegat al depozitarului; sau
 2. b) oricarei alte entitati ale carei interese pot intra in conflict cu cele ale AFIA sau ale investitorilor FIA, cu exceptia cazului in care entitatea in cauza a separat din punct de vedere functional si ierarhic exercitarea sarcinilor sale de administrare a portofoliului sau de administrare a riscurilor de celelalte sarcini ale sale potential conflictuale, iar eventualele conflicte de interese sunt identificate, gestionate, monitorizate si comunicate in mod corespunzator investitorilor FIA.

(4) Faptul ca AFIA a delegat functii unei entitati terte sau orice alta subdelegare nu afecteaza raspunderea AFIA fata de FIA si investitorii sai. AFIA nu isi deleaga functiile intr-o asemenea masura incat sa nu mai poata fi considerat administratorul FIA si sa devina o entitate de tip “cutie postala”, in intelesul dat acestui termen conform art. 82 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013.

(5) Entitatea terta careia i-au fost delegate activitati de catre AFIA poate subdelega oricare dintre functiile delegate ei cu conditia sa fie indeplinite urmatoarele cerinte:

 1. a) AFIA si-a dat acordul prealabil pentru subdelegare;
 2. b) AFIA a notificat A.S.F. inainte ca dispozitiile privind subdelegarea sa intre in vigoare;
 3. c) conditiile prevazute la alin. (2), toate trimiterile la “delegat” intelegandu-se ca trimiteri la “subdelegat”.

(6) Nu se atribuie o subdelegare a administrarii de portofoliu sau a administrarii de riscuri:

 1. a) depozitarului ori unui delegat al depozitarului; sau
 2. b) oricarei alte entitati ale carei interese pot intra in conflict cu cele ale AFIA sau ale investitorilor FIA, decat in cazul in care entitatea in cauza a separat din punct de vedere functional si ierarhic exercitarea sarcinilor sale de administrare a portofoliului sau de administrare a riscurilor de celelalte sarcini ale sale potential conflictuale, iar eventualele conflicte de interese sunt identificate, gestionate, monitorizate si comunicate in mod corespunzator investitorilor FIA. Delegatul relevant evalueaza in permanenta serviciile furnizate de fiecare subdelegat.

(7) Atunci cand subdelegatul deleaga oricare dintre functiile care i-au fost delegate, conditiile prevazute la alin. (5) se aplica mutatis mutandis.

ART. 20

(1) Pentru fiecare FIA administrat, AFIA se asigura ca este desemnat un depozitar unic.

(2) Numirea depozitarului face obiectul unui contract scris. Printre altele, contractul reglementeaza fluxul informatiilor considerate necesare pentru a permite depozitarului sa isi indeplineasca functiile pentru FIA pentru care a fost desemnat in calitate de depozitar, in conformitate cu prezenta lege.

(3) Depozitarul este:

 1. a) in cazul FIA stabiliti in Romania:

(i) o institutie de credit din Romania, autorizata de BNR, potrivit legislatiei aplicabile institutiilor de credit, sau o sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un alt stat membru, avizate de A.S.F. pentru activitatea de depozitare a activelor OPC si inregistrate in Registrul A.S.F. care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege si reglementarile A.S.F. emise in aplicarea acesteia;

(ii) o societate de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) autorizata de A.S.F. sau sucursala unei firme de investitii autorizata intr-un alt stat membru inregistrata in Registrul A.S.F, care are in obiectul de activitate serviciul conex de pastrare in siguranta si administrare a instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor, prevazut la art. 5 alin. (1^1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 si respecta cerintele privind adecvarea capitalului, inclusiv cerintele de capital pentru riscurile operationale, si detine, in orice caz, fonduri proprii cel putin egale cu valoarea capitalului initial conform prevederilor Directivei 2013/36/UE si Regulamentului (UE) nr. 575/2013;

 1. b) in cazul FIA stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene depozitarul poate fi:

(i) o institutie de credit cu sediul social in Uniunea Europeana si autorizata in conformitate cu Directiva 2013/36/UE;

(ii) o firma de investitii cu sediul social in Uniunea Europeana, care respecta cerintele privind adecvarea capitalului, inclusiv cerintele de capital pentru riscurile operationale, si este autorizata in temeiul Directivei 2004/39/CE si care presteaza, de asemenea, servicii conexe de pastrare si administrare a instrumentelor financiare in numele clientilor in conformitate cu sectiunea B punctul 1 din anexa I la Directiva 2004/39/CE; astfel de firme de investitii detin, in orice caz, fonduri proprii cel putin egale cu valoarea capitalului initial prevazuta in Directiva 2013/36/UE si Regulamentul (UE) nr. 575/2013; sau

(iii) o alta categorie de institutii supuse reglementarii prudentiale si supravegherii continue si care, la 21 iulie 2011, se incadra in categoriile de institutii stabilite de statele membre ca fiind eligibile pentru functia de depozitar, in conformitate cu art. 23 alin. (3) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind O.P.C.V.M.;

 1. c) in cazul FIA dintr-un stat tert si cu respectarea prevederilor alin. (5) lit. b), depozitarul poate fi, de asemenea, o institutie de credit sau orice alta entitate similara entitatilor mentionate la lit. a) si b), cu conditia indeplinirii conditiilor de la alin. (6) lit. b).

(4) Pentru a evita conflictele de interese dintre depozitar, AFIA si/sau FIA si/sau investitorii sai:

 1. a) un AFIA nu actioneaza ca depozitar;
 2. b) un broker principal care actioneaza drept contrapartida pentru un FIA nu actioneaza ca depozitar pentru FIA in cauza decat in cazul in care a separat din punct de vedere functional si ierarhic exercitarea functiilor sale de depozitar de sarcinile sale de broker principal, iar eventualele conflicte de interese sunt identificate, gestionate, monitorizate si comunicate in mod corespunzator investitorilor FIA. Delegarea de catre depozitar a sarcinilor sale de custodie unui astfel de broker principal in conformitate cu alin. (11) este permisa daca sunt indeplinite conditiile relevante;
 3. c) AFIA trebuie sa fie persoana juridica independenta de depozitar si nu poate avea legaturi stranse cu acesta.

(5) Depozitarul este stabilit in una dintre urmatoarele locatii:

 1. a) in cazul FIA din Uniunea Europeana, in statul membru de origine al FIA; in cazul FIA din Romania, depozitarul este stabilit in Romania;
 2. b) in cazul FIA dintr-un stat tert, tara terta in care este stabilit FIA sau in statul membru de origine al AFIA care administreaza FIA sau in statul membru de referinta al AFIA care administreaza FIA.

(6) Cu respectarea cerintelor prevazute la alin. (3), desemnarea unui depozitar stabilit intr-un stat tert este supusa urmatoarelor conditii:

 1. a) autoritatile competente din statele membre in care se intentioneaza a fi distribuite titluri de participare ale FIA dintr-un stat tert si A.S.F., in cazul in care statul membru de origine al AFIA este Romania, au semnat acorduri de cooperare si de schimb de informatii cu autoritatile competente ale depozitarului;
 2. b) depozitarul este supus unei reglementari prudentiale, inclusiv unor cerinte minime de capital, si unor masuri de supraveghere eficace care au aceleasi efecte ca legislatia Uniunii si sunt aplicate efectiv;
 3. c) tara terta in care este stabilit depozitarul nu este inclusa in categoria de tari si teritorii necooperante de catre Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI);
 4. d) statele membre in care se intentioneaza a fi distribuite titluri de participare ale FIA dintr-un stat tert si, daca este diferit, statul membru de origine al AFIA au semnat cu tara terta in care este stabilit depozitarul un acord care respecta in totalitate standardele prevazute la art. 26 din Modelul OCDE de conventie fiscala privind venitul si capitalul si garanteaza un schimb eficace de informatii in materie fiscala, inclusiv eventuale acorduri fiscale multilaterale;
 5. e) depozitarul raspunde prin contract fata de FIA sau fata de investitorii FIA in conformitate cu alin. (12) si (13) si accepta in mod expres sa respecte alin. (11).

In cazul in care, in calitate de autoritate competenta dintr-un stat membru in care se intentioneaza a fi distribuite titluri de participare ale FIA dintr-un stat tert, A.S.F. nu este de acord cu evaluarea aplicarii dispozitiilor de la primul paragraf lit. a), c) sau e) de catre autoritatile competente din statul membru de origine al AFIA, aceasta poate sesiza in acest sens ESMA, care poate actiona in conformitate cu prerogativele care i-au fost conferite in temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei.

(7) Depozitarul se asigura in general ca fluxurile de numerar ale FIA sunt monitorizate adecvat si se asigura in special ca toate platile efectuate de investitori sau in numele acestora la subscrierea de titluri de participare ale unui FIA au fost incasate si ca numerarul FIA este inregistrat integral in conturile de numerar deschise in numele FIA sau in numele AFIA care actioneaza in numele FIA sau in numele depozitarului care actioneaza in numele FIA la o banca centrala, institutie de credit autorizata conform legislatiei comunitare sau la o banca autorizata intr-un stat nemembru ori la o alta entitate de aceeasi natura pe piata relevanta in care sunt necesare conturi in numerar, cu conditia ca entitatea respectiva sa fie supusa unei reglementari prudentiale si unei supravegheri eficace care au aceleasi efecte cu legislatia Uniunii si care sunt aplicate efectiv si in conformitate cu principiile referitoare la pastrarea in siguranta a fondurilor clientilor prevazute in reglementarile emise in aplicarea Legii nr. 297/2004 si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012. In cazul in care conturile de numerar sunt deschise in numele depozitarului care actioneaza in numele FIA, in aceste conturi nu se inregistreaza numerarul entitatii mentionate la primul paragraf si nici numerarul propriu al depozitarului.

(8) Activele FIA sau ale AFIA care actioneaza in numele FIA sunt incredintate depozitarului spre pastrare, dupa cum urmeaza:

 1. a) in cazul instrumentelor financiare care pot fi pastrate in custodie:

(i) depozitarul pastreaza in custodie toate instrumentele financiare care pot fi inregistrate intr-un cont de instrumente financiare deschis in evidentele depozitarului si toate instrumentele financiare care pot fi livrate fizic depozitarului;

(ii) in acest scop, depozitarul se asigura ca toate instrumentele financiare care pot fi inregistrate intr-un cont de instrumente financiare deschis in evidentele depozitarului sunt inregistrate in evidentele depozitarului in conturi separate, in conformitate cu principiile referitoare la pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare ale clientilor prevazute in reglementarile emise in aplicarea Legii nr. 297/2004 si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012, deschise in numele FIA sau al AFIA care actioneaza in numele FIA, astfel incat sa poata fi in orice moment identificate clar ca apartinand FIA in conformitate cu legislatia aplicabila;

 1. b) in cazul altor active:

(i) depozitarul verifica dreptul de proprietate al FIA sau al AFIA care actioneaza in numele FIA cu privire la respectivele active si tine evidenta activelor cu privire la care are certitudinea ca FIA sau AFIA care actioneaza in numele FIA detine dreptul de proprietate;

(ii) pentru a verifica daca FIA sau AFIA care actioneaza in numele FIA detine dreptul de proprietate, depozitarul se bazeaza pe informatii sau documente furnizate de FIA sau de AFIA si, atunci cand sunt disponibile, pe dovezi externe;

(iii) depozitarul isi actualizeaza permanent evidenta.

(9) Pe langa atributiile prevazute la alin. (7) si (8), depozitarul:

 1. a) se asigura ca vanzarea, emisiunea, rascumpararea, rambursarea si anularea de titluri de participare ale FIA sunt realizate in conformitate cu legislatia nationala aplicabila si cu regulile sau actul constitutiv al FIA;
 2. b) se asigura ca valoarea titlurilor de participare ale FIA este calculata in conformitate cu legislatia nationala aplicabila, cu regulile sau actul constitutiv al FIA si cu procedurile prevazute la art. 19;
 3. c) indeplineste instructiunile AFIA, cu exceptia cazului in care acestea contravin legislatiei nationale aplicabile sau regulilor ori actului constitutiv al FIA;
 4. d) se asigura ca, in tranzactiile care implica activele FIA, contravaloarea este achitata FIA in termenele uzuale;
 5. e) se asigura ca veniturile FIA sunt folosite in conformitate cu legislatia nationala aplicabila si cu regulile sau actul constitutiv al FIA.

(10) In executarea atributiilor lor specifice, AFIA si depozitarul actioneaza in mod onest, echitabil, profesionist si independent si in interesul FIA si al investitorilor FIA.

Depozitarul nu desfasoara activitati cu privire la FIA sau la AFIA care actioneaza in numele FIA care pot crea conflicte de interese intre FIA, investitorii in FIA, AFIA si depozitarul insusi, cu exceptia cazului in care depozitarul a separat din punct de vedere functional si ierarhic exercitarea sarcinilor sale de depozitar de celelalte sarcini ale sale potential conflictuale, iar eventualele conflicte de interese sunt identificate, gestionate, monitorizate si comunicate in mod corespunzator investitorilor FIA; activele mentionate la alin. (7) nu sunt reutilizate de depozitar fara acordul prealabil al FIA sau al AFIA care actioneaza in numele FIA.

(11) Depozitarul nu deleaga unor entitati terte functiile sale, cu exceptia celor mentionate la alin. (8).

Depozitarul poate delega unor entitati terte functiile mentionate la alin. (8), sub rezerva indeplinirii urmatoarelor conditii:

 1. a) atributiile sa nu fie delegate cu intentia de a eluda cerintele prezentei legi;
 2. b) depozitarul sa poata demonstra existenta unui motiv obiectiv pentru delegare;
 3. c) depozitarul sa dea dovada de competenta, precautia si diligenta necesare atunci cand selecteaza si numeste o entitate terta careia doreste sa ii delege o parte din sarcinile sale si sa dea dovada in continuare de competenta, precautia si diligenta necesare cand verifica periodic si supravegheaza permanent entitatea terta careia i-a delegat o parte din sarcinile sale si masurile luate de entitatea terta in legatura cu sarcinile care i-au fost delegate; si
 4. d) depozitarul sa se asigure ca entitatea terta indeplineste permanent, in cursul indeplinirii sarcinilor care i-au fost delegate, urmatoarele conditii:

(i) entitatea terta are structurile si experienta adecvate si proportionale cu natura si complexitatea activelor FIA sau ale AFIA care actioneaza in numele FIA care i-au fost incredintate;

(ii) in ceea ce priveste delegarea sarcinilor de custodie mentionate la alin. (8) lit. a), entitatea terta este supusa unei reglementari prudentiale, inclusiv unor cerinte minime de capital, si unei supravegheri eficace in jurisdictia in cauza, iar entitatea terta este supusa unui control extern periodic pentru a verifica daca instrumentele financiare sunt in posesia sa;

(iii) entitatea terta separa activele clientilor depozitarului de propriile sale active si de activele depozitarului, astfel incat sa poata fi identificate clar in orice moment ca apartinand clientilor unui anumit depozitar;

(iv) entitatea terta nu utilizeaza activele fara acordul prealabil al FIA sau al AFIA care actioneaza in numele FIA si fara o notificare prealabila catre depozitar; si

(v) entitatea terta respecta obligatiile si interdictiile generale prevazute la alin. (8) si (10).

(12) Cu luarea in considerare a prevederilor alin. (11) lit. d) pct. (ii), in cazul in care legislatia tarii terte impune pastrarea in custodie a anumitor instrumente financiare de catre o entitate locala si nicio entitate locala nu indeplineste cerintele privind delegarea prevazute la punctul mentionat, depozitarul poate delega functiile unei astfel de entitati locale numai in masura in care se prevede in legislatia tarii terte si numai atata timp cat nu exista entitati locale care sa indeplineasca cerintele delegarii, sub rezerva indeplinirii urmatoarelor cerinte:

 1. a) investitorii FIA in cauza trebuie sa fie informati corespunzator ca delegarea este necesara ca urmare a constrangerilor juridice din legislatia tarii terte si a circumstantelor care justifica delegarea, inainte de a face investitia; si
 2. b) FIA sau AFIA care actioneaza in numele FIA trebuie sa solicite depozitarului sa delege custodia instrumentelor financiare in cauza unei astfel de entitati locale. Entitatea terta poate subdelega, la randul sau, aceste functii, cu conditia indeplinirii acelorasi cerinte. In astfel de cazuri, alin. (14) se aplica mutatis mutandis partilor relevante. Prestarea de servicii de catre sistemele de decontare a valorilor mobiliare prevazuta in Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prestarea de servicii similare de catre sisteme de decontare a valorilor mobiliare din tari terte nu se considera o delegare a functiilor sale de custodie.

(13) Depozitarul raspunde fata de FIA sau fata de investitorii FIA pentru pierderea de catre depozitar ori de catre o entitate terta careia i s-a delegat custodia instrumentelor financiare pastrate in custodie in conformitate cu alin. (8) lit. a); in cazul pierderii unui instrument financiar din custodie, depozitarul returneaza fara intarziere FIA sau AFIA care actioneaza in numele FIA un instrument financiar identic sau cu o valoare corespunzatoare. Depozitarul nu este raspunzator daca poate dovedi ca pierderea a intervenit ca rezultat al unui eveniment exterior in afara controlului sau rezonabil, ale carui consecinte ar fi fost inevitabile in ciuda tuturor eforturilor sale rezonabile de a le contracara, in conformitate cu prevederile art. 100 si 101 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013. Depozitarul raspunde, de asemenea, fata de FIA sau fata de investitorii FIA pentru toate celelalte pierderi suferite de acestia ca urmare a neindeplinirii intentionate sau din neglijenta a obligatiilor care ii revin in temeiul prezentei legi.

(14) Raspunderea depozitarului nu este afectata de delegarile mentionate la alin. (11).

In cazul pierderii unor instrumente financiare pastrate in custodie de o entitate terta in conformitate cu alin. (11), depozitarul poate fi exonerat de raspundere daca poate dovedi ca:

 1. a) sunt indeplinite toate cerintele pentru delegarea atributiilor sale privind custodia prevazute la alin. (11) al doilea paragraf;
 2. b) un contract scris intre depozitar si entitatea terta transfera in mod expres raspunderea depozitarului asupra persoanei terte in cauza si ofera FIA sau AFIA care actioneaza in numele FIA posibilitatea de a solicita entitatii terte despagubiri pentru pierderea instrumentelor financiare sau depozitarului posibilitatea de a solicita despagubirile respective in numele lor; si
 3. c) un contract scris intre depozitar si FIA sau AFIA care actioneaza in numele FIA permite in mod expres o exonerare a depozitarului si stabileste motivul obiectiv pentru o astfel de exonerare.

(15) In cazul in care legislatia statului tert impune pastrarea in custodie a anumitor instrumente financiare de catre o entitate locala si nu exista entitati locale care sa indeplineasca cerintele privind delegarea prevazute la alin. (11) lit. d) pct. (ii), depozitarul poate fi exonerat de raspundere daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 1. a) regulile sau actul constitutiv al FIA in cauza permit in mod expres o astfel de exonerare in conditiile prevazute de prezenta lege;
 2. b) investitorii FIA in cauza au fost informati in mod adecvat cu privire la exonerare si circumstantele care justifica exonerarea inainte de a face investitia;
 3. c) FIA sau AFIA care actioneaza in numele FIA a solicitat depozitarului sa delege custodia instrumentelor financiare in cauza unei entitati locale;
 4. d) exista un contract scris intre depozitar si FIA sau AFIA care actioneaza in numele FIA care permite in mod expres o astfel de exonerare; si
 5. e) exista un contract scris intre depozitar si entitatea terta care transfera in mod expres raspunderea depozitarului asupra entitatii locale in cauza si ofera FIA sau AFIA care actioneaza in numele FIA posibilitatea de a solicita entitatii locale despagubiri pentru pierderea instrumentelor financiare sau depozitarului posibilitatea de a solicita despagubirile respective in numele lor.

(16) Raspunderea fata de investitorii FIA poate fi invocata direct sau indirect prin intermediul AFIA, in functie de natura juridica a raporturilor dintre depozitar, AFIA si investitori.

(17) In cazul in care depozitarul este stabilit in Romania, acesta pune la dispozitia A.S.F., la cerere, toate informatiile pe care le-a obtinut in cadrul indeplinirii sarcinilor sale si care pot fi necesare autoritatii pentru monitorizarea activitatii FIA/AFIA. In cazul in care A.S.F. nu este autoritatea competenta sa monitorizeze FIA sau AFIA in cauza, informatiile primite sunt transmise fara intarziere autoritatilor competente in acest sens.

 

CAPITOLUL IV

Cerinte privind transparenta

 

ART. 21

(1) AFIA stabiliti in Romania trebuie sa faca disponibil, pentru fiecare FIA din Uniunea Europeana pe care il administreaza si pentru fiecare FIA ale carui titluri de participare le distribuie in Uniune, un raport anual pentru fiecare exercitiu financiar, in termen de 6 luni de la sfarsitul exercitiului financiar. Raportul anual se pune la dispozitia investitorilor la cerere, cu titlu gratuit, si se transmite catre A.S.F. si, dupa caz, autoritatilor competente din statul membru de origine al FIA administrate.

Atunci cand FIA are obligatia de a publica un raport financiar anual in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, precum si cu reglementarile referitoare la rapoartele intocmite de emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, trebuie comunicate investitorilor, la cerere, numai informatiile suplimentare mentionate la alin. (2), fie separat, fie ca parte suplimentara a raportului financiar anual. In acest din urma caz, raportul financiar anual se publica cel tarziu la 4 luni de la sfarsitul exercitiului.

(2) Raportul financiar anual contine cel putin:

 1. a) un bilant sau o situatie a activelor si pasivelor;
 2. b) un cont de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar;
 3. c) un raport al activitatilor din exercitiul financiar;
 4. d) orice modificare substantiala a informatiilor enumerate la art. 22 care a avut loc in exercitiul financiar vizat de raport, stabilita in conformitate cu prevederile art. 106 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013;
 5. e) cuantumul total al remuneratiilor pentru exercitiul financiar, defalcat in remuneratii fixe si remuneratii variabile, platite de AFIA personalului sau, si numarul beneficiarilor, precum si, atunci cand este cazul, comisioanele de performanta platite de FIA;
 6. f) cuantumul agregat al remuneratiei, defalcat pentru persoanele aflate in functii de conducere si pentru membrii personalului AFIA ale caror actiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al FIA.

(3) Informatiile contabile din rapoartele anuale sunt pregatite in conformitate cu standardele de contabilitate din Romania, in cazul in care Romania este stat membru de origine al FIA, respectiv cu standardele de contabilitate din statul membru de origine al FIA stabilite in alte state membre, sau in conformitate cu standardele de contabilitate din tara terta in care FIA este stabilit si cu normele contabile stabilite in regulile sau in actul constitutiv al FIA, respectivele informatii contabile fiind auditate de persoane abilitate prin lege in acest sens, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Raportul de audit, inclusiv aprecierile continute, se reproduc integral in raportul anual.

ART. 22

(1) AFIA furnizeaza investitorilor, inainte de a investi in FIA, pentru fiecare FIA din Uniunea Europeana pe care il administreaza si pentru fiecare FIA ale carui titluri de participare le distribuie in Uniunea Europeana, in conformitate cu regulile sau actul constitutiv al FIA, urmatoarele informatii, precum si modificarile care pot determina decizia investitorilor de a investi sau mentine investitia ori nu in astfel de organisme de plasament colectiv:

 1. a) o descriere a strategiei de investitii si a obiectivelor FIA, informatii cu privire la locul unde este stabilit FIA de tip “master” si locul unde sunt stabilite fondurile de baza, daca FIA este un fond de fonduri, o descriere a tipurilor de active in care FIA poate investi, tehnicile pe care acesta le poate utiliza, toate riscurile asociate, orice restrictie aplicabila privind investitiile, situatiile in care FIA poate utiliza efectul de levier, tipurile si sursele de levier autorizate si riscurile asociate acestuia, orice restrictie in utilizarea efectului de levier si orice acorduri de reutilizare a activelor si a garantiilor, precum si informatii privind nivelul maxim al efectului de levier pe care AFIA sunt indreptatiti sa il utilizeze pentru FIA;
 2. b) o descriere a procedurilor prin care FIA isi poate schimba strategia sau politica de investitii ori ambele;
 3. c) o descriere a principalelor implicatii juridice ale relatiei contractuale stabilite in scopul investirii, inclusiv informatii cu privire la jurisdictie, legislatia aplicabila si eventuala existenta a unor instrumente juridice care sa permita recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti pe teritoriul pe care este stabilit FIA;
 4. d) identitatea AFIA, a depozitarului, a auditorului si a oricaror alti furnizori de servicii ai FIA si o descriere a indatoririlor acestora, precum si a drepturilor investitorilor;
 5. e) o descriere a modului in care AFIA respecta cerintele prevazute la art. 9 alin. (7);
 6. f) o descriere a oricarei functii de administrare delegate de AFIA in conformitate cu anexa nr. 1 si a oricarei functii de custodie delegate de depozitar, identitatea delegatului si orice conflicte de interese care pot aparea ca urmare a acestor delegari;
 7. g) o descriere a procedurii de evaluare a FIA si a metodologiei de determinare a valorii activelor, inclusiv metodele utilizate pentru evaluarea activelor greu de evaluat in conformitate cu art. 18;
 8. h) o descriere a administrarii riscului de lichiditate al FIA, inclusiv drepturile de rascumparare atat in situatii normale, cat si exceptionale, si acordurile de rascumparare cu investitorii, existente;
 9. i) o descriere a tuturor comisioanelor, taxelor si cheltuielilor care sunt suportate direct sau indirect de investitori, precum si valoarea maxima a acestora;
 10. j) o descriere a modului in care AFIA asigura tratamentul echitabil al investitorilor si, daca un investitor obtine tratament preferential sau dreptul de a obtine tratament preferential, descrierea respectivului tratament preferential, tipul de investitori care obtin un astfel de tratament preferential, precum si, atunci cand este cazul, legaturile lor juridice sau economice cu FIA sau AFIA;
 11. k) ultimul raport anual in conformitate cu art. 21;
 12. l) procedura si conditiile de emisiune si de vanzare a titlurilor de participare;
 13. m) cea mai recenta valoare a activului net al FIA sau cel mai recent pret de piata pentru titluri de participare ale FIA, in conformitate cu art. 18;
 14. n) dupa caz, istoricul performantelor FIA;
 15. o) identitatea brokerului principal si o descriere a oricarui acord semnificativ al FIA cu brokerii sai principali si a modului in care sunt gestionate conflictele de interese in relatia cu acestia si clauza din contractul incheiat cu depozitarul referitoare la posibilitatea de transfer si reutilizare a activelor FIA si informatii privind orice eventual transfer al raspunderii catre brokerul principal;
 16. p) o descriere a modului si a momentului in care sunt furnizate informatiile prevazute la alin. (4) si (5).

(2) AFIA informeaza investitorii inainte de a investi in FIA cu privire la orice acord incheiat de depozitar pentru a fi exonerat in mod contractual de raspundere in conformitate cu art. 20 alin. (14).

AFIA informeaza, de asemenea, fara intarziere, investitorii, cu privire la orice modificare a raspunderii depozitarului.

(3) Atunci cand FIA are obligatia de a publica un prospect in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia, numai informatiile mentionate la alin. (1) si (2) care completeaza informatiile din prospect trebuie furnizate separat sau ca informatii suplimentare in prospect.

(4) Pentru fiecare FIA din Uniunea Europeana pe care il administreaza si pentru fiecare FIA ale carui titluri de participare le distribuie in Uniunea Europeana, AFIA comunica periodic investitorilor:

 1. a) procentajul din activele FIA care fac obiectul unor masuri speciale din cauza naturii lor nelichide;
 2. b) noile masuri de administrare a lichiditatii FIA;
 3. c) profilul actual de risc al FIA si sistemele de administrare a riscurilor utilizate de AFIA pentru administrarea acestor riscuri.

(5) AFIA care administreaza FIA din Uniunea Europeana care utilizeaza efectul de levier sau AFIA care distribuie in Uniunea Europeana titluri de participare ale unuia sau mai multor FIA care utilizeaza efectul de levier comunica periodic pentru fiecare astfel de FIA:

 1. a) orice modificari ale nivelului maxim al efectului de levier pe care AFIA il poate utiliza pentru FIA, precum si drepturile de reutilizare a garantiilor colaterale sau de orice alt tip acordate in cadrul acordului privind utilizarea efectului de levier;
 2. b) valoarea totala a efectului de levier utilizat de FIA respectiv.

ART. 23

(1) AFIA raporteaza periodic catre A.S.F. principalele piete pe care opereaza si instrumentele principale pe care le tranzactioneaza in numele FIA pe care le administreaza.

Aceste informatii privesc principalele 5 instrumente pe care le tranzactioneaza, principalele 5 piete pe care sunt membri sau pe care tranzactioneaza in mod activ, precum si principalele 10 expuneri si cele mai importante 5 concentrari ale fiecarui FIA administrat, determinate conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 231/2013.

(2) Pentru fiecare FIA din Uniunea Europeana pe care il administreaza si pentru fiecare FIA ale carui titluri de participare le distribuie in Uniunea Europeana, AFIA trebuie sa transmita catre A.S.F. urmatoarele informatii:

 1. a) procentajul din activele FIA care fac obiectul unor masuri speciale din cauza naturii lor nelichide;
 2. b) orice masura noua de administrare a lichiditatii FIA;
 3. c) profilul actual de risc al FIA si sistemele de administrare a riscurilor utilizate de AFIA pentru administrarea riscurilor de piata, a riscului de lichiditate, a riscului de contrapartida si a altor riscuri, inclusiv a riscurilor operationale;
 4. d) informatii privind principalele categorii de active in care a investit FIA; si
 5. e) rezultatele simularilor de criza realizate in conformitate cu art. 15 alin. (3) lit. b) si art. 16 alin. (1) al doilea paragraf.

(3) La cererea A.S.F., AFIA sunt obligati sa transmita urmatoarele documente:

 1. a) un raport anual pentru fiecare FIA din Uniunea Europeana administrat de AFIA si pentru fiecare FIA ale carui titluri de participare le distribuie in Uniunea Europeana pentru fiecare exercitiu financiar, in conformitate cu art. 21 alin. (1);
 2. b) la sfarsitul fiecarui trimestru, o lista detaliata a tuturor FIA pe care AFIA le administreaza.

(4) Un AFIA care administreaza unul sau mai multe FIA care utilizeaza in mod considerabil efectul de levier furnizeaza in mod periodic catre A.S.F. informatii referitoare la nivelul global al efectului de levier utilizat de fiecare FIA administrat, o defalcare pe efect de levier rezultat din imprumuturi de numerar sau valori mobiliare si pe efect de levier incorporat in instrumente financiare derivate, precum si masura in care activele FIA au fost reutilizate in temeiul unor acorduri care au dat nastere efectului de levier.

Informatiile includ identitatea celor mai mari 5 surse de imprumut de numerar sau valori mobiliare pentru fiecare FIA administrat de AFIA si valoarea levierului primit de la fiecare dintre sursele respective pentru fiecare dintre FIA respective. In cazul AFIA din state terte, obligatiile de raportare se limiteaza la FIA din Uniunea Europeana pe care le administreaza si la FIA dintr-un stat tert ale caror titluri de participare le distribuie in Romania.

(5) Atunci cand monitorizarea eficace a riscului sistemic o impune, A.S.F. poate solicita informatii suplimentare, atat periodic, cat si ad-hoc. A.S.F. informeaza ESMA cu privire la obligatiile de furnizare de catre AFIA a unor informatii suplimentare. La solicitarea ESMA, A.S.F. impune AFIA obligatii de raportare suplimentare.

 

CAPITOLUL V

AFIA care administreaza anumite tipuri de FIA

 

ART. 24

(1) A.S.F. utilizeaza informatiile care trebuie transmise in temeiul art. 23 pentru a determina in ce masura utilizarea efectului de levier contribuie la crearea de riscuri sistemice in sistemul financiar, a riscului de piete dezordonate sau de riscuri care pot afecta cresterea pe termen lung a economiei.

(2) A.S.F. are in vedere ca toate informatiile transmise in temeiul art. 23, cu privire la toti AFIA pe care ii supravegheaza, precum si informatiile colectate in temeiul art. 7 sa fie comunicate autoritatilor competente din celelalte state membre, ESMA si ESRB, prin procedurile prevazute la art. 58 privind cooperarea in domeniul supravegherii. De asemenea, A.S.F. furnizeaza, fara intarziere, informatii prin respectivele proceduri si in mod bilateral autoritatilor competente din alte state membre direct interesate, in cazul in care un AFIA stabilit in Romania sau un FIA administrat de acest AFIA ar putea sa devina o sursa importanta de risc de contrapartida pentru o institutie de credit sau alte institutii importante din punct de vedere sistemic in alte state membre.

(3) AFIA demonstreaza ca limitele efectului de levier stabilite de acesta pentru fiecare FIA pe care il administreaza sunt rezonabile si ca le respecta in permanenta cu luarea in considerare a prevederilor art. 112 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013. A.S.F. evalueaza riscurile aferente utilizarii efectului de levier de catre un AFIA in privinta FIA pe care il administreaza si, atunci cand considera necesar pentru asigurarea stabilitatii si integritatii sistemului financiar, dupa notificarea ESMA, a ESRB si a autoritatilor competente pentru FIA in cauza, poate dispune plafonarea efectului de levier pe care AFIA sunt indreptatiti sa il utilizeze sau alte restrictii asupra administrarii AFIA cu privire la FIA administrat pentru a limita masura in care utilizarea efectului de levier contribuie la crearea de riscuri sistemice in sistemul financiar sau a riscului de piete dezordonate. A.S.F. informeaza in mod corespunzator ESMA, ESRB si autoritatile competente pentru FIA cu privire la masurile luate in acest sens, in conformitate cu prevederile art. 58.

(4) Notificarea mentionata la alin. (3) se realizeaza cu cel putin 10 zile lucratoare inainte ca masura propusa sa intre in vigoare sau sa fie reinnoita. Notificarea include detalii privind masura propusa, motivele pentru adoptarea masurii si momentul prevazut pentru intrarea ei in vigoare. In situatii exceptionale, A.S.F. poate decide ca masura propusa sa intre in vigoare in perioada mentionata in prima teza.

(5) In situatia in care A.S.F. propune luarea unor masuri contrare recomandarilor transmise de ESMA referitoare la masurile corective ce trebuie impuse AFIA, notifica ESMA in acest sens si explica motivele avute in vedere.

ART. 25

(1) Prevederile alin. (5) si (6) si art. 26 – 29 se aplica:

 1. a) AFIA care administreaza unul sau mai multe FIA care, fie individual, fie in comun, in temeiul unui acord destinat obtinerii controlului, obtin controlul asupra unei societati necotate in conformitate cu alin. (5);
 2. b) AFIA care coopereaza cu unul sau mai multi alti AFIA in temeiul unui acord in urma caruia FIA administrate de respectivii AFIA in comun obtin controlul asupra unei societati necotate in conformitate cu alin. (5).

(2) Prevederile alin. (5) si (6) si art. 26 – 29 nu se aplica in cazul in care societatile necotate in cauza sunt:

 1. a) intreprinderi mici si mijlocii, astfel cum sunt definite la art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; sau
 2. b) entitati cu scop special care vizeaza achizitionarea, detinerea sau administrarea de bunuri imobiliare.

(3) Cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2), art. 26 alin. (1) se aplica si AFIA care administreaza FIA ce obtin o participare intr-o societate necotata, dar fara a avea controlul asupra acesteia.

(4) Prevederile art. 27 alin. (1) – (3) si art. 29 se aplica si AFIA care administreaza FIA care au obtinut controlul asupra emitentilor. In sensul articolelor respective, alin. (1) si (2) se aplica mutatis mutandis.

(5) In cazul unei societati necotate, cu luarea in considerare si a prevederilor art. 26 – 29, controlul inseamna peste 50% din drepturile de vot ale societatilor. La calcularea procentajului de drepturi de vot detinute de FIA relevant, pe langa drepturile de vot detinute direct de FIA relevant, se iau in considerare si drepturile de vot ale urmatorilor, sub rezerva conditiei ca controlul, in sensul primului paragraf, sa fie stabilit de:

 1. a) o societate controlata de FIA; si
 2. b) o persoana fizica sau juridica, care actioneaza in nume propriu, dar reprezentand FIA sau o societate controlata de FIA.

(6) Procentajul drepturilor de vot se calculeaza pe baza numarului total al actiunilor care confera drepturi de vot, chiar daca exercitarea acestora este suspendata. Cu respectarea prevederilor art. 3 pct. 17, in sensul art. 28 alin. (1) – (3) si al art. 30, cu privire la emitenti, controlul se determina in conformitate cu art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si cu reglementarile emise in aplicarea acestuia.

(7) Prevederile alin. (1) – (6) si art. 26 – 29 se aplica in conformitate cu conditiile si restrictiile relevante din Legea nr. 467/2006 si cu luarea in considerare a normelor mai stricte prevazute in Legea nr. 297/2004 si Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 31/1990, in ceea ce priveste obtinerea de participatii la capitalul emitentilor si al societatilor necotate, care se aplica corespunzator.

ART. 26

(1) In cazul in care un FIA obtine, instraineaza sau detine actiuni ale unei societati necotate, AFIA care administreaza FIA respectiv notifica A.S.F. proportia drepturilor de vot ale societatii necotate detinute de FIA ori de cate ori proportia respectiva atinge, depaseste sau scade sub pragurile de 10%, 20%, 30%, 50% si 75%.

(2) In cazul in care, individual sau in comun, un FIA obtine controlul asupra unei societati necotate in conformitate cu art. 25 alin. (1) coroborat cu alin. (5), AFIA care administreaza FIA respectiv notifica A.S.F. in legatura cu obtinerea controlului, precum si:

 1. a) societatea necotata; respectiv
 2. b) actionarii ale caror identitate si adresa AFIA le cunoaste sau pot fi comunicate de societatea necotata ori de un registru la care AFIA are sau poate obtine acces.

(3) Notificarea prevazuta la alin. (2) trebuie sa contina urmatoarele informatii suplimentare:

 1. a) situatia care rezulta in urma operatiunii in ceea ce priveste drepturile de vot;
 2. b) conditiile in care s-a obtinut controlul, inclusiv informatii despre identitatea diferitilor actionari implicati, despre orice persoana fizica sau persoana juridica indreptatita sa exercite drepturi de vot pentru actionari si, dupa caz, seria de societati prin intermediul carora sunt detinute efectiv drepturile de vot;
 3. c) data obtinerii controlului.

(4) In notificarea adresata societatii necotate, AFIA solicita consiliului de administratie al societatii sa ii informeze fara intarziere pe reprezentantii angajatilor sau, in cazul in care nu exista asemenea reprezentanti, pe angajatii insisi, cu privire la obtinerea controlului de catre FIA administrat de AFIA si sa le transmita informatiile mentionate la alin. (3). AFIA depune toate eforturile pentru a se asigura ca reprezentantii angajatilor sau, in cazul in care nu exista asemenea reprezentanti, angajatii insisi sunt informati in mod corespunzator de catre consiliul de administratie.

(5) Notificarile prevazute la alin. (1) si (2) se fac cat mai repede, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data in care FIA a atins, a depasit sau a scazut sub pragul relevant ori in care a obtinut controlul asupra societatii necotate.

ART. 27

(1) In cazul in care, individual sau in comun, un FIA obtine controlul asupra unei societati necotate sau a unui emitent in conformitate cu art. 25 alin. (1) coroborat cu alin. (5), AFIA care administreaza FIA respectiv comunica informatiile mentionate la alin. (2):

 1. a) societatii in cauza;
 2. b) actionarilor societatii ale caror identitate si adresa AFIA le cunoaste sau pot fi comunicate de societate ori prin intermediul unui registru la care AFIA are sau poate obtine acces;
 3. c) A.S.F.

(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) cuprinde urmatoarele informatii:

 1. a) identitatea AFIA care, fie individual, fie in acord cu alti AFIA, administreaza FIA care au obtinut controlul;
 2. b) politica de prevenire si gestionare a conflictelor de interese, in special intre AFIA, FIA si societate, inclusiv informatii despre masurile specifice de protectie stabilite pentru a garanta ca orice acord intre AFIA si/sau FIA si societate se incheie in conditii obiective; si
 3. c) politica de comunicare interna si externa a societatii, in special in ceea ce priveste angajatii.

(3) In notificarea adresata societatii in conformitate cu alin. (1) lit. a), AFIA solicita consiliului de administratie al societatii sa le comunice fara intarziere reprezentantilor angajatilor sau, in cazul in care nu exista asemenea reprezentanti, angajatilor insisi informatiile mentionate la alin. (1). AFIA depune toate eforturile pentru a se asigura ca reprezentantii angajatilor sau, in cazul in care nu exista asemenea reprezentanti, angajatii insisi sunt informati in mod corespunzator de catre consiliul de administratie.

(4) In cazul in care, individual sau in comun, un FIA obtine controlul asupra unei societati necotate in conformitate cu art. 25 alin. (1) coroborat cu alin. (5), AFIA care administreaza FIA respectiv comunica sau se asigura ca FIA sau AFIA care actioneaza in numele FIA comunica intentiile FIA cu privire la activitatea societatii necotate, precum si consecintele probabile asupra locurilor de munca, inclusiv orice modificare substantiala, asa cum este aceasta stabilita prin reglementarile A.S.F., a conditiilor de angajare:

 1. a) societatii necotate; si
 2. b) actionarilor societatii necotate ale caror identitate si adresa AFIA le cunoaste sau pot fi comunicate de societatea necotata ori prin intermediul unui registru la care AFIA are sau poate obtine acces.

(5) AFIA care administreaza FIA in cauza solicita si depune toate eforturile pentru a se asigura ca consiliul de administratie al societatii necotate comunica informatiile prevazute la primul paragraf reprezentantilor angajatilor societatii necotate sau, in cazul in care nu exista asemenea reprezentanti, angajatilor insisi.

(6) In cazul in care un FIA obtine controlul asupra unei societati necotate in conformitate cu art. 25 alin. (1) coroborat cu alin. (5), AFIA care administreaza FIA respectiv trebuie sa comunice A.S.F. si investitorilor FIA in cauza informatii privind finantarea achizitiei.

ART. 28

(1) In cazul in care, individual sau in comun, un FIA obtine controlul asupra unei societati necotate in conformitate cu art. 25 alin. (1) coroborat cu alin. (5), AFIA care administreaza FIA respectiv trebuie:

 1. a) fie sa solicite si sa depuna toate eforturile pentru a se asigura ca raportul anual al societatii necotate, intocmit in conformitate cu alin. (2), este transmis de consiliul de administratie al societatii tuturor reprezentantilor angajatilor sau, in cazul in care nu exista asemenea reprezentanti, angajatilor insisi, in termenul prevazut de legislatia nationala aplicabila; fie
 2. b) pentru fiecare asemenea FIA, sa includa in raportul anual mentionat la art. 21 informatiile mentionate la alin. (2) referitoare la societatea necotata in cauza.

(2) Informatiile suplimentare care trebuie incluse in raportul anual al societatii sau al FIA, in conformitate cu alin. (1), cuprind cel putin o analiza justa a evolutiei activitatii societatii care prezinta situatia la sfarsitul perioadei vizate de raportul anual. Raportul indica, de asemenea:

 1. a) orice evenimente importante survenite dupa sfarsitul exercitiului financiar;
 2. b) evolutia probabila a societatii; si
 3. c) in ceea ce priveste achizitiile de actiuni proprii, informatiile prevazute la art. 105^1 din Legea nr. 31/1990.

(3) AFIA care administreaza FIA in cauza:

 1. a) solicita si depune toate eforturile pentru a se asigura cu privire la indeplinirea de catre consiliul de administratie al societatii necotate a obligatiei de comunicare a informatiilor mentionate la alin. (2) referitoare la societatea in cauza reprezentantilor angajatilor acesteia sau, in cazul in care nu exista asemenea reprezentanti, angajatilor insisi, in termenul prevazut la art. 21 alin. (1); sau
 2. b) comunica investitorilor FIA informatiile mentionate la alin. (2) in masura in care sunt deja disponibile, in termenul prevazut la art. 21 alin. (1) si, in orice caz, nu mai tarziu de data la care este intocmit raportul anual al societatii necotate in conformitate cu legislatia nationala aplicabila.

ART. 29

(1) In cazul in care, individual sau in comun, un FIA obtine controlul asupra unei societati necotate sau asupra unui emitent in conformitate cu art. 25 alin. (1) coroborat cu alin. (5), in perioada de 24 de luni de la obtinerea controlului asupra societatii de catre FIA, AFIA care administreaza FIA respectiv:

 1. a) nu este autorizat sa faciliteze, sa sprijine sau sa solicite distributia, reducerea capitalului, rascumpararea de actiuni si/sau achizitionarea de actiuni proprii de catre societatea in cauza in conformitate cu alin. (2);
 2. b) in masura in care AFIA este autorizat sa voteze pentru FIA in cadrul adunarilor organelor de conducere ale societatii, nu voteaza in favoarea distributiei, reducerii capitalului, rascumpararii de actiuni si/sau achizitionarii de actiuni proprii de catre societatea in cauza in conformitate cu alin. (2); si
 3. c) depune toate eforturile sa impiedice distributia, reducerea capitalului, rascumpararea de actiuni si/sau achizitionarea de actiuni proprii de catre societatea in cauza, in conformitate cu alin. (2).

(2) Obligatiile impuse AFIA in conformitate cu alin. (1) vizeaza urmatoarele:

 1. a) orice distributie catre actionari facuta in cazul in care, la data inchiderii ultimului exercitiu financiar, valoarea neta a activelor prezentata in conturile anuale ale societatii este sau, ca urmare a unei astfel de distributii, ar deveni mai mica decat valoarea capitalului subscris plus rezervele care nu pot fi distribuite conform legii sau statutului, intelegandu-se ca, in cazul in care partea nevarsata a capitalului subscris nu este inclusa in activele prezentate in bilant, aceasta valoare se deduce din valoarea capitalului subscris;
 2. b) orice distributie catre actionari al carei cuantum ar depasi cuantumul profitului de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar plus eventualul profit reportat si sumele retrase din rezervele disponibile in acest scop, minus orice pierderi reportate si sumele inscrise in rezerva conform legii sau statutului;
 3. c) in masura in care achizitiile de actiuni proprii sunt permise, achizitiile realizate de societate, inclusiv actiunile achizitionate anterior de societate si aflate in posesia ei si actiunile achizitionate de o persoana care actioneaza in nume propriu, dar pentru societate, al caror efect ar fi scaderea valorii nete a activelor sub valoarea mentionata la lit. a).

(3) In sensul alin. (2):

 1. a) termenul “distributie” mentionat la alin. (2) lit. a) si b) include, in special, plata dividendelor si a dobanzii aferente actiunilor;
 2. b) dispozitiile privind reducerea capitalului nu se aplica unei reduceri a capitalului subscris, scopul acesteia fiind sa compenseze pierderile suferite sau sa inscrie anumite sume intr-o rezerva care nu poate fi distribuita, cu conditia ca, in urma acestei operatiuni, valoarea acestei rezerve sa nu depaseasca 10% din capitalul subscris redus; si
 3. c) restrictiei prevazute la alin. (2) lit. c) ii sunt aplicabile prevederile art. 104 din Legea nr. 31/1990.

 

CAPITOLUL VI

Conditii privind distribuirea si administrarea de catre AFIA dintr-un stat membru UE a FIA din UE in Uniunea Europeana

 

ART. 30

(1) Un AFIA stabilit in Romania autorizat potrivit prezentei legi poate distribui catre investitori profesionali din Romania titluri de participare ale oricarui FIA din Uniunea Europeana pe care il administreaza, imediat ce sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta lege. Atunci cand FIA din Uniunea Europeana este de tip “feeder”, dreptul de distribuire prevazut la primul paragraf este supus conditiei ca FIA de tip “master” sa fie tot un FIA din Uniunea Europeana administrat de un AFIA autorizat din Uniunea Europeana.

(2) AFIA notifica A.S.F. cu privire la fiecare FIA din Uniunea Europeana ale carui titluri de participare intentioneaza sa le distribuie in Romania. Notificarea contine documentatia si informatiile prevazute in anexa nr. 2.

(3) In termen de 20 de zile lucratoare de la data primirii documentatiei complete aferente notificarii, A.S.F. informeaza AFIA cu privire la posibilitatea demararii distribuirii titlurilor de participare ale FIA identificat in notificare. In cazul in care A.S.F. considera ca modul de administrare a FIA de catre AFIA nu respecta prezenta lege ori ca AFIA nu respecta prezenta lege, autoritatea poate dispune neinceperea distribuirii titlurilor de participare ale respectivului FIA. In cazul unei decizii pozitive a A.S.F., AFIA poate incepe distribuirea actiunilor sau unitatilor FIA in Romania de la data informarii efectuate de catre A.S.F. In cazul in care FIA indicat anterior este un FIA dintr-un alt stat membru, A.S.F. informeaza si autoritatile competente ale FIA cu privire la faptul ca AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA.

(4) In cazul unei modificari substantiale stabilite prin reglementarile A.S.F., a informatiilor comunicate in conformitate cu alin. (2), AFIA notifica acest lucru in scris A.S.F., cu cel putin 30 de zile inainte de implementarea acesteia, in cazul unei modificari planificate sau imediat dupa aparitia uneia neplanificate.

In cazul in care, ca urmare a unei modificari planificate, modul de administrare a FIA de catre AFIA nu ar mai respecta prezenta lege ori daca AFIA nu ar mai respecta prezenta lege, A.S.F. informeaza fara intarziere AFIA ca modificarea respectiva nu urmeaza sa fie pusa in aplicare.

(5) In cazul in care o modificare planificata este pusa in aplicare cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2) sau daca a avut loc o modificare neplanificata in urma careia modul de administrare a FIA de catre AFIA nu mai respecta prezenta lege ori AFIA nu mai respecta prezenta lege, A.S.F. ia toate masurile necesare in conformitate cu art. 50, inclusiv, daca este necesar, interzicerea expresa a distribuirii titlurilor de participare ale FIA.

(6) Cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (1), FIA administrate de un AFIA stabilit in Romania autorizat potrivit prezentei legi nu pot fi distribuite decat catre investitori profesionali.

ART. 31

(1) Un AFIA stabilit in Romania autorizat potrivit prezentei legi poate distribui catre investitorii profesionali din alte state membre titluri de participare ale unui FIA din Uniunea Europeana pe care il administreaza, imediat ce sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) – (8). Atunci cand FIA din Uniunea Europeana este de tip “feeder”, dreptul de distribuire prevazut la primul paragraf este supus conditiei ca FIA de tip “master” sa fie tot un FIA din Uniunea Europeana administrat de un AFIA autorizat din Uniunea Europeana.

(2) AFIA trimite catre A.S.F. o notificare referitoare la fiecare FIA din Uniunea Europeana ale carui titluri de participare intentioneaza sa le distribuie. Notificarea contine documentatia si informatiile prevazute in anexa nr. 3.

(3) In termen de 20 de zile lucratoare de la data primirii documentatiei complete aferente notificarii, A.S.F. o transmite autoritatilor competente din statele membre in care se intentioneaza distribuirea titlurilor de participare ale FIA, inclusiv o declaratie cu privire la faptul ca AFIA in cauza este autorizat sa administreze FIA pe baza unei anumite strategii de investitii. Transmiterea are loc numai daca modul de administrare a FIA de catre AFIA respecta prezenta lege si daca AFIA respecta prezenta lege.

(4) A.S.F. notifica fara intarziere AFIA cu privire la transmitere. AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in statul membru gazda al AFIA de la data respectivei notificari. In cazul in care FIA indicat mai sus este un FIA dintr-un alt stat membru, A.S.F. informeaza si autoritatile competente ale FIA cu privire la faptul ca AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in statul membru gazda al AFIA.

(5) Dispozitiile mentionate in anexa nr. 3 lit. h) intra sub incidenta legislatiei si a masurilor de supraveghere ale statului membru gazda al AFIA.

(6) Scrisoarea de notificare trimisa de AFIA in conformitate cu alin. (2) si declaratia mentionata la alin. (3) sunt transmise intr-o limba uzuala in mediul financiar international, inclusiv prin mijloace electronice.

(7) In cazul unei modificari substantiale stabilite prin reglementarile A.S.F. a informatiilor comunicate in conformitate cu alin. (2), AFIA notifica acest lucru in scris catre A.S.F., cu cel putin 30 de zile inainte de punerea in aplicare a modificarii planificate sau imediat dupa aparitia unei modificari neplanificate. In cazul in care, ca urmare a modificarii planificate, modul de administrare a FIA de catre AFIA nu mai respecta prezenta lege ori daca AFIA nu mai respecta prezenta lege, A.S.F. informeaza fara intarziere AFIA ca modificarea respectiva nu urmeaza sa fie pusa in aplicare.

(8) In cazul in care o modificare planificata este pusa in aplicare cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2) sau daca a avut loc o modificare neplanificata in urma careia modul de administrare a FIA de catre AFIA nu mai respecta prezenta lege ori AFIA nu mai respecta prezenta lege, A.S.F. ia toate masurile necesare in conformitate cu art. 50, inclusiv, daca este necesar, interzicerea expresa a distribuirii titlurilor de participare ale FIA.

In cazul in care modificarile sunt acceptabile deoarece nu afecteaza conformitatea modului de administrare a FIA de catre AFIA cu prezenta lege ori respectarea de catre AFIA a prezentei legi, A.S.F. informeaza, fara intarziere, autoritatile competente din statul membru gazda al AFIA in legatura cu respectivele modificari.

(9) Cu luarea in considerare a prevederilor art. 47 alin. (1), FIA care sunt administrate si ale caror titluri de participare sunt distribuite de AFIA indicati la alin. (1) pot fi distribuite doar catre investitori profesionali.

ART. 32

(1) Daca un AFIA stabilit intr-un alt stat membru intentioneaza distribuirea catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare ale unui FIA din Uniunea Europeana pe care il administreaza, autoritatea competenta din statul membru de origine al AFIA trebuie sa transmita la A.S.F. o notificare conform celor prevazute la art. 31 alin. (3), insotita de declaratia respectiva, conform reglementarilor A.S.F.

(2) AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in Romania de la data respectivei notificari.

(3) Cu luarea in considerare a prevederilor art. 47 alin. (1), FIA care sunt administrate si ale caror titluri de participare sunt distribuite de AFIA prevazute la alin. (1) pot fi distribuite doar catre investitori profesionali.

ART. 33

(1) Un AFIA stabilit in Romania autorizat potrivit prezentei legi poate, fie direct, fie prin crearea unei sucursale:

 1. a) sa administreze FIA din Uniunea Europeana stabilite intr-un alt stat membru, cu conditia ca AFIA sa fie autorizat sa administreze acel tip de FIA;
 2. b) sa furnizeze in alte state membre serviciile mentionate la art. 5 alin. (5) pentru care a fost autorizat.

(2) AFIA care intentioneaza sa desfasoare si/sau sa presteze pentru prima oara activitatile si serviciile mentionate la alin. (1) comunica A.S.F. urmatoarele informatii:

 1. a) statul membru in care doreste sa administreze FIA direct ori prin crearea unei sucursale sau sa presteze serviciile mentionate la art. 5 alin. (5);
 2. b) un program de activitate care sa mentioneze in special serviciile pe care doreste sa le presteze si FIA pe care doreste sa le administreze.

(3) In cazul in care AFIA doreste sa creeze o sucursala, acesta comunica, pe langa informatiile prevazute la alin. (2), si urmatoarele informatii:

 1. a) structura organizationala a sucursalei;
 2. b) adresa din statul membru de origine al FIA de la care pot fi obtinute documentele;
 3. c) numele si datele de contact ale persoanelor care raspund de administrarea sucursalei.

(4) In termen de 30 de zile de la primirea documentatiei complete in conformitate cu alin. (2) sau in termen de 60 de zile de la primirea documentatiei complete in conformitate cu alin. (3), A.S.F. transmite aceasta documentatie completa autoritatilor competente din statul membru gazda al AFIA. Transmiterea are loc numai daca modul de administrare a FIA de catre AFIA respecta prezenta lege si daca AFIA respecta prezenta lege. Documentatia include si o declaratie a A.S.F. cu privire la faptul ca AFIA in cauza este autorizat in Romania. A.S.F. informeaza imediat AFIA cu privire la transmitere, AFIA putand incepe furnizarea serviciilor respective in statul sau membru gazda, incepand cu momentul primirii din partea A.S.F. a confirmarii privind transmiterea.

(5) In caz de modificare a informatiilor comunicate in conformitate cu alin. (2) si, dupa caz, cu alin. (3), AFIA notifica acest lucru in scris A.S.F. cu cel putin 30 de zile inainte de punerea in aplicare a modificarii planificate sau imediat dupa ce a avut loc o modificare neplanificata; in cazul in care, ca urmare a modificarii planificate, modul de administrare a FIA de catre AFIA nu mai respecta prezenta lege ori daca AFIA nu mai respecta prezenta lege, A.S.F. informeaza fara intarziere AFIA ca modificarea respectiva nu urmeaza sa fie pusa in aplicare.

(6) In cazul in care o modificare planificata este pusa in aplicare cu respectarea prevederilor alin. (5) sau daca a avut loc o modificare neplanificata in urma careia modul de administrare a FIA de catre AFIA nu mai respecta prezenta lege ori AFIA nu mai respecta prezenta lege, A.S.F. ia toate masurile necesare in conformitate cu art. 50.

(7) In cazul in care modificarile sunt acceptabile deoarece nu afecteaza conformitatea modului de administrare a FIA de catre AFIA cu prezenta lege ori respectarea de catre AFIA a prezentei legi, A.S.F. informeaza, fara intarziere nejustificata, autoritatile competente din statele membre gazda ale AFIA in legatura cu respectivele modificari.

ART. 34

(1) In cazul in care A.S.F. primeste o notificare conform art. 33 alin. (2) si (3), insotita de o declaratie de natura celei prevazute la art. 33 alin. (4), din partea unei autoritati competente dintr-un alt stat membru cu privire la intentia unui AFIA stabilit in acel stat membru de a administra un FIA din Romania, fie direct, fie prin crearea unei sucursale, sau de a presta serviciile mentionate la art. 5 alin. (5), A.S.F. nu impune AFIA in cauza obligatii suplimentare legate de chestiunile care intra sub incidenta prezentei legi.

(2) AFIA poate incepe desfasurarea activitatilor de administrare a FIA in Romania de la data respectivei notificari.

 

CAPITOLUL VII

Norme specifice referitoare la tarile terte

 

ART. 35

Un AFIA stabilit in Romania autorizat potrivit prezentei legi poate administra FIA dintr-un stat tert ale caror titluri de participare nu sunt distribuite in Uniunea Europeana cu urmatoarele conditii:

 1. a) AFIA respecta toate cerintele prezentei legi, cu exceptia art. 20 si 21; si
 2. b) exista mecanisme adecvate de cooperare intre A.S.F. si autoritatile de supraveghere din tara terta in care FIA dintr-un stat tert este stabilit pentru a se asigura cel putin un schimb eficient de informatii care sa permita A.S.F. sa isi indeplineasca atributiile care ii revin in conformitate cu prezenta lege.

ART. 36

(1) Un AFIA stabilit in Romania autorizat potrivit prezentei legi poate distribui catre investitori profesionali din Romania sau dintr-un alt stat membru titlurile de participare ale FIA dintr-un stat tert pe care le administreaza si ale FIA din Uniunea Europeana de tip “feeder” caruia nu i se aplica cerintele mentionate la art. 30 alin. (1), imediat ce sunt indeplinite conditiile stabilite de prezenta lege.

(2) AFIA respecta toate cerintele stabilite de prezenta lege, cu exceptia cap. VI. In plus, se aplica urmatoarele conditii:

 1. a) este necesara existenta unor acorduri adecvate de cooperare intre A.S.F. si autoritatile de supraveghere din tara terta in care este stabilit FIA dintr-un stat tert, pentru a se asigura cel putin un schimb eficient de informatii, avand in vedere prevederile art. 58 alin. (3), care sa permita A.S.F. sa isi indeplineasca atributiile care ii revin in conformitate cu prezenta lege;
 2. b) statul tert in care este stabilit FIA nu este inclus in categoria de state si teritorii necooperante de catre GAFI;
 3. c) statul tert in care este stabilit FIA a semnat un acord cu Romania si cu fiecare stat membru in care se intentioneaza distribuirea de titluri de participare ale FIA dintr-un stat tert, care respecta in totalitate standardele prevazute la art. 26 din Modelul OCDE de conventie fiscala privind venitul si capitalul si garanteaza un schimb eficace de informatii in materie fiscala, inclusiv eventuale acorduri fiscale multilaterale.

(3) In cazul in care AFIA stabilit in Romania autorizat potrivit prezentei legi intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale unui FIA dintr-un stat tert in Romania, AFIA respectiv trimite o notificare A.S.F. in legatura cu fiecare dintre FIA dintr-un stat tert ale caror titluri de participare intentioneaza sa le distribuie. Notificarea contine documentatia si informatiile prevazute in anexa nr. 2.

(4) In termen de 20 de zile lucratoare de la data primirii notificarii complete in temeiul alin. (3), A.S.F. informeaza AFIA daca poate incepe distribuirea pe teritoriul Romaniei a titlurilor de participare ale FIA identificat in notificarea mentionata la alin. (3). A.S.F. poate interzice distribuirea titlurilor de participare ale FIA respectiv doar daca modul de administrare a FIA de catre AFIA nu respecta prezenta lege ori daca AFIA nu respecta prezenta lege. In cazul unei decizii pozitive, AFIA poate incepe comercializarea titlurilor de participare ale FIA in Romania de la data notificarii transmise de A.S.F. in acest sens. Concomitent, A.S.F. informeaza ESMA cu privire la faptul ca AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in Romania.

(5) In cazul in care AFIA intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale unui/unor FIA dintr-un stat tert intr-un stat membru, altul decat Romania, AFIA respectiv trimite o notificare A.S.F. in legatura cu fiecare FIA dintr-un stat tert ale carui titluri de participare intentioneaza sa le distribuie. Notificarea contine documentatia si informatiile prevazute in anexa nr. 3.

(6) In termen de 20 de zile lucratoare de la data primirii documentatiei complete aferente notificarii, A.S.F. o transmite autoritatilor competente din statul membru in care se intentioneaza distribuirea titlurilor de participare ale FIA. Transmiterea are loc numai daca modul de administrare a FIA de catre AFIA respecta prezenta lege si daca AFIA respecta prezenta lege. Notificarea indicata mai sus include si o declaratie data de A.S.F. privind faptul ca AFIA in cauza este autorizat sa administreze FIA pe baza unei anumite strategii de investitii.

(7) Cu ocazia transmiterii documentatiei complete aferente notificarii, A.S.F. notifica fara intarziere AFIA cu privire la transmitere. AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in statele membre gazda relevante ale AFIA de la data respectivei notificari din partea A.S.F. Concomitent, A.S.F. informeaza ESMA cu privire la faptul ca AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in statele membre gazda ale AFIA.

(8) Dispozitiile mentionate la lit. h) din anexa nr. 3 intra sub incidenta legislatiei si a masurilor de supraveghere ale statelor membre gazda ale AFIA.

(9) Scrisoarea de notificare trimisa de AFIA in conformitate cu alin. (5) si declaratia mentionata la alin. (6) sunt transmise intr-o limba uzuala in mediul financiar international, transmiterea si completarea documentelor mentionate la alin. (6) putandu-se realiza inclusiv prin mijloace electronice.

(10) In cazul unei modificari substantiale stabilite prin reglementarile A.S.F. a informatiilor comunicate in conformitate cu alin. (3) sau alin. (5), AFIA anunta acest lucru in scris A.S.F. cu cel putin 30 de zile inainte de punerea in aplicare a modificarii planificate sau imediat dupa aparitia unei modificari neplanificate. In cazul in care, ca urmare a modificarii planificate, modul de administrare a FIA de catre AFIA nu mai respecta prezenta lege ori daca AFIA nu mai respecta prezenta lege, A.S.F. informeaza fara intarziere AFIA ca modificarea respectiva nu trebuie pusa in aplicare. In cazul in care modificarile sunt acceptabile deoarece nu afecteaza conformitatea modului de administrare a FIA de catre AFIA cu prezenta lege ori respectarea de catre AFIA a prezentei legi, A.S.F. informeaza, fara intarziere, ESMA, in masura in care modificarile privesc incetarea distribuirii titlurilor de participare ale anumitor FIA sau distribuirea titlurilor de participare ale unor FIA suplimentare, si, dupa caz, autoritatile competente din statele membre gazda ale AFIA in legatura cu respectivele modificari.

(11) Cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (1), in cazul distribuirii de titluri de participare in alt stat membru, FIA care sunt administrate si ale caror titluri de participare sunt distribuite de AFIA mentionate la alin. (1) – (10) nu pot fi distribuite decat catre investitori profesionali.

ART. 37

(1) Daca un AFIA stabilit intr-un alt stat membru intentioneaza distribuirea catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare ale unui FIA dintr-un stat tert pe care il administreaza, A.S.F. trebuie sa primeasca de la autoritatea competenta din statul membru de origine a AFIA o notificare conform celor prevazute la art. 36 alin. (6), insotita de declaratia ca AFIA in cauza este autorizat sa administreze FIA pe baza unei anumite strategii de investitii.

(2) In cazul in care A.S.F., in calitate de autoritate competenta dintr-un stat membru, altul decat statul membru de origine al AFIA, nu este de acord cu evaluarea aplicarii dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. a) si b) de catre autoritatile competente din statul membru de origine al AFIA, A.S.F. poate sesiza in acest sens ESMA, care poate actiona in conformitate cu prerogativele care i-au fost conferite in temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.

(3) AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in Romania de la data respectivei notificari.

(4) Cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (1), FIA care sunt administrate si ale caror titluri de participare sunt distribuite de AFIA mentionate la alin. (1) – (3) nu pot fi distribuite decat catre investitori profesionali.

ART. 38

(1) Cu respectarea prevederilor art. 36, un AFIA stabilit in Romania sau intr-un alt stat membru poate sa distribuie catre investitori profesionali, exclusiv pe teritoriul Romaniei, titluri de participare ale FIA dintr-un stat tert pe care le administreaza si ale FIA de tip “feeder” care nu respecta cerintele prevazute la art. 30 alin. (1), sub rezerva indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:

 1. a) AFIA respecta toate cerintele stabilite de prezenta lege, cu exceptia art. 20. AFIA in cauza se asigura totusi ca sunt desemnate una sau mai multe entitati pentru a efectua sarcinile prevazute la art. 20 alin. (9) – (11) daca AFIA nu indeplineste functiile mentionate. AFIA furnizeaza autoritatilor sale de supraveghere informatii privind identitatea entitatilor responsabile de efectuarea sarcinilor prevazute la art. 20 alin. (9) – (11);
 2. b) exista acorduri adecvate de cooperare in scopul supravegherii riscului sistemic si in conformitate cu standardele internationale intre A.S.F., respectiv statul membru de origine al AFIA stabilit intr-un alt stat membru si autoritatile de supraveghere din statul tert in care este stabilit FIA, pentru a se asigura cel putin un schimb eficient de informatii care sa permita A.S.F., respectiv autoritatilor competente din alte state membre sa isi indeplineasca atributiile care le revin in temeiul prezentei legi;
 3. c) tara terta in care este stabilit FIA dintr-un stat tert nu este inclusa in categoria de tari si teritorii necooperante de catre GAFI.

(2) A.S.F. emite reglementari in aplicarea alin. (1).

ART. 39

(1) Un AFIA stabilit intr-un stat tert care intentioneaza sa administreze FIA din Uniunea Europeana si/sau sa distribuie titluri de participare ale unor FIA pe care le administreaza in Uniunea Europeana in conformitate cu art. 40 si 41 sau cu art. 42 si 43 trebuie sa obtina o autorizare prealabila din partea A.S.F. in conformitate cu prezenta lege, in cazul in care Romania este definit ca stat membru de referinta al AFIA, in conformitate cu prevederile alin. (4).

(2) Un AFIA stabilit intr-un stat tert care intentioneaza sa obtina autorizatia prealabila, astfel cum este prevazut la alin. (1), respecta prezenta lege, cu exceptia cap. VI. In cazul si in masura in care respectarea unei dispozitii din prezenta lege este incompatibila cu legislatia aplicabila AFIA dintr-un stat tert si/sau FIA dintr-un stat tert ale carui titluri de participare sunt distribuite in Uniunea Europeana, AFIA nu este tinut sa respecte respectiva dispozitie din prezenta lege daca poate demonstra ca:

 1. a) este imposibil sa respecte in acelasi timp respectiva dispozitie si o dispozitie obligatorie din legislatia aplicabila AFIA stabilit in statul tert si/sau FIA din statul tert ale carui titluri de participare sunt distribuite in Uniunea Europeana;
 2. b) legislatia aplicabila AFIA stabilit in statul tert si/sau FIA din statul tert prevede o norma echivalenta care are acelasi obiect de reglementare si ofera acelasi nivel de protectie pentru investitorii FIA in cauza; si
 3. c) AFIA stabilit in statul tert si/sau FIA din statul tert respecta acea norma echivalenta.

(3) Un AFIA stabilit intr-un stat tert care intentioneaza sa obtina autorizatia prealabila mentionata la alin. (1) trebuie sa desemneze un reprezentant legal stabilit in Romania. Reprezentantul legal este punctul de contact al AFIA in Uniunea Europeana si orice corespondenta oficiala dintre autoritatile competente si AFIA si dintre investitorii din Uniunea Europeana ai respectivului fond si AFIA in conformitate cu prezenta lege se efectueaza prin intermediul acestui reprezentant legal. Reprezentantul legal indeplineste impreuna cu AFIA functia de asigurare a conformitatii in ceea ce priveste activitatile de administrare si de distribuire desfasurate de AFIA in temeiul prezentei legi.

(4) Statul membru de referinta al AFIA stabilit intr-un stat tert se stabileste dupa cum urmeaza:

 1. a) daca AFIA stabilit intr-un stat tert intentioneaza sa administreze numai un singur FIA din Uniunea Europeana sau mai multe astfel de fonduri din Uniunea Europeana stabilite in acelasi stat membru si nu intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale FIA in Uniunea Europeana in conformitate cu art. 40 si 41 sau cu art. 42 si 43, atunci statul membru de origine al acestui fond sau al acestor fonduri este considerat statul membru de referinta, iar autoritatile competente din acest stat membru sunt autoritatile competente pentru procedura de autorizare si pentru supravegherea AFIA;
 2. b) daca AFIA stabilit intr-un stat tert intentioneaza sa administreze mai multe FIA din Uniunea Europeana stabilite in state membre diferite si nu intentioneaza sa distribuie in Uniunea Europeana titluri de participare ale unor FIA in conformitate cu art. 40 si 41 sau cu art. 42 si 43, atunci statul membru de referinta este:

(i) fie statul membru in care este stabilita cea mai mare parte a fondurilor; fie

(ii) statul membru in care este administrata cea mai mare parte a activelor;

 1. c) daca AFIA stabilit intr-un stat tert intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale unui singur FIA din Uniunea Europeana intr-un singur stat membru al Uniunii Europene, atunci statul membru de referinta se stabileste dupa cum urmeaza:

(i) statul membru de origine al fondului sau statul membru in care AFIA intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale fondului, in cazul in care fondul este autorizat sau inregistrat intr-un stat membru;

(ii) statul membru in care AFIA intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale fondului, in cazul in care fondul nu este autorizat sau inregistrat intr-un stat membru;

 1. d) daca AFIA stabilit intr-un stat tert intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale unui singur FIA dintr-un stat tert intr-un singur stat membru, atunci statul membru de referinta este acel stat membru;
 2. e) daca AFIA stabilit intr-un stat tert intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale unui singur FIA din Uniunea Europeana, dar in state membre diferite, atunci statul membru de referinta se stabileste dupa cum urmeaza:

(i) statul membru de origine al fondului sau unul dintre statele membre in care AFIA intentioneaza sa desfasoare o distribuire efectiva, in cazul in care fondul este autorizat ori inregistrat intr-un stat membru; sau

(ii) unul dintre statele membre in care AFIA intentioneaza sa desfasoare o distribuire efectiva, in cazul in care fondul nu este autorizat sau inregistrat intr-un stat membru;

 1. f) daca AFIA stabilit intr-un stat tert intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale unui singur FIA dintr-un stat tert, dar in state membre diferite, atunci statul membru de referinta este unul dintre acele state membre;
 2. g) daca AFIA stabilit intr-un stat tert intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale mai multor FIA din Uniunea Europeana in Uniunea Europeana, atunci statul membru de referinta se stabileste dupa cum urmeaza:

(i) statul membru de origine al acestor fonduri sau statul membru in care AFIA intentioneaza sa desfasoare o distribuire efectiva pentru cea mai mare parte a acestor fonduri, in masura in care fondurile respective sunt toate inregistrate sau autorizate in acelasi stat membru;

(ii) statul membru in care AFIA intentioneaza sa desfasoare o distribuire efectiva pentru cea mai mare parte a acestor fonduri, in masura in care nu toate fondurile respective sunt inregistrate sau autorizate in acelasi stat membru;

 1. h) daca AFIA stabilit intr-un stat tert intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale mai multor FIA din Uniunea Europeana si dintr-un stat tert ori ale mai multor astfel de fonduri dintr-un stat tert in Uniunea Europeana, atunci statul membru de referinta este statul membru in care AFIA intentioneaza sa desfasoare o distribuire efectiva pentru cea mai mare parte a fondurilor respective.

(5) In conformitate cu criteriile prevazute la alin. (4) lit. b), lit. c) pct. (i), lit. e), f) si lit. g) pct. (i), este posibila existenta a mai mult de un singur stat membru de referinta. Intr-un astfel de caz, statele membre solicita ca AFIA dintr-un stat tert care intentioneaza sa administreze FIA din Uniunea Europeana fara a distribui titluri de participare ale acestor fonduri si/sau sa distribuie titluri de participare ale FIA pe care le administreaza in Uniunea Europeana in conformitate cu art. 40 si 41 sau cu art. 42 si 43 sa depuna o cerere pe langa autoritatile competente din toate statele membre care pot fi state membre de referinta in conformitate cu criteriile prevazute la alin. (4) si mentionate anterior pentru a se stabili statul membru de referinta din randul lor; autoritatile competente respective decid impreuna statul membru de referinta pentru AFIA dintr-un stat tert, in termen de 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens. Autoritatile competente din statul membru care este desemnat stat membru de referinta informeaza fara intarziere AFIA dintr-un stat tert in legatura cu aceasta desemnare; daca AFIA dintr-un stat tert nu este informat corespunzator cu privire la decizia autoritatilor competente relevante in termen de 7 zile de la luarea deciziei sau daca autoritatile competente relevante nu au luat o decizie in termen de 30 de zile, AFIA dintr-un stat tert isi poate alege statul membru de referinta; AFIA poate comunica intentia de a desfasura o distribuire efectiva intr-un anumit stat membru prin prezentarea strategiei sale de marketing in fata autoritatilor competente din statul membru indicat de acesta.

(6) AFIA dintr-un stat tert care intentioneaza sa administreze FIA din Uniunea Europeana fara a distribui titluri de participare ale acestora si/sau sa distribuie, in conformitate cu art. 40 si 41 sau cu art. 42 si 43, titluri de participare ale FIA pe care le administreaza in Uniunea Europeana depune o cerere de autorizare la A.S.F., in cazul in care Romania este stat membru de referinta.

(7) Dupa primirea cererii de autorizare, A.S.F. evalueaza daca modul in care AFIA si-a stabilit ca stat membru de referinta Romania respecta criteriile prevazute la alin. (4). In cazul in care A.S.F. constata nerespectarea acestor criterii, aceasta refuza cererea de autorizare a AFIA dintr-un stat tert si explica motivele refuzului. In cazul in care A.S.F. constata respectarea criteriilor prevazute la alin. (4), aceasta informeaza in acest sens ESMA si solicita acesteia sa emita un aviz cu privire la evaluarea efectuata de aceasta. In notificarea adresata ESMA, A.S.F. include si justificarea prezentata de AFIA cu privire la evaluarea sa privind statul membru de referinta si prezinta informatii referitoare la strategia de marketing a AFIA; termenul mentionat la art. 8 alin. (6) se suspenda pe perioada evaluarii deliberarii ESMA.

(8) Daca A.S.F. propune acordarea autorizatiei in pofida avizului negativ al ESMA, aceasta informeaza ESMA in acest sens si isi explica motivele. Daca A.S.F. propune acordarea autorizatiei in pofida avizului negativ al ESMA, iar AFIA intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale FIA pe care il administreaza in alte state membre decat Romania, atunci A.S.F. informeaza in acest sens si autoritatile competente din statele membre vizate si isi explica motivele. Dupa caz, A.S.F. informeaza si autoritatile competente din statele membre de origine ale FIA administrate de AFIA cu privire la decizia sa si isi explica motivele.

(9) Cu respectarea prevederilor dispozitiilor alin. (11), A.S.F. nu acorda autorizatia, daca nu sunt indeplinite urmatoarele conditii suplimentare:

 1. a) Romania este indicata de AFIA ca stat membru de referinta in conformitate cu criteriile prevazute la alin. (4), decizia AFIA este justificata prin prezentarea strategiei sale de marketing, iar procedura stabilita la alin. (5) a fost urmata;
 2. b) AFIA a numit un reprezentant legal stabilit in Romania;
 3. c) reprezentantul legal, impreuna cu AFIA, este persoana de contact a AFIA dintr-un stat tert pentru investitorii FIA in cauza, pentru ESMA si pentru autoritatile competente in ceea ce priveste activitatile pentru care AFIA detine o autorizatie in Uniunea Europeana si dispune de instrumentele necesare pentru a indeplini functia de asigurare a conformitatii in temeiul prezentei legi;
 4. d) exista acorduri adecvate de cooperare intre A.S.F., autoritatile competente ale statului membru de origine al FIA din Uniunea Europeana in cauza si autoritatile de supraveghere din statul tert in care este stabilit AFIA pentru a se asigura cel putin un schimb eficient de informatii care sa le permita autoritatilor competente sa isi indeplineasca atributiile care le revin;
 5. e) statul tert in care este stabilit AFIA nu este inclus in categoria de state si teritorii necooperante de catre GAFI;
 6. f) statul tert in care este stabilit AFIA a semnat un acord cu Romania, care respecta in totalitate standardele prevazute la art. 26 din Modelul OCDE de conventie fiscala privind venitul si capitalul si garanteaza un schimb eficace de informatii in materie fiscala, inclusiv eventuale acorduri fiscale multilaterale;
 7. g) exercitarea efectiva de catre A.S.F. a functiilor ei de supraveghere in temeiul prezentei legi nu este obstructionata de actele cu putere de lege sau de actele administrative ale unui stat tert care se aplica AFIA si nici de limitari ale competentelor de supraveghere si de investigare ale autoritatilor de supraveghere din statele terte.

(10) In cazul in care o autoritate competenta pentru un FIA din Uniunea Europeana nu incheie acordurile de cooperare necesare prevazute la alin. (9) lit. d) intr-un termen rezonabil, A.S.F., in calitate de autoritate competenta din statul membru de referinta, poate sesiza in acest sens ESMA.

(11) A.S.F. acorda autorizatia in conformitate cu dispozitiile cap. II, care se aplica mutatis mutandis, intelegandu-se ca:

 1. a) informatiile mentionate la art. 7 alin. (2) sunt completate cu:

(i) o justificare elaborata de AFIA cu privire la evaluarea sa privind stabilirea statului membru de referinta in conformitate cu criteriile prevazute la alin. (4), insotita de informatii privind strategia sa de marketing;

(ii) o lista a dispozitiilor din prezenta lege pe care AFIA nu le poate respecta, intrucat, in conformitate cu alin. (2), respectarea de catre AFIA a acestor dispozitii este incompatibila cu respectarea unei dispozitii a legislatiei aplicabile AFIA stabilit intr-un stat tert si/sau FIA dintr-un stat tert ale carui titluri de participare sunt distribuite in Uniunea Europeana;

(iii) dovezi scrise bazate pe standardele tehnice de reglementare elaborate de ESMA, potrivit carora legislatia relevanta a tarii terte prevede o norma care este echivalenta cu dispozitiile a caror respectare este imposibila, care are acelasi obiectiv de reglementare si ofera acelasi nivel de protectie pentru investitorii fondului in cauza si AFIA respecta norma echivalenta in cauza; aceste dovezi scrise sunt insotite de o opinie juridica cu privire la existenta dispozitiei obligatorii incompatibile relevante in legislatia tarii terte si includ o descriere a obiectivului de reglementare urmarit si a naturii protectiei oferite investitorilor; si

(iv) numele reprezentatului legal al AFIA si locul unde este stabilit;

 1. b) informatiile mentionate la art. 7 alin. (3) pot fi limitate la FIA din Uniunea Europeana pe care AFIA intentioneaza sa le administreze si la acele fonduri administrate de AFIA ale caror titluri de participare AFIA intentioneaza sa le distribuie in Uniunea Europeana pe baza unui pasaport;
 2. c) prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) sunt aplicabile fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (2);
 3. d) nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (1) lit. d);
 4. e) sintagma “informatiile mentionate la art. 7 alin. (2) lit. a) – d), f) si g)” de la art. 8 alin. (6) se citeste “informatiile mentionate la alin. (7) lit. a)”.

(12) In cazul in care A.S.F. considera ca, pentru a obtine o derogare de la respectarea anumitor dispozitii ale prezentei legi, AFIA poate invoca aplicabilitatea prevederilor alin. (2), autoritatea notifica fara intarziere ESMA in acest sens si documenteaza aceasta evaluare cu informatiile furnizate de AFIA in conformitate cu alin. (11) lit. a) pct. (ii) si (iii). Termenul mentionat la art. 8 alin. (6) se suspenda pe perioada evaluarii realizate de ESMA; daca A.S.F. propune acordarea autorizatiei in pofida avizului negativ al ESMA, aceasta informeaza ESMA in acest sens si isi explica motivele; daca A.S.F. propune acordarea autorizatiei in pofida avizului negativ al ESMA, iar AFIA intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale FIA pe care le administreaza in statele membre, altele decat Romania, atunci A.S.F. informeaza in acest sens si autoritatile competente din statele membre vizate si isi explica motivele.

(13) In calitate de autoritate competenta din statul membru de referinta, A.S.F. informeaza fara intarziere ESMA cu privire la procesul de autorizare initiala, la orice modificari ale autorizatiei AFIA si la orice retragere a autorizatiei. A.S.F. informeaza ESMA cu privire la cererile de autorizare pe care le-a respins, oferind informatii referitoare la AFIA care au solicitat o autorizatie si la motivele acestor respingeri.

(14) In cazul in care un AFIA dintr-un stat tert, prevazut la alin. (1), isi schimba strategia de marketing in urmatorii 2 ani dupa autorizarea sa initiala si daca aceasta schimbare ar fi afectat stabilirea statului membru de referinta in cazul in care strategia modificata ar fi fost strategia initiala, atunci AFIA trebuie sa informeze A.S.F. in calitate de autoritate competenta din statul membru de referinta initial, cu privire la noua sa strategie de marketing inainte de implementarea acesteia si indica noul stat membru de referinta in conformitate cu criteriile prevazute la alin. (4) si pe baza noii strategii; AFIA isi justifica evaluarea prezentandu-si noua strategie de marketing statelor membre de referinta initiale; in acelasi timp, AFIA furnizeaza informatii cu privire la reprezentantul sau legal, inclusiv numele si locul in care este stabilit in noul stat membru de referinta.

(15) A.S.F. evalueaza daca stabilirea realizata de AFIA in conformitate cu primul paragraf este corecta si notifica ESMA cu privire la aceasta evaluare; in notificarea adresata ESMA, A.S.F. include si justificarea prezentata de AFIA cu privire la evaluarea sa privind statul membru de referinta si prezinta informatii referitoare la noua strategie de marketing a AFIA; dupa primirea avizului ESMA, A.S.F. informeaza AFIA din statul tert, reprezentantul legal al acestuia si ESMA cu privire la decizia ei.

(16) In cazul in care A.S.F. este de acord cu evaluarea realizata de AFIA, atunci aceasta informeaza si autoritatile competente din noul stat membru de referinta cu privire la schimbare; A.S.F. transfera, fara intarziere, o copie a autorizatiei si a dosarului de supraveghere al AFIA catre noul stat membru de referinta; de la data transmiterii autorizatiei si a dosarului de supraveghere, autoritatile competente din noul stat membru de referinta devin competente sa autorizeze si sa supravegheze AFIA.

(17) Procedura prevazuta la alin. (14) – (16) se aplica si in cazul in care A.S.F. devine autoritate competenta din noul stat membru de referinta. In cazul in care evaluarea finala a A.S.F. este contrara avizului ESMA:

 1. a) A.S.F. informeaza ESMA in acest sens si isi explica motivele;
 2. b) in cazul in care AFIA distribuie titluri de participare ale FIA pe care le administreaza in alte state membre decat Romania, atunci A.S.F. informeaza in acest sens si autoritatile competente din statele membre vizate si explica motivele; dupa caz, A.S.F. informeaza si autoritatile competente din statele membre de origine ale FIA administrate de AFIA cu privire la decizia lor si explica motivele.

(18) In cazul in care din evolutia activitatii economice curente a AFIA in Uniunea Europeana pe parcursul a 2 ani de la autorizare reiese ca strategia de marketing, astfel cum a fost prezentata de AFIA la momentul autorizarii, nu a fost respectata sau reiese ca AFIA a facut declaratii false in legatura cu strategia sau AFIA nu a respectat prevederile alin. (14) – (17) in momentul in care si-a schimbat strategia de marketing, atunci A.S.F., in calitate de autoritate competenta din statul membru de referinta initial, solicita AFIA sa indice statul membru de referinta corect pe baza strategiei de marketing pe care o aplica efectiv; procedura prevazuta la alin. (14) – (17) se aplica mutatis mutandis; daca AFIA nu se conformeaza cererii A.S.F., conform reglementarilor A.S.F., aceasta poate retrage autorizatia AFIA.

(19) In cazul in care AFIA isi schimba strategia de marketing dupa perioada mentionata la alin. (14) si intentioneaza sa isi schimbe statul membru de referinta pe baza noii sale strategii de marketing, AFIA poate depune la A.S.F. o cerere de schimbare a statului membru de referinta. Procedura mentionata la alin. (14) – (16) se aplica mutatis mutandis.

(20) Orice litigiu aparut intre AFIA si A.S.F., in calitate de autoritate competenta din statul membru de referinta al AFIA, se solutioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, fiind de competenta instantelor romanesti. Orice litigiu aparut intre AFIA sau FIA si investitorii din Uniunea Europeana ai FIA respectiv se solutioneaza in conformitate cu legislatia unui stat membru si intra in jurisdictia acestuia.

(21) A.S.F., in cazul in care nu este stat membru de referinta pentru AFIA dintr-un stat tert, poate sesiza ESMA in situatia in care nu este de acord cu:

 1. a) stabilirea unui alt stat membru de referinta de catre AFIA;
 2. b) evaluarea aplicarii conditiilor prevazute la alin. (7), (8) si alin. (9) lit. a) – e) si g) de catre autoritatea competenta din statul membru de referinta al AFIA;
 3. c) autorizatia eliberata de autoritatea competenta din statul membru de referinta al AFIA;
 4. d) evaluarea aplicabila dispozitiilor mentionate la alin. (12);
 5. e) evaluarea referitoare la stabilirea unui anumit stat membru de referinta in conformitate cu dispozitiile alin. (14) – (17).

(22) In situatia in care o autoritate competenta din alt stat membru refuza A.S.F. cererea de schimb de informatii in conformitate cu standardele tehnice adoptate de Comisia Europeana, A.S.F. poate sesiza in acest sens ESMA, care poate actiona in conformitate cu prerogativele care i-au fost conferite in temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.

ART. 40

(1) Un AFIA stabilit intr-un stat tert autorizat in mod corespunzator care intentioneaza sa distribuie catre investitori profesionali din Uniunea Europeana, pe baza unui pasaport, titlurile de participare ale unui FIA din Uniunea Europeana pe care il administreaza si pentru care Romania este desemnata in calitate de stat membru de referinta trebuie sa indeplineasca conditiile stabilite la alin. (2) – (11).

(2) In cazul in care AFIA intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale unui FIA din Uniunea Europeana in Romania, AFIA respectiv trimite o notificare A.S.F. in legatura cu fiecare FIA din Uniunea Europeana ale carui titluri de participare intentioneaza sa le distribuie; notificarea contine documentatia si informatiile prevazute in anexa nr. 2.

(3) In termen de 20 de zile lucratoare de la data primirii notificarii complete in temeiul alin. (2), A.S.F. informeaza AFIA daca poate incepe distribuirea pe teritoriul acestuia a titlurilor de participare ale FIA identificat in notificarea mentionata la alin. (2). A.S.F. poate impiedica distribuirea titlurilor de participare ale FIA respectiv doar daca modul de administrare a FIA de catre AFIA nu este conform cu prezenta lege ori daca AFIA nu respecta prezenta lege. In cazul unei decizii pozitive, AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in Uniunea Europeana de la data notificarii in acest sens efectuate de catre A.S.F.; concomitent, A.S.F. informeaza ESMA si autoritatile competente pentru FIA cu privire la faptul ca AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in Romania.

(4) In cazul in care AFIA intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale unui FIA din Uniunea Europeana in alte state membre decat Romania, AFIA respectiv trimite o notificare A.S.F. in legatura cu fiecare FIA din Uniunea Europeana ale carui titluri de participare intentioneaza sa le distribuie. Notificarea contine documentatia si informatiile prevazute in anexa nr. 3.

(5) In termen de 20 de zile lucratoare de la data primirii documentatiei complete aferente notificarii, A.S.F. o transmite autoritatilor competente din statele membre unde se intentioneaza distribuirea titlurilor de participare ale FIA. Transmiterea are loc numai daca modul de administrare a fondului de catre AFIA respecta si prezenta lege si daca AFIA respecta prezenta lege. In documentatia completa aferenta notificarii A.S.F. include si o declaratie privind faptul ca AFIA in cauza este autorizat sa administreze FIA pe baza unei anumite strategii de investitii.

(6) La transmiterea documentatiei complete aferente notificarii, A.S.F. notifica fara intarziere AFIA cu privire la transmitere. AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in statele membre gazda relevante ale AFIA de la data respectivei notificari. Concomitent, A.S.F. informeaza si ESMA, si autoritatile competente pentru FIA cu privire la faptul ca AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in statele membre gazda ale AFIA.

(7) Dispozitiile mentionate la lit. h) din anexa nr. 3 intra sub incidenta legislatiei si a supravegherii statelor membre gazda ale AFIA.

(8) Scrisoarea de notificare trimisa de AFIA in conformitate cu alin. (4) si declaratia mentionata la alin. (5) sunt transmise intr-o limba uzuala in mediul financiar international, transmiterea si completarea documentelor aferente documentatiei de notificare fiind posibile inclusiv prin mijloace electronice.

(9) In caz de modificare substantiala a informatiilor comunicate in conformitate cu alin. (2) si/sau cu alin. (4), AFIA notifica acest lucru in scris A.S.F. cu cel putin 30 de zile inainte de punerea in aplicare a modificarii planificate sau imediat dupa aparitia unei modificari neplanificate. In cazul in care, ca urmare a modificarii planificate, modul de administrare a FIA de catre AFIA nu mai respecta prezenta lege ori daca AFIA nu mai respecta prezenta lege, A.S.F. informeaza fara intarziere AFIA ca modificarea respectiva nu urmeaza sa fie pusa in aplicare.

(10) In cazul in care o modificare planificata este pusa in aplicare cu respectarea prevederilor primului si celui de-al doilea paragraf sau daca a avut loc o modificare neplanificata in urma careia modul de administrare a FIA de catre AFIA nu mai respecta prezenta lege ori AFIA nu mai respecta prezenta lege, A.S.F. adopta toate masurile necesare in conformitate cu art. 50, inclusiv, daca este necesar, interzicerea expresa a distribuirii titlurilor de participare ale FIA.

(11) In cazul in care modificarile sunt acceptabile deoarece nu afecteaza conformitatea modului de administrare a FIA de catre AFIA cu prezenta lege ori respectarea de catre AFIA a prezentei legi, A.S.F. informeaza, fara intarziere, ESMA, in masura in care modificarile privesc incetarea distribuirii titlurilor de participare ale anumitor FIA sau distribuirea titlurilor de participare ale unor FIA suplimentare si, dupa caz, autoritatile competente din statele membre gazda in legatura cu respectivele modificari.

(12) Cu respectarea prevederilor art. 47, in cazul distribuirii titlurilor de participare in Romania sau in alte state membre, FIA care sunt administrate si ale caror titluri de participare sunt distribuite de AFIA mentionate la alin. (1) – (11) pot fi distribuite doar catre investitori profesionali.

ART. 41

(1) Daca un AFIA stabilit intr-un stat tert autorizat in mod corespunzator intentioneaza sa distribuie catre investitori profesionali din Romania, pe baza unui pasaport, titlurile de participare ale unui FIA din Uniunea Europeana pe care il administreaza, autoritatile competente din statul membru de referinta al AFIA trebuie sa transmita la A.S.F. o documentatie completa, inclusiv o declaratie, prevazuta la art. 40 alin. (5).

(2) AFIA stabilit intr-un stat tert poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in Romania de la data notificarii A.S.F. de catre autoritatile competente din statul membru de referinta al AFIA.

(3) Cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (1), FIA care sunt administrate si ale caror titluri de participare sunt distribuite de AFIA mentionate la alin. (1) si (2) nu pot fi distribuite decat catre investitori profesionali.

ART. 42

(1) Un AFIA stabilit intr-un stat tert autorizat in mod corespunzator care intentioneaza sa distribuie titlurile de participare ale unui FIA dintr-un stat tert pe care il administreaza catre investitori profesionali din Uniunea Europeana, pe baza unui pasaport, si pentru care Romania a fost desemnata in calitate de stat membru de referinta al AFIA trebuie sa respecte conditiile stabilite la alin. (2) – (11).

(2) In completarea cerintelor prezentei legi privind AFIA din Uniunea Europeana, in cazul AFIA stabilit intr-un stat tert trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

 1. a) exista acorduri adecvate de cooperare intre A.S.F. si autoritatile de supraveghere din statul tert in care este stabilit FIA, pentru a se asigura cel putin un schimb eficient de informatii care sa permita A.S.F. sa isi indeplineasca atributiile care ii revin in conformitate cu prezenta lege;
 2. b) statul tert in care este stabilit FIA nu este inclus in categoria de tari si teritorii necooperante de catre GAFI;
 3. c) statul tert in care este stabilit FIA a semnat un acord cu Romania si cu fiecare stat membru in care se intentioneaza distribuirea de titluri de participare ale FIA din statul tert, care respecta in totalitate standardele prevazute la art. 26 din Modelul OCDE de conventie fiscala privind venitul si capitalul si garanteaza un schimb eficace de informatii in materie fiscala, inclusiv orice acorduri fiscale multilaterale.

(3) In cazul in care AFIA intentioneaza sa distribuie in Romania, in calitate de stat membru de referinta al AFIA, titluri de participare ale FIA dintr-un stat tert, transmite A.S.F. o notificare referitoare la fiecare FIA dintr-un stat tert ale carui titluri de participare intentioneaza sa le distribuie in Romania. Notificarea contine documentatia si informatiile prevazute in anexa nr. 2.

(4) In termen de 20 de zile lucratoare de la data primirii notificarii complete in temeiul alin. (3), A.S.F. informeaza AFIA daca poate incepe distribuirea pe teritoriul Romaniei a titlurilor de participare ale fondului identificat in notificarea mentionata la alin. (3). A.S.F. poate interzice AFIA distribuirea titlurilor de participare ale FIA respectiv doar daca modul de administrare a FIA de catre AFIA nu respecta prezenta lege ori daca AFIA nu respecta prezenta lege. In cazul unei decizii pozitive, AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in Romania de la data notificarii in acest sens de catre A.S.F. Concomitent, A.S.F. informeaza ESMA cu privire la faptul ca AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in Romania.

(5) In cazul in care AFIA intentioneaza sa distribuie titluri de participare ale unui FIA dintr-un stat tert si in alte state membre decat Romania, AFIA respectiv trimite o notificare A.S.F. in legatura cu fiecare FIA dintr-un stat tert ale carui titluri de participare intentioneaza sa le distribuie. Notificarea contine documentatia si informatiile prevazute in anexa nr. 3.

(6) In termen de 20 de zile lucratoare de la data primirii documentatiei complete aferente notificarii, A.S.F. o transmite autoritatilor competente din statele membre unde se intentioneaza distribuirea titlurilor de participare ale FIA. Transmiterea are loc numai daca modul de administrare a fondului de catre AFIA respecta prezenta lege si daca, in general, AFIA respecta prezenta lege. In documentatia completa aferenta notificarii A.S.F. include si o declaratie privind faptul ca AFIA in cauza este autorizat sa administreze FIA pe baza unei anumite strategii de investitii.

(7) Ulterior transmiterii, A.S.F. notifica fara intarziere AFIA cu privire la transmiterea documentatiei complete aferente. AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in statele membre gazda relevante ale AFIA de la data respectivei notificari. Concomitent, A.S.F. informeaza si ESMA cu privire la faptul ca AFIA poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in statele membre gazda ale AFIA.

(8) Dispozitiile prevazute la lit. h) din anexa nr. 3 intra sub incidenta legislatiei si a supravegherii statelor membre gazda ale AFIA.

(9) Scrisoarea de notificare trimisa de AFIA in conformitate cu alin. (5) si declaratia mentionata la alin. (6) sunt transmise intr-o limba uzuala in mediul financiar international, transmiterea si completarea documentelor mentionate la alin. (6) fiind posibile inclusiv prin mijloace electronice.

(10) In caz de modificare substantiala a informatiilor comunicate in conformitate cu alin. (3) sau cu alin. (5), AFIA notifica acest lucru in scris A.S.F. cu cel putin 30 de zile inainte de punerea in aplicare a modificarii planificate sau imediat dupa o modificare neplanificata. In cazul in care, ca urmare a modificarii planificate, modul de administrare a FIA de catre AFIA nu mai respecta prezenta lege ori daca AFIA nu mai respecta prezenta lege, A.S.F. informeaza fara intarziere AFIA ca modificarea respectiva nu urmeaza sa fie pusa in aplicare.

(11) In cazul in care o modificare planificata este pusa in aplicare cu respectarea prevederilor primului si celui de-al doilea paragraf sau daca a avut loc o modificare neplanificata in urma careia modul de administrare a FIA de catre AFIA nu mai respecta prezenta lege ori AFIA nu mai respecta prezenta lege, A.S.F. dispune toate masurile necesare in conformitate cu art. 50, inclusiv, daca este necesar, interzicerea expresa a distribuirii titlurilor de participare ale FIA. In cazul in care modificarile sunt acceptabile deoarece nu afecteaza conformitatea modului de administrare a FIA de catre AFIA cu prezenta lege ori respectarea de catre AFIA a prezentei legi, A.S.F. informeaza, fara intarziere, ESMA, in masura in care modificarile privesc incetarea distribuirii titlurilor de participare ale anumitor FIA sau distribuirea titlurilor de participare ale unor FIA suplimentare, si, dupa caz, autoritatile competente din statele membre gazda ale AFIA in legatura cu respectivele modificari.

(12) Cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (1), in cazul distribuirii titlurilor de participare in Romania sau in alte state membre, FIA care sunt administrate si ale caror titluri de participare sunt distribuite de AFIA mentionate la alin. (2) – (11) pot fi distribuite doar catre investitori profesionali.

ART. 43

(1) Daca un AFIA stabilit intr-un stat tert autorizat in alt stat membru intentioneaza sa distribuie catre investitori profesionali din Romania, pe baza unui pasaport, titlurile de participare ale unui FIA dintr-un stat tert pe care il administreaza, autoritatile competente din statul membru de referinta al AFIA trebuie sa transmita la A.S.F. documentatia completa aferenta notificarii, inclusiv o declaratie, prevazuta la art. 42 alin. (6).

(2) In cazul in care A.S.F., in calitate de autoritate competenta dintr-un stat membru, altul decat statul de referinta al AFIA, nu este de acord cu evaluarea aplicarii conditiilor corespunzatoare art. 42 alin. (2) lit. a) si b) de catre autoritatile competente din statul membru de referinta al AFIA, atunci A.S.F. poate sesiza in acest sens ESMA, care poate actiona in conformitate cu prerogativele care i-au fost conferite in temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.

(3) Un AFIA stabilit intr-un stat tert poate incepe distribuirea titlurilor de participare ale FIA in Romania de la data notificarii A.S.F. de catre autoritatile competente din statul membru de referinta al AFIA.

(4) Cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (1), FIA care sunt administrate si ale caror titluri de participare sunt distribuite de AFIA mentionate la alin. (1) – (3) pot fi distribuite doar catre investitori profesionali.

ART. 44

(1) Un AFIA stabilit intr-un stat tert autorizat de A.S.F. poate administra un FIA din Uniunea Europeana stabilit intr-un alt stat membru decat Romania, in calitatea sa de stat membru de referinta, fie direct, fie prin crearea unei sucursale, cu conditia ca AFIA sa fie autorizat sa administreze acel tip de FIA.

(2) Un AFIA stabilit intr-un stat tert care intentioneaza sa administreze pentru prima data un FIA din Uniunea Europeana stabilit intr-un stat membru, altul decat Romania, transmite la A.S.F. urmatoarele informatii:

 1. a) statul membru in care intentioneaza sa administreze FIA, direct sau prin crearea unei sucursale;
 2. b) un program de activitate care sa mentioneze in special serviciile pe care intentioneaza sa le presteze si FIA pe care intentioneaza sa le administreze.

(3) In cazul in care un AFIA stabilit intr-un stat tert intentioneaza sa creeze o sucursala, suplimentar informatiilor prevazute la alin. (2), acesta comunica si urmatoarele informatii:

 1. a) structura organizationala a sucursalei;
 2. b) adresa din statul membru de origine al FIA de la care pot fi obtinute documentele;
 3. c) numele si datele de contact ale persoanelor care raspund de administrarea sucursalei.

(4) A.S.F. transmite, in termen de 30 de zile de la primirea documentatiei complete in conformitate cu alin. (2) sau in termen de 60 de zile de la primirea documentatiei complete in conformitate cu alin. (3), aceasta documentatie completa autoritatilor competente din statul membru gazda al AFIA. Transmiterea are loc numai daca modul de administrare a FIA de catre AFIA respecta prezenta lege si daca AFIA respecta prezenta lege.

(5) In documentatia completa A.S.F. include si o declaratie privind faptul ca AFIA in cauza este autorizat in Romania. A.S.F. notifica imediat AFIA cu privire la transmitere. La primirea notificarii de transmitere, AFIA poate incepe prestarea serviciilor respective in statul membru gazda al AFIA. Concomitent, A.S.F. informeaza ESMA cu privire la faptul ca AFIA a fost autorizat sa inceapa administrarea FIA in statele membre gazda ale AFIA.

(6) In caz de modificare a informatiilor comunicate in conformitate cu alin. (2) si, daca este relevant, cu alin. (3), AFIA notifica acest lucru in scris A.S.F. cu cel putin 30 de zile inainte de punerea in aplicare a modificarii planificate sau imediat dupa o modificare neplanificata. In cazul in care, ca urmare a modificarii planificate, modul de administrare a FIA de catre AFIA nu mai respecta prezenta lege ori daca AFIA nu mai respecta prezenta lege, A.S.F. informeaza fara intarziere nejustificata AFIA ca modificarea respectiva nu urmeaza sa fie pusa in aplicare.

(7) In cazul in care o modificare planificata este pusa in aplicare cu respectarea prevederilor primului si celui de-al doilea paragraf sau daca a avut loc o modificare neplanificata in urma careia modul de administrare a FIA de catre AFIA nu mai respecta prezenta lege ori AFIA nu mai respecta prezenta lege, A.S.F. poate dispune toate masurile necesare in conformitate cu art. 50, inclusiv, daca este necesar, interzicerea explicita a distribuirii titlurilor de participare ale FIA. In cazul in care modificarile sunt acceptabile deoarece nu afecteaza conformitatea modului de administrare a FIA de catre AFIA cu prezenta lege ori respectarea de catre AFIA a prezentei legi, autoritatile competente din statul membru de referinta informeaza, fara intarziere nejustificata, autoritatile competente din statele membre gazda ale AFIA in legatura cu respectivele modificari.

ART. 45

(1) Un AFIA stabilit intr-un stat tert poate administra un FIA din Uniunea Europeana stabilit in Romania, fie direct, fie prin crearea unei sucursale, cu conditia ca autoritatile competente din statul membru de referinta al AFIA sa transmita A.S.F. informatiile si documentele prevazute la art. 44 alin. (2) si (3).

(2) Un AFIA stabilit intr-un stat tert poate incepe distribuirea catre investitori profesionali din Romania a titlurilor de participare ale FIA de la data notificarii A.S.F. de catre autoritatile competente din statul membru de referinta al AFIA.

ART. 46

(1) Cu respectarea prevederilor art. 39 – 43, un AFIA stabilit intr-un stat tert poate sa distribuie catre investitori profesionali din Romania titluri de participare ale FIA pe care le administreaza, sub rezerva indeplinirii urmatoarelor conditii:

 1. a) AFIA stabilit intr-un stat tert respecta dispozitiile art. 21 – 23 in cazul fiecarui FIA ale carui titluri de participare le distribuie, precum si dispozitiile art. 25 – 29 in cazul in care un FIA ale carui titluri de participare sunt distribuite de AFIA respectiv intra sub incidenta art. 25 alin. (1);
 2. b) sunt incheiate acorduri adecvate de cooperare in vederea supravegherii riscului sistemic, conforme cu standardele internationale, intre autoritatile competente din statele membre in care sunt distribuite titluri de participare ale FIA si, dupa caz, autoritatile competente ale FIA din Uniunea Europeana in cauza si autoritatile de supraveghere din tara terta in care este stabilit AFIA, precum si, dupa caz, autoritatile de supraveghere din tara terta in care este stabilit FIA, pentru a asigura un schimb eficient de informatii care sa le permita autoritatilor competente sa isi indeplineasca atributiile care le revin in conformitate cu prezenta lege;
 3. c) statul tert in care este stabilit AFIA sau FIA nu este inclus in categoria de tari si teritorii necooperante de catre GAFI.

(2) A.S.F. poate sesiza ESMA in situatia in care, in calitate de autoritate a statului membru de referinta in care se intentioneaza distribuirea titlurilor de participare ale FIA, constata ca autoritatea competenta pentru FIA din Uniunea Europeana nu incheie acordurile de cooperare necesare prevazute la alin. (1) lit. b) intr-un timp rezonabil.

(3) A.S.F. poate stabili prin reglementari norme mai stricte pentru AFIA stabilite in state terte in ceea ce priveste distribuirea titlurilor de participare FIA catre investitori din Romania.

 

CAPITOLUL VIII

Distribuirea catre investitorii de retail

 

ART. 47

(1) AFIA stabiliti in Romania, intr-un alt stat membru sau intr-un stat tert pot sa distribuie catre investitorii de retail din Romania titluri de participare ale FIA pe care le administreaza in conformitate cu prezenta lege si cu reglementarile emise de A.S.F., indiferent daca titlurile de participare ale respectivelor FIA sunt distribuite pe piata nationala sau pe piata transfrontaliera sau daca aceste FIA sunt stabilite in Uniunea Europeana sau intr-un stat tert.

(2) A.S.F. stabileste prin reglementari:

 1. a) tipurile de FIA ale caror titluri de participare AFIA indicati la alin. (1) le pot distribui catre investitorii de retail in Romania;
 2. b) obligatiile suplimentare impuse pentru distribuirea titlurilor de participare ale FIA catre investitorii de retail in Romania.

(3) Informarea Comisiei Europene si a ESMA realizata in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (8) include si informatii cu privire la reglementarile indicate la alin. (2) si la orice modificari ulterioare ale acestora.

 

CAPITOLUL IX

Autoritati competente

 

ART. 48

(1) A.S.F. este responsabila de supravegherea prudentiala a AFIA stabiliti in Romania, indiferent daca AFIA administreaza si/sau distribuie titluri de participare ale unui FIA intr-un alt stat membru sau nu si cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) In cazul in care un AFIA stabilit in Romania si autorizat in temeiul prezentei legi care administreaza sau distribuie titluri de participare ale unor FIA pe teritoriul unui alt stat membru, in mod direct sau prin intermediul unei sucursale, refuza sa furnizeze autoritatilor competente din statul sau membru gazda informatiile care intra in sfera de responsabilitate a acestora sau nu ia masurile necesare pentru a inceta incalcarea regulilor relevante, A.S.F. este informata de catre autoritatea competenta din statul membru gazda. In cel mai scurt timp, A.S.F.:

 1. a) ia toate masurile adecvate pentru ca AFIA in cauza sa furnizeze informatiile solicitate de autoritatile competente din statul sau membru gazda sau sa inceteze incalcarile notificate;
 2. b) solicita informatiile necesare autoritatilor de supraveghere din statele terte, daca este stat membru de referinta al respectivului AFIA;
 3. c) informeaza autoritatea competenta din statul membru gazda cu privire la natura masurilor adoptate.

(3) In cazul in care o autoritate competenta din statul membru gazda al AFIA apreciaza justificat ca respectivul AFIA incalca obligatiile care ii revin in temeiul normelor in legatura cu care aceasta nu are o responsabilitate in ceea ce priveste supravegherea respectarii si comunica acest lucru A.S.F., in calitatea acesteia de autoritate competenta a statului membru de origine, A.S.F. adopta masurile necesare si, daca acest lucru se impune, solicita informatii suplimentare autoritatii de supraveghere competente din statul tert.

(4) In cazul in care A.S.F. nu este de acord cu aplicarea masurilor corespunzatoare procedurilor de la art. 49 alin. (3) – (8) de catre statul membru gazda al AFIA din Romania, poate sesiza in acest sens ESMA, care poate actiona in conformitate cu prerogativele care i-au fost conferite in temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.

ART. 49

(1) In cazul in care AFIA din alt stat membru administreaza si/sau distribuie titluri de participare ale unor FIA printr-o sucursala in Romania, A.S.F., in calitatea sa de autoritate competenta din statul membru gazda al AFIA, este responsabila de supravegherea respectarii de catre AFIA a art. 12 si 14.

(2) AFIA dintr-un alt stat membru care administreaza sau distribuie titluri de participare ale unor FIA pe teritoriul Romaniei, fie direct, fie prin intermediul unei sucursale, trebuie sa furnizeze A.S.F. informatiile necesare pentru supravegherea respectarii de catre AFIA a normelor aplicabile care tin de responsabilitatea A.S.F. Aceste cerinte nu pot fi mai stricte decat cele pe care A.S.F. le impune AFIA pentru care este stat membru de origine in vederea monitorizarii respectarii de catre acestia a acelorasi norme.

(3) In cazul in care A.S.F. constata ca un AFIA pentru care este stat membru gazda, care administreaza si/sau distribuie titluri de participare ale unui FIA pe teritoriul Romaniei fie direct, fie prin intermediul unei sucursale, incalca una dintre normele in legatura cu care aceasta are o responsabilitate in ceea ce priveste supravegherea respectarii, atunci A.S.F. solicita AFIA in cauza sa puna capat incalcarii respective si sa informeze autoritatea competenta din statul membru de origine cu privire la aceasta, conform reglementarilor A.S.F.

(4) In cazul in care AFIA mentionat la alin. (3) refuza sa furnizeze A.S.F. informatiile care intra in sfera de responsabilitate a acesteia sau nu ia masurile necesare pentru a pune capat incalcarii mentionate la alin. (3), atunci A.S.F. informeaza in consecinta autoritatile competente din statul membru de origine al respectivului AFIA. A.S.F. este informata ulterior cu privire la natura masurilor luate de autoritatile competente din statul membru de origine al AFIA.

(5) In cazul in care, cu toate ca autoritatile competente din statul membru de origine al AFIA au adoptat masuri in temeiul alin. (4) sau, chiar daca au fost adoptate, respectivele masuri nu au avut efectul scontat in statul membru respectiv, AFIA refuza in continuare sa furnizeze A.S.F. informatiile solicitate in conformitate cu alin. (2) ori persista in incalcarea actelor cu putere de lege sau a normelor administrative mentionate la alin. (3) si aflate in vigoare in Romania, atunci, dupa ce a informat autoritatile competente din statul membru de origine al AFIA, A.S.F. poate sa ia masuri suplimentare, conform prerogativelor legale de care dispune, inclusiv cele prevazute la art. 50 si 51, pentru a sanctiona incalcarea respectivelor acte cu putere de lege sau a normelor administrative si pentru a impiedica AFIA in cauza sa efectueze noi operatiuni pe teritoriul Romaniei. Daca AFIA desfasoara in Romania activitatea de administrare a unor FIA, A.S.F. poate solicita AFIA sa inceteze administrarea acelor FIA.

(6) In cazul in care A.S.F., in calitate de autoritate competenta a statului membru gazda, apreciaza justificat ca AFIA incalca obligatiile care ii revin in temeiul normelor in legatura cu care aceasta nu are o responsabilitate in ceea ce priveste supravegherea respectarii, atunci A.S.F. comunica aceste constatari autoritatii competente din statul membru de origine al AFIA.

(7) In cazul in care, cu toate ca autoritatile competente din statul membru de origine al AFIA au adoptat masuri sau, chiar daca au fost adoptate, aceste masuri se dovedesc inadecvate ori statul membru de origine al AFIA nu actioneaza intr-un termen rezonabil, AFIA continua sa actioneze intr-un mod care aduce prejudicii clare intereselor investitorilor FIA in cauza si stabilitatii financiare sau integritatii pietei din Romania, atunci, dupa ce a informat autoritatile competente din statul membru de origine al AFIA, A.S.F. dispune masurile adecvate necesare pentru a proteja investitorii romani ai FIA in cauza si stabilitatea financiara si integritatea pietei de capital din Romania, aceste masuri incluzand posibilitatea de a interzice AFIA sa mai distribuie titluri de participare ale FIA in cauza in Romania.

(8) Procedurile prevazute la alin. (6) si (7) se aplica si in cazul in care A.S.F. apreciaza justificat ca nu poate fi de acord cu autorizarea unui AFIA dintr-un stat tert de catre statul membru de referinta.

ART. 50

(1) A.S.F. este investit cu toate competentele de supraveghere si de investigare necesare pentru exercitarea functiilor sale. Aceste competente se exercita in oricare dintre urmatoarele moduri:

 1. a) in mod direct;
 2. b) in colaborare cu alte autoritati;
 3. c) sub responsabilitatea lor, prin delegare catre entitati carora li s-au delegat sarcini;
 4. d) prin sesizarea autoritatilor judiciare competente.

(2) A.S.F. are urmatoarele competente:

 1. a) de a avea acces la orice documente detinute de persoanele fizice sau juridice asupra carora prezenta lege este incidenta, indiferent de forma acestora, si de a primi o copie a acestora;
 2. b) de a solicita informatii de la orice persoane fizice sau juridice catre care AFIA au externalizat anumite functii operationale sau activitati sau care au legatura cu activitatile AFIA sau ale FIA si, in cazul in care este necesar, de a obtine explicatii scrise sau verbale de la respectivele persoane;
 3. c) de a efectua inspectii la sediul persoanelor juridice subiecti ai prezentei legi, cu sau fara avertisment prealabil;
 4. d) de a solicita AFIA inregistrarile telefonice si cele privind schimburile de date in legatura cu acele fapte constatate de A.S.F. ca fiind contrare prezentei legi sau asupra carora exista suspiciuni ca ar putea fi incadrate ca atare;
 5. e) de a solicita AFIA sau persoanelor fizice sau juridice catre care AFIA au externalizat anumite functii operationale sau activitati incetarea oricarei practici contrare dispozitiilor adoptate in temeiul prezentei legi;
 6. f) de a dispune, prin emiterea de acte individuale prevazute la art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, interzicerea temporara a exercitarii activitatii profesionale de catre AFIA, FIA, depozitarii FIA, persoanele fizice implicate in activitatea AFIA indicate la art. 51 alin. (2), respectiv persoanele fizice sau juridice catre care AFIA au externalizat anumite functii operationale sau activitati;
 7. g) de a adopta, in limitele competentelor sale legale, masuri pentru a se asigura ca AFIA sau depozitarii FIA respecta prezenta lege;
 8. h) de a solicita AFIA sau FIA administrate intern suspendarea emiterii sau rascumpararii titlurilor de participare ale FIA in interesul detinatorilor de astfel de titluri sau in interes public;
 9. i) de a retrage, in conditiile art. 11 si 52, autorizatia acordata unui AFIA sau avizul acordat unui depozitar FIA, atat ca sanctiune principala, in conditiile in care respectivele entitati nu mai intrunesc conditiile de la momentul autorizarii/avizarii, cat si ca sanctiune complementara;
 10. j) de a sesiza organele abilitate in domeniul urmaririi penale;
 11. k) sa interzica distribuirea in Uniunea Europeana a titlurilor de participare ale unor FIA administrate de AFIA stabiliti in state terte sau ale unor FIA dintr-un stat tert administrate de AFIA dintr-un stat membru in lipsa autorizatiei necesare in temeiul art. 39 sau a notificarii impuse in temeiul art. 36 alin. (3), art. 40 alin. (2) si art. 42 alin. (3) sau in situatia neintrunirii conditiilor prevazute la art. 46;
 12. l) sa impuna restrictii asupra AFIA stabiliti in state terte cu privire la administrarea unui FIA in cazul unei concentrari excesive de riscuri pe o anumita piata sau la nivel transfrontalier.

(3) In cazul in care A.S.F., in calitate de autoritate competenta din statul membru de referinta, considera ca un AFIA neautorizat dintr-un stat tert incalca obligatiile care ii revin in temeiul prezentei legi, aceasta notifica ESMA in acest sens, de indata si in mod detaliat.

(4) A.S.F. se poate folosi de prerogativele sale pentru a lua masurile care se impun in scopul garantarii functionarii ordonate a pietelor in cazul in care activitatile unuia sau mai multor FIA pe piata unui instrument financiar ar putea afecta functionarea ordonata a respectivei piete.

ART. 51

(1) Incalcarea dispozitiilor prezentei legi si a reglementarilor adoptate in aplicarea acesteia atrage raspunderea contraventionala sau penala, in conditiile legii.

(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de catre AFIA, FIA autoadministrate, depozitarii FIA si/sau de catre membrii consiliului de administratie ori ai consiliului de supraveghere ai AFIA ori FIA autoadministrat, directorii sau membrii directoratului AFIA ori FIA autoadministrat si reprezentantii compartimentului de control intern ai unui AFIA ori FIA autoadministrat, precum si de catre persoanele fizice care exercita functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, in functie de obligatiile aflate in sarcina lor, conform prezentei legi:

 1. a) nerespectarea conditiilor care au stat la baza autorizarii/avizarii si a conditiilor de functionare prevazute la art. 2, 4 si 6 – 10;
 2. b) nerespectarea regulilor prudentiale prevazute la art. 12;
 3. c) nerespectarea prevederilor art. 13 privind politicile de remunerare;
 4. d) nerespectarea prevederilor art. 14 privind identificarea, prevenirea, gestionarea si monitorizarea situatiilor mentionate la art. 30 – 37 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013 generatoare de conflicte de interese;
 5. e) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) – (3) si (5) privind administrarea riscului si ale art. 16 privind administrarea lichiditatii;
 6. f) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1), (3) – (9), (11) si (12) privind evaluarea activelor FIA;
 7. g) nerespectarea prevederilor art. 19 privind delegarea activitatii de administrare a portofoliului colectiv sau de administrare a riscului;
 8. h) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1) – (11) referitoare la depozitari si la acordul dintre depozitar si S.A.I.;
 9. i) nerespectarea obligatiilor de transparenta si de raportare prevazute la art. 21 si 23, respectiv a celor de transparenta prevazute la art. 22;
 10. j) nerespectarea obligatiilor ce revin AFIA ca urmare a obtinerii controlului asupra unor societati necotate si a unor emitenti prevazute la art. 25 – 29;
 11. k) nerespectarea conditiilor referitoare la operatiunile transfrontaliere prevazute la art. 30 alin. (2) si (4) – (6), art. 31 alin. (2) si (6) – (9), art. 32 alin. (2) si (3), art. 33 alin. (2), (3) si (5) – (7), art. 34 alin. (2), art. 35 lit. a), art. 36 alin. (2), (3), (5) si (9) – (11), art. 37 alin. (3) si (4), art. 38 alin. (1) lit. a), art. 39 alin. (1), (2), (6) – (8) si (14) – (18), art. 40 alin. (2), (4) si (8) – (12), art. 41 alin. (2) si (3), art. 42 alin. (3), (5), (9) – (12), art. 43 alin. (3) si (4), art. 44 alin. (2), (3), (6) si (7), art. 45 alin. (2), art. 46 alin. (1) lit. a) si art. 47 alin. (2);
 12. l) impiedicarea fara drept a exercitarii drepturilor conferite de lege A.S.F., precum si refuzul nejustificat de a raspunde solicitarilor A.S.F. in exercitarea prerogativelor care ii revin acesteia.

ART. 52

(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsirea contraventiilor prevazute la art. 51 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 1. a) cu avertisment sau amenda de la 1.000 lei la 50.000 lei, pentru persoanele fizice;
 2. b) cu avertisment sau amenda de la 0,1% pana la 5% din cifra de afaceri neta realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in functie de gravitatea faptei savarsite, pentru persoanele juridice.

(2) In cazul in care cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior sanctionarii nu este disponibila la data sanctionarii, este luata in considerare cifra de afaceri neta a anului financiar in care persoana juridica a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta. Prin an de referinta se intelege anul anterior sanctionarii.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul persoanei juridice nou-infiintate si care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta este sanctionata cu amenda de la 10.000 lei la 1.000.000 lei.

(4) In cazul contraventiilor prevazute de art. 51 alin. (2), odata cu sanctiunea contraventionala principala, A.S.F. poate aplica si una dintre urmatoarele sanctiuni complementare:

 1. a) suspendarea autorizatiei;
 2. b) retragerea autorizatiei;
 3. c) interzicerea pentru o perioada cuprinsa intre 90 de zile si 5 ani a dreptului de a ocupa o functie, de a desfasura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea in conditiile prezentei legi.

(5) A.S.F. face publica orice masura sau sanctiune impusa pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi si ale reglementarilor adoptate in aplicarea acesteia, in afara cazurilor in care aceasta publicare risca sa perturbe in mod grav pietele financiare, sa dauneze intereselor investitorilor sau sa aduca un prejudiciu disproportionat partilor in cauza.

ART. 53

Desfasurarea fara autorizatie a oricaror activitati sau operatiuni pentru care prezenta lege cere autorizarea constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit art. 348 din Codul penal.

ART. 54

(1) Savarsirea contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (2) se constata de catre A.S.F. prin intermediul personalului specializat imputernicit sa exercite atributii privind supravegherea, investigarea si controlul respectarii dispozitiilor legale si ale reglementarilor aplicabile pietei de capital.

(2) La primirea actelor de verificare rezultate in urma activitatii de autorizare, supraveghere sau control, potrivit carora se constata savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 51 alin. (2), A.S.F. dispune, prin emiterea de acte individuale, aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 52. De asemenea, prin acte individuale, A.S.F. poate dispune extinderea investigatiilor, luarea de masuri conservatorii si/sau audierea persoanelor vizate de actele de verificare.

ART. 55

La individualizarea sanctiunii se au in vedere prevederile art. 5 alin. (5) si (6) si art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 56

(1) Prin derogare de la prevederile art. 13 si 14 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de prescriptie a aplicarii si executarii sanctiunii contraventionale este de 3 ani de la data savarsirii faptei.

(2) In cazul contraventiilor continue, termenul de prescriptie de 3 ani curge de la data constatarii faptei.

ART. 57

(1) Dispozitiile referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care acestea nu sunt contrare prezentei legi.

(2) Actele sanctionatorii emise de A.S.F. pot fi contestate la Curtea de Apel Bucuresti, potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care A.S.F. nu a solutionat cererea de autorizare a AFIA in termen de 6 luni de la depunerea de catre acesta din urma a documentatiei complete prevazute de prezenta lege si reglementarile emise in aplicarea acestuia, AFIA se poate adresa in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti.

ART. 58

(1) A.S.F. isi exercita competentele in scopul cooperarii cu autoritatile competente din celelalte state membre, precum si cu ESMA si ESRB, ori de cate ori este necesar pentru indeplinirea atributiilor sau pentru exercitarea competentelor care ii revin in temeiul prezentei legi.

(2) A.S.F. coopereaza cu autoritatile competente din celelalte state membre, inclusiv in cazurile in care practicile care fac obiectul unei investigatii nu constituie o incalcare a unei norme in vigoare in Romania.

(3) A.S.F. transmite catre autoritatile competente din celelalte state membre, precum si catre ESMA informatiile necesare pentru a-si indeplini atributiile care ii revin in temeiul prezentei legi. A.S.F., in calitate de autoritate competenta din statul membru de origine, transmite statelor membre gazda ale AFIA in cauza o copie a acordurilor de cooperare relevante pe care le-au incheiat in conformitate cu art. 35 si 36, art. 39 si/sau art. 42 si 43, precum si informatiile primite de la autoritatile de supraveghere din statele terte in conformitate cu acordurile de cooperare incheiate cu acestea in ceea ce priveste AFIA sau, dupa caz, in temeiul art. 48 alin. (3) sau al art. 49 alin. (5), respectiv art. 49 alin. (6), autoritatilor competente din statul membru gazda al AFIA in cauza.

Daca A.S.F., in calitate de autoritate competenta dintr-un stat membru gazda, considera ca acordul de cooperare incheiat intre statul membru de origine al AFIA, respectiv in conformitate cu art. 35 si 36, art. 39 si/sau art. 42 si 43, are un continut care nu respecta cerintele prevazute de standardele tehnice de reglementare aplicabile, A.S.F. poate sesiza in acest sens ESMA, care poate actiona in conformitate cu prerogativele care i-au fost conferite in temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.

(4) In cazul in care A.S.F. are motive clare si demonstrabile sa suspecteze ca un AFIA care nu este supus supravegherii sale comite sau a comis acte care incalca prezenta lege, aceasta notifica ESMA, autoritatile competente din statul membru de origine si pe cele din statul membru gazda al AFIA in cauza cu privire la aceasta, intr-un mod cat mai detaliat posibil.

(5) In cazul in care A.S.F. primeste de la autoritatile competente dintr-un stat membru informatii in conformitate cu alin. (4), aceasta adopta masurile necesare, informeaza ESMA, comunica rezultatele interventiei sale autoritatilor competente care le-au notificat si, in masura posibilului, le comunica elementele importante aparute intre timp. Prezenta dispozitie nu afecteaza competentele autoritatilor competente care au trimis notificarea.

ART. 59

(1) In ceea ce priveste transferul de date cu caracter personal intre A.S.F. si autoritatile competente din alte state membre sau terte, A.S.F. este considerat operator de date conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si se supune conditiilor stipulate de respectivul act normativ.

(2) Datele cu caracter personal sunt pastrate de catre A.S.F. pentru maximum 5 ani, urmand ca la expirarea acestei perioade respectivele date sa fie arhivate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ART. 60

(1) A.S.F. este indreptatita sa transfere date si analize de date catre o tara terta pentru fiecare caz in parte, in situatia in care sunt indeplinite conditiile relevante ale Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si se asigura ca transferul este necesar conform prezentei legi. Statul tert in cauza nu transfera datele catre un alt stat tert fara acordul expres in scris al A.S.F.

(2) A.S.F. nu poate divulga informatii primite de la o autoritate competenta dintr-un alt stat membru unei autoritati de supraveghere dintr-un stat tert daca nu a primit acordul expres al autoritatii competente care i-a transmis informatiile si daca, atunci cand este cazul, informatiile sunt divulgate numai in scopul pentru care acea autoritate competenta si-a dat acordul.

ART. 61

(1) A.S.F. comunica informatii catre autoritatile competente din alte state membre, ESMA si ESRB, in cazurile in care acest lucru este relevant pentru monitorizarea si reactia la implicatiile potentiale ale activitatii unui AFIA individual sau a mai multor AFIA luate impreuna asupra stabilitatii institutiilor financiare importante din punct de vedere sistemic si a functionarii ordonate a pietelor pe care activeaza AFIA.

(2) Sub rezerva conditiilor prevazute la art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010, A.S.F. comunica toate informatiile referitoare la activitatile AFIA aflate sub responsabilitatea sa catre ESMA si ESRB.

ART. 62

(1) Autoritatile competente dintr-un stat membru pot solicita cooperarea A.S.F. in cadrul unei activitati de supraveghere sau in scopul unei verificari la fata locului sau in cadrul unei investigatii pe teritoriul acestuia din urma, in cadrul competentelor conferite de prezenta lege. In cazul in care A.S.F. primeste o solicitare de verificare la fata locului sau de investigatie, aceasta intreprinde una dintre urmatoarele actiuni:

 1. a) efectueaza ea insasi verificarea sau investigatia;
 2. b) permite autoritatii solicitante sa efectueze verificarea sau investigatia;
 3. c) permite auditorilor sau expertilor sa efectueze verificarea sau investigatia.

(2) In cazul mentionat la alin. (1) lit. a), autoritatea competenta din statul membru care a solicitat cooperarea poate cere ca membri ai propriului personal sa asiste personalul care efectueaza verificarea sau investigatia din partea A.S.F. Verificarea sau investigatia face insa obiectul controlului general al A.S.F. In cazul mentionat la alin. (1) lit. b), A.S.F. poate cere ca membri ai propriului personal sa asiste personalul care efectueaza verificarea sau investigatia.

(3) A.S.F. poate refuza sa faca schimb de informatii sau sa dea curs unei solicitari de cooperare in vederea efectuarii unei investigatii sau a unei verificari la fata locului doar in urmatoarele situatii:

 1. a) investigatia, verificarea la fata locului sau schimbul de informatii poate afecta securitatea nationala sau ordinea publica a Romaniei;
 2. b) a fost deja angajata o procedura judiciara pentru aceleasi fapte si impotriva acelorasi persoane pe langa autoritatile din Romania;
 3. c) a fost deja pronuntata o hotarare definitiva in Romania pentru aceleasi fapte si impotriva acelorasi persoane. A.S.F. notifica autoritatilor competente solicitante orice decizie adoptata in temeiul primului paragraf, precizand motivele deciziei lor.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 63

(1) Administratorii A.O.P.C.-urilor din Romania prevazute la art. 114 alin. (1) si art. 115 alin. (1) si (2) din Legea nr. 297/2004, care isi desfasoara activitatea inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, iau toate masurile necesare pentru a se conforma prezentei legi, fiind obligati ca in termen de maximum 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi:

 1. a) sa solicite A.S.F., in functie de valoarea portofoliilor administrate si cu luarea in considerare a prevederilor art. 2 alin. (2), fie autorizarea, fie inregistrarea lor in calitate de AFIA; sau, dupa caz,
 2. b) sa se asigure ca autoritatea de supraveghere din statul membru de origine transmite A.S.F. o notificare in conformitate cu procedura prevazuta la art. 34.

(2) Obligatia de inregistrare la A.S.F. prevazuta la alin. (1) revine inclusiv administratorilor fondurilor cu capital de risc, respectiv administratorilor fondurilor de antreprenoriat social, care doresc distribuirea titlurilor de participare pe teritoriul EEA sub titulatura EuVECA sau EuSEF, a caror activitate este reglementata incepand cu data de 22 iulie 2013 de prevederile Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc, respectiv de cele ale Regulamentului (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social.

(3) Art. 30 – 32 nu se aplica distribuirii titlurilor de participare FIA care fac obiectul unei oferte de vanzare in curs adresate publicului potrivit unui prospect elaborat si publicat in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia, pe durata valabilitatii prospectului.

(4) In masura in care administreaza FIA de tip inchis inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, AFIA care nu fac investitii suplimentare ulterior acestei date pot continua totusi sa administreze astfel de FIA fara o autorizare in temeiul prezentei legi.

(5) In masura in care administreaza FIA de tip inchis, iar perioada de subscriere pentru investitorii acestora s-a incheiat inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi si durata de functionare a fondurilor expira cel mai tarziu la 3 ani de la 22 iulie 2013, AFIA pot continua totusi sa administreze astfel de FIA fara a fi necesar sa se conformeze dispozitiilor prezentei legi, cu exceptia art. 21 si a art. 25 – 29, sau sa depuna o cerere de autorizare in temeiul prezentei legi.

(6) A.S.F. emite reglementari in aplicarea prevederilor prezentei legi, cu luarea in considerare a standardelor tehnice adoptate de Comisia Europeana si a orientarilor emise de ESMA in legatura cu infiintarea si functionarea AFIA, inclusiv in ceea ce priveste tratamentul aplicabil A.O.P.C.-urilor ale caror titluri de participare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau sistem alternativ de tranzactionare, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

ART. 64

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 65

Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta lege.

 

*

 

Prezenta lege transpune:

 1. Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 1.095/2010, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 1 iulie 2011;
 2. prevederile art. 3 din Directiva 2013/14/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2013 de modificare a Directivei 2003/41/CE privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale, a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) si a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investitii alternative in ceea ce priveste increderea excesiva acordata ratingurilor de credit, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 145 din 31 mai 2013;
 3. prevederile art. 92 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a Directivei 2011/61/UE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 173 din 12 iunie 2014.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA

 

PRESEDINTELE SENATULUI

CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2015.

Nr. 74.

 

ANEXA 1

 

Politici si practici de remunerare

 

 1. La stabilirea si aplicarea politicilor privind remuneratia totala, inclusiv a salariilor si a platilor discretionare pentru pensii, pentru acele categorii de personal ale caror activitati profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al administratorilor de fonduri de investitii alternative (AFIA) sau al fondurilor de investitii alternative (FIA) pe care le administreaza, inclusiv pentru persoanele aflate in functii de conducere, persoanele care isi asuma riscurile si cele cu functii de control, precum si orice angajat care primeste o remuneratie totala care il plaseaza in aceeasi categorie de remunerare cu persoanele aflate in functii de conducere si persoanele care isi asuma riscurile, AFIA respecta, intr-un mod si intr-o masura adecvate in raport cu dimensiunea sa, cu organizarea sa interna, precum si cu natura, amploarea si complexitatea activitatilor sale, urmatoarele principii:
 2. a) politica de remunerare este compatibila cu administrarea solida si eficace a riscurilor si promoveaza acest tip de administrare, fara a incuraja asumarea de riscuri care nu este conforma cu profilul de risc, regulile sau actul constitutiv ale FIA pe care le administreaza;
 3. b) politica de remunerare este compatibila cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele AFIA si ale FIA pe care le administreaza, precum si cu interesele investitorilor FIA si cuprinde masuri pentru evitarea conflictelor de interese;
 4. c) organul de conducere al AFIA, in cadrul functiei sale de supraveghere, adopta si revizuieste periodic principiile generale ale politicii de remunerare si este responsabil de aplicarea acesteia;
 5. d) aplicarea politicii de remunerare este supusa, cel putin o data pe an, unei evaluari interne centrale si independente a respectarii politicilor si procedurilor de remunerare adoptate de organul de conducere in cadrul functiei sale de supraveghere;
 6. e) membrii personalului care detin functii de control sunt remunerati in functie de realizarea obiectivelor legate de functiile lor, independent de rezultatele sectoarelor comerciale pe care le controleaza;
 7. f) remunerarea persoanelor aflate in functii de administrare a riscurilor si de asigurare a conformitatii este direct supravegheata de comitetul de remunerare;
 8. g) atunci cand remuneratia depinde de performanta, valoarea sa totala se calculeaza in functie de o evaluare in care se combina performantele individuale si ale unitatii operationale in cauza sau ale FIA respectiv si rezultatele globale ale AFIA, iar la evaluarea performantelor individuale se tine seama de criterii atat financiare, cat si nefinanciare;
 9. h) evaluarea performantei se realizeaza intr-un cadru multianual adecvat ciclului de viata al FIA administrat de AFIA, pentru a se garanta ca procesul de evaluare se bazeaza pe performanta pe termen mai lung si ca plata efectiva a componentelor remuneratiei care depind de performanta se efectueaza pe o perioada care ia in considerare politica de rascumparare a FIA administrate si riscurile de investitii ale acestora;
 10. i) remuneratia variabila garantata este exceptionala, intervine numai in cazul angajarii de personal nou si este limitata la primul an;
 11. j) intre componenta fixa si cea variabila a remuneratiei totale exista un echilibru adecvat si componenta fixa reprezinta un procentaj suficient de mare din totalul remuneratiei pentru a permite aplicarea unei politici cat se poate de flexibile privind componentele variabile ale remuneratiei, care sa includa posibilitatea de a nu plati nicio componenta variabila a remuneratiei;
 12. k) platile aferente rezilierii anticipate a unui contract reflecta performanta atinsa in timp si sunt concepute astfel incat sa nu recompenseze esecurile;
 13. l) masurarea performantei utilizate in calculul componentelor variabile ale remuneratiei sau al ansamblului de componente variabile ale remuneratiei cuprinde un mecanism cuprinzator de adaptare care sa includa toate tipurile pertinente de riscuri posibile;
 14. m) in functie de structura juridica a FIA si de regulile sale sau actul sau constitutiv, un procent semnificativ, care este de cel putin 50% din orice remuneratie variabila, consta in titluri de participare ale FIA in cauza ori in drepturi de proprietate echivalente ori in instrumente legate de actiuni ori in instrumente echivalente, altele decat numerarul, cu exceptia cazului in care administrarea FIA reprezinta mai putin de 50% din portofoliul total administrat de AFIA, minimul de 50% neaplicandu-se in acest caz.

Instrumentele mentionate la prezenta litera fac obiectul unei politici adecvate de retinere menite sa armonizeze stimulentele cu interesele AFIA, ale FIA administrat si ale investitorilor unor astfel de FIA. Statele membre sau autoritatile competente ale acestora pot limita tipurile acestor instrumente sau modul in care acestea sunt concepute sau pot interzice anumite instrumente, dupa caz. Acest principiu se aplica atat procentului din componenta variabila a remuneratiei care este amanat in conformitate cu lit. n), cat si procentului din componenta variabila a remuneratiei care nu este amanat;

 1. n) un procentaj substantial, in orice caz de cel putin 40% din componenta variabila a remuneratiei, se amana pe o perioada corespunzatoare din punctul de vedere al ciclului de viata si al politicii de rascumparare a FIA vizat si este aliniat corect naturii riscurilor asumate de FIA vizat.

Perioada mentionata la prezenta litera este de cel putin 3 pana la 5 ani, cu exceptia cazului in care ciclul de viata al FIA vizat este mai scurt; remuneratia datorata in cadrul unor masuri de amanare nu se acorda mai repede decat pe baza proportionala; in cazul unei componente variabile a remuneratiei cu o valoare deosebit de ridicata, se amana plata a cel putin 60% din suma;

 1. o) remuneratia variabila, inclusiv partea amanata, este platita sau se acorda numai daca este sustenabila in functie de situatia financiara a AFIA in ansamblu si este justificata de performanta unitatii operationale a FIA si a persoanei in cauza.

Remuneratia variabila totala este, in general, redusa in mod semnificativ, in cazul in care se inregistreaza o performanta slaba sau negativa a AFIA sau a FIA vizat, tinandu-se seama atat de remuneratiile curente, cat si de reducerile privind plata sumelor castigate anterior, inclusiv prin aplicarea principiului malus sau prin mecanisme de recuperare;

 1. p) politica de pensii este compatibila cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele pe termen lung ale AFIA si ale FIA administrat.

In cazul in care angajatul paraseste AFIA inainte de a se pensiona, platile discretionare pentru pensie sunt retinute de AFIA timp de 5 ani sub forma unor instrumente precum cele definite la lit. m).

In cazul in care un angajat ajunge la varsta de pensionare, platile discretionare pentru pensie sunt platite angajatului in cauza sub forma unor instrumente precum cele definite la lit. m), retinute timp de 5 ani;

 1. q) personalului i se solicita sa se angajeze in a nu utiliza strategii de acoperire personala sau de asigurare referitoare la remunerare sau raspundere pentru a submina efectele alinierii riscurilor prevazute in regimurile lor de remunerare;
 2. r) remuneratia variabila nu este platita prin intermediul unor instrumente sau metode care sa faciliteze evitarea respectarii cerintelor din prezenta lege.
 3. Principiile prevazute la pct. 1 se aplica oricarui tip de remuneratie platit de AFIA, oricarei sume platite direct de FIA, inclusiv comisioanelor de performanta, sau oricarei cesiuni de titluri de participare ale FIA, pentru acele categorii de personal ale caror activitati profesionale au un impact semnificativ asupra profilului lor de risc sau asupra profilului de risc al FIA pe care le administreaza, inclusiv persoanele aflate in functii de conducere, persoanele care isi asuma riscurile si cele cu functii de control, precum si orice angajat ce primeste o remuneratie totala care il plaseaza in aceeasi categorie de remunerare cu persoanele aflate in functii de conducere si persoanele care isi asuma riscurile.
 4. AFIA importante din punctul de vedere al dimensiunii lor sau al dimensiunii FIA pe care le administreaza, al organizarii si naturii lor interne, al sferei si complexitatii activitatilor lor instituie un comitet de remunerare. Comitetul de remunerare se constituie intr-un mod care sa ii permita sa exercite o analiza competenta si independenta a politicilor si practicilor de remunerare si a stimulentelor create in vederea administrarii riscurilor.

Comitetul de remunerare raspunde de pregatirea deciziilor privind remunerarea, inclusiv a deciziilor care au implicatii asupra riscurilor si asupra administrarii riscurilor AFIA sau ale FIA in cauza si care trebuie luate de organul de conducere in cadrul functiei sale de supraveghere. Comitetul de remunerare este prezidat de un membru al organului de conducere care nu detine functii executive in cadrul AFIA respectiv. Membrii comitetului de remunerare sunt membri ai organului de conducere care nu detin functii executive in cadrul AFIA respectiv.

 

ANEXA 2

 

Documentatia si informatii care trebuie furnizate in cazul in care se intentioneaza distribuirea in Romania

 

 1. a) O scrisoare de notificare continand un program de activitate care sa identifice fondurile de investitii alternative (FIA) ale caror titluri de participare ale administratorilor de fonduri de investitii alternative (AFIA) intentioneaza sa le distribuie si informatii privind locul unde sunt stabilite FIA
 2. b) Regulile sau actul constitutiv al FIA
 3. c) Datele de identificare ale depozitarului FIA
 4. d) O descriere a FIA sau orice informatii cu privire la acesta puse la dispozitia investitorilor
 5. e) Informatii cu privire la locul unde este stabilit FIA de tip master, daca FIA in cauza este un fond de tip feeder
 6. f) Orice informatii suplimentare mentionate la art. 22 alin. (1) din lege pentru fiecare FIA ale carui titluri de participare AFIA intentioneaza sa le distribuie
 7. g) Dupa caz, informatii cu privire la dispozitiile luate pentru a impiedica distribuirea titlurilor de participare ale FIA catre investitori de retail, inclusiv in cazul in care AFIA se bazeaza pe activitatea unor entitati independente pentru a presta servicii de investitii cu privire la FIA.

 

ANEXA 3

 

Documentatia si informatii care trebuie furnizate in cazul in care se intentioneaza distribuirea in alte state membre decat Romania

 

 1. a) O scrisoare de notificare continand un program de activitate care sa identifice fondurile de investitii alternative (FIA) ale caror titluri de participare ale administratorilor de fonduri de investitii alternative (AFIA) intentioneaza sa le distribuie si informatii privind locul unde sunt stabilite FIA
 2. b) Regulile sau actul constitutiv al FIA
 3. c) Datele de identificare ale depozitarului FIA
 4. d) O descriere a FIA sau orice informatii cu privire la acesta, puse la dispozitia investitorilor
 5. e) Informatii cu privire la locul unde este stabilit FIA de tip master, daca FIA in cauza este un fond de tip feeder
 6. f) Orice informatii suplimentare mentionate la art. 22 alin. (1) din lege pentru fiecare FIA ale carui titluri de participare AFIA intentioneaza sa le distribuie
 7. g) Indicarea statului membru (statelor membre) in care AFIA intentioneaza sa distribuie catre investitorii profesionali titluri de participare ale unui FIA
 8. h) Informatii cu privire la dispozitiile luate pentru distribuirea titlurilor de participare FIA si, dupa caz, informatii privind dispozitiile luate pentru impiedicarea distribuirii titlurilor de participare ale FIA catre investitori de retail, inclusiv in cazul in care AFIA se bazeaza pe activitatea unor entitati independente pentru a presta servicii de investitii cu privire la FIA.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close