Norma ASF nr. 7/2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

 

In M. Of. nr. 272 din 23 aprilie 2015 a fost publicata Norma ASF nr. 7/2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat.

Din cuprins:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Prezenta norma reglementeaza modul in care activul personal net al participantului va fi utilizat in cazul in care acesta:

 1. a) beneficiaza de pensie de invaliditate in conditiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea pensiilor publice;
 2. b) decedeaza inainte de depunerea cererii pentru obtinerea unei pensii private conform art. 38 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.

ART. 2

Pana la adoptarea legii privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor private, in situatiile prevazute la art. 37 lit. a) si la art. 38 alin. (3) lit. b) din Lege, participantul, respectiv beneficiarul primeste suma cuvenita ca plata unica.

ART. 3

Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 alin. (1) din Lege.

 

CAPITOLUL II

Utilizarea activului personal net al participantului in caz de invaliditate si in caz de deces

 

SECTIUNEA 1

Utilizarea activului personal net al participantului in caz de invaliditate

 

ART. 4

In cazul in care participantul beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca, in conditiile Legii pensiilor publice, acesta are dreptul sa primeasca contravaloarea activului personal net.

ART. 5

(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net in conditiile art. 4, participantul, personal sau prin mandatar avand procura speciala si autentica, depune la administratorul fondului de pensii administrat privat urmatoarele documente:

 1. a) cererea scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite;
 2. b) decizia administrativa privind acordarea pensiei de invaliditate;
 3. c) decizia medicala privind capacitatea de munca, decizie care contine mentiunea “nerevizuibil prin afectiune” sau “nerevizuibil” conform Legii pensiilor publice, dupa caz;
 4. d) actul de identitate valabil la data depunerii cererii;
 5. e) certificatul de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu detine acest certificat, dupa caz.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b) – e) se prezinta:

 1. a) in original si in copie, administratorul pastrand copiile acestora dupa ce verifica si certifica conformitatea cu originalul; sau
 2. b) in copie legalizata, situatie in care documentele pot fi transmise prin intermediul serviciilor postale sau similare.

(3) In cazul in care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezinta actul sau de identitate valabil la data depunerii cererii si depune copia acestuia, administratorul pastrand copia dupa ce verifica si certifica conformitatea cu originalul.

(4) In cererea scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite, participantul sau mandatarul indica modalitatea aleasa de efectuare a platii sumelor cuvenite, conform art. 6 alin. (1), cu specificarea tuturor informatiilor necesare efectuarii platii.

(5) In cazul in care participantul solicita plata activului personal net prin virament in cont bancar, acesta are obligatia completarii documentatiei prevazute la alin. (1) cu extrasul de cont care certifica codul IBAN si titularul.

ART. 6

(1) Plata sumei reprezentand activul personal net al participantului se efectueaza prin virament in cont bancar sau prin mandat postal.

(2) Plata contravalorii activului personal net prevazute la alin. (1) se face catre participantul fondului de pensii administrat privat, reprezentarea prin mandatar a acestuia fiind permisa numai pentru depunerea cererii si a documentelor insotitoare.

(3) Plata sumei prevazute la alin. (1) se va face in termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei prevazute la art. 5 alin. (1).

(4) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, se va solicita participantului sau mandatarului completarea ori inlocuirea acestora, dupa caz, solicitarea conducand la intreruperea termenului prevazut la alin. (3), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii documentatiei complete.

(5) Suma cuvenita si care urmeaza a fi platita catre participant se calculeaza avand la baza ultima valoare unitara a activului net, calculata si raportata de administrator si de depozitar pentru ziua lucratoare precedenta celei in care se face plata, din care se scad deducerile legale si comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele postale, dupa caz.

(6) Anularea unitatilor de fond aferente platii contravalorii activului personal net al participantului se efectueaza in aceeasi zi cu plata sumei prevazute la alin. (5) din contul operational in contul DIP al fondului de pensii administrat privat, definit conform art. 3 alin. (2) lit. d) din Norma nr. 15/2009 privind operatiunile de incasari si plati efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobata prin Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009, plata din contul DIP catre participant realizandu-se cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare.

(7) Administratorul are obligatia sa plateasca participantului valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net calculat in conformitate cu prevederile alin. (5) si garantiile prevazute in prospect.

 

SECTIUNEA a 2-a

Utilizarea activului personal net al participantului in caz de deces

 

ART. 7

In cazul decesului participantului inainte ca acesta sa solicite deschiderea dreptului la pensie, pe numele beneficiarului/beneficiarilor se va deschide cate un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, in care se transfera activele cuvenite fiecaruia.

ART. 8

(1) Dupa primirea, din partea institutiilor de evidenta, a informatiilor referitoare la participantii decedati, cuprinse in listele de atentionare prevazute la art. 33 alin. (2) lit. c) din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1/2015 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, administratorul are obligatia informarii tuturor beneficiarilor care nu au revendicat plata contravalorii activului personal net al participantului decedat, cu privire la drepturile care le revin beneficiarilor asupra activului participantului, precum si la conditiile de exercitare a acestor drepturi.

(2) In situatia in care administratorii nu detin date referitoare la beneficiari, informarea trebuie trimisa in cel mai scurt timp de la primirea listelor mentionate la alin. (1), la ultima adresa de domiciliu sau corespondenta a participantului decedat.

ART. 9

(1) Beneficiarul are dreptul, dupa caz, la:

 1. a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii administrat privat, daca are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat;
 2. b) plata unica a contravalorii cotei-parti cuvenite din activul personal net al participantului decedat, daca nu are calitatea de participant.

(2) Pentru a primi contravaloarea activului personal net conform alin. (1) lit. b), fiecare beneficiar, personal sau prin mandatar avand procura speciala si autentica sau prin curator/tutore in baza documentului emis de instanta de tutela in forma definitiva, va depune la administratorul fondului de pensii administrat privat urmatoarele documente:

 1. a) cerere scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite;
 2. b) certificatul de deces;
 3. c) certificatul de mostenitor/legatar, certificatul de mostenitor suplimentar, actul de partaj voluntar, dupa caz, sau hotararea judecatoreasca definitiva, din care sa rezulte calitatea de mostenitor/legatar si cota-parte cuvenita din activul personal net al participantului decedat;
 4. d) actul de identitate valabil la data depunerii cererii.

(3) Documentele prevazute la alin. (2) lit. b) – d) se prezinta:

 1. a) in original si in copie, administratorul pastrand copiile acestora dupa ce verifica si certifica conformitatea cu originalul; sau
 2. b) in copie legalizata, situatie in care documentele pot fi transmise prin intermediul serviciilor postale sau similare.

(4) In situatia in care beneficiarul este reprezentat de mandatar, de persoana care exercita drepturile si obligatiile parintesti sau de curatorul desemnat in acest sens, acesta depune actul sau de identitate, valabil la data depunerii cererii, administratorul pastrand copia acestuia dupa ce verifica si certifica conformitatea cu originalul.

(5) Beneficiarul care este participant la un fond de pensii administrat privat nu poate ceda prin actul de partaj mentionat la alin. (2) lit. c) dreptul de proprietate asupra contravalorii activului net al participantului decedat.

(6) In cererea prevazuta la alin. (2) lit. a), beneficiarul specifica daca are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat, iar in caz afirmativ mentioneaza denumirea acestuia.

(7) Administratorul are obligatia sa se asigure daca beneficiarul este participant la un fond de pensii administrat privat.

(8) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), transferul sumelor de bani reprezentand contravaloarea activelor cuvenite fiecarui beneficiar in contul personal detinut la alt fond de pensii administrat privat, unde are calitatea de participant, se va efectua in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii, iar anularea unitatilor de fond cuvenite se realizeaza in aceeasi zi cu ziua transferului, in baza documentatiei prevazute la alin. (2) – (4).

(9) Administratorul transfera in contul fiecarui beneficiar participant la un alt fond de pensii administrat privat cota-parte cuvenita din activul personal net, iar pentru fiecare beneficiar participant la acelasi fond cu participantul decedat, cota-parte cuvenita din activul personal net este transferata direct in conturile acestora, sub forma de unitati de fond.

ART. 10

(1) In cazul in care beneficiarul nu are calitatea de participant, plata sumei reprezentand cota-parte cuvenita din activul personal net al participantului este efectuata prin virament bancar sau prin mandat postal pentru fiecare beneficiar.

(2) Plata sumei prevazute la alin. (1) se efectueaza catre beneficiarul/beneficiarii participantului decedat, reprezentarea prin mandatar a acestuia/acestora fiind permisa numai pentru depunerea cererii si a documentelor insotitoare.

(3) In cererea prevazuta la art. 9 alin. (2) lit. a) beneficiarul sau mandatarul indica modalitatea de efectuare a platii drepturilor beneficiarului, respectiv prin virament bancar sau prin mandat postal, cu specificarea tuturor informatiilor necesare efectuarii platii.

(4) In cazul in care beneficiarul/beneficiarii solicita plata activului personal net prin virament in cont bancar, acesta/acestia are/au obligatia completarii documentatiei prevazute la art. 9 alin. (2) cu extrasul de cont care certifica codul IBAN si titularul.

(5) Plata sumei prevazute la alin. (1) se face in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii insotite de documentele prevazute la art. 9 alin. (2).

(6) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, se va solicita beneficiarului/beneficiarilor completarea ori inlocuirea acestora, dupa caz, solicitarea conducand la intreruperea termenului prevazut la alin. (5), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii documentatiei complete.

(7) Suma cuvenita si care urmeaza a fi platita catre beneficiar se calculeaza avand la baza ultima valoare unitara a activului net, calculata si raportata de administrator si de depozitar pentru ziua lucratoare precedenta celei in care se face plata din care se scad deducerile legale si comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele postale, dupa caz.

(8) Anularea unitatilor de fond aferente platii contravalorii activului personal net al participantului se efectueaza in aceeasi zi cu plata sumei prevazute la alin. (7) din contul operational in contul DIP, plata din contul DIP catre participant realizandu-se cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare.

ART. 11

(1) In cazul beneficiarilor minori, cererea prevazuta la art. 9 alin. (2) lit. a) este semnata, dupa caz, de catre:

 1. a) persoana care exercita drepturile si obligatiile parintesti fata de minor, respectiv parintii, parintele supravietuitor, tutorele sau alta persoana care exercita aceste drepturi si obligatii potrivit legii;
 2. b) curatorul desemnat special in acest sens.

(2) Beneficiarii minori cu capacitatea de exercitiu restransa semneaza cererea impreuna cu ocrotitorul legal prevazut la alin. (1) lit. a) sau curatorul prevazut la alin. (1) lit. b), dupa caz.

(3) In toate cazurile prevazute la alin. (1) plata activului personal net al participantului decedat se efectueaza intr-un cont bancar deschis pe numele minorului sau prin mandat postal la adresa de domiciliu a minorului.

ART. 12

Administratorul plateste beneficiarului/beneficiarilor cota-parte cuvenita din valoarea cea mai mare dintre activul personal net al participantului decedat calculat in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (7) si garantiile prevazute in prospect.

ART. 13

Prescriptia dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat incepe sa curga de la data decesului sau de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti declarative a mortii.

ART. 14

Drepturile cuvenite in calitate de beneficiar si nerevendicate in termenul general de prescriptie de 3 ani devin resurse financiare ale fondului, distribuindu-se in mod proportional tuturor participantilor fondului in prima zi lucratoare ulterioara datei implinirii termenului de prescriptie sau in ziua imediat urmatoare zilei in care administratorul a luat cunostinta de implinirea termenului general de prescriptie.

ART. 15

In situatia in care, ulterior efectuarii platii drepturilor cuvenite conform art. 6 alin. (3) sau art. 10 alin. (5), intervin elemente care conduc la modificarea cuantumului sumelor de bani care trebuiau platite, aceste sume vor fi regularizate cu respectarea procedurii prevazute la art. 44 alin. (4), (5) si (6) din Lege, precum si cu respectarea prevederilor incidente din actele normative emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

ART. 16

In situatiile prevazute la art. 4 si 7, calitatea de participant inceteaza la data radierii acestuia din Registrul participantilor de catre institutia de evidenta.

 

CAPITOLUL III

Alte atributii ale administratorilor

 

ART. 17

Administratorii isi transmit reciproc informatii, in termen de maximum doua zile lucratoare de la solicitarea scrisa a unuia dintre acestia, cu privire la obligatia prevazuta la art. 9 alin. (7).

ART. 18

(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii catre participantul care a solicitat plata in caz de pensionare pentru invaliditate, administratorul fondului de pensii administrate privat transmite acestuia o informare cu privire la contravaloarea activului personal net cuvenit, pe suport hartie, prin servicii postale sau prin orice alt mijloc care poate fi probat ulterior, specificat de participant/mandatar in cererea prin care solicita plata drepturilor cuvenite.

(2) In termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii, administratorul fondului de pensii transmite beneficiarului/beneficiarilor, pe suport hartie, prin servicii postale sau prin orice alt mijloc care poate fi probat ulterior, specificat de beneficiar/mandatar in cererea prin care solicita plata drepturilor cuvenite, o informare cuprinzand urmatoarele:

 1. a) contravaloarea activului personal net al participantului decedat;
 2. b) suma cuvenita beneficiarului caruia i se adreseaza informarea.

(3) La solicitarea participantului/beneficiarului, administratorul transmite in mod gratuit istoricul operatiunilor efectuate pentru participant pana la data platii activului personal net al acestuia.

ART. 19

(1) Activul personal al participantului invalid continua sa fie administrat pana la data efectuarii platii tuturor drepturilor cuvenite acestuia.

(2) Activul personal al participantului decedat continua sa fie administrat in perioada cuprinsa intre plata ultimei contributii la fond a participantului inainte de deces si:

 1. a) data efectuarii transferului drepturilor cuvenite catre beneficiari, cu respectarea art. 10 alin. (1);
 2. b) data implinirii termenului general de prescriptie a drepturilor cuvenite beneficiarului/beneficiarilor de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat si nerevendicate, caz in care activul participantului decedat se face venit la fond, conform prevederilor art. 3 lit. b) din Lege.

ART. 20

Termenele prevazute de prezenta norma care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se vor prelungi pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.

 

CAPITOLUL IV

Raspunderea juridica

 

ART. 21

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

 1. a) nerespectarea obligatiilor administratorului referitoare la plata corecta si in termen a sumei cuvenite participantului sau beneficiarului in conformitate cu prevederile prezentei norme;
 2. b) nerespectarea de catre administrator a termenelor privind transmiterea informatiilor si documentelor prevazute la art. 17 si 18;
 3. c) administrarea in mod necorespunzator a activului personal al participantului invalid sau decedat pana la data efectuarii platii tuturor drepturilor cuvenite participantului sau beneficiarului.

(2) Savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2) – (4), (6) – (11) si ale art. 142 din Lege.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

ART. 22

(1) Prezenta norma intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008 pentru aprobarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de deces, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 17 septembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close